96/1998

Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Bulgarian tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, jotka

haluavat helpottaa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista yhteistoiminnan hengessä ja vastavuoroisuuden perusteella,

ottavat huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 10 päivänä joulukuuta 1948 hyväksymän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi sekä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen sellaisena kuin sitä on muutettu 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan alla luetelluilla käsitteillä seuraavaa:

1. ulkomaalainen - henkilö, joka ei ole Suomen eikä Bulgarian kansalainen,

2. viisumi - sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen ulkomaalaiselle antama voimassaoleva lupa yhtä tai useampaa maahantulokertaa varten siten, että oleskelujen pituus yhteensä on enintään kolme kuukautta,

3. oleskelulupa - sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen antama voimassaoleva lupa, joka oikeuttaa henkilön toistuvasti saapumaan maahan ja oleskelemaan maassa. Oleskeluluvalla ei tarkoiteta viisumia eikä mahdollisuutta olla sopimuspuolen alueella turvapaikka- tai oleskelulupahakemuksen taikka maastapoistamisasian käsittelyn aikana.

2 artikla
Oman kansalaisen takaisinottaminen

1. Kumpikin sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä ilman muodollisuuksia takaisin oman kansalaisensa sekä henkilön, jota voidaan perustellusti pitää omana kansalaisena, joka ei tai ei enää täytä voimassaolevan lainsäädännön määräyksiä, jotka koskevat maahantuloa tai oleskelua pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella. Samaa sovelletaan henkilöön, joka on menettänyt sopimuspuolen kansalaisuuden tai on hakemuksesta vapautettu sopimuspuolen kansalaisuudesta.

2. Kansalaisuus katsotaan todistetuksi tai se voidaan perustellusti olettaa sellaisten asiakirjojen tai muiden keinojen avulla, jotka täsmennetään pöytäkirjassa, jonka sopimuspuolten sisäasiainministeriöt allekirjoittavat tämän sopimuksen soveltamiseksi.

3. Jos takaisin otettu henkilö osoittautuu ulkomaalaiseksi eikä häneen voida soveltaa tämän sopimuksen 3 ja 4 artiklan määräyksiä, on toinen sopimuspuoli velvollinen viipymättä ottamaan tämän henkilön uudestaan takaisin.

3 artikla
Ulkomaalaisen takaisinottaminen etukäteisilmoituksen perusteella

Sopimuspuoli ottaa ilman muodollisuuksia takaisin ulkomaalaisen, kun on varmistettu tai kun voidaan perustellusti pitää riittävän todennäköisenä, että tämä on saapunut suoraan sen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle, pyynnön esittäneen sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten tekemän etukäteisilmoituksen perusteella, jos ulkomaalaisen maahantulosta on kulunut enintään seitsemänkymmentäkaksi tuntia.

4 artikla
Ulkomaalaisen takaisinottaminen pyynnön perusteella

1. Sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen kirjallisesta pyynnöstä takaisin ulkomaalaisen, joka on saapunut pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle suoraan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelta ja jonka maahantulo tai maassa oleskelu ei täytä pyynnön esittäneen sopimuspuolen lainsäädännössä säädettyjä määräyksiä.

2. Sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen kirjallisesta pyynnöstä takaisin ulkomaalaisen, joka ei täytä pyynnön esittäneen sopimuspuolen lainsäädännön maahantuloa tai oleskelua koskevia määräyksiä ja jolla on pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen myöntämä voimassaoleva oleskelulupa tai muu viisumi kuin kauttakulkuviisumi.

3. Sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen kirjallisesta pyynnöstä takaisin myös kansalaisuudettoman ulkomaalaisen, joka on saapunut pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen myöntämän sellaisen matkustusasiakirjan turvin, joka oikeuttaa palaamaan matkustusasiakirjan myöntäneen sopimuspuolen alueelle, tai joka on välittömästi ennen saapumistaan pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle asunut pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella ja saapunut suoraan sen alueelta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

5 artikla
Poikkeus ulkomaalaisten takaisinottovelvollisuuteen

Tämän sopimuksen 4 artiklan määräysten mukaista takaisinottovelvollisuutta ei ole sellaisten ulkomaalaisten osalta, joilla pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle tullessaan oli hallussaan tai jotka sen jälkeen ovat hankkineet tämän sopimuspuolen myöntämän maahantuloviisumin tai oleskeluluvan. Jos molemmat sopimuspuolet ovat myöntäneet maahantuloviisumin tai oleskeluluvan, vastuun kantaa se sopimuspuoli, jonka myöntämän viisumin tai oleskeluluvan voimassaolo päättyy myöhemmin.

6 artikla
Aikarajoitukset

1. Sopimuspuolen on vastattava sille osoitettuun kirjalliseen takaisinottopyyntöön viipymättä, viimeistään kuitenkin kahdenkymmenen vuorokauden kuluessa pyynnön jättämisestä. Takaisinottopyyntö voidaan tehdä postitse, luovuttamalla pyyntö suoraan toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tai muun tietoliikenneyhteyden välityksellä.

2. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ottaa henkilöt huostaansa välittömästi sen jälkeen, kun pyyntöön on suostuttu, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa pyyntöön suostumisesta. Pyynnön esittäneen sopimuspuolen ilmoituksesta tätä aikarajaa pidennetään oikeudellisten tai käytännöllisten esteiden selvittämiseen tarvittavalla ajalla.

7 artikla
Takaisinottovelvollisuuden raukeaminen

Tämän sopimuksen 4 artiklan mukainen takaisinottopyyntö on esitettävä toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun pyynnön esittäneen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet laittoman maahantulon tai maassa oleskelun.

8 artikla
Kauttakulku maastapoistamisen tai maahantulon estämisen yhteydessä

1. Sopimuspuoli sallii ulkomaalaisen kulkea maastapoistamisen tai maahantulon estämisen yhteydessä alueensa läpi, jos toinen sopimuspuoli sitä kirjallisesti pyytää. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi edellyttää toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajan mukanaoloa saattajana alueensa kautta tapahtuvan kuljetuksen ajaksi.

2. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli luovuttaa kaikki matkustusasiakirjat maahan, joka on matkan lopullinen päämäärä.

3. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli myöntää kauttakulkuviisumin saatettavalle ja saattajille maksutta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

4. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli kantaa myönnetystä luvasta huolimatta täyden vastuun ulkomaalaisen kauttakulusta maahan, joka on matkan lopullinen päämäärä, ja ottaa ulkomaalaisen takaisin, jos häntä ei oteta vastaan kolmanteen valtioon tai matkan jatkaminen osoittautuu muutoin mahdottomaksi.

5. Sopimuspuolet pyrkivät rajoittamaan kauttakulun koskemaan ulkomaalaisia, joita ei voida suoraan palauttaa heidän alkuperämaahansa.

9 artikla
Kauttakulun kieltäminen

Tämän sopimuksen nojalla pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi kieltää kauttakulun maastapoistamisen tai maahantulon estämisen yhteydessä ulkomaalaiselta, joka:

1. on uhka sen kansalliselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle tai terveydelle,

2. on vaarassa joutua vainon kohteeksi maassa, joka on matkan lopullinen päämäärä ja/ tai seuraavassa kauttakulkumaassa rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, poliittisten mielipiteidensä tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen perusteella.

10 artikla
Kustannukset

1. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli vastaa 2, 3 ja 4 artiklan mukaisista kuljetuskustannuksista pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen rajalle asti, ellei kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu.

2. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli vastaa 8 artiklan mukaisista kauttakulkukustannuksista määrämaan rajalle asti ja tarvittaessa paluukuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

11 artikla
Tietojen luovuttaminen

Kun tämän sopimuksen soveltamiseksi 2, 4 ja 8 artiklan mukaisen pyynnön yhteydessä yksittäisiä tapauksia koskevia tietoja on luovutettava toiselle sopimuspuolelle, ne voivat koskea ainoastaan seuraavia seikkoja:

a) henkilön ja tarvittaessa hänen perheenjäsentensä henkilötiedot (sukunimi, etunimet, vanhempien nimet, aikaisemmat nimet, kutsuma-, sala- tai peitenimet, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansallisuus/ kansalaisuus),

b) passi, henkilötodistus tai muu matkustusasiakirja (numero, antopäivä, myöntänyt viranomainen, antopaikka, voimassaoloaika, kelpoisuusalue),

c) muut yksityiskohtaiset tiedot, joita tarvitaan henkilöiden tunnistamiseksi,

d) sopimuspuolten tai kolmansien valtioiden myöntämät oleskeluluvat ja viisumit, matkareitti, pysähtymispaikat, matkaliput, rajanylityspaikat sekä mahdolliset muut matkajärjestelyt ja

e) tarve lääkärin valvontaan ja henkilöä saattavien virkailijoiden henkilötiedot, jos pyynnön esittäneen sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten tulee järjestää saattaminen.

12 artikla
Soveltamismääräykset

1. Hyväksyttyään tämän sopimuksen sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattista tietä sopimuksen soveltamisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja näiden yhteystiedot. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen myös näitä viranomaisia koskevat muutokset.

2. Toimivaltaiset viranomaiset tapaavat tarvittaessa ja päättävät tämän sopimuksen soveltamisen edellyttämistä käytännön järjestelyistä.

3. Toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään muista sopimuksen soveltamisen edellyttämistä järjestelyistä, jotka koskevat esimerkiksi:

- henkilötietoja, henkilön kuljettamisen perusteena olevia asiakirjoja ja todistusaineistoa sekä toimenpiteitä kauttakulun toteuttamiseksi,

- rajanylityspaikkojen ja saapumisaikojen määrittämistä takaisinottoa varten,

- kolmannen maan kansalaisten kauttakulun edellytyksiä toimivaltaisen viranomaisen edustajan saattamana ja

- todistusaineistoa tai perusteita, joiden avulla voidaan osoittaa tai perustellusti otaksua ulkomaalaisen saapuneen suoraan sopimuspuolen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle ja

- kulujen korvaamistapoja.

13 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka johtuvat muista kansainvälisistä sopimuksista.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona on vastaanotettu jälkimmäinen nooteista, joilla sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset vaatimukset on täytetty.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi tilapäisesti keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen, ei kuitenkaan 2 artiklan osalta, valtion turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai kansanterveyden suojaamiseksi ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse. Keskeyttäminen tulee voimaan ilmoituksen vastaanottopäivänä tai ilmoituksessa mainittuna muuna päivänä. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse tämän sopimuksen soveltamisen keskeyttämisperusteiden poistumisesta ja sen soveltamisen jatkamisesta.

3. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse. Irtisanominen tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona toinen sopimuspuoli on vastaanottanut ilmoituksen.

Tehty Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1998 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.