93/1998

Annettu: 21.12.1998

Asetus Puolan tasavallan kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Varsovassa 28 päivänä marraskuuta 1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä lokakuuta 1998, ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä marraskuuta 1998, tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 1998, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 1998.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

Suomen tasavallan hallitus ja Puolan tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

katsovat, että tullilakien vastaiset teot vahingoittavat näiden maiden taloudellisia, verotaloudellisia ja sosiaalisia etuja,

katsovat, että huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa on vaara yhteiskunnalle,

katsovat, että on tärkeää varmistaa tavaroiden maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä kannettavien tullien, verojen ja muiden maksujen täsmällinen määrääminen sekä kieltoja, rajoituksia ja valvontaa koskevien määräysten asianmukainen soveltaminen,

ovat vakuuttuneita siitä, että pyrkimyksiä tullilakien vastaisten tekojen ehkäisemiseksi ja tullien, verojen ja muiden maksujen kantamisen turvaamiseksi voitaisiin tehostaa niiden tulliviranomaisten välisellä tiiviillä yhteistyöllä,

ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosioinnista 16 joulukuuta 1991 allekirjoitetun Eurooppa-sopimuksen;

ottavat huomioon kansainväliset sopimukset kahdenvälisen keskinäisen avunannon edistämisestä, erityisesti Tulliyhteistyöneuvoston 5 päivänä joulukuuta 1953 antaman suosituksen keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta

ja jotka ottavat huomioon myös Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa vuonna 1961 tehdyn huumausaineyleissopimuksen ja vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen sekä vuonna 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen määräykset,

ovat sopineet seuraavaa:

Määritelmät

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "tullilaeilla" tavaroiden tuonnista, viennistä ja kauttakuljetuksesta sekä maksuvälineiden siirtämisestä annettuja säännöksiä tai muita määräyksiä, jotka koskevat tulleja, veroja tai muita maksuja taikka kieltoja, rajoituksia tai valvontaa;

b) "tulliviranomaisella" Suomen tasavallassa Tullihallitusta ja Puolan tasavallassa Tullihallituksen pääjohtajaa (Prezes Glownego Urzedu Cel);

c) "pyynnön esittävällä viranomaisella" tulliviranomaista, joka esittää avunpyynnön tulliasioissa;

(d) "pyynnön vastaanottaneella viranomaisella" tulliviranomaista, joka vastaanottaa tulliasioissa annettavaa apua koskevan pyynnön;

e) "tullilakien vastaisella teolla" mitä tahansa tullilakien rikkomista tai sen yrittämistä;

f) "henkilötiedoilla" mitä tahansa tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa yksilöä.

Soveltamisala

2 artikla

1. Sopimuspuolet antavat tulliviranomaistensa välityksellä ja tämän sopimuksen määräysten mukaisesti toisilleen apua:

a) tullilakiensa asianmukaisen noudattamisen varmistamiseksi;

b) tullilakiensa vastaisten tekojen ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja niitä koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi;

c) tapauksissa, jotka koskevat tullilakien soveltamiseen liittyvien asiakirjojen tiedoksi antamista.

2. Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin sopimuspuoli antaa apua omien kansallisten säännöstensä ja hallinnollisten määräystensä mukaisesti sekä oman tulliviranomaisensa toimivallan ja käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Tarvittaessa pyynnön vastaanottanut viranomainen voi siirtää pyynnön toiselle, toimivaltaiselle viranomaiselle.

3. Tämä sopimus ei koske tullien, verojen ja muiden maksujen perintää.

Henkilö-, kulkuneuvo- ja tavaravalvonta

3 artikla

1. Sopimuspuolten tulliviranomaiset valvovat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstä erityisesti:

a) henkilöitä, joiden tiedetään tai epäillään rikkovan toisen sopimuspuolen tullilakeja;

b) sellaisten tavaroiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta sekä sellaisten maksuvälineiden siirtoa, joiden tulliviranomainen ilmoittaa olevan toisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta tapahtuvan laittoman kaupan kohteena;

c) kaikkia kulkuneuvoja, joita tiedetään tai epäillään käytettävän toisen sopimuspuolen tullilakien vastaisissa teoissa;

d) paikkoja, joita käytetään sellaisten tavaroiden varastoimiseen, jotka saattavat olla laittoman kaupan kohteena toisen sopimuspuolen alueella.

2. Toimivaltansa puitteissa sopimuspuolten tulliviranomaiset estävät:

a) sellaisten tavaroiden viennin, joita tiedetään tai todennäköisin syin epäillään vietävän toisen sopimuspuolen alueelle käytettäviksi muihin tarkoituksiin kuin sopimuspuolten väliseen lailliseen kaupankäyntiin;

b) sellaisten tavaroiden viennin, joiden tuonti toisen sopimuspuolen alueelle on kielletty.

Valvottu läpilasku

4 artikla

1. Tulliviranomaiset voivat yhteisellä sopimuksella ja kansallisen lainsäädännön määrittelemän toimivallan puitteissa käyttää valvottua läpilaskua tullilakien vastaiseen tekoon sekaantuneiden henkilöiden tunnistamiseksi. Mikäli valvotun läpilaskun käytöstä päättäminen ei kuulu tulliviranomaisen toimivaltaan, se ryhtyy yhteistyöhön kyseisen toimivallan omaavien kansallisten viranomaisten kanssa tai siirtää tapauksen mainitulle viranomaiselle.

2. Laittomat lähetykset, joiden valvotusta läpilaskusta on sovittu, voidaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suostumuksella pysäyttää ja laskea eteenpäinkoskematta laittomiin tavaroihin tai poistamalla ja takavarikoimalla ne taikka siten, että nämä tavarat korvataan kokonaan tai osittain.

3. Valvotun läpilaskun käyttöä koskevat päätökset tehdään tapauskohtaisesti.

Toiminta tavaroiden laittoman liikkumisen vastustamiseksi

5 artikla

Tulliviranomaiset toimittavat viipymättä toisilleen oma-aloitteisesti tai pyynnöstä kaikki asiaan liittyvät tiedot toimista, jotka ovat tai näyttävät olevan jommankumman sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisia tekoja ja jotka koskevat seuraavien tavaroiden liikkumista:

a) aseet, ammukset ja räjähdysaineet;

b) arkaluonteiset ja strategiset tavarat, joihin kohdistuu asianomaisten kansainvälisten sopimusten ja monenvälisten järjestelyjen tai regiimien ja/tai niitä vastaavien asesulkupoliittisten velvoitteiden mukaista valvontaa;

c) huumausaineet ja psykotrooppiset aineet;

d) sellaiset taide- ja antiikkiesineet, joilla on merkittävää historiallista, kulttuurista tai arkeologista arvoa;

e) myrkylliset tavarat sekä ympäristölle tai terveydelle vaaralliset tavarat tai aineet;

f) korkeiden tullien ja verojen alaiset tavarat, erityisesti alkoholijuomat ja tupakkatuotteet.

Tietojenvaihto

6 artikla

1. Tulliviranomaiset toimittavat joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisilleen kaikki tiedot, joiden avulla voidaan varmistaa:

a) tullien ja muiden tuonnin ja viennin yhteydessä kannettavien verojen ja maksujen täsmällinen kantaminen, sekä erityisesti sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tavaroiden tullausarvon ja tariffinimikkeen määrityksessä;

b) tuontia, vientiä ja kauttakulkua koskevien kieltojen ja rajoitusten asianmukainen noudattaminen;

c) alkuperäsääntöjen asianmukainen soveltaminen.

2. Jos pyynnön vastaanottaneella viranomaisella ei ole käytettävissään pyydettyä tietoa, se voi harkintansa mukaan hankkia kyseisen tiedon pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti.

7 artikla

Tulliviranomaiset ilmoittavat pyynnöstä toisilleen seuraavat tiedot:

a) onko pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle tuodut tavarat viety laillisesti pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelta;

b) onko pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelta viedyt tavarat tuotu laillisesti pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelle ja mitä tullimenettelyä niihin mahdollisesti on sovellettu.

8 artikla

Tulliviranomaiset ilmoittavat toisilleen oma-aloitteisesti tai pyynnöstä kaikki tiedot:

a) henkilöistä, joiden tiedetään tai epäillään syyllistyvän toisen sopimuspuolen tullilakien vastaisiin tekoihin;

b) tavaralajeista,joiden tiedetään tai epäillään olevan laittoman kaupan kohteena;

c) kulkuneuvoista, joita tiedetään tai epäillään käytettävän toisen sopimuspuolen tullilakien vastaisissa teoissa;

d) keinoista ja menetelmistä, joita tiedetään tai epäillään käytettävän tullilakien vastaisissa teoissa.

9 artikla

Tulliviranomaiset toimittavat toisilleen oma-aloitteisesti tai pyynnöstä selontekoja, pöytäkirjattua todistusaineistoa tai oikeaksi todistettuja asiakirjajäljennöksiä, jotka sisältävät kaikki saatavilla olevat tiedot suoritetuista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai näyttävät olevan asianomaisen sopimuspuolen tullilakien vastaisia.

10 artikla

1. Alkuperäisiä asiakirjoja pyydetään vain silloin, kun oikeaksi todistetut jäljennökset olisivat riittämättömiä.

2. Saadut alkuperäiset asiakirjat palautetaan mahdollisimman pian.

3. Tässä sopimuksessa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata tietokoneella tuotetulla, missä tahansa muodossa olevalla samansisältöisellä tiedolla. Samanaikaisesti tulisi toimittaa kaikki materiaalin tulkintaa tai käyttöä varten tarvittavat tiedot.

Tutkinta

11 artikla

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen ryhtyy tulliviranomaisen pyynnöstä kaikkiin virallisiin tutkimuksiin koskien toimia, jotka ovat tai näyttävät olevan tullilakien vastaisia. Se ilmoittaa tutkimusten tulokset pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

2. Nämä tutkimukset suoritetaan pyynnön saaneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimii samalla tavoin kuin se toimisi omasta puolestaan tai toisen oman valtionsa viranomaisen pyynnöstä.

3. Sopimuspuolen tulliviranomaisen virkamiehet voivat erityisissä tapauksissa toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen suostumuksella olla läsnä jälkimmäisen sopimuspuolen alueella suoritettaessa tässä artiklassa määriteltyjä tutkimuksia.

Asiantuntijat ja todistajat

12 artikla

1. Jos toisen sopimuspuolen tuomioistuimet tai muut viranomaiset tullilakien vastaisia tekoja käsitellessään sitä pyytävät, toisen sopimuspuolen tulliviranomainen voi valtuuttaa virkamiehensä esiintymään asiantuntijana tai todistajana näiden tuomioistuinten tai muiden viranomaisten suorittamissa menettelyissä. Todistamis- tai kuulemispyynnöstä pitää käydä selvästi ilmi, minkä asian johdosta ja missä ominaisuudessa virkamiestä kuullaan.

2. Asiantuntijaksi tai todistajaksi kutsutulla virkamiehellä on oikeus kieltäytyä todistamasta tai antamasta lausuntoa,jos hänellä on tähän oikeus tai velvollisuus oman valtionsa tai pyynnön esittäneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan.

Virka-aseman todistaminen

13 artikla

Kun tullivirkamiehet tämän sopimuksen mukaisissa tapauksissa ovat läsnä toisen sopimuspuolen alueella, heidän on aina pystyttävä todistamaan virka-asemansa.

Tietojen ja asiakirjojen käyttö

14 artikla

1. Tämän sopimuksen mukaisesti saadut tiedot ja asiakirjat ovat vastaanottavassa valtiossa saman salassapitosuojan alaisia kuin vastaavat tiedot ja asiakirjat kyseisessä valtiossa. Vastaanottavan valtion tulliviranomainen varmistaa saatujen tietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuuden, mikäli toisen sopimuspuolen tulliviranomainen on sitä pyytänyt.

2. Saatuja tietoja ja asiakirjoja käytetään yksinomaan tämän sopimuksen tarkoituksiin. Niitä ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin, ellei tiedot ja asiakirjat toimittanut tulliviranomainen hyväksy sitä kirjallisesti.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta tietoihin, jotka koskevat huumausaineisiin ja psykotrooppisiin aineisiin liittyviä rikoksia. Kyseisiä tietoja saadaan luovuttaa muille viranomaisille, jotka ovat suoranaisesti mukana näiden aineiden laittoman kaupan vastustamisessa.

4. Henkilötietoja ei saa toimittaa, jos on perusteltua syytä olettaa, että tietojen välittäminen tai käyttö olisi vastoin jommankumman sopimuspuolen oikeusjärjestyksen perusperiaatteita, varsinkin jos kyseiselle henkilölle koituisi tästä kohtuutonta haittaa. Pyydettäessä vastaanottaneen tulliviranomaisen on ilmoitettava tiedot toimittaneelle tulliviranomaiselle saatujen tietojen käytöstä sekä saavutetuista tuloksista.

5. Henkilötietoja saa toimittaa yksinomaan tulliviranomaisille sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja rikosoikeudellisen tutkinnan tarpeita varten myös tuomioistuinviranomaisille tai yleisille syyttäjille. Tällaisia tietoja ei saa antaa muille henkilöille kuin niille, joiden tarvitsee käyttää niitä edellä mainittuihin tarkoituksiin, elleivät tietoja antavat viranomaiset erityisesti sovi asiasta ja vastaanottavien viranomaisten toimintaa sääntelevä laki salli tällaista tiedonvälitystä.

6. Tiedot antava tulliviranomainen tarkastaa toimitettavien tietojen oikeellisuuden. Jos ilmenee, että välitetyt tiedot olivat virheellisiä tai hävitettäviä, ilmoitetaan tästä viipymättä vastaanottavalle tulliviranomaiselle. Viimeksi mainittu on velvollinen oikaisemaan tai hävittämään tiedot.

15 artikla

1. Tulliviranomaiset voivat tämän sopimuksen tarkoituksen ja soveltamisalan mukaisesti käyttää todistusaineistona tämän sopimuksen mukaisesti saatuja tietoja ja asiakirjoja pöytäkirjatussa todistusaineistossaan, selonteoissaan ja todistajanlausunnoissaan sekä tuomioistuin- ja muissa viranomaismenettelyissä.

2. Tällaisten tietojen ja asiakirjojen käyttö todistusaineistona tuomioistuimissa ja niille annettava todistusvoima määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Poikkeukset avunantamisvelvollisuudesta

16 artikla

1. Jos toisen sopimuspuolen tulliviranomainen katsoo, että pyydetyn avun antaminen vahingoittaisi kyseisen valtion täysivaltaisuutta, turvallisuutta, yleistä järjestystä tai muita olennaisia etuja taikka merkitsisi teollisten, liike- tai ammattisalaisuuksien loukkaamista taikka olisi sen kansallisen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden vastaista, se voi kieltäytyä tämän sopimuksen tarkoittamasta avunannosta tai se voi antaa sitä vain tietyin ehdoin.

2. Jos avunannosta kieltäydytään, kieltäytymispäätös ja sen perustelut on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

3. Mikäli toisen sopimuspuolen tulliviranomainen pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se huomauttaa tästä seikasta pyynnössään. Avunpyyntöön suostumista harkitaan näissä tapauksissa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti.

Asiakirjojen tiedoksi antaminen

17 artikla

1. Sopimuspuolen tulliviranomainen toimittaa alueellaan asuville tai toimiville asianomaisille henkilöille toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen pyynnöstä tiedoksi asiakirjat, jotka liittyvät tullilakien soveltamista koskeviin hallintoviranomaisten toimenpiteisiin ja päätöksiin.

2. Näiden asiakirjojen tiedoksianto toimitetaan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti. Tiedoksianto voidaan kuitenkin toimittaa myös noudattaen pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä, jos tätä ei voida pitää pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön vastaisena.

3. Tiedoksiantotodistus voi olla asianosaisen henkilön antama, päiväyksellä ja allekirjoituksella varustettu vastaanottotodistus tai pyynnön saaneen valtion asianomaisen viranomaisen antama todistus, josta käy ilmi tiedoksiantotapa ja -päivämäärä.

Avunannon toteuttaminen

18 artikla

1. Tämän sopimuksen mukaista apua annetaan suoraan sopimuspuolten tulliviranomaisten kesken.

2. Tulliviranomaiset voivat järjestää suoran yhteydenpidon keskushallintojensa yksiköiden välillä ja valtuuttaa paikallishallinnon tulliviranomaiset olemaan yhteydessä keskenään, kuten tulliviranomaiset siitä toimivaltansa puitteissa erikseen sopivat.

Avunantoa koskevien pyyntöjen muoto ja sisältö

19 artikla

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetut pyynnöt on tehtävä kirjallisesti. Pyynnön täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat on liitettävä pyyntöön. Myös suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, jos tämä on tarpeen asian kiireellisyyden vuoksi, mutta ne on välittömästi vahvistettava kirjallisesti.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuissa pyynnöissä esitetään seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittävä tulliviranomainen;

b) pyydetty apu ja ehdotetut toimenpiteet;

c) pyynnön tarkoitus ja aihe;

d) asiaan liittyvä lainsäädäntö ja muut oikeudelliset tekijät;

e) mahdollisimman tarkat ja laajat tiedot tutkinnan kohteena olevista henkilöistä;

f) yhteenveto asiaa koskevista seikoista, lukuun ottamatta 17 artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

3. Pyynnöt tehdään englannin kielellä.

4. Jos pyyntö ei täytä muotovaatimuksia, sen korjaamista tai täydentämistä voidaan vaatia.

Kustannukset

20 artikla

Tulliviranomaiset eivät vaadi toisiltaan korvausta niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, lukuun ottamatta 12 artiklassa tarkoitetuista asiantuntijoista ja todistajista aiheutuvia kustannuksia.

Täydentävä luonne

21 artikla

Rajoittamatta 14 artiklan soveltamista tämä sopimus ei estä soveltamasta yhteisön säännöksiä Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaisten yksikköjen ja Suomen tasavallan tulliviranomaisten välisestä sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka koskevat tulliasioissa saatuja, yhteisölle mahdollisesti merkityksellisiä tietoja.

Alueellinen soveltaminen; täytäntöönpano ja tulkinta

22 artikla

1. Tätä sopimusta sovelletaan Suomen tasavallan sekä Puolan tasavallan alueilla.

2. Tulliviranomaiset pyrkivät yhteisymmärryksessä ratkaisemaan tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyvät ongelmat tai epäselvyydet.

3. Tulliviranomaiset päättävät keskenään tämän sopimuksen yksityiskohtaisista täytäntöönpanojärjestelyistä.

4. Tämä sopimus ei estä sopimuspuolia antamasta toisilleen apua laajemmalti muiden kansainvälisten sopimusten tai järjestelyjen taikka sopimuspuolten lainsäädännön mukaisesti.

Voimaantulo ja päättyminen

23 artikla

1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset toimenpiteet on suoritettu.

3. Tämän sopimuksen tullessa voimaan lakkaa Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan kansantasavallan hallituksen välillä 26 päivänä lokakuuta 1972 yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehty sopimus olemasta voimassa.

4. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse tehtävällä ilmoituksella. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty Varsovassa 28 päivänä marraskuuta 1997 kahtena suomen-, puolan- ja englanninkielisenä kappaleena, joiden kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Jos sopimuksen määräysten tulkinnassa ilmenee eroavuuksia, on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.