88/1998

Alkuperäinen sopimus: 26/1937

MONTREALIN NELJÄS PÖYTÄKIRJA Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitetun ja Haagissa 28 päivänä syyskuuta 1955 tehdyllä pöytäkirjalla muutetun eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämistä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

Allekirjoittaneet hallitukset,

jotka pitävät suotavana muuttaa eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämistä koskevaa Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitettua ja Haagissa 28 päivänä syyskuuta 1955 tehdyllä pöytäkirjalla muutettua yleissopimusta,

ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

Yleissopimuksen muutokset

I artikla

Yleissopimus, jota tässä luvussa olevat määräykset muuttavat, on Varsovan yleissopimus sellaisena kuin se on Haagissa vuonna 1955 muutettuna.

II artikla

Yleissopimuksen 2 artiklassa -

2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"2. Postilähetysten kuljetuksessa rahdinkuljettaja vastaa yksinomaan asianomaiselle postihallinnolle niiden sääntöjen mukaisesti, joita sovelletaan rahdinkuljettajien ja postihallintojen välisessä suhteessa.

3. Lukuun ottamatta sitä, mitä tämän artiklan 2 kappaleessa määrätään, tämän yleissopimuksen määräyksiä ei sovelleta postilähetysten kuljetuksessa."

III artikla

Yleissopimuksen II luvussa -

III osasto (5-16 artikla) poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"III osasto. - Tavarankuljetusasiakirjat

5 artikla

1. Tavaran kuljetusta varten on annettava lentorahtikirja.

2. Lentorahtikirjan antamisen sijasta voidaan lähettäjän suostumuksella käyttää muutakin menettelyä, jolla suoritettavaa kuljetusta koskevat tiedot voidaan kirjata. Jos tällaista muuta menettelyä käytetään, rahdinkuljettajan on lähettäjän pyynnöstä annettava tälle tavarakuitti, jonka perusteella lähetys voidaan tunnistaa ja joka mahdollistaa pääsyn sellaisella muulla menettelyllä kirjattuihin tietoihin.

3. Se, että uudelleenlastaus- ja määräpaikalla ei ole mahdollista käyttää tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua muuta menettelyä kuljetusta koskevien tietojen kirjaamiseksi, ei oikeuta rahdinkuljettajaa kieltäytymään ottamasta tavaraa kuljetettavaksi.

6 artikla

1. Lähettäjän on laadittava lentorahtikirja kolmena alkuperäiskappaleena.

2. Ensimmäinen kappale on merkittävä "rahdinkuljettajalle"; se on lähettäjän allekirjoitettava. Toinen kappale on merkittävä "vastaanottajalle"; se on lähettäjän ja rahdinkuljettajan allekirjoitettava. Kolmas kappale on rahdinkuljettajan allekirjoitettava ja annettava lähettäjälle tavaran vastaanottamisen jälkeen.

3. Rahdinkuljettajan ja lähettäjän allekirjoitukset voivat olla painettuja tai leimattuja.

4. Jos rahdinkuljettaja lähettäjän pyynnöstä tekee lentorahtikirjan, hänen on katsottava tehneen sen lähettäjän lukuun, jollei muuta näytetä.

7 artikla

Kun kolleja on useampi kuin yksi:

a) rahdinkuljettajalla on oikeus vaatia lähettäjää laatimaan erilliset lentorahtikirjat;

b) lähettäjällä on oikeus vaatia rahdinkuljettajaa antamaan erilliset kuitit käytettäessä 5 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua muuta menettelyä.

8 artikla

Lentorahtikirjan ja tavarakuitin tulee sisältää:

a) tieto lähtö- ja määräpaikasta;

b) jos lähtö- ja määräpaikka ovat saman korkean sopimuspuolen alueella ja yksi tai useampi sovittu välilaskupaikka on toisen valtion alueella, tieto ainakin yhdestä tällaisesta välilaskupaikasta; sekä

c) tieto lähetyksen painosta.

9 artikla

Edellä 5-8 artiklassa olevien määräysten noudattamatta jättäminen ei vaikuta kuljetussopimuksen olemassaoloon tai pätevyyteen, vaan se on siitä huolimatta tämän yleissopimuksen sääntöjen alainen, vastuurajoja koskevat säännöt mukaan luettuina.

10 artikla

1. Lähettäjä on vastuussa niiden tavaraa koskevien tietojen ja ilmoitusten oikeellisuudesta, jotka hän on merkinnyt tai jotka on hänen puolestaan merkitty lentorahtikirjaan taikka jotka hän on antanut tai jotka on hänen puolestaan annettu rahdinkuljettajalle tavarakuittiin tai 5 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetulla muulla menettelyllä kirjattuihin tietoihin merkitsemistä varten.

2. Lähettäjän on korvattava rahdinkuljettajalle kaikki vahinko, jonka tämä tai joku muu, jolle rahdinkuljettaja on vastuussa, on kärsinyt lähettäjän antamien tai hänen puolestaan annettujen tietojen ja ilmoitusten virheellisyydestä tai puutteellisuudesta.

3. Jos tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksistä ei muuta johdu, rahdinkuljettajan on korvattava lähettäjälle kaikki vahinko, jonka tämä tai joku muu, jolle lähettäjä on vastuussa, on kärsinyt niiden tietojen ja ilmoitusten virheellisyydestä tai puutteellisuudesta, jotka rahdinkuljettaja on merkinnyt tai jotka tämän puolesta on merkitty tavarakuittiin tai 5 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetulla muulla menettelyllä kirjattuihin tietoihin.

11 artikla

1. Lehtorahtikirja tai tavarakuitti on, jollei muuta näytetä, todisteena sopimuksen tekemisestä, tavaran vastaanottamisesta ja siinä mainituista kuljetusehdoista.

2. Lentorahtikirjan tai tavarakuitin tiedot tavaran painosta, mitoista ja pakkauksesta sekä kollien lukumäärästä ovat, jollei muuta näytetä, todisteena ilmoitetuista seikoista; tavaran määrää, tilavuutta ja tilaa koskevilla tiedoilla ei ole todistusvoimaa rahdinkuljettajaa vastaan, paitsi jos hän on tarkistanut tiedot lähettäjän läsnäollessa ja tästä on merkintä lehtorahtikirjassa tai jos tiedot koskevat tavaran ulkoista tilaa.

12 artikla

1. Jos kuljetussopimuksesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä ei muuta johdu, lähettäjällä on oikeus määrätä tavarasta ottamalla se takaisin lähtö- tai määräpaikkakunnan lentopaikalla, pysäyttämällä se matkan aikana välilaskupaikalla, pyytämällä se luovutettavaksi määräpaikalla tai matkan aikana toiselle henkilölle kuin alun perin osoitetulle vastaanottajalle taikka vaatimalla se palautettavaksi lähtöpaikkakunnan lentopaikalle. Hän ei saa käyttää tätä määräämisoikeuttaan rahdinkuljettajaa tai muita lähettäjiä haittaavalla tavalla ja hänen on korvattava kaikki tämän oikeuden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

2. Jos lähettäjän määräysten toimeenpaneminen on mahdotonta, rahdinkuljettajan on välittömästi ilmoitettava siitä lähettäjälle.

3. Jos rahdinkuljettaja noudattaa tavaraa koskevia lähettäjän määräyksiä vaatimatta tälle annettua kappaletta lehtorahtikirjasta tai tavarakuitista, hän on vastuussa, sen vaikuttamatta hänen oikeuteensa saada korvaus lähettäjältä, vahingosta, joka on tästä saattanut aiheutua henkilölle, jolla on laillisesti hallussaan sanottu kappale lentorahtikirjasta tai tavarakuitista.

4. Lähettäjän oikeus lakkaa sillä hetkellä, jolloin vastaanottajan oikeus alkaa 13 artiklan mukaisesti. Jos vastaanottaja kuitenkin kieltäytyy hyväksymästä tavaraa tai jollei hän ole tavattavissa, lähettäjä saa jälleen oikeuden määrätä tavarasta.

13 artikla

1. Jos lähettäjä ei ole käyttänyt 12 artiklan mukaista oikeuttaan, vastaanottajalla on oikeus vaatia rahdinkuljettajaa luovuttamaan tavara itselleen sen saavuttua määräpaikkaan edellyttäen, että hän suorittaa asianmukaiset maksut ja noudattaa kuljetusehtoja.

2. Jos toisin ei ole sovittu, rahdinkuljettajan on heti tavaran tultua perille ilmoitettava siitä vastaanottajalle.

3. Jos rahdinkuljettaja myöntää tavaran kadonneen tai jos tavara ei ole saapunut määräpaikkaan seitsemän päivän kuluessa siitä, kun sen olisi pitänyt tulla perille, vastaanottajalla on oikeus saattaa rahdinkuljettajaa vastaan voimaan kuljetussopimuksesta johtuvat oikeudet.

14 artikla

Lähettäjä ja vastaanottaja voivat kumpikin erikseen käyttää kaikkia 12 ja 13 artiklassa heille myönnettyjä oikeuksia, kumpikin omissa nimissään, toimipa hän oman etunsa tai toisen edun puolesta edellyttäen, että hän täyttää kuljetussopimuksessa asetetut velvollisuudet.

15 artikla

1. Edellä olevat 12, 13 ja 14 artikla eivät vaikuta lähettäjän ja vastaanottajan välisiin suhteisiin eivätkä sellaisten kolmansien osapuolten välisiin suhteisiin, jotka ovat saaneet oikeutensa joko lähettäjältä tai vastaanottajalta.

2. Edellä 12, 13 ja 14 artiklassa olevia määräyksiä voi muuttaa vain lentorahtikirjassa tai tavarakuitissa olevalla nimenomaisella määräyksellä.

16 artikla

1. Lähettäjän on annettava ne tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tulli- ja veromääräysten sekä järjestysmääräysten noudattamiseksi, ennen kuin tavara voidaan luovuttaa vastaanottajalle. Lähettäjän on korvattava rahdinkuljettajalle tällaisten tietojen tai asiakirjojen puuttumisesta, virheellisyydestä tai puutteellisuudesta aiheutuvat vahingot, jos vahinko ei johdu rahdinkuljettajan tai hänen palveluksessaan olevan tai hänen apulaisensa virheestä tai laiminlyönnistä.

2. Rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tutkimaan, ovatko tiedot tai asiakirjat oikeita tai täydellisiä."

IV artikla

Yleissopimuksen 18 artikla poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"18 artikla

1. Rahdinkuljettaja on vastuussa kirjatun matkatavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneesta vahingosta, jos vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui ilmakuljetuksen aikana.

2. Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneesta vahingosta vain sillä edellytyksellä, että vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui ilmakuljetuksen aikana.

3. Rahdinkuljettaja ei kuitenkaan ole vastuussa, jos hän näyttää, että tavaran tuhoutuminen, katoaminen tai vahingoittuminen on johtunut yksinomaan yhdestä tai useammasta seuraavista seikoista:

a) tavaran omasta viasta, laadusta tai puutteellisuudesta;

b) tavaran puutteellisesta pakkauksesta, jonka on suorittanut muu kuin rahdinkuljettaja tai hänen palveluksessaan oleva tai hänen apulaisensa;

c) sotatoimesta tai aseellisesta selkkauksesta;

d) viranomaisen toimenpiteestä tavaran maahan tuonnin tai maasta viennin taikka kauttakulun yhteydessä.

4. Edellä olevissa tämän artiklan kappaleissa tarkoitettu ilmakuljetus käsittää sen ajanjakson, jolloin matkatavara tai tavara on rahdinkuljettajan huostassa lentopaikalla tai ilma-aluksessa taikka, milloin laskeutuminen tapahtuu lentopaikan ulkopuolella, missä paikassa tahansa.

5. Ilmakuljetusta koskeva ajanjakso ei ulotu lentopaikan ulkopuolella suoritettuun maa-, meri- tai jokikuljetukseen. Jos kuitenkin sellainen kuljetus tapahtuu kuljetussopimuksen perusteella matkatavaran tai tavaran lastaamiseksi, luovuttamiseksi tai uudelleen lastaamiseksi, vahingon katsotaan aiheutuneen ilmakuljetuksen aikana sattuneesta tapahtumasta, jos muuta ei näytetä."

V artikla

Yleissopimuksen 20 artikla poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"20 artikla

Matkustajien ja matkatavaran kuljetuksessa sekä tavaran kuljetuksen viivästymisestä aiheutuneen vahingon osalta rahdinkuljettaja ei ole vastuussa, jos hän näyttää, että hän, hänen palveluksessaan olevat ja hänen apulaisensa ovat ryhtyneet kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi tai että heidän on ollut mahdotonta niihin ryhtyä."

VI artikla

Yleissopimuksen 21 artikla poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"21 artikla

1. Jos rahdinkuljettaja matkustajien ja matkatavaroiden kuljetuksessa näyttää, että vahinkoa kärsineen oma huolimattomuus on aiheuttanut vahingon tai myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, tuomioistuin voi omien lakiensa säännösten mukaisesti vapauttaa rahdinkuljettajan kokonaan tai osittain vastuusta.

2. Jos rahdinkuljettaja tavaran kuljetuksessa näyttää, että korvausta vaativan tai sen, joka on hänelle luovuttanut oikeutensa, huolimattomuus taikka muu oikeudeton teko tai laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, rahdinkuljettaja on kokonaan tai osittain vapaa vastuustaan kantajaa kohtaan siltä osin kuin tämän huolimattomuus taikka oikeudeton teko tai laiminlyönti aiheutti vahingon tai myötävaikutti vahingon syntymiseen."

VII artikla

Yleissopimuksen 22 artiklassa -

a) 2 kappaleen a kohdasta poistetaan sanat "ja tavaran".

b) 2 kappaleen a kohdan jälkeen lisätään seuraava kohta:

"b) Tavaran kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 17 erityiseen nosto-oikeuteen kilolta, ellei lähettäjä jättäessään lähetyksen rahdinkuljettajalle ole tehnyt erityistä ilmoitusta perille toimittamiseen liittyvästä erityisestä etuudesta ja suorittanut mahdollisesti vaadittavaa lisämaksua. Tässä tapauksessa rahdinkuljettaja on velvollinen suorittamaan korvauksena enintään ilmoitetun määrän, ellei hän näytä, että ilmoitettu määrä ylittää lähettäjän ilmoittaman erityisen etuuden todellisen arvon."

c) 2 kappaleen b kohdasta tulee 2 kappaleen c kohta.

d) 5 kappaleen jälkeen lisätään seuraava kappale:

"6. Tässä artiklassa erityisinä nosto-oikeuksina ilmaistujen määrien katsotaan viittaavan Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemään erityiseen nosto-oikeuteen. Milloin kysymys korvauksesta on saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi, nämä määrät muunnetaan kansalliseksi valuutaksi sen arvon mukaan, joka kyseisellä valuutalla on tuomion antamispäivänä suhteessa erityiseen nosto-oikeuteen. Kansainväliseen valuuttarahastoon kuuluvan korkean sopimuspuolen kansallisen valuutan arvo suhteessa erityiseen nosto-oikeuteen lasketaan sen arvostamismenetelmän mukaan, jota Kansainvälinen valuuttarahasto on tuomion antamispäivänä soveltanut toiminnoissaan ja toimenpiteissään. Kansainväliseen valuuttarahastoon kuulumattoman korkean sopimuspuolen kansallisen valuutan arvo suhteessa erityiseen nosto-oikeuteen lasketaan tämän sopimuspuolen määräämällä tavalla.

Valtiot, jotka eivät ole Kansainvälisen valuuttarahaston jäseniä ja joiden laki ei salli 22 artiklan 2 kappaleen b kohdan määräysten soveltamista, voivat kuitenkin ratifioidessaan tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen tai milloin tahansa sen jälkeen ilmoittaa, että niiden alueella tapahtuvassa oikeudenkäynnissä rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 250 rahayksikköön kilolta. Tämä rahayksikkö vastaa kuuttakymmentä viittä ja puolta milligrammaa yhdeksänsadan tuhannesosan pitoista kultaa. Tämä määrä voidaan pyöristää, kun se muunnetaan kysymyksessä olevaksi kansalliseksi valuutaksi. Määrä muunnetaan kansalliseksi valuutaksi kyseisen valtion lain mukaan."

VIII artikla

Yleissopimuksen 24 artikla poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"24 artikla

1. Matkustajien ja matkatavaran kuljetuksessa korvauskanne voidaan, riippumatta siitä millä perusteella korvausta haetaan, nostaa ainoastaan tässä yleissopimuksessa määrättyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Tällä yleissopimuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, keillä on oikeus kanteen nostamiseen ja mikä kunkin oikeuden sisältö on.

2. Tavaran kuljetuksessa korvauskanne voidaan, riippumatta siitä perustuuko se tähän yleissopimukseen, sopimukseen, rikkomukseen tai muuhun perusteeseen, nostaa ainoastaan tässä yleissopimuksessa määrättyjen ehtojen ja vastuurajojen mukaisesti. Tällä yleissopimuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, keillä on oikeus kanteen nostamiseen ja mikä kunkin oikeuden sisältö on. Vastuurajat ovat enimmäisrajoja, joita ei voida ylittää, olivatpa vastuun syntymiseen johtaneet olosuhteet mitkä tahansa."

IX artikla

Yleissopimuksen 25 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"25 artikla

Matkustajien ja matkatavaran kuljetuksessa ei sovelleta 22 artiklassa määrättyjä vastuurajoja, jos näytetään, että vahinko on aiheutunut rahdinkuljettajan, hänen palveluksessaan olevan tai hänen apulaisensa teosta tai laiminlyönnistä, jolla on tarkoitettu aiheuttaa vahinkoa tai joka on tehty törkeästä huolimattomuudesta tietoisena siitä, että vahinkoa todennäköisesti aiheutuu. Rahdinkuljettajan palveluksessa olevan tai hänen apulaisensa osalta edellytetään lisäksi, että teon tai laiminlyönnin näytetään tapahtuneen palvelustehtävissä."

X artikla

Yleissopimuksen 25 A artiklassa -

3 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"3. Matkustajien ja matkatavaran kuljetuksessa tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, jos näytetään, että vahinko on aiheutunut rahdinkuljettajan palveluksessa olevan tai hänen apulaisensa teosta tai laiminlyönnistä, jolla on tarkoitettu aiheuttaa vahinkoa tai joka on tehty törkeästä huolimattomuudesta tietoisena siitä, että vahinkoa todennäköisesti aiheutuu."

XI artikla

Yleissopimuksen 30 artiklan jälkeen lisätään seuraava artikla:

"30 A artikla

Tämän yleissopimuksen määräyksillä ei ole vaikutusta siihen, onko sen määräysten perusteella vahingosta vastuussa olevalla takautumisoikeus muita henkilöitä vastaan."

XII artikla

Yleissopimuksen 33 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"33 artikla

Lukuun ottamatta sitä, mitä 5 artiklan 3 kappaleessa määrätään, tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä rahdinkuljettajaa joko kieltäytymästä tekemästä kuljetussopimusta taikka laatimasta sopimusmääräyksiä, jotka eivät ole tämän yleissopimuksen määräysten kanssa ristiriidassa."

XIII artikla

Yleissopimuksen 34 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"34 artikla

Edellä 3-8 artiklassa olevia kuljetusasiakirjoja koskevia määräyksiä ei sovelleta poikkeuksellisissa olosuhteissa suoritettuihin kuljetuksiin tavanomaisen ilmailutoiminnan ulkopuolella."

II LUKU

Muutetun yleissopimuksen soveltamisala

XIV artikla

Varsovan yleissopimusta, sellaisena kuin se on Haagissa vuonna 1955 ja tällä pöytäkirjalla muutettuna, sovelletaan yleissopimuksen 1 artiklassa määriteltyyn kansainväliseen kuljetukseen edellyttäen, että mainitussa artiklassa tarkoitettu lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat joko kahden tämän pöytäkirjan sopimuspuolen alueella tai tämän pöytäkirjan yhden sopimuspuolen alueella, kun sovittu välilaskupaikka on jonkin toisen valtion alueella.

III LUKU

Loppumääräykset

XV artikla

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolten välillä Varsovan yleissopimus, sellaisena kuin se on Haagissa vuonna 1955 muutettuna, ja tämä pöytäkirja katsotaan ja tulkitaan yhdeksi ainoaksi asiakirjaksi, jonka nimi on Haagissa vuonna 1955 ja Montrealissa vuonna 1975 neljännellä pöytäkirjalla muutettu Varsovan yleissopimus.

XVI artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille siihen päivään asti, jolloin se XVIII artiklan määräysten mukaisesti tulee voimaan.

XVII artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tämä pöytäkirja.

2. Jos valtio, joka ei ole Varsovan yleissopimuksen tai Haagissa vuonna 1955 muutetun Varsovan yleissopimuksen sopimuspuoli, ratifioi tämän pöytäkirjan, se merkitsee liittymistä Haagissa vuonna 1955 ja Montrealissa vuonna 1975 neljännellä pöytäkirjalla muutettuun Varsovan yleissopimukseen.

3. Ratifioimiskirjat talletetaan Puolan Kansantasavallan hallituksen huostaan.

XVIII artikla

1. Kun kolmekymmentä allekirjoittajavaltiota on tallettanut tätä pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjansa, pöytäkirja tulee niiden välillä voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jolloin kolmaskymmenes ratifioimiskirja on talletettu. Sellaisen valtion osalta, joka tämän jälkeen ratifioi pöytäkirjan, se tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jolloin kyseinen valtio on tallettanut ratifioimiskirjansa.

2. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan Puolan Kansantasavallan hallitus rekisteröi sen Yhdistyneissä Kansakunnissa.

XIX artikla

1. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan se on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille, jotka eivät ole sitä allekirjoittaneet.

2. Jos valtio, joka ei ole Varsovan yleissopimuksen tai Haagissa vuonna 1955 muutetun Varsovan yleissopimuksen sopimuspuoli, liittyy tähän pöytäkirjaan, se merkitsee liittymistä Haagissa vuonna 1955 ja Montrealissa vuonna 1975 neljännellä pöytäkirjalla muutettuun Varsovan yleissopimukseen.

3. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Puolan Kansantasavallan hallituksen huostaan ja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä tallettamisesta.

XX artikla

1. Tämän pöytäkirjan sopimuspuoli voi irtisanoa pöytäkirjan Puolan Kansantasavallan hallitukselle osoitettavalla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Puolan Kansantasavallan hallitus on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

3. Jos tämän pöytäkirjan sopimuspuoli irtisanoo Varsovan yleissopimuksen sen 39 artiklan mukaisesti tai Haagin pöytäkirjan sen XXIV artiklan mukaisesti, sitä ei tämän pöytäkirjan sopimuspuolten välillä katsota millään tavalla Haagissa vuonna 1955 ja Montrealissa vuonna 1975 neljännellä pöytäkirjalla muutetun Varsovan yleissopimuksen irtisanomiseksi.

XXI artikla

1. Tähän pöytäkirjaan saa tehdä ainoastaan seuraavat varaumat:

a) valtio voi milloin tahansa antaa Puolan Kansantasavallan hallitukselle osoitetun ilmoituksen siitä, että Haagissa vuonna 1955 ja Montrealissa vuonna 1975 neljännellä pöytäkirjalla muutettua Varsovan yleissopimusta ei sovelleta asianomaisen valtion sotilasviranomaisia varten tapahtuvaan matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin kuljettamiseen sellaisella asianomaisessa valtiossa rekisteröidyllä ilma-aluksella, joka on kokonaan varattu asianomaisten viranomaisten käyttöön; ja

b) valtio voi ratifioidessaan Montrealissa vuonna 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan tai siihen liittyessään taikka milloin tahansa tämän jälkeen antaa ilmoituksen siitä, että Haagissa vuonna 1955 ja Montrealissa vuonna 1975 neljännellä pöytäkirjalla muutetun Varsovan yleissopimuksen määräykset eivät sido sitä siltä osin, kuin ne koskevat matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamista. Sellainen ilmoitus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin Puolan Kansantasavallan hallitus on ilmoituksen vastaanottanut.

2. Valtio, joka on tehnyt varauman edellä olevan kappaleen mukaisesti, voi milloin tahansa peruuttaa sellaisen varauman Puolan Kansantasavallan hallitukselle tehtävällä ilmoituksella.

XXII artikla

Puolan Kansantasavallan hallituksen tulee viipymättä ilmoittaa kaikille valtioille, jotka ovat Varsovan yleissopimuksen sopimuspuolia tai mainitun yleissopimuksen sopimuspuolia sellaisena kuin se on muutettuna, tämän pöytäkirjan allekirjoittaja- tai liittyjävaltioille sekä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle allekirjoituspäivistä, ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamispäivistä ja tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä sekä antaa muita asiaankuuluvia tiedotuksia.

XXIII artikla

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolten, jotka ovat myös eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta, jonka suorittaa toinen kuin sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja, koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä tehdyn, Guadalajarassa 18 päivänä syyskuuta 1961 allekirjoitetun Varsovan yleissopimusta täydentävän yleissopimuksen (jäljempänä "Guadalajaran yleissopimus") sopimuspuolia, välillä Guadalajaran yleissopimuksessa olevat viittaukset "Varsovan yleissopimukseen" merkitsevät sellaisissa tapauksissa, joissa Guadalajaran yleissopimuksen 1 artiklan b kohdassa tarkoitettu sopimus koskee tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvaa kuljetusta, myös viittausta Haagissa vuonna 1955 ja Montrealissa vuonna 1975 neljännellä pöytäkirjalla muutettuun Varsovan yleissopimukseen.

XXIV artikla

Jos kaksi valtiota tai sitä useampi valtio on sekä tämän pöytäkirjan että Guatemala Cityssä vuonna 1971 tehdyn pöytäkirjan taikka Montrealissa vuonna 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan sopimuspuoli, sovelletaan niiden välillä seuraavia sääntöjä:

a) tällä pöytäkirjalla perustetusta järjestelmästä johtuvat määräykset, jotka koskevat rahtia ja postia, ovat voimassa Guatemala Cityssä vuonna 1971 tehdyllä pöytäkirjalla tai Montrealissa vuonna 1975 tehdyllä kolmannella lisäpöytäkirjalla perustetusta järjestelmästä johtuvien määräysten estämättä;

b) Guatemala Cityssä vuonna 1971 tehdyllä pöytäkirjalla taikka Montrealissa vuonna 1975 tehdyllä kolmannella lisäpöytäkirjalla perustetusta järjestelmästä johtuvat määräykset, jotka koskevat matkustajia ja matkatavaraa, ovat voimassa tällä pöytäkirjalla perustetusta järjestelmästä johtuvien määräysten estämättä.

XXV artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön päämajassa 1 päivään tammikuuta 1976 ja sen jälkeen, kunnes pöytäkirja tulee XVIII artiklan mukaisesti voimaan, Puolan Kansantasavallan ulkoasiainministeriössä. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tulee viipymättä ilmoittaa Puolan Kansantasavallan hallitukselle kaikista allekirjoituksista ja allekirjoituspäivistä sinä aikana, kun pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön päämajassa.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 neljänä todistusvoimaisena tekstinä englannin, espanjan, ranskan ja venäjän kielellä. Jos eroavuuksia ilmenee on ranskankielinen teksti, jolla kielellä 12 päivänä lokakuuta 1929 tehty Varsovan yleissopimus on laadittu, todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.