87/1998

Alkuperäinen sopimus: 80/1989

Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen KUUDES LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan ja jotka

ottavat huomioon Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetun yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (jäljempänä "yleissopimus");

ottavat huomioon 11 päivänä toukokuuta 1994 allekirjoitetun yleissopimuksen 11 pöytäkirjan yleissopimuksella perustetun valvontajärjestelmän uudistamisesta (jäljempänä "yleissopimuksen 11 pöytäkirja"), jolla perustetaan pysyvä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (jäljempänä "tuomioistuin") korvaamaan Euroopan ihmisoikeustoimikunta ja ihmisoikeustuomioistuin;

ottavat myös huomioon yleissopimuksen 51 artiklan, jonka mukaan tuomarit ovat tehtäviänsä suorittaessaan oikeutettuja Euroopan neuvoston perussäännön 40 artiklan ja sen nojalla tehtyjen sopimusten mukaisiin erioikeuksiin ja vapauksiin;

palauttavat mieliin Pariisissa 2 päivänä syyskuuta 1949 allekirjoitetun yleissopimuksen Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista (jäljempänä "sopimus") sekä sen toisen, neljännen ja viidennen lisäpöytäkirjan;

katsovat, että uusi lisäpöytäkirja sopimukseen on tarpeen erioikeuksien ja vapauksien myöntämiseksi tuomioistuimen tuomareille;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuksen 18 artiklassa täsmennettyjen erioikeuksien ja vapauksien lisäksi tuomareille on myönnettävä heidän itsensä, puolisonsa ja alaikäisten lastensa osalta ne erioikeudet ja vapaudet sekä vapautukset ja helpotukset, jotka kansainvälisen oikeuden mukaisesti myönnetään diplomaattiedustajille.

2 artikla

Tässä lisäpöytäkirjassa käsite "tuomari" tarkoittaa yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti valittuja tuomareita sekä asianomaisen sopimusvaltion yleissopimuksen 27 artiklan 2 kappaleen mukaisesti nimeämää ad hoc -tuomaria.

3 artikla

Jotta taattaisiin tuomarien täydellinen sananvapaus ja täydellinen riippumattomuus heidän suorittaessaan tehtäviään, on vapautuksen lainkäytöstä heidän virantoimituksessaan antamiinsa suullisiin tai kirjallisiin lausuntoihin ja tekemiinsä tekoihin nähden oltava edelleen voimassa silloinkin, kun he eivät enää hoida mainittuja tehtäviä.

4 artikla

Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä tuomareille heidän henkilökohtaiseksi edukseen, vaan jotta heille turvattaisiin riippumattomuus tehtäviensä suorittamisessa. Ainoastaan tuomioistuimen täysistunnolla on oikeus pidättää tuomareille myönnetty vapautus; sillä ei ole ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus pidättää vapautus, kun sen käsityksen mukaan vapautus estäisi oikeuden toteutumista ja kun vapautus voidaan pidättää estämättä tarkoitusta, johon se on myönnetty.

5 artikla

1. Tämän lisäpöytäkirjan 1, 3 ja 4 artiklan määräyksiä sovelletaan tuomioistuimen pääsihteeriin ja apulaispääsihteeriin, jonka toimimisesta pääsihteerin sijaisena on virallisesti ilmoitettu yleissopimuksen sopimusvaltioille.

2. Tämän lisäpöytäkirjan 3 artiklan ja sopimuksen 18 artiklan määräyksiä sovelletaan tuomioistuimen apulaispääsihteeriin.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä pääsihteerille ja apulaispääsihteerille heidän henkilökohtaiseksi edukseen, vaan heidän tehtäviensä suorittamisen helpottamiseksi. Ainoastaan tuomioistuimen täysistunnolla on toimivalta pidättää pääsihteerille ja apulaispääsihteerille myönnetty vapautus; sillä ei ole ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus pidättää vapautus, kun sen käsityksen mukaan vapautus estäisi oikeuden toteutumista ja kun vapautus voidaan pidättää estämättä tarkoitusta, johon se on myönnetty.

4. Euroopan neuvoston pääsihteerillä on tuomioistuimen puheenjohtajan suostumuksella toimivalta pidättää muiden sihteeristön jäsenten vapautus sopimuksen 19 artiklan määräysten mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon 3 kappaleessa esitetyt seikat.

6 artikla

1. Tuomioistuimen toimintaan liittyvät tuomioistuimen, tuomareiden ja sihteeristön asiakirjat ja asiapaperit ovat loukkaamattomia.

2. Tuomioistuimen, tuomareiden ja sihteeristön virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia yhteydenottoja ei voida pidättää tai asettaa sensuurin alaiseksi.

7 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen, ja ne voivat ilmaista suostumuksensa tulla lisäpöytäkirjan sitomiksi:

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta; tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

8 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi siitä päivästä, jona kolme sopimuksen sopimuspuolta ovat ilmaisseet suostumuksensa tulla lisäpöytäkirjan sitomiksi 7 artiklan määräysten mukaisesti tai 11 pöytäkirjan voimaantulopäivänä, riippuen siitä, kumpi päivistä on myöhempi.

2. Sellaisen sopimuksen sopimusvaltion osalta, joka myöhemmin allekirjoittaa tämän lisäpöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai ratifioi tai hyväksyy sen, tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan kuukauden kuluttua allekirjoittamispäivästä tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

9 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan lisäpöytäkirjan ratifioimisvaraumitta, ratifioidessaan sen tai milloin tahansa sen jälkeen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettavalla ilmoituksella selittää, että tämän lisäpöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat kaikki tai jotkin selityksessä mainitut alueet, joiden kansainvälisistä suhteista se vastaa ja joissa yleissopimusta ja sen lisäpöytäkirjoja sovelletaan.

2. Tätä lisäpöytäkirjaa sovelletaan ilmoituksessa mainittuun alueeseen tai alueisiin kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun Euroopan neuvoston pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

3. 1 kappaleen mukaisesti annettu selitys voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa selityksessä mainitun alueen osalta pääsihteerille osoitettavalla ilmoituksella. Peruutus tai muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kuukauden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

10 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille:

a) allekirjoituksista;

b) ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tallettamisista;

c) tämän lisäpöytäkirjan 8 ja 9 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

d) muista tähän lisäpöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista tai tiedonannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 5 päivänä maaliskuuta 1996 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.