86/1998

Alkuperäinen sopimus: 18/1990

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen YHDESTOISTA PÖYTÄKIRJA

yleissopimuksella perustetun valvontajärjestelmän uudistamisesta

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen (jäljempänä ''yleissopimus'') pöytäkirjan,

katsovat, että yleissopimuksella perustettu valvontajärjestelmä on kiireellisesti uudistettava sen tehokkuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisessa, ottaen erityisesti huomioon valitusten lukumäärän ja Euroopan neuvoston jäsenmäärän kasvun,

katsovat, että sen vuoksi on tarpeellista muuttaa tiettyjä yleissopimuksen määräyksiä ja erityisesti korvata nykyinen Euroopan ihmisoikeustoimikunta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin uudella pysyvällä tuomioistuimella,

ottavat huomioon Wienissä 19 ja 20 päivänä maaliskuuta 1985 pidetyn ihmisoikeuksia käsitelleen Euroopan ministerikokouksen hyväksymän päätöslauselman n:o 1,

ottavat huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 6 päivänä lokakuuta 1992 hyväksymän suosituksen 1194 (1992),

ottavat huomioon Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiesten 9 päivänä lokakuuta 1993 Wienin julistuksessa tekemän päätöksen yleissopimuksen valvontajärjestelmän uudistamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Yleissopimuksen II-IV osan teksti (19-56 artikla) ja toinen pöytäkirja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen neuvoa-antavien lausuntojen antamista koskevasta toimivallasta korvataan seuraavalla yleissopimuksen II osalla (19-51 artikla):

''II OSA

EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN

19 artikla

Tuomioistuimen perustaminen

Korkeiden sopimuspuolten tämän yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen nojalla hyväksymien velvoitteiden noudattamisen takeeksi perustetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jota jäljempänä kutsutaan ''tuomioistuimeksi''. Se toimii pysyvästi.

20 artikla

Tuomareiden lukumäärä

Tuomioistuimessa on korkeiden sopimuspuolten luvun mukainen määrä tuomareita.

21 artikla

Toimen vaatimukset

1. Tuomareilla on oltava korkea moraali ja heillä on joko oltava pätevyys ylimpiin oikeusvirkoihin tai heidän tulee olla päteviksi tunnustettuja oikeusoppineita.

2. Tuomarit toimivat tuomioistuimessa henkilökohtaisessa ominaisuudessaan.

3. Toimikautensa aikana tuomarit eivät saa osallistua toimintaan, joka on ristiriidassa heidän riippumattomuutensa, puolueettomuutensa tai täysipäiväisen toimensa asettamien vaatimusten kanssa; tuomioistuin ratkaisee kaikki tämän kappaleen soveltamisesta johtuvat kysymykset.

22 artikla

Tuomareiden valinta

1. Parlamentaarinen yleiskokous valitsee annettujen äänten enemmistöllä yhden tuomarin kutakin korkeaa sopimuspuolta kohden tämän sopimuspuolen laatimalta, kolme ehdokasta käsittävältä listalta.

2. Samaa menettelyä käytetään tuomioistuimen täydentämiseksi, jos yleissopimukseen liittyy uusia korkeita sopimuspuolia, sekä täytettäessä avoimeksi tulleita paikkoja.

23 artikla

Toimikausi

1. Tuomarit valitaan kuuden vuoden määräajaksi. Heidät voidaan valita uudelleen. Kuitenkin joka toisen ensimmäisissä vaaleissa valitun tuomarin toimikausi päättyy kolmen vuoden kuluttua.

2. Euroopan neuvoston pääsihteeri ratkaisee arvalla heti heidän valintansa jälkeen ne tuomarit, joiden toimikausi päättyy ensimmäisen kolmen vuoden kuluttua.

3. Taatakseen, että siinä määrin kuin mahdollista joka toisen tuomarin toimikausi vaihtuu joka kolmas vuosi, parlamentaarinen yleiskokous voi päättää ennen seuraaviin vaaleihin ryhtymistään, että yhden tai useamman valittavan tuomarin toimikausi on muu kuin kuusi vuotta, mutta ei enemmän kuin yhdeksän tai vähemmän kuin kolme vuotta.

4. Kun kysymys on useammasta kuin yhdestä toimikaudesta ja parlamentaarinen yleiskokous soveltaa edellistä kappaletta, Euroopan neuvoston pääsihteeri suorittaa toimikausien jakamisen arpomalla välittömästi vaalien jälkeen.

5. Tuomari, joka on valittu sellaisen tuomarin tilalle, jonka toimikausi ei ole vielä päättynyt, hoitaa edeltäjänsä tointa tämän toimikauden päättymiseen asti.

6. Tuomareiden toimikausi päättyy heidän täyttäessään 70 vuotta.

7. Tuomarit pysyvät toimessaan, kunnes heille on valittu seuraaja. He kuitenkin jatkavat jo käsittelemiensä asioiden hoitamista.

24 artikla

Erottaminen

Ketään tuomaria ei voida erottaa toimestaan, jolleivat muut tuomarit kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä päätä, ettei hän enää täytä vaadittuja edellytyksiä.

25 artikla

Sihteeristö ja oikeudelliset sihteerit

Tuomioistuimella on sihteeristö, jonka tehtävistä ja organisaatiosta määrätään tuomioistuimen työjärjestyksessä. Tuomioistuinta avustavat oikeudelliset sihteerit.

26 artikla

Täysistunto

Täysistunto

a) valitsee itselleen presidentin ja yhden tai kaksi varapresidenttiä kolmen vuoden määräajaksi; heidät voidaan valita uudelleen;

b) asettaa jaostot määräajaksi;

c) valitsee tuomioistuimen jaostojen presidentit; heidät voidaan valita uudelleen;

d) hyväksyy tuomioistuimen työjärjestyksen ja

e) valitsee pääsihteerin ja yhden tai useamman apulaispääsihteerin.

27 artikla

Komiteat, jaostot ja suuri jaosto

1. Tutkiakseen käsiteltäväkseen saatettuja asioita tuomioistuin kokoontuu kolmesta tuomarista koostuvissa komiteoissa, seitsemästä tuomarista koostuvissa jaostoissa ja seitsemästätoista tuomarista koostuvassa suuressa jaostossa. Tuomioistuimen jaostot asettavat komiteat määräajaksi.

2. Jaostoon ja suureen jaostoon kuuluu viran puolesta tuomari, joka on valittu osapuolena olevan sopimusvaltion suhteen, tai jos tällaista tuomaria ei ole tai jos hän ei voi olla mukana, tämän sopimusvaltion nimeämä henkilö, joka toimii tuomarin ominaisuudessa.

3. Suureen jaostoon kuuluvat myös tuomioistuimen presidentti, varapresidentit, jaostojen presidentit ja tuomioistuimen työjärjestyksen mukaisesti valitut muut tuomarit. Kun asia on 43 artiklan nojalla siirretty suureen jaostoon, eivät tuomion antaneen jaoston tuomarit, sen presidenttiä ja asianosaisen sopimusvaltion suhteen mukana ollutta tuomaria lukuunottamatta, saa osallistua asian käsittelyyn suuressa jaostossa.

28 artikla

Komiteoiden päätökset valitusten jättämisestä tutkittavaksi ottamatta

Komitea voi yksimielisen äänestystuloksen perusteella päättää, ettei 34 artiklan nojalla tehtyä yksilövalitusta oteta tutkittavaksi tai että se poistetaan asialistalta, mikäli tällainen päätös voidaan tehdä asiaa enempää tutkimatta. Päätös on lopullinen.

29 artikla

Jaostojen päätökset tutkittavaksi ottamisesta ja asiasisällöstä

1. Jos päätöstä ei tehdä 28 artiklan perusteella, jaosto päättää 34 artiklan nojalla tehtyjen yksilövalitusten tutkittavaksi ottamisesta ja asiasisällöstä.

2. Jaosto päättää 33 artiklan nojalla tehtyjen valtiovalitusten tutkittavaksi ottamisesta ja asiasisällöstä.

3. Tutkittavaksi ottamista koskeva päätös tehdään erillisenä, jollei tuomioistuin poikkeuksellisissa tapauksissa toisin päätä.

30 artikla

Luopuminen toimivallasta suuren jaoston hyväksi

Jos jaostossa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy yleissopimuksen tai sen pöytäkirjojen tulkintaan vaikuttava tärkeä kysymys tai jos jaostossa esillä olevan kysymyksen ratkaisu voi johtaa ristiriitaan tuomioistuimen aikaisemmin antaman tuomion kanssa, jaosto voi milloin hyvänsä ennen tuomionsa antamista luopua toimivallastaan suuren jaoston hyväksi, mikäli yksikään jutun osapuolista ei sitä vastusta.

31 artikla

Suuren jaoston toimivaltuudet

Suuri jaosto

1. päättää 33 tai 34 artiklan nojalla tehdyistä valituksista, kun jaosto on luopunut toimivallastaan 30 artiklan nojalla tai asia on siirretty sen käsiteltäväksi 43 artiklan nojalla, ja

2. käsittelee 47 artiklan nojalla tehdyt neuvoa-antavaa lausuntoa koskevat pyynnöt.

32 artikla

Tuomioistuimen toimivalta

1. Tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat kaikki yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen tulkintaa ja soveltamista koskevat asiat, jotka 33, 34 ja 47 artiklan nojalla on saatettu sen käsiteltäväksi.

2. Jos tuomioistuimen toimivallasta syntyy kiistaa, tuomioistuin ratkaisee asian.

33 artikla

Valtiovalitukset

Korkea sopimuspuoli voi ilmoittaa tuomioistuimelle, että sen mielestä jokin toinen korkea sopimuspuoli on rikkonut yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen määräyksiä.

34 artikla

Yksilövalitukset

Tuomioistuin voi ottaa vastaan valituksia, joissa yksityishenkilö, kansalaisjärjestö tai ryhmä väittää jonkin korkeista sopimuspuolista loukanneen heidän yleissopimuksessa tai sen pöytäkirjoissa tunnustettuja oikeuksiaan. Korkeat sopimuspuolet eivät saa millään tavoin estää tämän oikeuden tehokasta käyttöä.

35 artikla

Tutkittavaksi ottamisen edellytykset

1. Tuomioistuin voi ottaa asian käsiteltäväkseen vasta kun siinä on turvauduttu kaikkiin kansallisiin oikeussuojakeinoihin yleisesti tunnustettujen kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti ja kuuden kuukauden kuluessa lopullisen kansallisen päätöksen antopäivästä.

2. Tuomioistuin ei käsittele 34 artiklan nojalla tehtyä yksilövalitusta, joka

a) on nimetön tai

b) on asiasisällöltään olennaisesti sama kuin tuomioistuimen jo tutkima asia tai joka on jo tehty muulle kansainväliselle tutkinta- tai selvittelyelimelle eikä sisällä asiaanvaikuttavaa uutta tietoa.

3. Tuomioistuin ei ota tutkittavakseen 34 artiklan nojalla tehtyä yksilövalitusta, johon se ei katso yleissopimuksen tai sen pöytäkirjojen määräysten soveltuvan tai jonka se katsoo olevan ilmeisen perusteeton tai merkitsevän valitusoikeuden väärinkäyttöä.

4. Tuomioistuin hylkää valituksen, jonka se ei katso täyttävän tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä tämän artiklan perusteella. Se voi menetellä näin missä hyvänsä käsittelyn vaiheessa.

36 artikla

Sivuväliintulo

1. Kaikissa jaostoissa tai suuressa jaostossa käsiteltävissä asioissa korkealla sopimuspuolella, jonka kansalainen on valittajana, on oikeus esittää kirjallisia huomioita ja osallistua suulliseen käsittelyyn.

2. Tuomioistuimen presidentti voi oikeuden asianmukaisen menettelyn sitä edellyttäessä pyytää korkeaa sopimuspuolta, joka ei ole osapuolena asiassa, tai henkilöä, jota asia koskee mutta joka ei ole valittaja, esittämään kirjallisia huomioita tai osallistumaan suulliseen käsittelyyn.

37 artikla

Valituksen poistaminen asialistalta

1. Tuomioistuin voi käsittelyn missä hyvänsä vaiheessa päättää poistaa valituksen asialistaltaan, mikäli tilanteen perusteella on pääteltävissä, että:

a) valituksen tekijä ei aio viedä valitustaan pidemmälle tai

b) asia on ratkaistu tai

c) jostain muusta tuomioistuimen toteamasta syystä ei ole perusteltua jatkaa valituksen tutkimista.

Tuomioistuin kuitenkin jatkaa valituksen tutkimista, jos yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittaminen sitä vaatii.

2. Tuomioistuin voi päättää valituksen ottamisesta takaisin asialistalleen, jos sen mielestä tilanne niin vaatii.

38 artikla

Asian tutkiminen ja sovintomenettely

1. Jos tuomioistuin ottaa valituksen tutkittavakseen, se

a) tutkii asiaa osapuolten edustajien kanssa ja tarvittaessa tekee selvityksen, jonka tehokkaaksi toteuttamiseksi asianosaiset valtiot antavat kaiken tarpeellisen avun;

b) asettuu osapuolten käytettäväksi saadakseen asiassa aikaan sovintoratkaisun, jonka lähtökohtana on yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

2. Edellä olevan 1 kappaleen b kohdan nojalla tapahtuva käsittely on luottamuksellista.

39 artikla

Sovintoratkaisu

Jos asiassa päästään sovintoratkaisuun, tuomioistuin poistaa asian listaltaan päätöksellä, jossa on lyhyesti ilmaistu tosiseikat ja hyväksytty ratkaisu.

40 artikla

Julkinen käsittely ja asiakirjajulkisuus

1. Suulliset käsittelyt ovat julkisia, jollei tuomioistuin poikkeuksellisesti toisin päätä.

2. Pääsihteerille toimitetut asiakirjat ovat julkisia, jollei tuomioistuimen presidentti toisin päätä.

41 artikla

Kohtuullinen hyvitys

Jos tuomioistuin katsoo yleissopimusta tai sen pöytäkirjoja loukatun ja jos asianosaisen korkean sopimuspuolen kansallinen lainsäädäntö sallii vain osittaisen korvauksen, tuomioistuimen on tarvittaessa myönnettävä loukatulle osapuolelle kohtuullinen hyvitys.

42 artikla

Jaostojen tuomiot

Jaostojen tuomiot tulevat lopullisiksi 44 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti.

43 artikla

Siirtäminen suurelle jaostolle

1. Kolmen kuukauden kuluessa jaoston tuomiosta asianosainen voi poikkeuksellisissa tapauksissa pyytää asian siirtämistä suurelle jaostolle.

2. Viidestä tuomarista koostuva suuren jaoston lautakunta hyväksyy pyynnön, jos asiaan liittyy yleissopimuksen tai sen lisäpöytäkirjojen tulkintaan tai soveltamiseen vaikuttava taikka yleiseltä merkitykseltään tärkeä kysymys.

3. Jos lautakunta hyväksyy pyynnön, suuri jaosto ratkaisee asian tuomiolla.

44 artikla

Lopulliset tuomiot

1. Suuren jaoston tuomio on lopullinen.

2. Jaoston tuomio tulee lopulliseksi

a) kun osapuolet ilmoittavat, etteivät ne tule pyytämään asian siirtämistä suurelle jaostolle tai

b) kolmen kuukauden kuluttua tuomiosta, jos asian siirtämistä suurelle jaostolle ei ole pyydetty, tai

c) kun suuren jaoston lautakunta 43 artiklan nojalla hylkää siirtopyynnön.

3. Lopullinen tuomio julkaistaan.

45 artikla

Tuomioiden ja päätösten perustelut

1. Tuomiot samoin kuin päätökset ottaa valitukset tutkittavaksi tai jättää ne tutkittavaksi ottamatta on perusteltava.

2. Jos tuomio ei kokonaisuudessaan tai joiltakin osin edusta tuomareiden yksimielistä mielipidettä, kenellä tahansa heistä on oikeus liittää siihen erillinen mielipiteensä.

46 artikla

Tuomioiden sitovuus ja täytäntöönpano

1. Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan tuomioistuimen lopullista tuomiota jutuissa, joiden osapuolena ne ovat.

2. Tuomioistuimen lopullinen tuomio toimitetaan ministerikomitealle, joka valvoo sen täytäntöönpanoa.

47 artikla

Neuvoa-antavat lausunnot

1. Tuomioistuin voi ministerikomitean pyynnöstä antaa neuvoa-antavia lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä, jotka koskevat yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen tulkintaa.

2. Nämä lausunnot eivät saa käsitellä kysymyksiä, jotka koskevat yleissopimuksen I osassa ja sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien ja vapauksien sisältöä tai laajuutta, tai muita kysymyksiä, joita tuomioistuin tai ministerikomitea saattavat joutua harkitsemaan yleissopimuksen nojalla vireille pannun oikeudenkäyntimenettelyn seurauksena.

3. Ministerikomitean päätökset, jotka koskevat tuomioistuimen neuvoa-antavan lausunnon pyytämistä, on tehtävä komitean toimivaltaisten jäsenten ääntenenemmistöllä.

48 artikla

Tuomioistuimen neuvoa-antava toimivalta

Tuomioistuin päättää, kuuluuko ministerikomitean neuvoa-antavaa lausuntoa koskeva pyyntö sen 47 artiklassa määriteltyyn toimivaltaan.

49 artikla

Neuvoa-antavien lausuntojen perustelut

1. Tuomioistuimen neuvoa-antavat lausunnot on perusteltava.

2. Jos neuvoa-antava lausunto ei kokonaisuudessaan tai joiltakin osin edusta tuomareiden yksimielistä mielipidettä, kenellä tahansa heistä on oikeus liittää siihen erillinen mielipiteensä.

3. Tuomioistuimen neuvoa-antavat lausunnot toimitetaan ministerikomitealle.

50 artikla

Tuomioistuimen kustannukset

Euroopan neuvosto vastaa tuomioistuimen kuluista.

51 artikla

Tuomareiden erioikeudet ja vapaudet

Tuomarit ovat tehtäviään suorittaessaan oikeutettuja Euroopan neuvoston perussäännön 40 artiklan ja sen nojalla tehtyjen sopimusten mukaisiin erioikeuksiin ja vapauksiin.''

2 artikla

1. Yleissopimuksen V osasta tulee yleissopimuksen III osa; yleissopimuksen 57 artiklasta tulee yleissopimuksen 52 artikla; yleissopimuksen 58 ja 59 artikla poistetaan ja yleissopimuksen 60-66 artiklasta tulee vastaavasti yleissopimuksen 53-59 artikla.

2. Yleissopimuksen I osan otsikoksi tulee ''OIKEUDET JA VAPAUDET'' ja uuden III osan otsikoksi ''SEKALAISIA MÄÄRÄYKSIÄ''. Yleissopimuksen 1-18 artikla ja yleissopimuksen uusi 52-59 artikla varustetaan tämän pöytäkirjan liitteessä mainituilla otsikoilla.

3. Uuden 56 artiklan 1 kappaleessa sanat ''tämän artiklan 4 kappaleen mukaisesti'' lisätään sanan ''kuuluvat'' jälkeen, 4 kappaleessa sanat ''ihmisoikeustoimikunnan toimivallan ottaa vastaan kanteluja'' ja ''tämän yleissopimuksen 25 artiklan'' korvataan vastaavasti sanoilla ''tuomioistuimen toimivallan ottaa vastaan valituksia'' ja ''yleissopimuksen 34 artiklan''. Uuden 58 artiklan 4 kappaleessa sanat ''63 artiklan'' korvataan sanoilla ''56 artiklan''.

4. Yleissopimuksen ensimmäistä lisäpöytäkirjaa muutetaan seuraavasti:

a) artiklat varustetaan tämän pöytäkirjan liitteessä mainituilla otsikoilla ja

b) 4 artiklan viimeisessä virkkeessä sanat ''63 artiklan'' korvataan sanoilla ''56 artiklan''.

5. Neljättä lisäpöytäkirjaa muutetaan seuraavasti:

a) artiklat varustetaan tämän pöytäkirjan liitteessä mainituilla otsikoilla,

b) 5 artiklan 3 kappaleessa sanat ''63 artiklan'' korvataan sanoilla ''56 artiklan''; lisätään uusi 5 kappale, joka kuuluu seuraavasti:

''Valtio, joka on antanut tämän artiklan 1 tai 2 kappaleen mukaisen selityksen, voi milloin tahansa myöhemmin ilmoittaa yhden tai useamman sellaisen alueen puolesta, jota selitys koskee, että se tunnustaa tuomioistuimen toimivallan ottaa vastaan valituksia yksityishenkilöiltä, kansalaisjärjestöiltä tai ryhmiltä yleissopimuksen 34 artiklan nojalla suhteessa tämän lisäpöytäkirjan 1-4 artiklaan tai joihinkin niistä.'' ja

c) 6 artiklan 2 kappale poistetaan.

6. Kuudetta lisäpöytäkirjaa muutetaan seuraavasti:

a) artiklat varustetaan tämän pöytäkirjan liitteessä mainituilla otsikoilla ja

b) 4 artiklassa sanat ''64 artiklan'' korvataan sanoilla ''57 artiklan''.

7. Seitsemättä lisäpöytäkirjaa muutetaan seuraavasti:

a) artiklat varustetaan tämän pöytäkirjan liitteessä mainituilla otsikoilla ja

b) 6 artiklan 4 kappaleessa sanat ''63 artiklan'' korvataan sanoilla ''56 artiklan''; lisätään uusi 6 kappale, joka kuuluu seuraavasti:

''Valtio, joka on antanut tämän artiklan 1 tai 2 kappaleen mukaisen selityksen, voi milloin tahansa myöhemmin ilmoittaa yhden tai useamman sellaisen alueen puolesta, jota selitys koskee, että se tunnustaa tuomioistuimen toimivallan ottaa vastaan valituksia yksityishenkilöiltä, kansalaisjärjestöiltä tai ryhmiltä yleissopimuksen 34 artiklan nojalla suhteessa tämän lisäpöytäkirjan 1-5 artiklaan.'' ja

c) 7 artiklan 2 kappale poistetaan.

8. Yhdeksäs pöytäkirja kumotaan.

3 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoitusta varten yleissopimuksen allekirjoittaneille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka voivat ilmaista sitoutuvansa noudattamaan sitä

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta, tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

2. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

4 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut vuosi päivästä, jona kaikki yleissopimuksen osapuolet ovat 3 artiklan määräysten mukaisesti ilmaisseet suostumuksensa siihen, että pöytäkirja sitoo niitä. Uudet tuomarit voidaan valita ja muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin uuden tuomioistuimen perustamiseksi voidaan ryhtyä tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti siitä päivästä lukien, jolloin kaikki yleissopimuksen osapuolet ovat ilmaisseet sitoutuvansa noudattamaan pöytäkirjaa.

5 artikla

1. Tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen määräysten estämättä tuomareiden, toimikunnan jäsenten, pääsihteerin ja apulaispääsihteerin toimikausi päättyy tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä.

2. Tuomioistuin tutkii tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti toimikunnassa vireillä olevat valitukset, joita ei ole otettu tutkittavaksi pöytäkirjan voimaantulopäivään mennessä.

3. Toimikunnan jäsenet jatkavat vuoden ajan sellaisten valitusten käsittelemistä, jotka on otettu tutkittavaksi tämän pöytäkirjan voimaantulopäivään mennessä. Valitukset, joiden tutkiminen ei ole päättynyt mainitun ajan kuluessa, siirretään tuomioistuimelle, joka tutkii ne tutkittavaksi otettuina valituksina tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

4. Niiden valitusten osalta, joissa toimikunta on tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen hyväksynyt raportin yleissopimuksen aikaisemman 31 artiklan mukaisesti, raportti toimitetaan osapuolille, jotka eivät saa julkaista sitä. Asia voidaan siirtää tuomioistuimeen ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa sovellettavien määräysten mukaisesti. Suuren jaoston lautakunta päättää siitä, ratkaiseeko asian yksi jaostoista vai suuri jaosto. Jos jokin jaostoista ratkaisee asian, sen päätös on lopullinen. Valitukset, joita ei ole siirretty tuomioistuimelle, käsittelee ministerikomitea yleissopimuksen aikaisemman 32 artiklan määräysten mukaisesti.

5. Tuomioistuimessa vireillä olevat asiat, joita ei ole ratkaistu tämän pöytäkirjan voimaantulopäivään mennessä, siirretään tuomioistuimen suurelle jaostolle, joka tutkii ne tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

6. Ministerikomiteassa vireillä olevat asiat, joista tämän pöytäkirjan voimaantulopäivään mennessä ei ole tehty päätöstä yleissopimuksen aikaisemman 32 artiklan nojalla, ratkaisee ministerikomitea edellä mainitun artiklan mukaisesti.

6 artikla

Jos korkea sopimuspuoli on yleissopimuksen aikaisemman 25 tai 46 artiklan mukaisesti ilmoittanut tunnustavansa toimikunnan toimivallan tai tuomioistuimen tuomiovallan niiden kysymysten suhteen, jotka tapahtuvat tällaisen selityksen antamisen jälkeen tai perustuvat sen jälkeisiin tosiasioihin, tämä rajoitus pysyy voimassa tuomioistuimen tämän pöytäkirjan mukaiseen toimivaltaan nähden.

7 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston kaikille jäsenvaltioille

a) allekirjoituksista;

b) ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen talletuksista;

c) tämän pöytäkirjan tai sen määräysten 4 artiklan mukaisesta voimaantulopäivästä; ja

d) muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista tai tiedonannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä toukokuuta 1994 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle.

Liite Ihmisoikeuksien ja perusvapauksiensuojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjojen tekstiin lisättävät artiklojen otsikot

1 artikla - Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia

2 artikla - Oikeus elämään

3 artikla - Kidutuksen kielto

4 artikla - Orjuuden ja pakkotyön kielto

5 artikla - Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

6 artikla - Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

7 artikla - Ei rangaistusta ilman lakia

8 artikla - Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta

9 artikla - Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus

10 artikla - Sananvapaus

11 artikla - Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

12 artikla - Oikeus avioliittoon

13 artikla - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon

14 artikla - Syrjinnän kielto

15 artikla - Sopimusvelvoitteista poikkeaminen hätätilan aikana

16 artikla - Ulkomaalaisten poliittisen toiminnan rajoittaminen

17 artikla - Oikeuksien väärinkäytön kielto

18 artikla - Oikeuksien käyttöä koskevien rajoitusten rajoittaminen

- - - - - - - - - - - - - -

52 artikla - Pääsihteerin tiedustelut

53 artikla - Olemassaolevien ihmisoikeuksien suojaaminen

54 artikla - Ministerikomitean toimivalta

55 artikla - Muiden riitojenratkaisumenettelyjen poissulkeminen

56 artikla - Alueellinen soveltaminen

57 artikla - Varaumat

58 artikla - Irtisanominen

59 artikla - Allekirjoittaminen ja ratifiointi

Ensimmäinen lisäpöytäkirja

1 artikla - Omaisuudensuoja

2 artikla - Oikeus koulutukseen

3 artikla - Oikeus vapaisiin vaaleihin

4 artikla - Alueellinen soveltaminen

5 artikla - Suhde yleissopimukseen

6 artikla - Allekirjoittaminen ja ratifiointi

Neljäs lisäpöytäkirja

1 artikla - Velkavankeuden kielto

2 artikla - Liikkumisvapaus

3 artikla - Kielto karkottaa kansalaisia

4 artikla - Ulkomaalaisten joukkokarkotuksen kielto

5 artikla - Alueellinen soveltaminen

6 artikla - Suhde yleissopimukseen

7 artikla - Allekirjoittaminen ja ratifiointi

Kuudes lisäpöytäkirja

1 artikla - Kuolemanrangaistuksen poistaminen

2 artikla - Kuolemanrangaistus sodan aikana

3 artikla - Kielto tehdä poikkeuksia

4 artikla - Kielto tehdä varaumia

5 artikla - Alueellinen soveltaminen

6 artikla - Suhde yleissopimukseen

7 artikla - Allekirjoittaminen ja ratifiointi

8 artikla - Voimaantulo

9 artikla - Tallettajan tehtävät

Seitsemäs lisäpöytäkirja

1 artikla - Ulkomaalaisten karkottamista koskevat menettelytakeet

2 artikla - Muutoksenhaku rikosasioissa

3 artikla - Vahingonkorvaus väärän tuomion johdosta

4 artikla - Kielto syyttää tai rangaista kahdesti

5 artikla - Aviopuolisoiden yhdenvertaisuus

6 artikla - Alueellinen soveltaminen

7 artikla - Suhde yleissopimukseen

8 artikla - Allekirjoittaminen ja ratifiointi

9 artikla - Voimaantulo

10 artikla - Tallettajan tehtävät

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.