72/1998

Annettu: 2.9.1998

Asetus Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 29 päivänä maaliskuuta 1993 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 31 päivänä lokakuuta 1997 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (649/1998) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 31 päivänä lokakuuta 1997, on voimassa 16 päivästä tammikuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 31 päivänä lokakuuta 1997 annettu laki (649/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 2 päivänä syyskuuta 1998.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1998

SOPIMUS Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset,

jotka ovat yksimielisiä siitä, että öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttama pilaantuminen voi muodostaa vakavan uhan meriympäristölle ja näiden valtioiden tärkeille eduille,

jotka ovat vakuuttuneita siitä, että meriympäristön suojelu vaatii valtioiden välillä aktiivista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa,

jotka arvostavat sitä edistystä, joka on jo saavutettu valtioiden välillä öljyn aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa,

jotka pyrkivät entisestään parantamaan yhteistyötä suojellakseen meriympäristöä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Yleiset velvoitteet

Sopimuspuolet sitoutuvat toimimaan yhteistyössä meriympäristön suojelemiseksi öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttamalta meren pilaantumiselta, joka muodostaa vakavan ja jatkuvan uhan yhden tai useamman sopimuspuolen tärkeille eduille.

2 artikla
Soveltamisalue

Tätä sopimusta sovelletaan öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttamissa meren pilaantumistapauksissa sopimuspuolten sisäisillä aluevesillä, aluemerellä ja muilla vesialueilla sopimuspuolten kalastus-, mannerjalusta- ja talousvyöhykkeillä. Näiden vyöhykkeiden rajoja sovelletaan tämän sopimuksen mukaisessa sopimuspuolten vesialueiden välisessä rajauksessa, elleivät sopimuspuolet ole muuta sopineet.

3 artikla
Valvonta

Sopimuspuolet huolehtivat vesialueillaan tarkoituksenmukaisesta valvonnasta. Sopimuspuolet sopivat keskenään yhteisestä tai yhteensovitetusta valvonnasta.

4 artikla
Tutkiminen

Jos valvontaa suoritettaessa on havaittu sellaista öljyn tai muun haitallisen aineen aiheuttamaa meren pilaantumista, joka voi muodostaa vakavan uhan meriympäristölle, tai jos sopimuspuoli on muutoin saanut tietää tällaisesta uhasta vesialueellaan, sopimuspuolen tulee viivytyksettä tutkituttaa vallitseva tilanne, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

5 artikla
Tiedottaminen

1. Sopimuspuolen, joka on saanut tietää öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttamasta merkittävästä meren pilaantumisesta, tulee välittömästi ilmoittaa muille sopimuspuolille tästä sekä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai suunnitellaan ryhtyä.

2. Sopimuspuolen tulee ilmoittaa välittömästi toiselle sopimuspuolelle sellaisesta öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevien määräysten todetusta rikkomisesta, joka on tapahtunut toisen sopimuspuolen vesialueella.

6 artikla
Todisteet

Tapauksissa, joissa epäillään öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen olevan seurausta määräysten rikkomisesta, sopimuspuolet avustavat toisiaan siinä määrin kuin mahdollista todisteiden hankkimiseksi oikeudellisiin toimiin ryhtymiseksi ja sellaisesta pilaantumisesta aiheutuneiden kustannusten ja vahingonkorvausvaatimusten esittämiseksi.

7 artikla
Torjunta

1. Sopimuspuolten tulee ylläpitää tarkoituksenmukaista valmiutta öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjumiseksi.

2. Huolehdittaessa kansallisesta torjuntavalmiudesta tulee ottaa huomioon, että torjunta-apua tulee voida antaa myös toiselle sopimuspuolelle.

3. Sopimuspuolen tulee vesialueellaan ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimenpiteisiin öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjumiseksi erityisesti, jos saastuminen voi levitä toisen sopimuspuolen vesialueelle.

8 artikla
Torjunta-apu

1. Sopimuspuoli, joka tarvitsee apua torjuessaan vesialueellaan öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttamaa meren pilaantumista, voi pyytää apua muilta sopimuspuolilta. Torjunta-apupyynnön saaneen osapuolen tulee tehdä voitavansa pyydetyn avun antamiseksi.

2. Öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjumisesta vastaava sopimuspuolen viranomainen saa pyytää apua suoraan toisen sopimuspuolen asianomaiselta viranomaiselta. Se viranomainen, jolta apua pyydetään, ratkaisee voidaanko sitä antaa.

3. Apua pyytävän sopimuspuolen viranomaiset ovat täydessä vastuussa omalla vesialueellaan suoritettavien avustustoimien johtamisesta. Apua antavan sopimuspuolen henkilöstö on käytettävissä oman päällystönsä johdon alaisena ja se toimii apua pyytäneen sopimuspuolen alueella omassa valtiossaan voimassaolevien palvelusmääräysten mukaisesti.

9 artikla
Rajanylitys

1. Apua pyytävän sopimuspuolen tulee pitää huolta siitä, että avustustoimen edellyttämät ajoneuvot, torjuntatarvikkeet ja muut varusteet saadaan kuljettaa rajojen yli ilman maahantuonti- tai maastavientimuodollisuuksia sekä verotta, tullitta ja maksuitta. Ajoneuvoja, torjuntatarvikkeita ja muita varusteita saa käyttää ilman erityistä lupaa apua antavassa valtiossa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Avustustoimien päätyttyä on ajoneuvot, torjuntatarvikkeet ja muut varusteet vietävä jälleen maasta niin pian kuin mahdollista. Torjuntaharjoituksia koskevat vastaavat määräykset.

2. Mikäli apu käsittää sotilashenkilöstöä, valtion aluksia, valtion ilma-aluksia ja sotilasajoneuvoja, joiden maahantuloon vaaditaan erityinen lupa, on apua pyytävän valtion avunpyynnön esittäneen viranomaisen hankittava sellainen lupa. Valtakunnan rajaa ei saa ylittää ennen kuin lupa on myönnetty.

3. Sopimuspuolten on apua pyytävän tai apua antavan sopimuspuolen pyynnöstä ryhdyttävä toimenpiteisiin helpottaakseen asianmukaisesti ilmoitetun, avustustoiminnassa käytetyn henkilöstön, ajoneuvojen, torjuntatarvikkeiden ja muiden varusteiden kulkua alueensa kautta apua pyytäneen sopimuspuolen alueelle ja alueelta.

10 artikla
Kustannusten korvaaminen

Jos yksittäisessä tapauksessa ei muuta sovita, maksetaan tämän sopimuksen mukaisesti annetusta avusta aiheutuneet kustannukset seuraavasti:

a) apua antavalla sopimuspuolella on oikeus saada korvaus apua pyytäneeltä sopimuspuolelta toimenpiteistään aiheutuneista kustannuksista siinä määrin, kuin ne liittyvät annettuun apuun;

b) apua pyytävä sopimuspuoli voi milloin tahansa peruuttaa avunpyyntönsä, mutta apua antavalla sopimuspuolella on siinä tapauksessa oikeus korvaukseen niistä kustannuksista, joita sille on aiheutunut;

c) apua antavan sopimuspuolen on aina oltava valmis antamaan apua pyytävälle sopimuspuolelle tieto avun arvioiduista kustannuksista;

d) kustannusten laskemisen perusteena on omakustannusperiaate; sekä

e) nämä määräykset eivät rajoita sopimuspuolten oikeutta periä kustannuksia takaisin kolmannelta osapuolelta muiden kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden perusteella sovellettavien määräysten ja säännösten mukaisesti.

11 artikla
Vahingonkorvaukset

1. Apua pyytävä sopimuspuoli vastaa vahingosta, joka on aiheutunut tämän sopimuksen mukaan annetun avun yhteydessä. Apua pyytävä sopimuspuoli on velvollinen vastaamaan oikeudessa kolmannen osapuolen apua antavaan sopimuspuoleen tai sen henkilöstöön kohdistamiin vahingonkorvausvaatimuksiin tai neuvottelemaan niiden sovittelusta. Apua pyytävä sopimuspuoli vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista ja muista kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisista vaatimuksista.

2. Apua pyytävän sopimuspuolen tulee korvata apua antavalle sopimuspuolelle viimeksi mainitun henkilöstöön kuuluvan kuolintapaus- tai muu henkilövahinko samoin kuin myös varusteiden tai tarvikkeiden menetys tai vahingoittuminen, joka on tapahtunut avunannon yhteydessä.

3. Apua antava sopimuspuoli vastaa kuitenkin vahingoista, jotka tapahtuvat sen omalla alueella.

4. Apua pyytävällä sopimuspuolella on oikeus nostaa takautumiskanne tämän artiklan mukaisesti suorittamastaan korvauksesta sitä apua antavaan henkilöstöön kuuluvaa vastaan, joka on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksellaan.

12 artikla
Yleinen tietojenvaihto

Sopimuspuolten tulee antaa toisilleen tietoja:

a) organisaatiostaan ja torjuntavalmiudestaan sekä niistä viranomaisista, jotka vastaavat öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnasta sekä valvonnasta;

b) meren pilaantumisen torjunnassa käytettävistä välineistä ja menetelmistä saamistaan kokemuksista sekä valvonnan tuloksista; sekä

c) teknisestä tutkimus- ja kehitystyöstään.

13 artikla
Sopimuksen soveltaminen

1. Sopimuspuolet toimivat yhteistyön kehittämiseksi sopimuksen alueella laatimalla suunnitelmia ja ohjeita sekä toimeenpanemalla harjoituksia.

2. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten edellytetään olevan suorassa yhteydessä keskenään sovellettaessa tätä sopimusta käytäntöön. Tämä voi tapahtua myös alueellisella ja paikallisella tasolla sopimuspuolten laatimien suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti.

3. Tähän sopimukseen perustuvia kokouksia järjestetään sopiviksi katsottavina ajankohtina.

14 artikla
Sopimuksen muuttaminen

1. Sopimuspuolen tekemä ehdotus tämän sopimuksen muuttamiseksi käsitellään sopimuspuolten kokouksessa. Jos muutos hyväksytään yksimielisesti, Tanskan ulkoasiainministeriön tulee ilmoittaa muutoksesta muille sopimuspuolille.

2. Tällainen muutos tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoasiainministeriölle muutoksen hyväksymisestä.

Tanskan ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta sekä muutoksen voimaantuloajankohdan.

15 artikla
Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoasiainministeriölle sopimuksen hyväksymisestä.

Tanskan ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta sekä sopimuksen voimaantuloajankohdan.

Färsaarten ja Grönlannin osalta sopimus tulee kuitenkin voimaan vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun Tanskan ulkoasiainministeriö on ilmoittanut muille sopimuspuolille, että edellytykset tähän on täytetty.

16 artikla
Edellisen sopimuksen voimassaolon lakkaaminen

Tämän sopimuksen voimaantullessa lakkaa olemasta voimassa 16 päivänä syyskuuta 1971 Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä tehty sopimus yhteistyöstä koskien toimenpiteitä meren öljysaastumista vastaan.

17 artikla
Irtisanominen

Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella Tanskan ulkoasiainministeriölle, joka ilmoittaa muille sopimuspuolille sellaisen ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen sisällön.

Irtisanominen koskee ainoastaan irtisanomisen suorittanutta sopimuspuolta ja se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Tanskan ulkoasiainministeriö on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

18 artikla
Sopimuksen tallettaminen

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 29 päivänä maaliskuuta 1993 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.