44/1998

Alkuperäinen sopimus: 18/1990

Annettu: 1.5.1998

Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 18 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (439/1990) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1067/1996, seuraavasti:

2 §

Suomi on tehnyt yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi seuraavan varauman:

Yleissopimuksen 64 artiklan nojalla Suomen hallitus tekee yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen seuraavan oikeutta suulliseen käsittelyyn koskevan varauman.

Suomi ei voi toistaiseksi taata oikeutta suulliseen käsittelyyn sikäli kuin Suomen nykyinen lainsäädäntö ei sisällä sellaista oikeutta. Sanottu koskee:

1) käsittelyä korkeimmassa oikeudessa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 20 §:n(104/1979) mukaisesti ja vesioikeuksissa vesilain 16 luvun 14 §:n (308/1990) mukaisesti.

Edellyttäen, että muutoksenhaun kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu asiassa on annettu tai julistettu ennen toukokuun 1 päivää 1998, sanottu koskee myös käsittelyä hovioikeuksissa sovellettaessa oikeudenkäymiskaaren 26 luvun (661/1978) 7 ja 8 §:n säännöksiä hakemus-, riita- ja rikosasioissa.

Sanottu koskee lisäksi käsittelyä hovioikeuksissa rikosasioissa, jotka ovat olleet käräjäoikeudessa vireillä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) tullessa voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 ja joiden käsittelyyn on käräjäoikeudessa sovellettu tuon lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Sanottu koskee myös vesilain 15 luvun 23 §:n mukaisen hakemus-, valitus- ja virka-apuasioiden käsittelyä vesiylioikeudessa ennen hallintolain käyttölain (586/1996) voimaantuloa 1 päivänä joulukuuta 1996 annetusta päätöksestä sekä tällaisen asian käsittelyä valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa, samoin kuin riita- ja rikosasioiden käsittelyä vesiylioikeudessa vesilain 15 luvun 23 §:n mukaisesti, jos vesioikeuden ratkaisu on annettu ennen oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta annetun lain(165/1998) voimaantuloa 1 päivänä toukokuuta 1998;

2) käsittelyä lääninoikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sovellettaessa lääninoikeuslain (1021/1974) kumottua 16 §:ää ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (74/1918) kumottua 15 §:n 1 momenttia valitukseen ja alistukseen, joka tehdään ennen hallintolainkäyttölain voimaantuloa 1 päivänä joulukuuta 1996 annetusta päätöksestä, sekä tällaisen asian käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa;

3) käsittelyä, jossa vakuutusoikeus on viimeinen muutoksen hakuaste, vakuutusoikeuslain (14/1958) 9 §:n mukaisesti;

4) käsittelyä tarkastuslautakunnassa tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen(422/1964) 8 §:n mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.