38/1998

Alkuperäinen sopimus: 62/1987

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Kiinan kansantasavallan hallitus,

jotka haluavat tehdä sopimusvaltioiden välillä Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1986 allekirjoitettua tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehtyä sopimusta (jäljempänä "sopimus") muuttavan pöytäkirjan,

ovat sopineet seuraavasta:

I Artikla

Sopimuksen 2 artiklan 1 kappale muutetaan seuraavasti:

"1. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Suomessa:

1) valtion tuloverot;

2) yhteisöjen tulovero;

3) kunnallisvero;

4) kirkollisvero;

5) korkotulon lähdevero; ja

6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

(jäljempänä "Suomen vero");

b) Kiinassa:

1) luonnollisten henkilöiden tulovero;

2) ulkomaalaisomisteisia tai -rahoitteisia yrityksiä ja ulkomaisia yrityksiä koskeva tulovero;

3) tulosta suoritettava paikallisvero; ja

4) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

(jäljempänä "Kiinan vero")."

II Artikla

Sopimuksen 4 artiklan 1 kappale muutetaan seuraavasti:

"1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla "sopimusvaltiossa asuva henkilö" tarkoitetaan henkilöä, joka tämän valtion lainsäädännön mukaan on siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen, pääkonttorin sijaintipaikan, liikkeen johtopaikan, rekisteröimispaikan tai muun sellaisen seikan nojalla."

III Artikla

Sopimuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kappale muutetaan seuraavasti ja numeroidaan 1, 2, 3 ja 4 kappaleeksi sekä nykyinen 4 ja 5 kappale numeroidaan 5 ja 6 kappaleeksi:

"1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. Osingosta voidaan verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta jos saajalla on oikeus osinkoon, vero ei saa olla suurempi kuin 10 prosenttia osingon kokonaismäärästä.

2. Niin kauan kuin Suomessa asuvalla henkilöllä on Suomen lainsäädännön mukaan oikeus vähentää tuloveroistaan tulovero, joka on suoritettava Suomessa asuvan yhtiön maksaman osingon perusteena olevasta voitosta, sovelletaan kuitenkin seuraavaa tämän kappaleen määräystä 1 kappaleen määräysten asemesta:

Osinko, jonka Suomessa asuva yhtiö maksaa Kiinassa asuvalle henkilölle, vapautetaan Suomessa osingosta maksettavasta verosta, jos saajalla on oikeus osinkoon.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset eivät vaikuta yhtiön verottamiseen siitä voitosta, josta osinko maksetaan.

4. Sanonnalla "osinko" tarkoitetaan tässä artiklassa tuloa, joka on saatu osakkeista tai muista voitto-osuuteen oikeuttavista oikeuksista, jotka eivät ole saamisia, samoin kuin muista yhtiöosuuksista saatua tuloa, jota sen valtion lainsäädännön mukaan, jossa voitonjakava yhtiö asuu, kohdellaan verotuksellisesti samalla tavalla kuin osakkeista saatua tuloa. Kiinalaisen ulkomaalaisomisteisen tai -rahoitteisen yrityksen Suomessa asuvalle henkilölle jakamaa voittoa pidetään osinkona."

IV Artikla

Sopimuksen 23 artiklan 1 kappaleen b) ja d) kohta muutetaan seuraavasti ja seuraava uusi f) kohta lisätään välittömästi nykyisen e) kohdan jälkeen:

"b) Sopimuksen 10 artiklassa tarkoitettu osinko, jonka Kiinassa asuva yhtiö maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön osakkeista. Vero, joka Kiinan kansantasavallan ulkomaalaisomisteisia tai -rahoitteisia yrityksiä ja ulkomaisia yrityksiä koskevan tuloverolain 10 artiklan mukaan ja Kiinan kansantasavallan ulkomaalaisomisteisia tai -rahoitteisia yrityksiä ja ulkomaisia yrityksiä koskevan tuloverolain soveltamisesta annettujen tarkempien määräysten 81 artiklan 1 kappaleen mukaan palautetaan Suomessa asuvalle henkilölle, vapautetaan tämän henkilön tulosta suoritettavasta Suomen verosta."

"d) Tämän kappaleen a) kohtaa sovellettaessa sanonnan "Kiinassa tulosta maksettu vero" katsotaan käsittävän määrän, joka olisi ollut maksettava Kiinan verona asianomaiselta vuodelta, jollei Kiinan verosta olisi myönnetty vapautusta tai sitä alennettu

1) Kiinan kansantasavallan ulkomaalaisomisteisia tai -rahoitteisia yrityksiä ja ulkomaisia yrityksiä koskevan tuloverolain 7 artiklan määräysten mukaan ja Kiinan kansantasavallan ulkomaalaisomisteisia tai -rahoitteisia yrityksiä ja ulkomaisia yrityksiä koskevan tuloverolain soveltamisesta annettujen tarkempien määräysten 72 artiklan, 73 artiklan 1 kappaleen 3 kohdan ja 75 artiklan 1 kappaleen 5 kohdan määräysten mukaan (sellaisina kuin nämä määräykset kulloinkin ovat muutettuina ilman että niiden yleiseen periaatteeseen on vaikutettu); tai

2) muun määräyksen mukaan, joka koskee samankaltaista Kiinan taloudellisen kehityksen edistämistä tarkoittavaa erityistä kannustintoimenpidettä ja joka tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen saatetaan ottaa Kiinan lainsäädäntöön ja jonka tällaisesta luonteesta sopimusvaltioiden hallitukset ovat yhtä mieltä (sellaisena kuin tämä määräys kulloinkin on muutettuna ilman että sen yleiseen periaatteeseen on vaikutettu)."

"f) Tämän kappaleen d) 1) kohdan määräyksiä, sikäli kuin niissä viitataan Kiinan kansantasavallan ulkomaalaisomisteisia tai -rahoitteisia yrityksiä ja ulkomaisia yrityksiä koskevan tuloverolain soveltamisesta annettujen tarkempien määräysten 73 artiklan 1 kappaleen 3 kohtaan ja 75 artiklan 1 kappaleen 5 kohtaan, sovelletaan kymmeneltä vuodelta siitä päivästä, jona verovelvollinen tosiasiallisesti on saanut vapautuksen verosta tai alennuksen veroon."

V Artikla

Sopimusvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän pöytäkirjan voimaan saattamiseksi vaadittavien toimenpiteiden suorittamisesta. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi näistä ilmoituksista on tehty, ja sitä sovelletaan sen jälkeen molemmissa sopimusvaltioissa:

a) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

b) muiden tulosta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1995 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.