95/1997

Annettu: 31.12.1997

Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 5 päivänä joulukuuta 1997 annetulla lailla (1389/1997) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 5 päivänä joulukuuta 1997, on voimassa 31 päivästä joulukuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 5 päivänä joulukuuta 1997 annettu laki (1389/1997) ja tämä asetus tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

PÖYTÄKIRJA Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan hallitus yhdessä Färsaarten maakuntahallituksen kanssa sekä Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset,

jotka haluavat tehdä pöytäkirjan tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 23 päivänä syyskuuta 1996 allekirjoitetun sopimuksen (jäljempänä "sopimus") muuttamisesta,

jotka toteavat, että Färsaarten osalta sopimuksen piiriin kuuluvien asioiden hoitaminen myös suhteessa ulkomaihin kuuluu Färsaarten itsehallintoon sisältyvään toimivaltaan,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen h) kohdan määräys poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"h) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta laivalla tai ilma-aluksella, paitsi milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa olevien paikkojen välillä;"

II artikla

Sopimuksen 5 artiklan 2 kappaleen islanninkielisessä tekstissä poistetaan sanat "föst starfsstöd" ja korvataan sanoilla "föst atvinnustöd".

III artikla

Sopimuksen 21 artiklan 1 kappaleen ja 7 kappaleen c) kohdan määräykset poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"1. Tämän sopimuksen muiden määräysten estämättä, lukuun ottamatta 8 artiklan määräyksiä, tämän artiklan määräyksiä sovelletaan, milloin sopimusvaltiossa asuva henkilö harjoittaa sopimusvaltiossa olevien hiilivetyesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön liittyvää toimintaa."

"c) Jos työ tehdään 5 kappaleessa tarkoitetussa laivassa tai veneessä, voidaan tällaisesta palkasta tai hyvityksestä verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa laivaa tai venettä käyttävä henkilö asuu."

IV artikla

Sopimuksen 25 artiklan 3 kappaleen c) kohdan norjankielisessä tekstissä muutetaan "artikkel 15" kuulumaan "artikkel 15 punkt 1".

V artikla

Sopimuksen 26 artiklan 5 kappaleen tanskankielisessä tekstissä muutetaan "stykke 4,litra b) og c)" kuulumaan "stykke 4, litra a) og b)".

VI artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan neljäntenätoista päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle pöytäkirjan hyväksymisestä. Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja pöytäkirjan voimaantuloajankohdasta.

2. Pöytäkirjan tultua voimaan sen määräyksiä sovelletaan siitä ajankohdasta, jona sopimus tulee sovellettavaksi. Jos kuitenkin pöytäkirja tulee voimaan joulukuun 31 päivän 1997 jälkeen, sen määräyksiä sovelletaan pöytäkirjan voimaantuloa seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta.

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale talletetaan Suomen ulkoasiainministeriön huostaan, joka toimittaa siitä muille sopimusvaltioille oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 yhtenä tanskan-, fäärin-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jossa ruotsin kielellä on kaksi tekstiä, toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.