71/1997

Annettu: 29.9.1997

Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 18 päivänä marraskuuta 1991 tehty vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehty pöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 17 päivänä joulukuuta 1993 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 11 päivänä tammikuuta 1994, tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1997

Alkuperäinen sopimus: 15/1983

Vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen PÖYTÄKIRJA haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta

Sopimuspuolet, jotka

ovat päättäneet panna täytäntöön valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen,

ovat huolestuneita siitä, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) nykyiset päästöt ja niiden seurauksena muodostuvat valokemialliset hapettimet aiheuttavat niille alttiissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan osissa haittaa ympäristön ja talouden kannalta olennaisen tärkeille luonnonvaroille ja vaikuttavat tietyissä altistusoloissa haitallisesti ihmisten terveyteen,

panevat merkille, että typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehty pöytäkirja, joka hyväksyttiin Sofiassa 31 päivänä lokakuuta 1988, sisältää jo sopimuksen typen oksidien päästöjen vähentämisestä,

tunnustavat, että haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja typen oksidit vaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen;

tunnustavat myös, että haihtuvat orgaaniset yhdisteet, typen oksidit ja seurauksena muodostuva otsoni kulkeutuvat valtioiden rajojen yli ja vaikuttavat ilman laatuun naapurimaissa,

ovat tietoisia siitä, että valokemiallisten hapettimien syntymekanismi on sellainen, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentäminen on välttämätöntä valokemiallisten hapettimien esiintymisen vähentämiseksi,

ovat myös tietoisia siitä, että ihmistoiminnan seurauksena ilmaan päässyttä metaania ja hiilimonoksidia on nykyään taustapitoisuuksina ilmassa ECE:n alueella ja että ne vaikuttavat otsonin lyhytaikaisten huippupitoisuuksien syntymiseen; ja lisäksi tietoisia siitä, että niiden maailmanlaajuinen hapettuminen niiden joutuessa typen oksidien yhteyteen osaltaan muodostaa alailmakehän otsonin taustapitoisuuksia, jotka kohoavat valokemiallisten jaksojen vallitessa; ja tietoisia siitä, että metaanipäästöjen rajoittamisen odotetaan tulevan esille toisissa yhteyksissä,

palauttavat mieliin, että yleissopimuksen toimeenpaneva elin totesi kuudennessa istunnossaan tarpeen rajoittaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvaa vuota ja tarpeen rajoittaa valokemiallisten hapettimien esiintymistä sekä myös tarpeen, että ne sopimuspuolet, jotka ovat jo rajoittaneet näitä päästöjä, säilyttävät ja tarkistavat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä koskevat norminsa,

antavat tunnustuksensa niille toimille, joihin muutamat sopimuspuolet ovat jo ryhtyneet ja joiden tuloksena näiden sopimuspuolten typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosipäästöt ovat vähentyneet,

panevat merkille, että muutamat sopimuspuolet ovat asettaneet ilmanlaadun ohjearvoja tai alailmakehän otsonia koskevia tavoitteita ja että Maailman terveysjärjestö ja muut asianomaiset elimet ovat asettaneet ohjearvot alailmakehän otsonipitoisuudelle,

ovat päättäneet ryhtyä tehokkaisiin toimiin maakohtaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja niiden seurauksena muodostuvien valokemiallisten hapettimien vuon rajoittamiseksi ja vähentämiseksi etenkin soveltamalla asianmukaisia valtionsisäisiä tai kansainvälisiä päästönormeja uusiin liikkuviin ja uusiin kiinteisiin lähteisiin ja asentamalla nykyisiin isoihin kiinteisiin lähteisiin päästöjä vähentäviä laitteita sekä myös rajoittamalla teollisuudessa ja kotitalouksissa käytettävien tuotteiden sellaisten aineiden pitoisuutta, jotka voivat aiheuttaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä,

ovat tietoisia siitä, että haihtuvat orgaaniset yhdisteet eroavat toisistaan suuresti reaktiivisuuden suhteen ja sen suhteen, millainen kyky niillä on muodostaa alailmakehän otsonia ja muita valokemiallisia hapettimia ja että tämä kyky voi kunkin yksittäisen yhdisteen osalta vaihdella eri aikoina ja eri paikoissa sääolojen ja muiden seikkojen mukaan,

tunnustavat, että tällaiset erot ja vaihtelut on otettava huomioon, jos haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamis- ja vähentämistoimien on minimoitava alailmakehän otsonin ja muiden valokemiallisten hapettimien muodostuminen mahdollisimman tehokkaasti,

ottavat huomioon nykyiset tieteelliset ja tekniset tiedot haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja valokemiallisten hapettimien päästöistä, liikkeistä ilmakehässä ja vaikutuksista ympäristöön sekä teknisistä menetelmistä päästöjen rajoittamiseksi,

tunnustavat, että näitä seikkoja koskeva tieteellinen ja tekninen tietämys kehittyy jatkuvasti ja että tämä kehitys täytyy ottaa huomioon, kun tarkastellaan tämän pöytäkirjan toimivuutta ja päätetään jatkotoimista,

kiinnittävät huomiota siihen, että kriittisiin pitoisuuksiin perustuvan ajatustavan kehittämisellä on tarkoitus luoda vaikutuksiin painottuva tieteellinen perusta, joka tulee ottaa huomioon, kun tämän pöytäkirjan toimivuutta tarkastellaan ja päätetään kansainvälisesti sovittavista jatkotoimista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja valokemiallisten hapettimien valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamiseksi ja vähentämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa

1. "yleissopimus" tarkoittaa Genevessä 13 päivänä marraskuuta 1979 tehtyä valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaa yleissopimusta;

2. "EMEP" tarkoittaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevaa Euroopan yhteistyöohjelmaa;

3. "toimeenpaneva elin" tarkoittaa yleissopimuksen toimeenpanevaa elintä, joka on perustettu yleissopimuksen 10 artiklan 1 kappaleen nojalla;

4. "EMEP:n maantieteellinen toimeenpanoalue" tarkoittaa aluetta, joka on määritelty vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän, ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan, Genevessä 28 päivänä syyskuuta 1984 tehdyn pöytäkirjan 1 artiklan 4 kappaleessa;

5. "alailmakehän otsonin valvonta-alue" (TOMA-alue) tarkoittaa aluetta, joka on 2 artiklan 2 kappaleen b kohdassa sanotuin ehdoin määritelty I liitteessä;

6. "sopimuspuolet" tarkoittaa tämän pöytäkirjan sopimuspuolia, ellei asiayhteydestä muuta ilmene;

7. "komissio" tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissiota;

8. "kriittiset pitoisuudet" tarkoittaa sellaisia määritellyn altistusjakson ajan ilmakehässä vallitsevia epäpuhtauksien pitoisuuksia, joita pienemmät pitoisuudet eivät nykyisten tietojen mukaan aiheuta välitöntä haittaa näille epäpuhtauksille altistuville kohteille, kuten ihmisille, kasveille, ekosysteemeille tai materiaaleille;

9. "haihtuvat orgaaniset yhdisteet" (VOC) tarkoittaa, ellei toisin määritellä, metaania lukuun ottamatta kaikkia ihmistoiminnan aiheuttamia orgaanisia yhdisteitä, jotka pystyvät tuottamaan valokemiallisia hapettimia typen oksidien kanssa tapahtuvissa reaktioissa auringonvalossa;

10. "huomattava lähderyhmä" tarkoittaa sellaista lähteiden ryhmää, johon kuuluvat lähteet päästävät ilmaan epäpuhtauksia haihtuvina orgaanisina yhdisteinä ja johon kuuluvien lähteiden osuus on vähintään yksi prosentti asianomaisen maan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosittaisista kokonaispäästöistä, jotka on mitattu tai laskettu ensimmäisenä kalenterivuonna tämän pöytäkirjan voimaantulopäivän jälkeen ja joka neljäntenä vuonna sen jälkeen; tässä tarkoitettuihin lähderyhmiin kuuluvat muun muassa II ja III liitteissä mainitut lähderyhmät;

11. "uusi kiinteä lähde" tarkoittaa sellaista kiinteää lähdettä, jota ryhdytään rakentamaan tai olennaisesti muuttamaan sen jälkeen kun tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä on kulunut kaksi vuotta;

12. "uusi liikkuva lähde" tarkoittaa sellaista tieliikenteeseen käytettävää moottoriajoneuvoa, joka valmistetaan sen jälkeen, kun tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä on kulunut kaksi vuotta;

13. "valokemiallinen otsoninmuodostuskyky" (POCP) tarkoittaa sitä kykyä muodostaa otsonia typen oksidien kanssa auringonvalossa tapahtuvissa reaktioissa, joka kullakin haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä on verrattuna muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vastaavaan kykyyn, kuten IV liitteessä on kuvailtu.

2 artikla
Perusvelvoitteet

1. Sopimuspuolet rajoittavat ja vähentävät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjään vähentääkseen niiden valtiosta toiseen kulkeutuvaa vuota ja niiden seurauksena muodostuvien valokemiallisten hapettimien vuota ja siten suojellakseen ihmisten terveyttä ja ympäristöä haitallisilta vaikutuksilta.

2. Täyttääkseen 1 kappaleessa määritellyt vaatimukset jokainen sopimuspuoli rajoittaa ja vähentää omia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosipäästöjään tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvaa vuota jollakin seuraavista tavoista, joka yksilöidään allekirjoitushetkellä:

a) se ryhtyy mahdollisimman pian ja ensi työkseen tehokkaisiin toimiin vähentääkseen omia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosipäästöjään vähintään 30 prosentilla vuoteen 1999 mennessä verrattuna vuoden 1988 päästöihin tai jonkin muun vuoden päästöihin vuosien 1984 ja 1990 väliseltä ajalta; vertailuvuoden se voi ilmoittaa allekirjoittaessaan tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen; tai

b) jos sen vuosipäästöt vaikuttavat alailmakehän otsonipitoisuuksiin vähintään yhden muun sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisilla alueilla ja nämä päästöt ovat lähtöisin vain sellaisilta sen oman lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvilta alueilta, jotka on määritelty alailmakehän otsonin valvonta-alueiksi I liitteessä, se ryhtyy mahdollisimman pian ja ensi työkseen tehokkaisiin toimiin:

i) vähentääkseen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosipäästöjään näin määritellyiltä alueilta vähintään 30 prosentilla vuoteen 1999 mennessä verrattuna vuoden 1988 päästöihin tai jonkin muun vuoden päästöihin vuosien 1984 ja 1990 väliseltä ajalta; vertailuvuoden se voi määrittää allekirjoittaessaan tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen; ja

ii) varmistaakseen, että sen omat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt ovat vuoteen 1999 mennessä enintään vuoden 1988 tasolla; tai

c) jos sen omat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ovat vuonna 1988 olleet pienemmät kuin 500 000 tonnia ja 20 kiloa asukasta kohden ja 5 tonnia neliökilometriä kohden, se ryhtyy mahdollisimman pian ja ensi työkseen tehokkaisiin toimiin varmistaakseen ainakin, että sen omat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosipäästöt ovat viimeistään vuoteen 1999 mennessä enintään vuoden 1988 tasolla.

3. a) Lisäksi jokaisen sopimuspuolen tulee viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä:

i) soveltaa uusiin kiinteisiin lähteisiin asianmukaisia valtionsisäisiä tai kansainvälisiä, parhaaseen saatavilla olevaan taloudellisesti käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuvia päästönormeja; tällöin on otettava huomioon II liite;

ii) soveltaa maakohtaisia tai kansainvälisiä toimia tuotteisiin, jotka sisältävät liuotteita ja edistää sellaisten tuotteiden käyttöä, jotka sisältävät vähän tai ei ollenkaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä; tällöin on otettava huomioon II liite; tähän kuuluvat tuotemerkinnät, joissa tuotteiden sisältämät haihtuvat orgaaniset yhdisteet eritellään;

iii) soveltaa uusiin liikkuviin lähteisiin asianmukaisia valtionsisäisiä tai kansainvälisiä, parhaaseen saatavilla olevaan taloudellisesti käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuvia päästönormeja; tällöin on otettava huomioon III liite;

iv) edistää kansalaisten osallistumista päästörajoitusohjelmiin yleisen tiedottamisen avulla sekä kannustamalla kaikkien liikennemuotojen tarkoituksenmukaisinta käyttöä ja edistämällä liikenteenjärjestelysuunnitelmia.

b) Lisäksi niillä alueilla, joilla valtionsisäiset tai kansainväliset alailmakehän otsonia koskevat normit ylittyvät, tai joilta valtiosta toiseen kulkeutuvat vuot ovat lähtöisin tai joilta niiden odotetaan tulevaisuudessa olevan lähtöisin, viimeistään viiden vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä jokaisen sopimuspuolen tulee:

i) soveltaa parasta saatavilla olevaa taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa nykyisiin kiinteisiin lähteisiin, jotka kuuluvat huomattaviin lähderyhmiin; tällöin on otettava huomioon II liite;

ii) soveltaa käytäntöön menetelmiä, joiden tarkoituksena on vähentää bensiinin jakelusta ja ajoneuvojen tankkauksesta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä ja bensiinin haihtuvuutta; tällöin on otettava huomioon II ja III liitteet.

4. Sopimuspuolia kehotetaan tämän artiklan mukaisia velvoitteita toteuttaessaan antamaan etusija sellaisten aineiden päästöjen vähentämiselle, joiden valokemiallinen otsoninmuodostuskyky on suurin; tällöin on otettava huomioon IV liitteen sisältämät tiedot.

5. Tämän pöytäkirjan toimeenpanossa ja erityisesti korvattaessa tuotteita toisilla sopimuspuolet varmistavat asianmukaisin toimin, että myrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia sekä yläilmakehän otsonikerrosta vaurioittavia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ei käytetä korvaamaan muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

6. Toiseksi sopimuspuolet aloittavat viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta neuvottelut jatkotoimista maakohtaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai näiden päästöjen ja niiden seurauksena muodostuvien valokemiallisten hapettimien valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon vähentämiseksi; tällöin on otettava huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset saavutukset, tieteellisesti määritellyt kriittiset pitoisuudet ja kansainvälisesti hyväksytyt tavoitearvot, typen oksidien osuus valokemiallisten hapettimien muodostumisessa ja muut seikat, jotka johtuvat 5 artiklan mukaisesti toteutettavasta työohjelmasta.

7. Tätä varten sopimuspuolet toimivat yhteistyössä:

a) kootakseen yksityiskohtaisempaa tietoa haihtuvista orgaanisista yhdisteistä ja niiden valokemiallisesta otsoninmuodostuskyvystä;

b) selvittääkseen valokemiallisten hapettimien kriittiset pitoisuudet;

c) vähentääkseen maakohtaisia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä tai haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä niiden seurauksena muodostuvien valokemiallisten hapettimien valtiosta toiseen kulkeutuvaa vuota, erityisesti siten kuin sovittujen, kriittisiin pitoisuuksiin perustuvien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää;

d) kehittääkseen rajoittamisstrategioita, kuten taloudellisia ohjauskeinoja, jotta sovitut tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman vähin kokonaiskustannuksin;

e) laatiakseen toimenpiteet ja aikataulun viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen näiden vähennysten saavuttamiseksi.

8. Näiden neuvottelujen kuluessa sopimuspuolet harkitsevat, onko 1 kappaleessa määriteltyjen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista täydentää jatkotoimia metaanipäästöjen vähentämiseen tähtäävillä toimilla.

3 artikla
Lisätoimenpiteet

1. Tämän pöytäkirjan vaatimat toimet eivät vapauta sopimuspuolia muista velvollisuuksista ryhtyä toimiin vähentääkseen kaasumaisten aineiden kokonaispäästöjä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, alailmakehän otsonin taustapitoisuuksien muodostumiseen tai yläilmakehän otsonin häviämiseen tai jotka ovat myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia.

2. Sopimuspuolet voivat ryhtyä tiukempiin toimiin kuin mitä tässä pöytäkirjassa edellytetään.

3. Sopimuspuolet laativat järjestelmän, jolla valvotaan tämän pöytäkirjan noudattamista. Jos jollakin sopimuspuolella on 8 artiklan mukaisesti saatujen tietojen tai muiden tietojen perusteella syytä olettaa, että jokin toinen sopimuspuoli toimii tai on toiminut tavalla, joka ei sovi yhteen tämän pöytäkirjan tälle toiselle sopimuspuolelle asettamien velvoitteiden kanssa, se voi ensi työkseen antaa tiedon asiasta toimeenpanevalle elimelle ja samanaikaisesti sopimuspuolille, joita asia koskee. Asia voidaan minkä tahansa sopimuspuolen pyynnöstä ottaa esille toimeenpanevan elimen seuraavassa kokouksessa.

4 artikla
Teknologian vaihto

1. Sopimuspuolet helpottavat valtionsisäisten lakiensa, määräystensä ja käytänteidensä mukaisesti teknologian vaihtoa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi, etenkin edistämällä:

a) saatavilla olevan teknologian kaupallista vaihtoa;

b) teollisuuden suoria yhteyksiä ja yhteistyötä, joihin luetaan myös yhteisyritykset;

c) tietojen ja kokemusten vaihtoa;

d) teknisen avun antamista.

2. Edistäessään 1 kappaleessa määriteltyjä toimia sopimuspuolten tulee luoda suotuisat olosuhteet helpottamalla yhteyksiä ja yhteistyötä sellaisten asianomaisten yksityisen tai julkisen sektorin järjestöjen ja henkilöiden välillä, jotka pystyvät tarjoamaan teknologiaa, suunnittelu- ja insinööripalveluja, laitteita tai rahoitusta.

3. Sopimuspuolet ryhtyvät viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä pohtimaan menettelytapoja sellaisen teknologian vaihdon edellytysten parantamiseksi, jolla vähennetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä.

5 artikla
Tutkimus ja seuranta

Sopimuspuolet asettavat etusijalle tutkimuksen ja seurannan, jotka liittyvät sellaisten menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen, joiden tarkoituksena on luoda valtionsisäiset tai kansainväliset koskevat normit ja saavuttaa muut ihmisten terveyttä ja ympäristön suojelua koskevat tavoitteet. Sopimuspuolet pyrkivät erityisesti maakohtaisin tai kansainvälisin tutkimusohjelmin, toimeenpanevan elimen työohjelmassa ja yleissopimukseen liittyvien muiden yhteistyöohjelmien avulla:

a) tunnistamaan ja määrittämään sekä ihmistoiminnan aiheuttamien että luontoperäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen ja valokemiallisten hapettimien vaikutukset ihmisten terveyteen, ympäristöön ja materiaaleihin;

b) määrittämään herkkien alueiden maantieteellisen jakauman;

c) kehittämään päästöjen ja ilman laadun seurantaa ja laskentamalleja, joihin luetaan päästöjen laskentaan käytettävät menetelmät ottaen mahdollisimman tarkkaan huomioon sekä ihmistoiminnan aiheuttamien että luontoperäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eri lajit ja niiden reaktiivisuuden, minkä tarkoituksena on määrittää sekä ihmistoiminnan aiheuttamien että luontoperäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja samankaltaisten valokemiallisten hapettimien muodostumiseen osallistuvien epäpuhtauksien kaukokulkeutuminen;

d) parantamaan arvioita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden rajoitustekniikoiden tehokkuudesta ja kustannuksista sekä kirjaamaan parannettujen ja uusien rajoitustekniikoiden kehitys;

e) kehittämään kriittisiin pitoisuuksiin perustuvan ajatustavan mukaisesti menetelmiä tieteellisten, teknisten ja taloudellisten tietojen yhdentämiseksi, jotta voitaisiin päättää asianmukaisista, perustelluista strategioista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi ja saavuttaa sovitut tavoitteet mahdollisimman vähin kokonaiskustannuksin;

f) parantamaan sekä ihmistoiminnan aiheuttamien että luontoperäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen inventointien tarkkuutta ja yhtenäistämään niiden laskennassa tai arvioinnissa käytettävät menetelmät;

g) parantamaan ymmärrystään valokemiallisten hapettimien syntyyn liittyvistä kemiallista prosesseista;

h) määrittämään toimenpiteet, joilla voitaisiin vähentää metaanipäästöjä.

6 artikla
Tarkistusmenettely

1. Sopimuspuolet tarkastelevat säännöllisesti tätä pöytäkirjaa ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset perustelut ja teknisen kehityksen.

2. Ensimmäinen tarkastelu on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä.

7 artikla
Sopimuspuolten ohjelmat, toimintalinjat ja strategiat

Sopimuspuolet laativat viivyttelemättä tämän pöytäkirjan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi omat ohjelmansa, toimintalinjansa ja strategiansa, joilla voidaan rajoittaa ja vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä tai niiden valtiosta toiseen kulkevaa vuota.

8 artikla
Tietojen vaihto ja vuosikertomukset

1. Sopimuspuolet vaihtavat tietoja ilmoittamalla toimeenpanevalle elimelle ohjelmista, toimintalinjoista ja strategioista, jotka ne laativat 7 artiklan mukaisesti, sekä toimittamalla toimeenpanevalle elimelle kertomuksen siitä, miten näiden ohjelmien, toimintalinjojen ja strategioiden toimeenpanossa on edistytty ja miten niitä on muutettu. Ensimmäisenä vuonna tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen kukin sopimuspuoli toimittaa kertomuksen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen määristä alueellaan ja siellä mahdollisesti olevilla TOMA-alueilla kokonaismäärinä sekä, sikäli kuin se on mahdollista, toimialoittain ja erikseen kunkin haihtuvan orgaanisen yhdisteen osalta niiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka toimeenpaneva elin määrittelee vuodelle 1988 tai jollekin muulle vuodelle, joka on otettu vertailuvuodeksi 2 artiklan 2 kappaleen mukaisesti ja jonka perusteella nämä määrät on laskettu.

2. Lisäksi jokainen sopimuspuoli toimittaa vuosittain kertomuksen:

a) edellisen kalenterivuoden osalta seikoista, jotka on määritelty 1 kappaleessa;

b) 2 artiklan 4 kappaleen edellyttämien valtionsisäisten tai kansainvälisten päästönormien ja rajoitusmenetelmien soveltamisessa saavutetusta edistyksestä;

c) toimista, joihin on ryhdytty teknologian vaihdon helpottamiseksi.

3. Lisäksi EMEP:n maantieteelliseen toimeenpanoalueeseen kuuluvat sopimuspuolet toimittavat sellaisin aikavälein, jotka toimeenpaneva elin määrittelee, kertomuksen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä toimialoittain ja sellaisella tilan erottelutarkkuudella, jonka toimeenpaneva elin määrittelee ja joka on tarkoituksenmukainen sekundaaristen valokemiallisten hapettimien synnyn ja kulkeutumisen mallintamiseen.

4. Nämä tiedot on mahdollisuuksien mukaan toimitettava yhtenäistä selontekotapaa noudattaen.

9 artikla
Laskelmat

EMEP toimittaa hyvissä ajoin ennen toimeenpanevan elimen vuosikokouksia toimeenpanevalle elimelle asianmukaisiin malleihin ja mittauksiin perustuvat tiedot otsonin kaukokulkeutumisesta Euroopassa. EMEP:n maantieteellisen toimeenpanoalueen ulkopuolella käytetään malleja, jotka soveltuvat pöytäkirjan sikäläisten sopimuspuolten erityisoloihin.

10 artikla
Liitteet

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa pöytäkirjaa. I liite on pakollinen, kun taas II, III ja IV liitteet ovat suosituksenomaisia.

11 artikla
Pöytäkirjan muuttaminen

1. Jokainen sopimuspuoli voi tehdä tätä pöytäkirjaa koskevia muutosehdotuksia.

2. Muutosehdotukset on toimitettava kirjallisina komission toimeenpanevalle sihteerille, joka välittää ne kaikille sopimuspuolille. Toimeenpaneva elin käsittelee muutosehdotuksia seuraavassa vuosikokouksessaan edellyttäen, että toimeenpaneva sihteeri on toimittanut nämä ehdotukset sopimuspuolille vähintään 90 päivää aikaisemmin.

3. Tämän pöytäkirjan muut kuin sen liitteitä koskevat muutokset edellyttävät toimeenpanevan elimen kokouksessa läsnäolevien sopimuspuolten yksimielistä hyväksymistä ja ne tulevat hyväksyneisiin sopimuspuoliin nähden voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut niitä koskevan hyväksymiskirjan. Kuhunkin sellaiseen sopimuspuoleen nähden, joka on hyväksynyt muutokset sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut muutoksia koskevan hyväksymiskirjansa, muutokset tulevat voimaan yhdeksäntenäkymmenentena päivänä siitä päivästä, jona asianomainen sopimuspuoli on tallettanut muutoksia koskevan hyväksymiskirjansa.

4. Liitteiden muutokset on toimeenpanevan elimen kokouksessa läsnäolevien sopimuspuolten hyväksyttävä yksimielisesti ja ne tulevat voimaan kolmekymmentä päivää sen päivän jälkeen, jona ne on annettu tiedoksi tämän artiklan 5 kappaleen mukaisesti.

5. Toimeenpaneva sihteeri toimittaa tämän artiklan 3 ja 4 kappaleessa tarkoitetut muutokset kaikille sopimuspuolille niin pian kuin mahdollista niiden hyväksymisen jälkeen.

12 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Jos kahden tai useamman sopimuspuolen välille syntyy riita tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta, ne pyrkivät ratkaisuun neuvottelemalla tai muulla hyväksymällään riitojenratkaisumenetelmällä.

13 artikla
Allekirjoittaminen

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Genevessä 18 päivästä marraskuuta 1991 lukien 22 päivään marraskuuta 1991 saakka ja sen jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 22 päivään toukokuuta 1992 saakka komission jäsenvaltioille sekä valtioille, joilla YK:n talous- ja sosiaalineuvoston 28 päivänä maaliskuuta 1947 hyväksymän päätöslauselman 36 (IV) 8 kappaleen nojalla on neuvoa-antava asema komissiossa, ja alueellisille, täysivaltaisista komission jäsenvaltioista koostuville alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöille, joilla on toimivalta neuvotella, tehdä ja soveltaa tämän pöytäkirjan alaan kuuluvia kansainvälisiä sopimuksia edellyttäen, että nämä valtiot ja järjestöt ovat yleissopimuksen sopimuspuolia.

2. Toimivaltaansa kuuluvissa asioissa tällaiset alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöt omasta puolestaan käyttävät niitä oikeuksia ja täyttävät ne velvollisuudet, jotka tämän pöytäkirjan nojalla kuuluvat niiden jäsenvaltioille. Tällöin näiden järjestöjen jäsenvaltiot eivät saa erikseen käyttää mainittuja oikeuksia.

14 artikla
Ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Allekirjoittajien on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä pöytäkirja.

2. Valtiot tai järjestöt, jotka on mainittu 13 artiklan 1 kappaleessa, voivat liittyä tähän pöytäkirjaan 22 päivästä toukokuuta 1992 lukien.

15 artikla
Asiakirjojen tallettaminen

Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka toimii tallettajana.

16 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kuudestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

2. Jokaiseen 13 artiklan 1 kappaleessa mainittuun valtioon ja järjestöön nähden, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen kuudennentoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona asianomainen sopimuspuoli on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

17 artikla
Irtisanominen

Sopimuspuoli voi milloin hyvänsä viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tämä pöytäkirja on tullut sopimuspuoleen nähden voimaan, sanoa pöytäkirjan irti ilmoittamalla tästä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun tallettaja on saanut siitä tiedon, tai irtisanomisilmoituksessa mainittuna myöhempänä ajankohtana.

18 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat asianmukaisesti siihen valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä 18 päivänä marraskuuta 1991.

I LIITE Määritetyt alailmakehän otsonin valvonta-alueet (TOMA-alueet)

Tämän pöytäkirjan tarkoitusperiä varten määritellään seuraavat TOMA-alueet:

Kanada

TOMA-alue nro 1: Fraser-joen laakso sen alajuoksulla Brittiläisen Kolumbian provinssissa.

Tämä on Brittiläisen Kolumbian provinssin lounaiskulmassa sijaitseva 16 800 km2:n alue, joka on keskimäärin 80 km leveä ja ulottuu Fraser-joen suulta Georgian salmesta 200 km Boothroydiin. Aluetta rajoittaa etelässä Kanadan ja Yhdysvaltojen välinen raja ja se käsittää suur-Vancouverin hallinto-alueen.

TOMA-alue nro 2: Windsorin-Quebecin käytävä Ontarion ja Quebecin provinssissa.

Tämä alue käsittää 157 000 km2 ja muodostuu 1 100 km pitkästä ja keskimäärin 140 km leveästä maakaistasta, joka ulottuu Ontarion provinssissa sijaitsevasta Windsorin kaupungista (Yhdysvalloissa sijaitsevaa Detroitin kaupunkia vastapäätä Kanadan puolella) Quebecin provinssissa sijaitsevaan Quebecin kaupunkiin. Windsorin-Quebecin käytävän TOMA-alue sijaitsee Isojenjärvien ja St. Lawrence-joen pohjoisrannalla Ontarion provinssissa sekä molemmin puolin St. Lawrence-jokea Ontarion ja Quebecin provinssin rajalta Quebecin kaupunkiin. Alue käsittää Windsorin, Londonin, Hamiltonin, Toronton, Ottawan, Montrealin, Trois-Rivieresin ja Quebecin kaupungit lähialueineen.

Norja

Koko manner-Norja sekä taloudellinen erityisvyöhyke, joka sijaitsee 62. Pohjoisen leveyspiirin eteläpuolella ECE:n alueella; alueen pinta-ala on 466 000 km2.

- - - - - - - - - - - - - -

Pöytäkirjan II-IV liitteet ovat nähtävinä ja saatavissa ympäristöministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.