63/1997

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitetun sekä Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973, 16 päivänä marraskuuta 1979, 1 päivänä lokakuuta 1985 ja 26 päivänä syyskuuta 1991 allekirjoitetuilla pöytäkirjoilla muutetun, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevan sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus;

jotka haluavat tehdä sopimuspuolten välillä Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitettua sekä Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973, 16 päivänä marraskuuta 1979, 1 päivänä lokakuuta 1985 ja 26 päivänä syyskuuta 1991 allekirjoitetuilla pöytäkirjoilla muutettua, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevaa sopimusta (jäljempänä "sopimus") muuttavan pöytäkirjan;

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 2 artiklan 1 kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"1. Verot, joihin tätä sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa:

i) tulovero;

ii) yhtiövero;

iii) öljytulovero; ja

iv) myyntivoittovero;

b) Suomessa:

i) valtion tuloverot;

ii) yhteisöjen tulovero;

iii) kunnallisvero;

iv) kirkollisvero;

v) korkotulon lähdevero;

vi) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; ja

vii) valtion varallisuusvero."

II artikla

Sopimuksen 6 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"6 artikla

Veronhuojennusten rajoittaminen

Milloin tulo tai myyntivoitto tämän sopimuksen jonkin määräyksen mukaan on kokonaan tai osaksi vapautettu Suomen verosta ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa olevan lainsäädännön mukaan luonnollinen henkilö on velvollinen maksamaan veroa vain sanotun tulon tai myyntivoiton siitä osasta, joka on siirretty Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai siellä vastaanotettu, sovelletaan Suomessa tämän sopimuksen mukaan myönnettävää helpotusta vain siihen osaan tulosta tai myyntivoitosta, joka on siirretty Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai siellä vastaanotettu."

III artikla

Sopimuksen 10 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"10 artikla

Etuyhteydessä keskenään olevat yritykset

1. Milloin

a) sopimusvaltiossa oleva yritys välittömästi tai välillisesti osallistuu toisessa sopimusvaltiossa olevan yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta, taikka

b) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti osallistuvat sekä sopimusvaltiossa olevan yrityksen että toisessa sopimusvaltiossa olevan yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistavat osan niiden pääomasta,

noudatetaan seuraavaa.

Jos jommassakummassa tapauksessa yritysten välillä kaupallisissa tai rahoitussuhteissa sovitaan ehdoista tai määrätään ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, voidaan kaikki tulo, joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle näistä yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuoksi ei ole kertynyt yritykselle, lukea tämän yrityksen tuloon ja verottaa siitä tämän mukaisesti.

2. Milloin sopimusvaltio tässä valtiossa olevan yrityksen tuloon lukee - ja tämän mukaisesti verottaa - tulon, josta toisessa sopimusvaltiossa olevaa yritystä on verotettu tässä toisessa valtiossa, sekä siten mukaan luettu tulo on tuloa, joka olisi kertynyt ensiksi mainitussa valtiossa olevalle yritykselle, jos yritysten välillä sovitut ehdot olisivat olleet sellaisia, joista riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, tämän toisen valtion on, jos se on yhtä mieltä siitä, että verotus ensiksi mainitussa valtiossa on oikeutettu sekä periaatteellisesti että määrällisesti tämän artiklan 1 kohdan määräysten mukaan, asianmukaisesti oikaistava tästä tulosta siellä määrätyn veron määrä. Tällaista oikaisua tehtäessä on otettava huomioon tämän sopimuksen muut määräykset, ja sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa neuvoteltava keskenään."

IV artikla

Sopimuksen 11 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"11 artikla

Osinko

1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva yhtiö maksaa ja jonka saa toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö, jolla on oikeus osinkoon, verotetaan vain tässä toisessa valtiossa.

2. Sanonnalla "osinko" tarkoitetaan tässä artiklassa tuloa, joka on saatu osakkeista tai muista voitto-osuuteen oikeuttavista oikeuksista, jotka eivät ole saamisia, samoin kuin muista yhtiöosuuksista saatua tuloa, jota sen valtion verolainsäädännön mukaan, jossa voiton jakava yhtiö asuu, rinnastetaan osakkeista saatuun tuloon. Sanonta käsittää myös muun tulon (lukuun ottamatta korkoa tai rojaltia, joka tämän sopimuksen 12 tai 13 artiklan määräysten mukaisesti on vapautettu verosta), jota sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, jossa voiton jakava yhtiö asuu, kohdellaan yhtiön maksamana osinkona tai jakamana voittona.

3. Tämän artiklan 1 kohdan määräyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva henkilö, jolla on oikeus osinkoon, harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta tai harjoittaa tässä toisessa valtiossa itsenäistä ammattitoimintaa siellä olevasta kiinteästä paikasta, ja osingon maksamisen perusteena oleva osuus tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan. Tässä tapauksessa sovelletaan 8 artiklan tai 15 artiklan määräyksiä.

4. Jos sopimusvaltiossa asuva henkilö, jolla on oikeus osinkoon, omistaa vähintään 10 prosenttia sen laatuisista osakkeista, joille osinko maksetaan, eikä hänen ole suoritettava veroa siitä tässä valtiossa, ei tämän artiklan 1 kohtaa sovelleta osinkoon siltä osin kuin sitä on voitu maksaa vain osinkoa jakavalle yhtiölle kertyneestä voitosta tai sen saamasta tulosta, joka on kertynyt tai maksettu sille vähintään kaksitoista kuukautta ennen ratkaisevaa päivää päättyvän ajanjakson kuluessa. Tätä kohtaa sovellettaessa sanonnalla "ratkaiseva päivä" tarkoitetaan sitä päivää, jolloin henkilö, jolla on oikeus osinkoon, sai omistukseensa vähintään 10 prosenttia kysymyksessä olevan laatuisista osakkeista. Tätä kohtaa sovelletaan vain, jos osakkeet oli hankittu etupäässä tässä artiklassa myönnetyn edun saamiseksi eikä vilpittömässä mielessä kaupallisista syistä.

5. Jos sopimusvaltiossa asuva yhtiö saa tuloa toisesta sopimusvaltiosta, ei tämä toinen valtio saa verottaa yhtiön maksamasta osingosta, paitsi mikäli osinko maksetaan tässä toisessa valtiossa asuvalle henkilölle tai mikäli osingon maksamisen perusteena oleva osuus tosiasiallisesti liittyy tässä toisessa valtiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan, eikä myöskään määrätä yhtiön jakamattomasta voitosta tällaisesta voitosta suoritettavaa veroa, vaikka maksettu osinko tai jakamaton voitto kokonaan tai osaksi koostuisi tässä toisessa valtiossa kertyneestä tulosta."

V artikla

Sopimuksen 12 artiklan 4 ja 7 kohta poistetaan sekä nykyinen 5, 6 ja 8 kohta numeroidaan uudelleen 4, 5 ja 6 kohdaksi.

VI artikla

Sopimuksen 14 artiklan 2 kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"2. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa:

a) sellaisen yhtiön osakkeen tai muun osuuden luovutuksesta, lukuun ottamatta hyväksytyssä arvopaperipörssissä noteerattuja osakkeita, jonka arvosta yli puolet välittömästi tai välillisesti johtuu toisessa sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta, tai

b) sellaisen yhtymän tai toisen henkilön eduksi hallitun varallisuuskokonaisuuden (trust) osuuden luovutuksesta, jonka varojen arvosta yli puolet johtuu toisessa sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta tai a) kohdassa tarkoitetuista osakkeista tai muista osuuksista,

voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa."

VII artikla

Sopimuksen 16 artiklan 2 a) kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"a) saaja oleskelee toisessa valtiossa yhdessä jaksossa, tai useassa jaksossa yhteensä, enintään 183 päivää kahdentoista kuukauden aikana, ja"

VIII artikla

Sopimuksen 19 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"19 artikla

Eläke, elinkorko ja sosiaaliturvasuoritukset

1. Jollei 20 artiklan 2 kohdan määräyksistä muuta johdu, verotetaan

a) eläkkeestä ja muusta samanluonteisesta suorituksesta, joka kertyy sopimusvaltiosta,

b) etuudesta, joka maksetaan toistuvasti tai kertakorvauksena sopimusvaltion sosiaalivakuutuslainsäädännön tai sopimusvaltion järjestämän muun julkisen sosiaaliturvan mukaan, tai

c) elinkorosta, joka kertyy sopimusvaltiosta,

vain tässä valtiossa.

2. Sanonnalla "elinkorko" tarkoitetaan tässä artiklassa vahvistettua rahamäärää, joka toistuvasti maksetaan luonnolliselle henkilölle vahvistettuina ajankohtina joko hänen elinkautenaan tai yksilöitynä taikka määritettävissä olevana aikana ja joka perustuu velvoitukseen toimeenpanna maksut täyden raha- tai rahanarvoisen suorituksen vastikkeeksi."

IX artikla

Sopimuksen 24 artiklan 2 kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"2. Varallisuudesta, joka koostuu

a) sellaisen yhtiön osakkeesta tai muusta osuudesta, lukuun ottamatta hyväksytyssä arvopaperipörssissä noteerattuja osakkeita, jonka arvosta yli puolet välittömästi tai välillisesti johtuu sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta,

b) sellaisen yhtymän tai toisen henkilön eduksi hallitun varallisuuskokonaisuuden (trust) osuudesta, jonka varojen arvosta yli puolet johtuu sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta tai a) kohdassa tarkoitetuista osakkeista tai muista osuuksista,

voidaan verottaa tässä valtiossa."

X artikla

1. Sopimuksen 25 artiklan 1 b) kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"b) Milloin Suomessa asuva yhtiö maksaa osinkoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvalle yhtiölle, joka välittömästi tai välillisesti hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä, hyvityksessä on otettava huomioon (tämän kohdan a) alakohdan määräysten mukaan hyvitettävän Suomen veron lisäksi) yhtiön maksettava Suomen vero tulosta, josta osinko maksetaan."

2. Sopimuksen 25 artiklan 2 kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"2. Jollei Suomen lainsäädännöstä, joka koskee kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista, muuta johdu (sikäli kuin tämä lainsäädäntö ei vaikuta tässä esitettyyn yleiseen periaatteeseen), kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa seuraavasti:

a) Milloin Suomessa asuva henkilö saa tuloa tai veronalaista myyntivoittoa, josta sopimuksen määräysten mukaan voidaan verottaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomen on, jollei jäljempänä olevan b) kohdan määräyksistä muuta johdu, vähennettävä tämän henkilön Suomen verosta Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaan ja sopimuksen mukaisesti maksettua Yhdistyneen kuningaskunnan veroa vastaava määrä, joka lasketaan saman tulon tai myyntivoiton perusteella kuin minkä perusteella Suomen vero lasketaan.

b) Osinko, jonka Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva yhtiö maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä.

c) Milloin Suomessa asuva henkilö saa tuloa, josta 19 artiklan tai 20 artiklan määräysten mukaan verotetaan vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, se on vapaa Suomen verosta. Suomi voi kuitenkin määrätessään tämän henkilön muusta tulosta suoritettavan veron määrää ottaa lukuun sen tulon, joka on vapautettu verosta."

XI artikla

Sopimuksen 26 artikla poistetaan.

XII artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen lainsäädännössään tämän pöytäkirjan voimaan saattamiseksi vaadittavien toimenpiteiden suorittamisesta. Pöytäkirja tulee voimaan viidentenätoista päivänä siitä päivästä, jona myöhempi näistä ilmoituksista on tehty, ja sitä sovelletaan sen jälkeen:

a) Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

i) tuloveron ja myyntivoittoveron osalta, verotusvuoteen, joka alkaa sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 6 päivänä tai sen jälkeen;

ii) yhtiöveron osalta, tilivuoteen, joka alkaa sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

b) Suomessa:

i) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä ja sen jälkeen;

ii) muiden tulosta suoritettavien verojen ja varallisuudesta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen valtiovarainministeriön kansainvälisen verotuksen yksikön päällikkö Ison-Britannian Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Suomen tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen väliseen tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitettuun sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973, 16 päivänä marraskuuta 1979, 1 päivänä lokakuuta 1985 ja 26 päivänä syyskuuta 1991 allekirjoitetuilla pöytäkirjoilla sekä tänään allekirjoitetulla pöytäkirjalla (jäljempänä "sopimus"), ja Suomen tasavallan hallituksen puolesta ehdottaa seuraavaa:

Viitaten sopimuksen 2 artiklan 2 kohtaan, 3 artiklan 1 j) kohtaan, 4 artiklan 2 d) kohtaan, 28 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohtaan sekä 29 artiklaan todetaan, että sopimuksessa suomenkielistä sanontaa "asianomainen viranomainen" käytetään englanninkielisen sanonnan "competent authority" vastineena. Oikea suomenkielinen vastine on nykyisin kuitenkin "toimivaltainen viranomainen". Tästä syystä on sovittu, että sanontaa "toimivaltainen viranomainen" muutetun suomenkielisen tekstin osalta, sellaisena kuin sanontaa käytetään tänään allekirjoitetussa hallitusten välisessä pöytäkirjassa sopimuksen muuttamisesta, käytetään tähän saakka sopimuksessa käytetyn sanonnan "asianomainen viranomainen" asemesta.

Viitaten sopimuksen 25 artiklan 1 b) ja 2 b) kohtaan sopimusvaltiot käyttämällä vastedeskin äänivaltahallinta-kriteeriä käyttävät hyväkseen neuvoston direktiivissä 90/435/ETY 23 päivältä heinäkuuta 1990 3 artiklan 2 kohdassa annettua mahdollisuutta poiketa tuon artiklan 1 kohdasta korvaamalla toisen jäsenvaltion yhtiön osakkeenomistamista koskeva kriteeri äänioikeushallinta-kriteerillä.

Jos Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus hyväksyy edellä olevat ehdotukset, minulla on kunnia esittää, että tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne vastauksen siihen katsotaan muodostavan molempien hallitusten välisen tätä asiaa koskevan sopimuksen, joka tule voimaan samaan aikaan kuin tämä sopimusta koskeva pöytäkirja tulee voimaan.

Käytän hyväkseni tätä tilaisuutta ilmaistakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996

NOOTTIENVAIHTO 2. Ison-Britannian Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen valtiovarainministeriön kansainvälisen verotuksen yksikön päällikölle

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän tänään päivätty seuraavansisältöinen noottinne:

(Edellä olevan nootin teksti)

Minulla on kunnia vahvistaa, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus hyväksyy edellä olevat ehdotukset ja että Teidän Ylhäisyytenne nootin ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan molempien hallitusten välisen tätä asiaa koskevan sopimuksen, joka tulee voimaan samaan aikaan kuin tämä sopimusta koskeva pöytäkirja tulee voimaan.

Käytän hyväkseni tätä tilaisuutta uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.