54/1997

LISÄSOPIMUS Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Belgian kuningaskunnan hallitus,

haluten tehdä lisäsopimuksen Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 1976 allekirjoitetun tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (jäljempänä "sopimus") muuttamiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 10 artiklan 2 kappale poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kappale:

"2. Osingosta voidaan kuitenkin verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta, jos saajalla on oikeus osinkoon, vero ei saa olla suurempi kuin:

a) 5 prosenttia osingon kokonaismäärästä, jos saajana on yhtiö, joka välittömästi hallitsee vähintään 25 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta;

b) 15 prosenttia osingon kokonaismäärästä kaikissa muissa tapauksissa.

Tämä kappale ei vaikuta yhtiön verottamiseen siitä voitosta, josta osinko maksetaan."

II artikla

Sopimuksen 16 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"16 artikla

Johtajanpalkkio

1. Johtajanpalkkiosta ja muusta sellaisesta suorituksesta, jonka sopimusvaltiossa asuva henkilö saa toisessa sopimusvaltiossa asuvan yhtiön johtokunnan tai muun sellaisen toimielimen jäsenenä, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. Tätä määräystä sovelletaan myös sellaiseen toimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta saatuihin suorituksiin, jota sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, jossa yhtiö asuu, kohdellaan samanluonteisena toimintana kuin edellä mainittua toimintaa.

2. Hyvityksestä, jonka yhtiö maksaa johtajalleen päivittäisten johtamistehtävien tai teknisluonteisten tehtävien suorittamisesta, ja hyvityksestä, jonka muu yhtiö kuin sellainen yhtiö, jolla on osakepääoma, maksaa jäsenelleen henkilökohtaisesta toiminnasta tällaisena jäsenenä, voidaan verottaa 15 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaan ikään kuin hyvitys olisi maksettu epäitsenäisestä työstä."

III artikla

Sopimuksen 18 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"18 artikla

Eläkkeet ja elinkorot

1. Jollei 19 artiklan 2 kappaleen määräyksistä muuta johdu, verotetaan eläkkeestä ja muusta samanluonteisesta hyvityksestä, joka maksetaan sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle aikaisemman epäitsenäisen työn perusteella, vain tässä valtiossa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä, ja jollei 19 artiklan 2 kappaleen määräyksistä muuta johdu, voidaan sopimusvaltion sosiaalivakuutuslainsäädännön tai sopimusvaltion järjestämän julkisen sosiaaliturvan mukaan toistuvasti tai kertasuorituksena maksetusta eläkkeestä ja muusta etuudesta, sekä elinkorosta, joka kertyy tästä valtiosta, verottaa tässä valtiossa.

3. Sanonnalla "elinkorko" tarkoitetaan tässä artiklassa vahvistettua rahamäärää, joka vahvistettuina ajankohtina joko elinkautena tai yksilöitynä taikka tiettynä aikana toistuvasti maksetaan ja joka perustuu velvoitukseen toimeenpanna maksut täyden raha- tai rahanarvoisen suorituksen (muun kuin tehtyjen palvelusten) vastikkeeksi."

IV artikla

Sopimuksen 24 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"24 artikla

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

1. Belgiassa kaksinkertainen verotus vältetään seuraavasti:

a) Milloin Belgiassa asuvalla henkilöllä on tuloa tai varallisuutta, josta tämän sopimuksen muiden kuin 10 artiklan 2 kappaleen, 11 artiklan 2 ja 6 kappaleen ja 12 artiklan 2 ja 6 kappaleen määräysten mukaan voidaan verottaa Suomessa, Belgian on vapautettava tämä tulo tai varallisuus verosta, mutta se voi veron suuruutta tämän henkilön muusta tulosta tai varallisuudesta määrättäessä soveltaa verokantaa, jota olisi ollut sovellettava, jos tätä tuloa tai varallisuutta ei olisi vapautettu verosta.

b) Milloin Belgiassa asuva henkilö saa Belgian verotuksessa kokonaistuloonsa luettavia tuloja, jotka ovat tämän sopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen mukaan verotettavaa osinkoa, eikä niitä ole vapautettu Belgian verosta e kohdan nojalla, 11 artiklan 2 tai 6 kappaleen mukaan verotettavaa korkoa, tai 12 artiklan 2 tai 6 kappaleen mukaan verotettavaa rojaltia, vähennetään Belgian laissa säädetty vieraan valtion veron osa tässä laissa olevilla ehdoilla ja siinä säädetyn verokannan mukaan tällaiseen tuloon kohdistuvasta Belgian verosta.

c) Milloin Belgiassa asuvalla henkilöllä on tuloa, josta 13 artiklan 3 kappaleen mukaan on verotettu Suomessa, tälle tulolle suhteellisesti luettava Belgian veron määrä ei saa olla suurempi kuin määrä, joka Belgian lainsäädännön mukaan määrättäisiin, jos tällaista tuloa verotettaisiin kuten Belgian ulkopuolella olevasta lähteestä saatua ansiotuloa, joka on veronalaista vieraassa valtiossa.

d) Milloin Belgiassa asuvalla henkilöllä on tuloa Suomessa asuvasta jakamattomasta kuolinpesästä, ja tästä tulosta voidaan sopimuksen mukaan verottaa Suomessa, sovelletaan tulon laadun mukaan joko a tai b kohdan määräyksiä.

e) Milloin Belgiassa asuva yhtiö omistaa Suomessa asuvan yhtiön osakkeita, on sen viimeksi mainitulta yhtiöltä saama osinko vapaa Belgiassa yhtiöverosta Belgian lainsäädännön mukaisilla ehdoilla ja rajoituksilla.

f) Milloin Belgiassa asuvan henkilön harjoittaman yrityksen Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettava tappio on Belgian lainsäädännön mukaan tosiasiallisesti vähennetty yrityksen tulosta Belgiassa tapahtuneessa verotuksessa, ei a kohdassa tarkoitettua vapautusta sovelleta Belgiassa tähän toimipaikkaan kuuluviksi luettaviin muiden verokausien tuloihin, mikäli kyseiset tulot on vapautettu verosta myös Suomessa sanottujen tappioiden perusteella myönnetyn tappiontasauksen johdosta.

2. Suomessa kaksinkertainen verotus vältetään seuraavasti:

a) Milloin Suomessa asuvalla henkilöllä on tuloa tai varallisuutta, josta tämän sopimuksen määräysten mukaan voidaan verottaa Belgiassa, Suomen on, jollei b kohdan määräyksistä muuta johdu:

1) vähennettävä tämän henkilön tulosta suoritettavasta verosta Belgiassa tulosta maksettua veroa vastaava määrä;

2) vähennettävä tämän henkilön varallisuudesta suoritettavasta verosta Belgiassa varallisuudesta maksettua veroa vastaava määrä.

Vähennyksen määrä ei kummassakaan tapauksessa kuitenkaan saa olla suurempi kuin se ennen vähennyksen tekemistä lasketun tulosta tai varallisuudesta suoritettavan veron osa, joka jakautuu sille tulolle tai sille varallisuudelle, josta voidaan verottaa Belgiassa.

b) Osinko, jonka Belgiassa asuva yhtiö maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä.

c) Jos Suomessa asuvan henkilön tulo tai varallisuus on sopimuksen määräysten mukaan vapautettu verosta Suomessa, Suomi voi kuitenkin määrätessään tämän henkilön muusta tulosta tai varallisuudesta suoritettavan veron määrää ottaa lukuun sen tulon tai varallisuuden, joka on vapautettu verosta."

V artikla

Sopimuksen 29 artiklan 1 kappale poistetaan ja 2-5 kappale numeroidaan uudelleen 1-4 kappaleeksi.

VI artikla

Seuraavat lisämääräykset muodostavat sopimuksen pöytäkirjan ja ovat tämän sopimuksen olennainen osa:

"Pöytäkirja

Sopimuksen 10 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 allekirjoitetulla lisäsopimuksella, on seurausta kummassakin sopimusvaltiossa tuolloin voimassa olleesta verolainsäädännöstä. Nämä lainsäädännöt eivät anna sopimusvaltioille mahdollisuutta myöntää sopimusvaltiossa asuvan yhtiön toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle maksamille osingoille enemmän yhdentynyttä kohtelua.

Milloin Suomi kuitenkin kolmannen valtion, joka on Euroopan valtio, kanssa tekemässään verosopimuksessa, sopii Suomen täydennysveron palauttamisesta ilman vastavuoroisuuden edellytystä Suomessa asuvan yhtiön kolmannessa valtiossa asuville henkilöille maksamien osinkojen osalta, edellytetään, että Suomen hallitus ilman tarpeetonta viivytystä ilmoittaa asiasta Belgian hallitukselle ja ryhtyy neuvottelemaan Belgian hallituksen kanssa saman kohtelun myöntämiseksi Belgiassa asuville henkilöille kuin kolmannessa valtiossa asuville henkilöille on myönnetty."

VII Artikla

1. Sopimusvaltioiden hallitukset ilmoittavat toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän lisäsopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Lisäsopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan:

1) osinkoon, joka maksetaan tammikuun 1 päivänä 1990 tai sen jälkeen;

2) sopimuksen 16 ja 18 artiklassa mainittuun tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona lisäsopimus tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän lisäsopimuksen.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.