83/1996

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA LATVIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLINEN SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KULTTUURIN, OPETUKSEN JA TIETEEN ALALLA

Suomen tasavallan hallitus ja Latvian tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, jotka haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita ja ovat vakuuttuneita siitä, että yhteistyö kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla Euroopassa lähentää näitä kahta kansaa, ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja sopineet seuraavasta:

1 Artikla

Edistääkseen kulttuuriyhteistyötä maidensa välillä sopimuspuolet

1. tekevät tässä tarkoituksessa aloitteita tehdäkseen tunnetuksi toistensa kulttuurisaavutuksia edistämällä taide-, liikunta- ja nuorisotapahtumien, konferenssien ja näyttelyiden järjestämistä sekä kannustamalla julkaisujen vaihtoa ja kirjallisuutensa kääntämistä; osapuolet edistävät myös radion, television, elokuvan ja muiden joukkotiedotusvälineiden käyttämistä;

2. kannustavat suoria yhteyksiä kuvataiteiden, kirjallisuuden, teatterin, musiikin, elokuvan, kirjastoalan, arkistojen, kulttuuriperinnön säilyttämisen, radion ja television, liikunta- ja nuorisoalan sekä kansalaisjärjestöjen edustajien välillä;

3. rohkaisevat taide- ja liikunta-alan oppilaitosten, kirjastojen, museoiden, teattereiden ja muiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä;

4. kannustavat kansalaisiaan osallistumaan seminaareihin, kokouksiin, näyttelyihin, kilpailuihin ja muihin asiantuntijatapaamisiin;

5. tukevat liiviläisten kulttuuriperinnön elvyttämiseen tähtääviä aloitteita.

2 Artikla

Rohkaistakseen yhteistyötä opetusalalla sopimuspuolet

1. kannustavat opettajien sekä korkeakoulujen, museoiden ja tieteellisten laitosten tutkijoiden vaihtoa ja helpottavat heidän tutkimustyötään sallimalla heille pääsyn kirjastoihinsa voimassaolevan lainsäädäntönsä mukaan:

2. tukevat kokemusten vaihtoa opetusalan kaikilla tasoilla edistämällä tutkimus- ja opintomatkojen tekemistä toisen osapuolen alaa edustaviin laitoksiin sekä vaihtamalla jatkuvasti tietoja, jotka koskevat koulutusalan rakenteita, opetusmenetelmiä ja koulutusjärjestelmän uudistushankkeita.

3 Artikla

Lisätäkseen tieteellistä yhteistyötä maidensa välillä sopimuspuolet

1. edistävät tieteellisten laitostensa ja tutkimuskeskustensa yhteistyötä;

2. rohkaisevat tieteellisten laitostensa edustajien ja muiden asiantuntijoiden vaihtoa;

3. edistävät tieteellisten erikoisalojen julkaisujen vaihtoa;

4. rohkaisevat tieteellisten konferenssien, tapahtumien ja seminaarien järjestämistä.

4. Artikla

1. Artikloissa 1, 2 ja 3 mainituissa tarkoituksissa sopimuspuolet helpottavat korkeakoulujen, taide- ja liikunta-alan sekä ammattikorkeakoulujen tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden vaihtoa sekä myöntävät apurahoja.

2. Sopimuspuolet rohkaisevat kirjastojen, arkistojen, museoiden, teattereiden ja muiden kulttuurialan laitosten yhteistyötä sekä myöntävät apurahoja näiden alojen asiantuntijoille.

5 Artikla

1. Tämän sopimuksen toteuttamista seuraa sopimuspuolten yhteinen työryhmä, joka koostuu asianomaisten ministeriöiden ja virastojen edustajista. Työryhmä voi kutsua asiantuntijoita. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan tai jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen kummassakin maassa arvioimaan yhteistyön toteutumista ja laatimaan suunnitelmia sen kehittämiseksi.

2. Määräykset yhteistyön taloudellisista ehdoista sisältyvät toimintaohjelmiin.

6 Artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti diplomaattista tietä, että sen voimaantulolle välttämättömät valtionsisäiset edellytykset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta kirjallisesti. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Tämän vakuudeksi asianomaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty 10 päivänä syyskuuta 1996 kaksin suomen- ja latviankielisin kappalein molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.