59/1996

Annettu: 15.8.1996

Asetus Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Ateenassa 15 ja 21 päivänä marraskuuta 1995 suoritetulla noottienvaihdolla Suomen tasavallan ja Kreikan tasavallan välillä lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetulla lailla (597/96) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 4 päivänä huhtikuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä heinäkuuta 1996, on voimassa 4 päivästä elokuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 4 päivänä huhtikuuta 1996 annettu laki (597/96) ja tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä elokuuta 1996.

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1996

Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Ateenassa oleva suurlähetystö Helleenien tasavallan ulkoasiainministeriölle

Suomen suurlähetystö tervehtii Helleenien tasavallan ulkoasiainministeriötä ja sillä on kunnia ehdottaa, että Suomen tasavallan hallitus ja Helleenien tasavallan hallitus tekevät sopimuksen vastavuoroisesta vapauttamisesta lahjaveroista eräissä tapauksissa seuraavasti:

1. Tätä sopimusta sovelletaan sopimusvaltiossa olevasta kiinteästä omaisuudesta koostuviin lahjoihin, jos lahjoittajalla lahjan antamisajankohtana oli kotipaikka tässä valtiossa tai hän oli tämän valtion kansalainen, olipa hänellä siellä kotipaikka tai ei, ja lahjoitus on tehty toiselle sopimusvaltiolle tai sen julkisyhteisölle ehdolla, että kysymyksessä olevaa kiinteää omaisuutta käytetään tieteelliseen tarkoitukseen tai kulttuuritarkoitukseen ja yleiseksi hyödyksi.

2. Sanonnalla ''kiinteä omaisuus'' on se merkitys, joka sillä kysymyksessä olevan kiinteän omaisuuden sijaintivaltion lainsäädännön mukaan on. Sellaisen yhtiön osakkeet ja muut yhtiöosuudet, jonka varoista pääosa koostuu kiinteästä omaisuudesta, rinnastetaan kiinteään omaisuuteen, ja niiden katsotaan tällöin sijaitsevan siinä sopimusvaltiossa, jossa yhtiön hallitsema kiinteä omaisuus on.

3. Edellä 1 kappaleessa tarkoitetut lahjat ovat vapaita seuraavista veroista tai samanlaisista tai olennaisesti samanluonteisista veroista, joita sopimuksen tekemisen jälkeen määrätään näiden verojen ohella tai asemesta:

a) Suomessa, lahjavero ja kunnallisvero, sikäli kuin sitä kannetaan lahjana saadusta omaisuudesta;

b) Kreikassa, Kreikan lahjavero.

4. Sopimusvaltioiden hallitukset ilmoittavat toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi edellisessä lauseessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty ja sitä sovelletaan lahjoihin, jotka on annettu 1 päivänä toukokuuta 1995 tai sen jälkeen.

Jos Helleenien tasavallan hallitus hyväksyy edellä olevan, Suomen suurlähetystöllä on oikeus ehdottaa Helleenien tasavallan ulkoasiainministeriölle, että tämä nootti ja ministeriön vastaus, jolla vahvistetaan, että Helleenien tasavallan hallitus suostuu edellä oleviin ehtoihin, muodostavat molempien hallitusten välisen sopimuksen.

Suomen suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen Helleenien tasavallan ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Ateenassa 15 päivänä marraskuuta 1995

NOOTTIENVAIHTO 2. Helleenien tasavallan ulkoasiainministeriö Suomen Ateenassa olevalle suurlähetystölle

Helleenien tasavallan ulkoasiainministeriö tervehtii Suomen suurlähetystöä ja sillä on kunnia ilmoittaa seuraavaa:

Ministeriö tunnustaa vastaanottaneensa suurlähetystön verbaalinootin n:o 1147/15.11.1995, jonka sisältö on seuraava:

- - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - -

Helleenien tasavallan ulkoasiainministeriö hyväksyy edellä mainitun verbaalinootin tekstin ja selittää, että kyseinen nootti yhdessä tämän nootin kanssa muodostavat molempien hallitusten välisen sopimuksen.

Sopimus tulee voimaan edellä mainitun nootin 4 kappaleen määräysten mukaisesti.

Helleenien tasavallan ulkoasiainministeriö käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen Suomen suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Ateenassa 21 päivänä marraskuuta 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.