54/1996

Annettu: 31.7.1996

Asetus Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1995 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla lailla (552/96) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 28 päivänä kesäkuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 28 päivänä kesäkuuta 1996 annettu laki (552/96) ja tämä asetus tulevat voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1996.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ JA KESKINÄISESTÄ AVUNANNOSTA ONNETTOMUUSTAPAUKSISSA

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

tunnustaen kiinteän yhteistyön tarpeen torjuttaessa jomman kumman maan alueella tai kolmansissa valtioissa tapahtuvien onnettomuuksien vaikutuksia,

vakuuttuneina siitä, että yhteistyö onnettomuustapauksissa on hyödyllistä molemmille sopimuspuolille ja auttaa vähentämään ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvia uhkia,

pitäen tätä sopimusta alan muiden kahdenvälisten sopimusten puitesopimuksena,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa käytetyillä käsitteillä on seuraava merkitys:

Avunpyytäjä tarkoittaa sopimuspuolta, joka esittää toiselle sopimuspuolelle tämän sopimuksen mukaisesti pyynnön lähettää avustusryhmiä, tarvittavia varusteita ja avustustarvikkeita;

Avunantaja tarkoittaa sopimuspuolta, joka tämän sopimuksen mukaisesti täyttää toisen sopimuspuolen pyynnön avustusryhmien, tarvittavien varusteiden ja avustustarvikkeiden lähettämisestä;

Avustusryhmä tarkoittaa avunantajan lähettämää asiantuntijaryhmää, myös sotilashenkilöstöä ja muita ryhmiä, jotka on tarkoitettu avunantoon ja joilla on tarvittavat varusteet;

Varusteet tarkoittavat avustusryhmien erikoisajoneuvoja, muita ajoneuvoja ja avunantamiseen tarvittavia laitteita, välineitä ja aineita sekä muita tavaroita mukaanlukien ryhmän jäsenten henkilökohtaiset tavarat;

Avustustarvikkeet tarkoittavat onnettomuudesta kärsineille ihmisille jaettavia ruoka- ja muita tarvikkeita.

2 artikla
Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan sopimuspuolten yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on onnettomuustapauksissa estää tai rajoittaa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvia vahinkoja, seuraavilla aloilla:

1. onnettomuuksista ja niiden uhkista ilmoittaminen;

2. keskinäisen avun antaminen onnettomuuksien seurausten torjumiseksi.

3 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sopimuksen tarkoittamia toimivaltaisia viranomaisia ovat Suomen tasavallassa sisäasiainministeriö ja Viron tasavallassa valtion pelastusvirasto.

Toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään tämän sopimuksen määräysten toteuttamisesta ja tähän liittyvästä käytännön yhteistyöstä.

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viivytyksettä toimivaltaisen viranomaisen muuttumisesta.

4 artikla
Yhteyspaikat

Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen ne yhteyspaikat, joiden tarkoituksena on antaa ja ottaa vastaan 5 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia. Näiden yhteyspaikkojen tulee olla käytettävissä jatkuvasti.

Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen viivytyksettä yhteyspaikkoja koskevien tietojen muuttumisesta.

5 artikla
Onnettomuuksista ilmoittaminen

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viivytyksettä yhteyspaikkojen kautta sellaisista alueellaan tapahtuvista onnettomuuksista, joilla on tai saattaa olla haitallisia vaikutuksia toisen sopimuspuolen alueella.

Ilmoituksen tulee sisältää tietoja onnettomuuden laadusta ja tapahtumapaikasta sekä toimista, joihin on ryhdytty tai joihin aiotaan ryhtyä tapahtumapaikalla ja sen ulkopuolella samoin kuin muista olennaisista seikoista. Tietoja on annettava myös tilanteen kehittymisestä.

Sopimuspuolet ilmoittavat tarvittaessa toisilleen myös sellaisista kolmansissa valtioissa tapahtuvista onnettomuuksista, joilla on tai saattaa olla haitallisia vaikutuksia kummankin sopimuspuolen alueella.

6 artikla
Avunanto

Sopimuspuolet voivat antaa onnettomuuden uhatessa tai sen tapahduttua toisen sopimuspuolen pyynnöstä tarpeellista apua mahdollisuuksiensa ja tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi.

Avunpyytäjän tulee ilmoittaa, millaista ja miten laajaa apua se tarvitsee, sekä antaa mahdollisuuksiensa mukaan toiselle sopimuspuolelle sellaisia tietoja, joita tämä saattaa tarvita ratkaistakseen avun laajuuden.

Sopimuspuolen, jolta apua pyydetään, tulee viipymättä päättää ja ilmoittaa avunpyytäjälle, voiko se antaa pyydettyä apua sekä annettavan avun laajuus ja ehdot. Apu on annettava viipymättä.

7 artikla
Varusteet ja huolto

Avustusryhmillä tulee olla riittävät varusteet itsenäisten toimien suorittamiseen onnettomuuspaikalla. Avunpyytäjä toimittaa tarvittaessa avustusryhmille lisää varusteita sekä niiden tarvitseman huollon ja palvelut.

Avustusryhmien jäsenille annetaan tarpeen mukaan myös sairaanhoitoa.

8 artikla
Johtaminen

Pelastustoimintaa johtaa sen sopimuspuolen asianomainen viranomainen, jonka alueella sitä suoritetaan.

Avustusryhmä työskentelee avunpyytäjän alueella oman päällystönsä johdon alaisena ja toimii omassa valtiossaan voimassaolevien määräysten mukaisesti.

9 artikla
Valtakunnanrajan ylitys sekä varusteiden ja avustustarvikkeiden maahantuonti ja maastavienti

Kumpikin sopimuspuoli turvaa toisen sopimuspuolen avustusryhmille valtakunnanrajan ylityksen yhteydessä nopean ja yksinkertaisen raja- ja tullitarkastuksen.

Sopimuspuolet vapauttavat alueelleen saapuvien avustusryhmien varusteet ja avustustarvikkeet kaikista tullimaksuista, veroista ja muista maksuista.

Toiminnan päätyttyä avunantajan on niin pian kuin mahdollista vietävä varusteet kokonaisuudessaan avunpyytäjän alueelta tuhoutuneita tai menetettyjä varusteita lukuunottamatta. Vietävät varusteet vapautetaan kaikista tullimaksuista, veroista ja muista maksuista. Avustustarvikkeet on jaettava kokonaisuudessaan onnettomuudesta kärsineille ihmisille tai luovutettava avunpyytäjän toimivaltaiselle viranomaiselle.

Mikäli avustusryhmät ja varusteet käsittävät sotilashenkilöstöä, valtion aluksia, valtion ilma-aluksia ja sotilasajoneuvoja, joiden maahantuloon vaaditaan erityinen lupa, on avunpyytäjän viranomaisen hankittava sellainen lupa. Valtakunnanrajaa ei saa ylittää ennen kuin lupa on myönnetty.

Avustusryhmien sekä niiden varusteiden ja avustustarvikkeiden tullaus- ja tarkastusmenettelystä valtakunnanrajaa ylitettäessä sovitaan tarvittaessa tarkemmin molempien maiden tulli- ja rajavartioviranomaisten kesken.

10 artikla
Kustannukset

Avunpyytäjä korvaa avunantajalle avun antamisesta aiheutuneet kustannukset, mukaanlukien sairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset. Sopimuspuolet voivat onnettomuuden laadun ja mittasuhteet huomioiden sopia myös toisin.

Avunpyytäjä voi milloin tahansa peruuttaa avunpyyntönsä, mutta avunantajalla on siinä tapauksessa oikeus niiden kustannusten korvaukseen, jotka sille ovat aiheutuneet.

Mikäli sopimuspuolet eivät ole toisin sopineet, kustannukset korvataan viipymättä, kun avunantaja on tätä vaatinut.

11 artikla
Vahinkojen korvaaminen

Kumpikin sopimuspuoli luopuu kaikista vahingonkorvausvaatimuksista toista sopimuspuolta kohtaan avustusryhmän jäsenten kuoleman, ruumiinvamman tai näiden terveydelle tai henkilökohtaisille tavaroille aiheutuneen muun vahingon johdosta, jos tapaukset ovat sattuneet tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvien tehtävien suorittamisen yhteydessä. Avunantaja vakuuttaa avustusryhmänsä maassaan voimassaolevien määräysten mukaisesti. Vakuutuskulut sisällytetään avunannon yleisiin kustannuksiin, ja avunpyytäjä korvaa ne siten kuin tässä sopimuksessa on määrätty.

Jos avunantajan avustusryhmän jäsen tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä aiheuttaa vahinkoa kolmannelle henkilölle avunpyytäjän alueella, avunpyytäjä korvaa vahingon niiden lainsäädännön määräysten nojalla, joita sovellettaisiin, jos avunpyytäjän oma avustustyöntekijä olisi aiheuttanut vahingon.

Avunpyytäjällä on oikeus nostaa takautumiskanne tämän artiklan mukaisesti suorittamastaan korvauksesta sitä avustusryhmän jäsentä vastaan, joka on aiheuttanut vahingon tahallisuudellaan tai törkeällä tuottamuksellaan.

12 artikla
Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkinnasta tai noudattamisesta aiheutuvat erimielisyydet, joista toimivaltaiset viranomaiset eivät neuvotteluteitse pääse sopimukseen, ratkaistaan sopimuspuolten kesken diplomaattiteitse.

Mikäli sopimuspuolet eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen diplomaattiteitse, kumpi tahansa sopimuspuoli voi saattaa kiistanalaisen kysymyksen välimiesoikeuden ratkaistavaksi, jonka ratkaisu on lopullinen ja velvoittava. Välimiesoikeuden osalta noudatetaan Haagin kansainvälistä välimiesoikeutta koskevia määräyksiä soveltuvin osin.

Kumpikin sopimuspuoli vastaa nimittämänsä välimiesoikeuden jäsenen kustannuksista sekä sille asian käsittelystä välimiesoikeudessa aiheutuneista kuluista. Puheenjohtajan kustannukset ja muut kulut jaetaan puoliksi sopimuspuolten kesken. Välimiesoikeus voi päättää myös muunlaisesta kustannusten jaosta.

13 artikla
Muut sopimukset

Tämä sopimus ei vaikuta kummankaan sopimuspuolen oikeuksiin eikä velvoitteisiin, jotka johtuvat muista kahdenvälisistä tai monenvälisistä sopimuksista.

14 artikla
Loppumääräykset

Tämä sopimus tulee voimaan 30 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, kun sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulolle tarpeelliset valtionsisäiset toimenpiteet on suoritettu.

Tämän sopimuksen voimassaolo lakkaa 12 kuukautta sen päivän jälkeen, kun jompikumpi sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Tehty Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1995 kahtena suomen- ja vironkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.