50/1996

Annettu: 21.7.1996

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Montego Bayssa 10 päivänä joulukuuta 1982 tehty Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus ja sen XI osan soveltamiseen liittyvä sopimus, joiden eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (524/96) ja jotka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 20 päivänä kesäkuuta 1996 ja joita koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 21 päivänä kesäkuuta 1996, tulevat voimaan seuraavasti: Yhdistyneiden Kansa-kuntien merioikeusyleissopimus tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 1996 ja sen XI osan soveltamiseen liittyvä sopimus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavat selitykset ja ilmoitukset:

''1. Kuten allekirjoittamisen yhteydessä selitettiin, Suomi katsoo, että yleissopimuksen 35 artiklan c) -kohdassa määrätty poikkeus esteetöntä kauttakulkua salmissa koskevaan järjestelyyn soveltuu Suomen (Ahvenanmaan saarten) ja Ruotsin välissä olevaan salmeen. Koska kauttakulkua kyseisessä salmessa osaksi säännellään voimassa olevalla pitkäaikaisella kansainvälisellä sopimuksella, salmessa nykyisin sovellettava oikeudellinen järjestely säilyy muuttumattomana yleissopimuksen voimaantulon jälkeen.

2. Yleissopimuksen 287 artiklan mukaisesti Suomi valitsee Kansainvälisen tuomioistuimen ja Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen keinoiksi yleissopimuksen sekä sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyvien riitojen ratkaisemista varten.

3. Suomi muistuttaa antaneensa Euroopan yhteisön jäsenvaltiona yhteisölle toimivallan tietyissä yleissopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa. Yksityiskohtainen ilmoitus Euroopan yhteisölle annetun toimivallan luonteesta ja laajuudesta tehdään aikanaan yleissopimuksen IX liitteen määräysten mukaisesti.''

3 §

Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 20 päivänä kesäkuuta 1996 annettu laki (524/96) ja tämä asetus tulevat voimaan 21 päivänä heinäkuuta 1996. Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen XI osan soveltamiseen liittyvää sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen voimaantuloon saakka (SopS 84/94).

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1996

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.