PÖYTÄKIRJA EUROOPAN PATENTTIJÄRJESTELMÄN KESKITTÄMISESTÄ JA KÄYTTÖÖNOTOSTA (KESKITTÄMISPÖYTÄKIRJA) Tehty 5 päivänä lokakuuta 1973

I osasto

1 a) Yleissopimuksen tultua voimaan kaikki ne sen osapuolina olevat valtiot, jotka ovat myös Haagin sopimuksella 6 päivänä kesäkuuta 1947 perustetun Kansainvälisen patenttilaitoksen jäseniä, ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin laitoksen kaikkien varojen ja velvoitteiden ja sen kaikkien toimihenkilöiden siirtämiseksi Euroopan patenttivirastoon yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä. Siirto toteutetaan Kansainvälisen patenttilaitoksen ja Euroopan patenttiviraston välisellä sopimuksella. Kyseisten valtioiden samoin kuin muidenkin yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sopimuksen saattamiseksi täytäntöön yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä. Kansainvälisen patenttilaitoksen jäsenvaltiot, jotka ovat myös yleissopimuksen jäseniä, sitoutuvat sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä lisäksi irtautumaan Haagin sopimuksesta.

b) Yleissopimuksen osapuolina olevat valtiot ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki Kansainvälisen patenttilaitoksen varat ja velvoitteet samoin kuin kaikki sen toimihenkilöt otetaan Euroopan patenttivirastoon a kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen Haagissa oleva sivutoimipaikka ottaa hoitaakseen Kansainväliselle patenttilaitokselle sinä päivänä, jona yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, kuuluvat tehtävät ja niistä erityisesti ne, jotka on otettu hoidettavaksi jäsenvaltioihin nähden siitä riippumatta, tuleeko näistä yleissopimuksen osapuolia vai ei, samoin kuin sellaiset tehtävät, jotka kyseinen toimipaikka on yleissopimuksen voimaan tullessa ottanut hoitaakseen niihin valtioihin nähden, jotka ovat sanottuna päivänä sekä Kansainvälisen patenttilaitoksen jäseniä että yleissopimuksen osapuolia. Lisäksi Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvosto voi osoittaa kyseiselle sivutoimipaikalle lisätehtäviä uutuustutkimuksen alalta.

c) Yllä olevat velvoitteet koskevat soveltuvin osin myös Haagin sopimuksen nojalla perustettua sivutoimipaikkaa Kansainvälisen patenttilaitoksen ja asianomaisen sopimusvaltion hallituksen välisessä sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti. Kyseinen hallitus sitoutuu täten solmimaan Euroopan patenttijärjestön kanssa uuden sopimuksen Kansainvälisen patenttilaitoksen kanssa jo tekemänsä sopimuksen sijaan sivutoimipaikan organisaatiota, toimintaa ja rahoitusta koskevien sopimuksenkohtien yhdenmukaistamiseksi tämän pöytäkirjan määräysten kanssa.

2) Jollei III osaston määräyksistä muuta johdu, yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden tulee teollisoikeuden keskusvirastojensa puolesta luopua yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetusta ajankohdasta lukien Euroopan patenttiviraston hyväksi kaikesta toiminnastaan patenttiyhteistyösopimuksen mukaisina kansainvälisinä uutuustutkimusviranomaisina.

3. a) Euroopan patenttiviraston eurooppapatenttien uutuustutkimuksia suorittava sivutoimipaikka perustetaan Berliiniin (sen länsiosaan) yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa mainitusta ajankohdasta lukien. Se on toimiva Haagissa olevan sivutoimipaikan alaisuudessa.

b) Hallintoneuvosto määrää Berliinissä olevalle sivutoimipaikalle osoitettavat tehtävät yleisten näkökohtien sekä niiden vaatimusten perusteella, joita Euroopan patenttivirasto on asettanut uutuustutkimukselle.

c) Viimeistään Euroopan patenttiviraston toimialan laajennusta seuraavan ajanjakson alkaessa kyseiselle sivutoimipaikalle annetun työmäärän on riitettävä täysin työllistämään Saksan patenttiviraston Berliinin-toimiston patentoitavuustutkimuksia suorittava henkilöstö sellaisena kuin se on sinä päivänä, jona yleissopimus avataan allekirjoitusta varten.

d) Saksan liittotasavalta vastaa kaikkien niiden lisäkustannusten suorittamisesta, joita aiheutuu Euroopan patenttijärjestölle sivutoimipaikan perustamisesta Berliiniin ja sen ylläpitämisestä siellä.

II osasto

Jollei III ja IV osaston määräyksistä muuta johdu, yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden tulee teollisoikeuden keskusvirastojensa puolesta luopua Euroopan patenttiviraston hyväksi kaikesta toiminnastaan patenttiyhteistyösopimuksen mukaisina kansainvälisinä esitutkimuksia suorittavina viranomaisina. Tämä velvoite on voimassa vain siltä osin kuin Euroopan patenttivirasto voi tutkia eurooppapatenttia koskevia hakemuksia yleissopimuksen 162 artiklan 2 kappaleen mukaisesti ja se on voimassa enintään kaksi vuotta siitä ajankohdasta, jona Euroopan patenttivirasto on aloittanut tutkimustoiminnan kyseisillä tekniikan aloilla. Perusteena on viisivuotissuunnitelma, jossa Euroopan patenttiviraston toimiala laajennetaan vaiheittain kaikille tekniikan aloille ja jota voidaan muuttaa ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä. Tämän velvoitteen täytäntöönpanomenettelyistä päättää hallintoneuvosto.

III osasto

1) Yleissopimuksen osapuolena olevan valtion teollisoikeuksien keskusvirasto, jonka virallinen kieli ei ole virallisena kielenä Euroopan patenttivirastossa, saa toimia patenttiyhteistyösopimuksen mukaisena kansainvälisenä uutuustutkimusviranomaisena ja kansainvälisenä esitutkimuksia suorittavana viranomaisena. Lupa edellyttää asianomaisen valtion sitoutumista rajoittamaan kyseinen toiminta koskemaan vain sellaisia kansainvälisiä hakemuksia, joiden tekijällä on kyseisen valtion tai siihen rajoittuvan valtion kansalaisuus tai kotipaikka tuossa valtiossa. Hallintoneuvosto voi päättää, että yleissopimuksen osapuolena olevan valtion teollisoikeuksien keskusvirasto saa laajentaa toimintansa koskemaan sellaisia kansainvälisiä hakemuksia, joiden tekijällä on muun kuin osapuolena olevan valtion kansalaisuus tai kotipaikka tuossa valtiossa, kun kyseisen valtion virallinen kieli on myös kyseisen osapuolena olevan valtion virallinen kieli ja hakemus on laadittu samalla kielellä.

2) Uutuustutkimustoiminnan yhdenmukaistamiseksi patenttiyhteistyösopimuksen nojalla eurooppalaisen patenttien myöntämisjärjestelmän mukaiseksi on Euroopan patenttiviraston ja tämän pykälän nojalla luvan saaneen teollisoikeuksien keskusviraston välille luotava yhteistyötä. Yhteistyön on perustuttava erillissopimukseen, jonka piiriin voivat kuulua esimerkiksi uutuustutkimusmenettelyt ja -menetelmät, tutkimusten suorittajien työhönotto- ja koulutusvaatimukset, ohjeet uutuustutkimusten ja muiden palvelujen vaihtamisesta virastojen kesken sekä muut valvonnan toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

IV osasto

1.* a) Helpottaakseen yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden kansallisten patenttivirastojen mukautumista eurooppalaiseen patenttijärjestelmään hallintoneuvosto voi, mikäli pitää sitä suotavana eikä jäljempänä asetetuista ehdoista muuta johdu, antaa sellaisten valtioiden teollisoikeuksien keskusvirastoille, joissa käsittely voi tapahtua jollakin Euroopan patenttiviraston virallisista kielistä, tehtäviä, jotka koskevat tuolla kielellä laadittujen eurooppapatenttihakemusten patentoitavuustutkimusta ja jotka yleissopimuksen 18 artiklan 2 kappaleen mukaan on yleensä annettava patentoitavuustutkimusosaston työntekijälle. Tällaiset tehtävät on suoritettava yleissopimuksessa vahvistetun myöntämismenettelyn puitteissa, ja päätöksen tällaisista hakemuksista tekee patentoitavuustutkimusosasto, joka on pantava kokoon 18 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

b) Edellisen a kohdan mukaan annetut tehtävät saavat edustaa enintään 40 %:a ja yksittäiselle valtiolle annetut tehtävät enintään yhtä kolmasosaa vastaanotettujen eurooppapatenttihakemusten kokonaismäärästä. Tehtävät on annettava 15 vuodeksi Euroopan patenttiviraston avaamisesta lukien, ja niitä on vähennettävä tasaisesti (periaatteessa 20 % vuodessa) nollaan ajanjakson viimeisten viiden vuoden aikana.

c) Ottamalla huomioon edellisen b) kohdan määräykset hallintoneuvosto ratkaisee niiden eurooppapatenttihakemusten laadun, alkuperän ja lukumäärän, joiden osalta patentoitavuustutkimuksia voidaan antaa suoritettavaksi jokaisen edellä mainitun sopimusvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle.

d) Edellä olevat täytäntöönpanomenettelyt on vahvistettava kulloisenkin sopimusvaltion teollisoikeuksien keskusviraston ja Euroopan patenttiviraston välisessä erillissopimuksessa.

e) Edellä tarkoitetun erillissopimuksen osapuoleksi tullut virasto voi toimia patenttiyhteistyösopimuksen mukaisena kansainvälisenä esitutkimuksia suorittavana viranomaisena 15 vuoden ajanjakson loppuun saakka.

2. a) Hallintoneuvosto voi, mikäli katsoo sen Euroopan patenttiviraston toimivuuteen sopivaksi ja helpottaakseen siten eräille sopimusvaltioille I osaston 2 kappaleen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvia hankaluuksia, antaa eurooppapatenttihakemuksia koskevia uutuustutkimuksia sellaisten valtioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen suoritettaviksi, joiden virallinen kieli on virallisena kielenä myös Euroopan patenttivirastossa, edellyttäen että virastolla on kaikki edellytykset tulla nimitetyksi patenttiyhteistyösopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaiseksi kansainväliseksi uutuustutkimusviranomaiseksi.

b) Mainitunlaista Euroopan patenttiviraston vastuulla tapahtuvaa työtä suorittaessaan on teollisoikeuksien keskusvirastojen tarkoin noudatettava Euroopan uutuustutkimusselonteon laadintaohjeita.

c) Tähän kappaleeseen sovelletaan tämän osaston 1 kappaleen b kohdan toista virkettä ja osaston d) kohtaa.

V osasto

1) Edellä I osaston 1 c kohdassa tarkoitettu sivutoimipaikka saa suorittaa uutuustutkimuksia käytettävissään olevan, sijaintivaltionsa virallisella kielellä laaditun aineiston pohjalta kyseisen valtion kansalaisten ja siellä kotipaikan omaavien henkilöiden tekemistä eurooppapatenttihakemuksista. Lupa edellyttää, ettei eurooppapatenttien myöntämismenettely lykkäänny ja ettei Euroopan patenttivirastolle aiheudu tästä menettelystä lisäkustannuksia.

2) Edellä 1 kappaleessa tarkoitettu sivutoimipaikka saa eurooppapatentin hakijan valinnan mukaan ja kustannuksella suorittaa hakijan patenttia koskevan uutuustutkimuksen 1 kappaleessa tarkoitetun aineiston pohjalta. Tämä lupa on voimassa, kunnes yleissopimuksen 92 artiklassa edellytetty uutuustutkimus on VI osaston nojalla ulotettu käsittämään kyseisen aineiston, ja edellyttää, ettei eurooppapatenttien myöntämismenettely lykkäänny.

3) Hallintoneuvosto voi myös ulottaa 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetut luvat näissä kappaleissa mainituin ehdoin koskemaan jonkin sellaisen sopimusvaltion teollisoikeuksien keskusvirastoa, jonka virallinen kieli ei ole virallisena kielenä Euroopan patenttivirastossa.

VI osasto

Yleissopimuksen 92 artiklan mukainen uutuustutkimus ulotetaan, periaatteessa kaikkien eurooppapatenttihakemusten osalta, koskemaan julkaistuja patentteja, julkaistuja patenttihakemuksia ja muita sopimusvaltioiden asianomaisia asiakirjoja, jotka eivät yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuna ajankohtana sisälly Euroopan patenttiviraston uutuustutkimusaineistoon. Ulottamisen laajuudesta, ehdoista ja ajoituksesta päättää hallintoneuvosto etenkin asian teknisistä ja rahoituksellisista puolista tehtävän selvityksen pohjalta.

VII osasto

Tämän pöytäkirjan määräykset syrjäyttävät niiden kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevat yleissopimuksen määräykset.

VIII osasto

Tämän pöytäkirjan mukaiset hallintoneuvoston päätökset edellyttävät kolmen neljäsosan ääntenenemmistöä (yleissopimuksen 35 artiklan 2 kappale). Äänet painotetaan määräysten mukaisesti (yleissopimuksen 36 artikla).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.