PÖYTÄKIRJA EUROOPAN PATENTTIJÄRJESTÖN ERIOIKEUKSISTA JA KOSKEMATTOMUUDESTA (ERIOIKEUS- JA KOSKEMATTOMUUSPÖYTÄKIRJA) Tehty 5 päivänä lokakuuta 1973

1 artikla

1) Järjestön toimitilat ovat loukkaamattomat.

2) Niiden valtioiden viranomaiset, joissa järjestöllä on toimitiloja, voivat saada pääsyn kyseisiin tiloihin ainoastaan Euroopan patenttiviraston pääjohtajan luvalla. Lupa lankeaa luonnostaan tulipalon tai muun välitöntä turvaamistoimintaa edellyttävän onnettomuuden sattuessa.

3) Haasteen tai muun järjestöä vastaan nostettuun kanteeseen liittyvän asiakirjan toimittamisen järjestön toimitiloihin ei katsota rikkovan loukkaamattomuutta.

2 artikla

Järjestön arkisto siihen kuuluvine ja siinä säilytettävine asiakirjoineen on loukkaamaton.

3 artikla

1) Virallisessa toiminnassaan järjestö on lainkäyttö- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta koskematon, ei kuitenkaan

a) siltä osin kuin järjestö on joutunut nimenomaisesti luopumaan koskemattomuudesta jossakin tapauksessa;

b) kolmannen osapuolen nostaman siviilikanteen osalta, jos se koskee järjestölle kuuluvan tai sen nimissä käytetyn moottoriajoneuvon aiheuttamasta vahingosta syntynyttä vauriota tai tapaturmaa, tai moottoriliikennerikkomuksessa, jossa kyseinen ajoneuvo on ollut osallisena;

c) tämän pöytäkirjan 23 artiklan nojalla annettua sovittelupäätöstä täytäntöönpantaessa.

2) Järjestön omaisuudella ja varallisuudella on niiden sijaintipaikasta riippumatta koskemattomuussuoja kaikenlaiseen takavarikointiin, ulosottoon, pakkolunastukseen ja haltuunottoon nähden.

3) Järjestön omaisuudella ja varallisuudella on koskemattomuussuoja myös kaikenlaisiin hallinnollisiin tai tilapäisiin oikeuspakotteisiin nähden, ei kuitenkaan siltä osin kuin ne ovat väliaikaisesti tarpeen sellaisen onnettomuuden estämiseksi ja tutkimiseksi, jossa järjestölle kuuluva tai sen nimissä käytetty moottoriajoneuvo on ollut osallisena.

4) Järjestön on tämän pöytäkirjan osalta rajoituttava virallisessa toiminnassaan siihen, mikä on järjestön yleissopimuksessa edellytetyn toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä.

4 artikla

1) Järjestön virallisessa toiminnassa sen omaisuus ja varallisuus on vapaata kaikesta välittömästä verotuksesta.

2) Järjestön suorittaessa virallista toimintaansa varten merkittäviä hankintoja, joiden hintaan sisältyy veroja tai maksuja, sopimusvaltioiden on, milloin suinkin mahdollista, ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten verojen ja maksujen täysimääräiseksi palauttamiseksi tai korvaamiseksi järjestölle.

3) Vapautusta ei tule myöntää veroista ja maksuista, jotka ovat yksinomaan veloituksia julkisen laitoksen palveluksista.

5 artikla

Järjestön virallista toimintaansa varten maahan tuomat tai maasta viemät tavarat ovat vapaat tuonnin ja viennin yhteydessä perittävistä veroista ja maksuista, suoritettuja palveluksia vastaavat palkkiot ja verot kuitenkin pois luettuina, ja ovat vapaat myös kaikista tuontiin tai vientiin liittyvistä kielloista ja rajoituksista.

6 artikla

Tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklan nojalla ei myönnetä koskemattomuutta sellaisten tavaroiden osalta, jotka hankitaan tai maahantuodaan Euroopan patenttiviraston työntekijöille tulevana henkilökohtaisena etuna.

7 artikla

1) Järjestölle kuuluvia 4 tai 5 artiklan nojalla hankittuja tai maahantuotuja tavaroita saa myydä tai lahjoittaa toiselle vain niiden jäsenvaltioiden määräämillä ehdoilla, jotka ovat koskemattomuuden myöntäneet.

2) Tavaroiden siirtäminen ja palvelusten toimittaminen järjestön eri rakennusten välillä on vapaata kaikenlaisista veloituksista ja rajoituksista, ja sopimusvaltioiden on tarvittaessa ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin veloitusten täysimääräiseksi takaisinmaksamiseksi tai korvaamiseksi sekä rajoitusten poistamiseksi.

8 artikla

Julkaisujen ja muun tietoaineiston välittämistä, tapahtuipa se järjestön toimesta tai sille itselleen, ei saa millään tavoin rajoittaa.

9 artikla

Sopimusvaltioiden on myönnettävä järjestölle sen virallisessa toiminnassaan tarvitsemat valuuttavapaudet.

10 artikla

1) Järjestö on virallisen viestintänsä ja kaikkien asiakirjatoimitustensa osalta jokaisessa sopimusvaltiossa oikeutettu edullisimpaan kyseisen valtion jollekin toiselle kansainväliselle järjestölle myöntämään kohteluun.

2) Järjestön kaikenlainen virallinen viestintä on vapaata ennakkotarkastuksesta.

11 artikla

Sopimusvaltioiden on kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava Euroopan patenttiviraston työntekijöiden maahantuloa, oleskelua ja maastalähtöä.

12 artikla

1) Sopimusvaltioiden edustajat, heidän varamiehensä ja avustajansa sekä mahdolliset asiantuntijat nauttivat hallintoneuvoston ja sen asettamien toimielinten kokouksiin osallistuessaan samoin kuin matkatessaan kokouspaikkakunnalle ja sieltä palatessaan erioikeuksia ja koskemattomuutta seuraavasti:

a) koskemattomuus vangitsemisen tai pidätyksen sekä henkilökohtaisten matkatavaroiden takavarikoinnin osalta, paitsi milloin asianomainen tavataan rikoksenteosta tai hänen todetaan juuri syyllistyneen rikokseen tai yrittävän sellaista;

b) koskemattomuus kokousmatkalta palattuaankin kaiken sellaisen osalta, mitä he ovat tehtäviään hoitaessaan tehneet, kirjoittaneet tai lausuneet; tämä koskemattomuus ei kuitenkaan ulotu moottoriliikennerikkomukseen, johon asianomainen on syyllistynyt, eikä vahinkoa, joka on aiheutunut hänelle kuuluvasta tai hänen kuljettamastaan moottoriajoneuvosta;

c) heidän kaikkien virallisten papereidensa ja asiakirjojensa loukkaamattomuus;

d) oikeus käyttää tunnuskoodeja sekä vastaanottaa erikoislähetin tuomia tai sinetöidyssä säkissä saapuvia asiakirjoja tai kirjeitä;

e) heille ja heidän puolisoilleen myönnetty koskemattomuus kaikkien maahantuloa rajoittavien toimenpiteiden ja ulkomaalaisten ilmoittautumismuodollisuuksien osalta;

f) samat valuuttoihin ja niiden valvontaan liittyvät helpotukset, jotka myönnetään tilapäisten mutta virallisten komennusten yhteydessä vieraiden hallitusten edustajille.

2) Erioikeuksia ja koskemattomuutta ei myönnetä 1 kappaleessa tarkoitetuille henkilöille heidän henkilökohtaiseksi edukseen vaan täydellisen riippumattomuuden turvaamiseksi heidän suorittaessaan tehtäviään järjestössä. Sopimusvaltion velvollisuutena onkin luopua tällaisesta koskemattomuudesta, jos se katsoo koskemattomuuden estävän lain ja oikeuden toteutumista ja jos koskemattomuudesta voidaan luopua vaarantamatta niitä tarkoituksia, joita varten se on myönnetty.

13 artikla

1) Jollei 6 artiklan määräyksistä muuta johdu, Euroopan patenttiviraston pääjohtaja nauttii niitä erioikeuksia ja sitä koskemattomuussuojaa, joka Wienissä 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisuhteita koskevan yleissopimuksen mukaan kuuluu diplomaattiedustajille.

2) Koskemattomuus oikeustoimivallan osalta ei kuitenkaan ulotu moottoriliikennerikkomukseen, johon Euroopan patenttiviraston pääjohtaja on syyllistynyt, eikä hänelle kuuluvasta tai hänen kuljettamastaan ajoneuvosta aiheutuneeseen vahinkoon.

14 artikla

Euroopan patenttiviraston työntekijät

a) nauttivat vielä palvelunsa päätyttyäkin koskemattomuutta oikeustoimivallan osalta kaikkeen siihen nähden, mitä he ovat tehtäviään hoitaessaan tehneet, kirjoittaneet tai lausuneet; tämä koskemattomuus ei kuitenkaan ulotu moottoriliikennerikkomukseen, johon Euroopan patenttiviraston työntekijä on syyllistynyt, eikä vahinkoon, joka on aiheutunut hänelle kuuluvasta tai hänen kuljettamastaan moottoriajoneuvosta;

b) ovat vapaat kaikista sotilaspalvelukseen liittyvistä velvollisuuksista;

c) nauttivat loukkaamattomuutta kaikkien virallisten papereidensa ja asiakirjojensa osalta;

d) nauttivat samoja helpotuksia kaikkien maahanmuuttoa rajoittavien ja ulkomaalaisten ilmoittautumismuodollisuuksia koskevien toimenpiteiden osalta, jotka normaalisti myönnetään kansainvälisten järjestöjen henkilöstölle; samoja helpotuksia nauttivat myös heidän talouteensa kuuluvat perheenjäsenet;

e) nauttivat samoja erioikeuksia valuuttamääräysten osalta kuin normaalisti myönnetään kansainvälisten järjestöjen henkilöstölle;

f) nauttivat samoja kotimaahan palaamiseen liittyviä helpotuksia kuin diplomaattiedustajat kansainvälisten kriisien aikana; vastaavia helpotuksia nauttivat myös heidän talouteensa kuuluvat perheenjäsenet;

g) ovat oikeutetut tuomaan tullitta maahan huonekalunsa ja henkilökohtaiset tarve-esineensä ottaessaan ensi kerran vastaan tehtävänsä kyseisessä jäsenvaltiossa sekä viemään huonekalunsa ja henkilökohtaiset tarve-esineensä saman valtion alueelta tehtäviensä päättyessä ehdoin, joita sen valtion hallintoviranomaiset, jonka alueella kyseistä oikeutta sovelletaan, mahdollisesti pitävät tarpeellisina, sellainen kyseisessä valtiossa hankittu omaisuus kuitenkin pois luettuna, jonka vienti tuosta valtiosta on kiellettyä.

15 artikla

Asiantuntijat, jotka hoitavat tehtäviä järjestön nimissä tai sen komennuksella, nauttivat seuraavia erioikeuksia ja koskemattomuuden muotoja siltä osin kuin se on heidän tehtäviensä suorittamisen kannalta välttämätöntä, komennusten aikana suoritetut tehtävät mukaanluettuina:

a) koskemattomuus oikeustoimivallan osalta kaikesta, mitä he ovat tehtäviensä hoidon aikana tehneet, kirjoittaneet tai lausuneet; tämä koskemattomuus ei kuitenkaan ulotu koskemaan moottoriliikennerikkomusta, johon asiantuntija on syyllistynyt, eikä vahinkoon, joka aiheutuu hänelle kuuluvasta tai hänen kuljettamastaan moottoriajoneuvosta; asiantuntijat nauttivat tätä koskemattomuutta sen jälkeenkin, kun heidän työsuhteensa järjestöön on päättynyt;

b) loukkaamattomuus kaikkiin heidän papereihinsa ja asiakirjoihinsa nähden;

c) heille maksettavien palkkioiden siirtoon tarvittavat valuutanvaihtohelpotukset;

16 artikla

1) Tämän pöytäkirjan 13 ja 14 artiklassa tarkoitetut henkilöt maksavat järjestölle tulevaa veroa järjestön heille maksamista palkoista ja lisistä niiden ehtojen ja sääntöjen mukaisesti, jotka hallintoneuvosto on vahvistanut vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta. Kun veroa ryhdytään soveltamaan, kyseiset palkat ja lisät on vapautettava kansallisesta tuloverosta. Sopimusvaltiot voivat kuitenkin ottaa vapautetut palkat ja lisät huomioon laskiessaan muista lähteistä peräisin oleviin palkkoihin sovellettavan veron määrää.

2) Edellinen 1 kappale ei koske eläkkeitä eikä elinkorkoja, jotka järjestö maksaa Euroopan patenttiviraston entisille työntekijöille.

17 artikla

Hallintoneuvosto päättää, mihin työntekijäryhmiin 14 artiklan määräyksiä, kokonaan tai osittain, ja 16 artiklan määräyksiä on sovellettava ja mihin asiantuntijaryhmiin sovelletaan 15 artiklan määräyksiä. Ryhmiin luettujen työntekijöiden ja asiantuntijoiden nimet, nimikkeet ja osoitteet ilmoitetaan sopivin välein sopimusvaltioille.

18 artikla

Jos järjestö perustaa oman sosiaaliturvajärjestelmän, järjestö ja Euroopan patenttiviraston työntekijät ovat vapaat kaikista oman maansa sosiaaliturvajärjestelmään perittävistä maksuista, jollei sopimusvaltioiden 25 artiklan määräysten nojalla tekemistä sopimuksista muuta johdu.

19 artikla

1) Tässä pöytäkirjassa edellytettyjen erioikeuksien ja siinä edellytetyn koskemattomuussuojan tarkoituksena ei ole antaa Euroopan patenttiviraston työntekijöille tai järjestön puolesta tai nimissä toimiville asiantuntijoille henkilökohtaista etua. Erioikeuksien ja koskemattomuuden yksinomaisena tarkoituksena on turvata kaikissa oloissa järjestön esteetön toiminta ja niiden henkilöiden täydellinen riippumattomuus, joille ne myönnetään.

2) Euroopan patenttiviraston pääjohtaja on velvollinen luopumaan koskemattomuudesta, jos hän katsoo, että se estää lain ja oikeuden normaalia toteutumista ja että siitä on mahdollista luopua järjestön etuja vaarantamatta. Hallintoneuvosto voi poistaa pääjohtajalle kuuluvan koskemattomuussuojan samoilla perusteilla.

20 artikla

1) Järjestö pyrkii jatkuvassa yhteistyössä sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottamaan asianmukaista oikeushallintoa, varmistamaan poliisia, yleistä terveyttä, työntutkimusta tms. aloja koskevien kansallisten säädösten noudattamisen ja estämään tässä pöytäkirjassa määrättyjen erioikeuksien, koskemattomuuden ja helpotusten väärinkäytön.

2) Edellisessä 1 kappaleessa tarkoitetusta yhteistyömenettelystä voidaan tarkemmin määrätä 25 artiklassa tarkoitetuissa täydentävissä sopimuksissa.

21 artikla

Jokainen sopimusvaltio säilyttää oikeutensa ryhtyä kaikkiin tarvittaviin varotoimiin oman turvallisuutensa takaamiseksi.

22 artikla

Mikään sopimusvaltio ei ole velvollinen ulottamaan 12 artiklassa, 13 artiklassa, 14 artiklan b, e ja g kohdassa eikä 15 artiklan c kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia ja näissä sopimuksenkohdissa tarkoitettua koskemattomuussuojaa koskemaan

a) omia kansalaisiaan;

b) henkilöä, jonka kotipaikka hänen ryhtyessään hoitamaan tehtäviään järjestössä on kyseisessä valtiossa ja joka ei ole minkään muun sellaisen hallitustenvälisen järjestön työntekijä, jonka henkilöstö on yhdistetty järjestöön.

23 artikla

1) Sopimusvaltio voi alistaa mille tahansa kansainväliselle sovittelutuomioistuimelle minkä tahansa erimielisyyden, joka koskee järjestöä taikka Euroopan patenttiviraston työntekijää tai sen nimissä tai hyväksi toimivaa asiantuntijaa siltä osin kuin järjestö tai sen työntekijät ja asiantuntijat ovat vaatineet itselleen tämän pöytäkirjan mukaista erioikeutta tai koskemattomuussuojaa olosuhteissa, joissa kyseisestä koskemattomuudesta ei ole luovuttu.

2) Jos sopimusvaltio aikoo alistaa erimielisyyden sovitteluun, sen on ilmoitettava aikomuksestaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle, joka välittää ilmoituksen viipymättä jokaiselle sopimusvaltiolle.

3) Tämän artiklan 1 kappaleessa määrättyä menettelyä ei sovelleta järjestön ja sen työntekijöiden tai asiantuntijoiden välisiin erimielisyyksiin, jotka koskevat palvelumääräyksiä tai työehtoja taikka työntekijöiden osalta eläkejärjestelmämääräyksiä.

4) Sovittelutuomioistuimen päätöksestä ei voida valittaa, joten se on lopullinen ja osapuoliin nähden sitova. Jos erimielisyyden kohteena on kyseisen päätöksen sisältö tai soveltamisala, se annetaan sovittelutuomioistuimen tulkittavaksi jommankumman osapuolen tätä pyydettyä.

24 artikla

Tämän pöytäkirjan 23 artiklassa tarkoitetussa sovittelutuomioistuimessa on kolme jäsentä: sovittelun osapuolena olevan tai olevien valtioiden nimeämä sovittelija, hallintoneuvoston nimeämä sovittelija sekä kummankin edellä mainitun sovittelijan yhdessä nimeämä kolmas sovittelija, joka toimii puheenjohtajana.

2) Sovittelijat nimetään ryhmästä, joka muodostuu enintään kuudesta kunkin sopimusvaltion, ja enintään kuudesta hallintoneuvoston nimeämästä sovittelijasta. Ryhmä asetetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun pöytäkirja on tullut voimaan, ja sitä tarkistetaan tarvittaessa.

3) Jollei jompikumpi osapuoli kolmen kuukauden kuluessa 23 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun ilmoituksen päivämäärästä lukien aseta edellä 1 kappaleessa tarkoitettua ehdokasta, sovittelijan valitsee toisen osapuolen pyynnöstä Kansainvälisen tuomioistuimen presidentti mainittuun ehdokasryhmään kuuluvista henkilöistä. Samoin menetellään jommankumman osapuolen pyynnöstä, jolleivät kaksi ensin nimettyä sovittelijaa kuukauden kuluessa siitä, kun jälkimmäinen heistä nimitettiin, pääse sopimukseen kolmannen sovittelijan nimeämisestä. Jos kuitenkin jommassakummassa tapauksessa Kansainvälisen tuomioistuimen presidentti on estynyt suorittamasta valintaa tai jos hän on jommankumman riitapuolena olevan valtion kansalainen, mainitut nimittämiset suorittaa Kansainvälisen tuomioistuimen varapresidentti, edellyttäen ettei hän ole kummankaan riitapuolena olevan valtion kansalainen; jos näin on asianlaita, nimittämiset suorittaa se Kansainvälisen tuomioistuimen jäsen, joka ei ole kummankaan riitapuolena olevan valtion kansalainen mutta jonka presidentti tai varapresidentti on valinnut tehtäväänsä. Sovittelua hakeneen valtion kansalaista ei saa valita sovittelijaksi, jonka nimittäminen kuuluu hallintoneuvostolle, eikä ehdokasryhmään kuuluvaa hallintoneuvoston nimittämää henkilöä saa valita sovittelijaksi, jonka nimittäminen kuuluu kantajapuolena olevalle valtiolle. Kumpaankaan näistä ehdokasryhmistä kuuluvaa henkilöä ei myöskään saa valita sovittelutuomioistuimen puheenjohtajaksi.

4) Sovittelutuomioistuin laatii itse menettelysääntönsä.

25 artikla

Järjestö voi hallintoneuvoston niin päätettyä tehdä yhden tai useamman sopimusvaltion kanssa täydentäviä sopimuksia saattamaan voimaan tämän pöytäkirjan määräyksiä kyseisen valtion tai useamman valtion osalta sekä muita järjestelyasiakirjoja järjestön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja sen etujen turvaamiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.