PÖYTÄKIRJA EUROOPPAPATENTIN SAANTIOIKEUDESTA KOSKEVASTA TOIMIVALLASTA JA PÄÄTÖSTEN TUNNUSTAMISESTA (TUNNUSTAMISPÖYTÄKIRJA) Tehty 5 päivänä lokakuuta 1973

I osasto

Oikeudellinen toimivalta

1 artikla

1) Sopimusvaltioiden tuomioistuimilla on artiklojen 2-6 mukaisesti toimivalta tehdä päätöksiä väitteistä, jotka on esitetty hakijaa vastaan eurooppapatentin saamiseksi yhteen tai useampaan eurooppapatenttihakemuksessa nimettyyn sopimusvaltioon.

2) Tässä pöytäkirjassa ''tuomioistuimella'' tarkoitetaan myös viranomaista, joka on sopimusvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltainen tekemään päätöksiä 1 kappaleessa tarkoitetuista väitteistä. Sopimusvaltion on ilmoitettava Euroopan patenttivirastolle viranomaiset, joille on myönnetty kyseinen toimivalta, ja Euroopan patenttiviraston on toimitettava tieto asiasta edelleen kaikille muille sopimusvaltioille.

3) Tässä pöytäkirjassa ''sopimusvaltiolla'' tarkoitetaan sopimusvaltiota, joka ei yleissopimuksen 167 artiklan mukaisesti ole sulkenut tämän pöytäkirjan soveltamista mahdollisuuksien ulkopuolelle.

2 artikla

Jos eurooppapatentin hakijan kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka on jossakin sopimusvaltiossa ja jollei 4 ja 5 artiklasta muuta johdu, häneen kohdistuva kanne on pantava vireille kyseisen sopimusvaltion tuomioistuimissa.

3 artikla

Jos eurooppapatentin hakijan kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka on sopimusvaltioiden ulkopuolella ja eurooppapatenttioikeuden saantioikeutta vaativan osapuolen kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka on sopimusvaltiossa, jälkimmäisen valtion tuomioistuimilla on, jollei 4 ja 5 artiklasta muuta johdu, yksinomainen toimivalta.

4 artikla

Jos eurooppapatenttihakemuksen kohteena on työntekijän keksintö ja jollei 5 artiklasta muuta johdu, on sen sopimusvaltion tuomioistuimilla, jonka lainsäädännön mukaan yleissopimuksen 60 artiklan 1 kappaleen toisen virkkeen mukainen oikeus eurooppapatenttiin ratkaistaan, yksinomainen toimivalta työntekijän ja työnantajan välisiin oikeudenkäynteihin nähden.

5 artikla

1) Jos eurooppapatentin saantioikeutta koskevan riidan osapuolet ovat kirjallisesti taikka suullisesti ja tällöin kirjallisin vahvistuksin sopineet, että kyseisenlainen riita kuuluu tietyn sopimusvaltion tuomioistuimen tai tuomioistuinten ratkaistavaksi, tuon valtion tuomioistuimella tai tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta asiassa.

2) Jos kuitenkin osapuolina ovat työntekijä ja hänen työnantajansa, 1 kappaletta sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin kansallinen työsopimuslainsäädäntö sallii kyseisen sopimuksen.

6 artikla

Milloin artikloja 2-4 tai 5 artiklan 1 kappaletta ei voida sovelleta, Saksan liittotasavallan tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta.

7 artikla

Sopimusvaltioiden tuomioistuimien, joissa 1 artiklassa tarkoitetut väitteet saatetaan vireille, on omasta aloitteestaan ratkaistava, onko niillä artiklojen 2-6 mukaan toimivalta.

8 artikla

1) Jos samojen osapuolten välisiä ja samaan väitteeseen perustuvia kanteita saatetaan vireille eri sopimusvaltioiden tuomioistuimissa, on sen tuomioistuimen, jolle myöhempi hakemus tehdään, omasta aloitteestaan kieltäydyttävä toimivallan käytöstä sellaisen tuomioistuimen hyväksi, jolle aikaisempi hakemus tehtiin.

2) Kyseenalaistettaessa sellaisen tuomioistuimen toimivalta, jolle aikaisempi hakemus tehdään, on tuomioistuimen, jolle tehdään myöhempi hakemus, keskeytettävä käsittely siksi kunnes mainittu toinen tuomioistuin tekee asiassa lopullisen päätöksen.

II osasto

Tunnustaminen

9 artikla

1) Jollei 11 artiklan 2 kappaleen määräyksistä muuta johdu, on sopimusvaltiossa tehdyt lopulliset päätökset oikeudesta saada eurooppapatentti yhteen tai useampaan sopimusvaltioon tunnustettava muissa sopimusvaltioissa vaatimatta erityismenettelyä muissa sopimusvaltioissa.

2) Tunnustettavaksi halutun päätöksen tehneen tuomioistuimen toimivaltaa ja päätöksen pätevyyttä ei saa ottaa tarkistettavaksi.

10 artikla

Tämän pöytäkirjan 9 artiklan 1 kappaletta ei sovelleta, jos:

a) eurooppapatentin hakija, joka ei ole kiistänyt väitettä, todistaa ettei kanteen vireillepanoasiakirjaa ole toimitettu hänelle asianmukaisesti eikä riittävän ajoissa, jotta hän olisi voinut puolustautua; tai

b) hakija todistaa päätöksen olevan ristiriidassa toisen päätöksen kanssa samojen osapuolten kesken jossakin sopimusvaltiossa vireille saatetun oikeudenkäynnin kanssa, jossa tunnustettavaksi haluttu päätös oli annettu.

11 artikla

1) Sopimusvaltioiden välisissä suhteissa tämän pöytäkirjan määräykset syrjäyttävät niiden kanssa ristiriidassa olevat muiden toimivaltaa tai tuomioiden tunnustamista koskevien sopimusten määräykset.

2) Tällä pöytäkirjalla ei ole vaikutusta täytäntöönpantaessa sopimusta, jonka jokin sopimusvaltioista on tehnyt sellaisen valtion kanssa, jota tämä pöytäkirja ei sido.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.