65/1995

Annettu: 30.11.1995

Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen ja sen liitteiden 1-9 muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen (SopS 31/86) ja sen liitteisiin 1-9 31 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 1995, tulevat voimaan 30 päivänä marraskuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 1995.

(Liitteiden muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Alkuperäinen sopimus: 31/1986

Muutokset vuoden 1968 liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan YLEISSOPIMUKSEEN

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset, jotka koskevat yleissopimuksen koko tekstiä ja sen liitteitä

1. Korvataan sana ''paino'' sanalla ''massa''.

2. Massasta ja koosta käytetään ainoastaan metrijärjestelmää. Etäisyydet ilmaistaan seuraavasti: ''km (mailia)''.

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin

2 artikla
(Yleissopimuksen liitteet)

Muutetaan seuraavasti:

''Tämän yleissopimuksen liitteet:

1 liite: Liikennemerkit
     A osa: Varoitusmerkit
     B osa: Etuajo-oikeutta sääntelevät merkit
     C osa: Kielto- tai rajoitusmerkit
     D osa: Määräysmerkit
     E osa: Erityissääntelymerkit
     F osa: Tiedotus-, palvelupaikka- tai palvelumerkit
     G osa: Tienviitat, sijainti- tai muut opastusmerkit
     H osa: Lisäkilvet
2 liite: Tiemerkinnät
3 liite: Värikuvat I liitteen mukaisista liikennemerkeistä,
     tunnuksista ja kilvistä

kuuluvat erottamattomina osina tähän yleissopimukseen.''

5 artikla

1 kohdan b alakohta

Lisätään:

''iv) Erityissääntelymerkit.''

1 kohdan c alakohta

Muutetaan seuraavasti:

''c) tiedotusmerkit: näiden merkkien tarkoituksena on ohjata teillä liikkuvia tienkäyttäjiä tai antaa heille muita tarpeellisia tietoja; ne jaetaan

i) tiedotus-, palvelupaikka- tai palvelumerkkeihin,

ii) tienviittoihin, sijaintimerkkeihin tai muihin opastusmerkkeihin:

ennakkotiedotusmerkit

tienviitat

tien tunnistusmerkit

paikkakuntakilvet

varmennusmerkit

muut opastusmerkit

iii) lisäkilpiin.''

6 artikla

2 kohta

Lisätään:

''Tässä tapauksessa valitaan jokin seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

a) Kyseisen ajokaistan yläpuolelle sijoitetaan merkki ja tarvittaessa pystysuora nuoli tai

b) Merkki sijoitetaan ajoradan reunaan, kun tiemerkinnät osoittavat yksiselitteisesti, että merkki koskee ainoastaan ajoradan reunan viereistä ajokaistaa ja että tämän merkin ainoana tarkoituksena on varmentaa paikallinen sääntely, joka on jo osoitettu tiemerkinnöin, tai

c) Tämän yleissopimuksen 1 liitteen E osan II jakson 1 ja 2 kohdassa kuvatut merkit E 1 tai E 2 tai 1 liitteen G osan V jakson 1 ja 2 kohdassa kuvatut merkit G 11 tai G 12 sijoitetaan ajoradan reunaan.''

4 kohta

Muutetaan c alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

''c) varoitusmerkkien ja sääntelymerkkien (erityissääntelymerkkejä lukuun ottamatta) tulee olla standardisoitu jokaisen sopimuspuolen alueella. ...''

7 artikla

1 kohta

Lisätään:

''Merkeissä olevat eriväriset tummat tai vaaleat graafiset osat voidaan erotella toisistaan vastakkaisilla vaaleilla tai tummilla kapeilla raidoilla.''

8 artikla

Lisätään uusi 1 a kohta seuraavasti:

''1 a. Jos käytetään merkkejä, joiden viesti vaihtelee, niissä esitettyjen kirjoitusten ja tunnusten on myös oltava tässä yleissopimuksessa määritellyn merkkijärjestelmän mukaisia. Jos kuitenkin tietyn merkkijärjestelmän tekniset vaatimukset sitä edellyttävät erityisesti tyydyttävän näkyvyyden varmistamiseksi ja jos tulkintavirheet eivät ole mahdollisia, sovitut tummat merkit tai tunnukset voivat olla vaalean värisiä, jolloin tumma tausta korvaa vaalean taustan. Merkin tunnuksen ja sen reunan punaista väriä ei saa muuttaa.''

4 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''4. Jos asianomaiset viranomaiset pitävät tarpeellisena jonkin merkin tai tunnuksen merkityksen selventämistä tai merkin voimassaolon rajoittamista määrättyihin aikoihin, tämä voidaan tehdä merkissä olevin tekstein tämän yleissopimuksen 1 liitteessä esitetyllä tavalla tai lisäkilvin. Jos sääntelymerkit rajoitetaan vain määrättyjä tienkäyttäjiä koskeviksi tai jos tietyt tienkäyttäjät vapautetaan sääntelystä, tämä tehdään lisäkilvin 1 liitteen H osan 4 kohdan mukaisesti (kilvet H 5a, H 5b ja H 6).''

9 artikla

1 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''1. Tämän yleissopimuksen 1 liitteen A osan I jaksossa on esitetty varoitusmerkkien mallit. A osan II jaksossa on esitetty näihin merkkeihin sijoitettavat tunnukset ja annettu ohjeita merkkien käytöstä. Tämän yleissopimuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti on jokaisen valtion ilmoitettava pääsihteerille, onko se valinnut mallin Aa vai Ab mukaiset varoitusmerkit käyttöönsä.''

4 kohta

Korvataan sanat:

''... tämän yleissopimuksen 7 liitteessä olevan mallin 1 mukaisella lisäkilvellä, joka tulee sijoittaa saman liitteen määräysten mukaisesti; ...''

seuraavasti:

'' ... tämän yleissopimuksen 1 liitteen H osassa olevalla lisäkilvellä H 1, joka tulee sijoittaa kyseisen osan määräysten mukaisesti; ...''

5 kohta

Muutetaan tämän kohdan viimeinen virke seuraavasti:

''... ja tasoristeyksistä varoittavista merkeistä, voivat sopimuspuolet soveltaa seuraavia määräyksiä:

Suorakulmainen kilpi, jonka pidemmät sivut ovat pystysuoria ja jossa on kolme vinoa punaista palkkia valkoisella tai keltaisella pohjalla, voidaan sijoittaa minkä tahansa sellaisen varoitusmerkin alapuolelle, joka sisältää jonkin tämän yleissopimuksen 1 liitteen A osan II jakson 5, 25, 26 ja 27 kohdassa kuvatuista tunnuksista A 5, A 25, A 26 tai A 27. Tämän edellytyksenä on se, että samanmuotoisista kilvistä koostuvat lisämerkit, joissa on joko yksi tai kaksi vinoa punaista palkkia valkoisella tai keltaisella pohjalla, sijoitetaan etäisyydelle, joka on noin kolmasosa tai kaksi kolmasosaa merkin ja rautatien välisestä etäisyydestä. Nämä merkit voidaan toistaa ajoradan toisella puolella. Tässä kohdassa mainitut kilvet kuvaillaan tarkemmin tämän yleissopimuksen 1 liitteen A osan II jakson 29 kohdassa.''

6 kohta

Muutetaan tämän kohdan viimeistä virkettä seuraavasti:

''... on tämä tehtävä tämän yleissopimuksen 1 liitteen H osan mukaisella lisäkilvellä H 2, joka on sijoitettava saman osan määräysten mukaisesti.''

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin 10 artiklan edelle sijoitettu otsikko ''Muut kuin pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat sääntelymerkit'' Muutetaan tätä otsikkoa seuraavasti: ''Sääntelymerkit''

10 artikla
(Etuajo-oikeutta sääntelevät merkit)

1 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''1. Merkit, jotka osoittavat tai ilmoittavat tienkäyttäjille risteyksissä voimassa olevat erityiset etuajo-oikeusmääräykset, ovat B 1, B 2, B 3 ja B 4. Etuajo-oikeutta tienkäyttäjille osoittavat merkit kapeilla tieosuuksilla ovat B 5 ja B 6. Nämä merkit on kuvattu tämän yleissopimuksen 1 liitteen B osassa.''

4 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''4. Merkki B 1 tai B 2 voidaan sijoittaa muualle kuin risteyksiin, jos asianomaiset viranomaiset pitävät sitä välttämättömänä.''

6 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''6. Ennakkovaroituksen antamiseksi merkistä B 1, käytetään samaa merkkiä, johon on lisätty tämän yleissopimuksen 1 liitteen H osassa kuvattu lisäkilpi H 1.

Ennakkovaroituksen antamiseksi merkistä B 2, käytetään merkkiä B 1, johon on lisätty suorakulmainen kilpi, jossa on tunnus ''STOP'' ja luku, joka osoittaa etäisyyden merkkiin B 2.''

7 kohta

Muutetaan tämän kohdan viimeistä virkettä seuraavasti:

'' ...; tällöin tulee ennen tätä kohtaa sijoitetussa merkissä tai merkeissä olla 1 liitteen H osassa kuvattu lisäkilpi H 1.''

8 kohta

Muutetaan tämän kohdan alku seuraavasti:

''8. Jos varoitus risteyksestä on tiellä annettu varoitusmerkillä, jossa on jokin tunnuksista A 19, tai jos...''

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin

11 artikla
(Kielto- ja rajoitusmerkit)

Muutetaan seuraavasti:

''Tämän yleissopimuksen 1 liitteen C osassa kuvataan kielto- ja rajoitusmerkit sekä annetaan niiden merkitykset. Siinä kuvataan myös merkit, jotka osoittavat tällaisen kiellon tai rajoituksen loppumisen.''

12 artikla
(Määräysmerkit)

Muutetaan seuraavasti:

'' Tämän yleissopimuksen 1 liitteen D osassa kuvataan määräysmerkit ja annetaan niiden merkitykset.''

13 artikla
(Tämän yleissopimuksen 4 liitteessä kuvattuja merkkejä koskevat yleiset määräykset)

Muutetaan tämän artiklan otsikkoa seuraavasti:

''Tämän yleissopimuksen 1 liitteen C ja D osassa kuvattuja merkkejä koskevat yleiset määräykset''

1 kohta

Muutetaan viimeinen virke seuraavasti:

'' ... Jäljempänä 1 liitteen H osassa kuvattu lisäkilpi H 1 on asetettava niiden merkkien alle, jotka on sijoitettu ennen määräyksen, rajoituksen tai kiellon alkamiskohtaa.''

Lisätään uusi 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

''3. Kielto- ja rajoitusmerkkejä sovelletaan siitä paikasta lähtien, johon ne on sijoitettu, vastakkaisen merkin sijoituskohtaan asti, tai muussa tapauksessa seuraavaan risteykseen asti. Jos kiellon tai rajoituksen pitäisi jatkua risteyksen jälkeen, merkki on toistettava kansallisen lainsäädännön määräysten mukaisesti.

4. Kun sääntelymerkkiä sovelletaan tietyn alueen kaikilla teillä (alueellinen voimassaolo), se on asetettava esille tämän yleissopimuksen 1 liitteen E osan II jakson 8 kohdan a alakohdassa kuvatulla tavalla.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen alueiden päättyminen on ilmoitettava tämän yleissopimuksen 1 liitteen E osan II jakso 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.''

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin Lisätään uusi artikla seuraavasti:

13 a artikla
Erityissääntelymerkit

''1. Tämän yleissopimuksen 1 liitteen E osassa kuvataan erityissääntelymerkit sekä annetaan niiden merkitykset.

2. Merkit E 7a, E 7b, E 7c tai E 7d ja E 8a, E 8b, E 8c tai E 8d osoittavat tienkäyttäjille, että liikennettä sääntelevät yleiset määräykset kyseisen valtion alueen taajamissa ovat voimassa merkeistä E 7a, E 7b, E 7c tai E 7d merkkeihin E 8a, E 8b, E 8c tai E 8d, ellei toisenlaista sääntelyä ole muilla merkeillä osoitettu joillekin taajaman tieosuuksille. Kuitenkin merkki B 4 on aina sijoitettava merkillä B 3 merkitylle etuajo-oikeutetulle tielle, jos kyseisen tien etuajo-oikeus lakkaa sen kulkiessa taajaman läpi. Näihin merkkeihin sovelletaan 14 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan määräyksiä.

3. Merkit E 12a, E 12b tai E 12c on sijoitettava suojateiden kohdalle, jos asianomaiset viranomaiset pitävät sitä tarpeellisena.

4. Erityissääntelymerkkejä asetetaan 6 artiklan 1 kohdan vaatimukset huomioon ottaen ainoastaan, jos asianomaiset viranomaiset pitävät sitä välttämättömänä. Ne voidaan toistaa. Merkin alapuolelle asetettu lisäkilpi voi osoittaa etäisyyden merkin ja sen osoittaman kohdan välillä. Tämä etäisyys voidaan merkitä myös itse merkin alaosaan.''

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin 14 artiklan edelle sijoitettu otsikko ''Muut kuin pysäköintiä koskevat tiedotusmerkit'' Muutetaan tätä otsikkoa seuraavasti: ''Tiedotusmerkit''

14 artikla

1 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''1. Tämän yleissopimuksen 1 liitteen F ja G osassa kuvataan tai annetaan esimerkkejä merkeistä, joilla annetaan hyödyllisiä tiedotuksia tienkäyttäjille. Niissä annetaan myös ohjeita niiden käytöstä.''

2 kohta

Muutetaan tämän kohdan alku seuraavasti:

''2. Edellä 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainituissa tiedotusmerkeissä ii olevat sanat tulee maissa, joissa ei käytetä latinalaista kirjaimistoa, ...''

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin

18 artikla
(Paikkakuntakilvet)

Korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

''Paikkakuntakilpiä voidaan käyttää ilmaisemaan kahden valtion tai saman valtion kahden hallintoalueen välistä rajaa tai joen, solan, näköalapaikan tai muun sellaisen nimeä. Näiden merkkien tulee erota selvästi tämän yleissopimuksen 13 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista merkeistä.''

20 artikla
(Suojateiden merkki)

Poistetaan tämä artikla.

21 artikla
(Tiedotusmerkkejä koskevat yleismääräykset)

1 kohta

Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

''1. Tämän yleissopimuksen 15 - 19 artiklassa mainittuja tiedotusmerkkejä käytetään, jos asianomaiset viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi. ...''

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin 22 artiklan edelle sijoitettu otsikko ''Pysäyttämis- ja pysäköintimerkit'' Poistetaan tämä otsikko.

22 artikla

Poistetaan tämä artikla.

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin

23 artikla
(Ajoneuvoliikennettä koskevat opasteet)

Lisätään uusi 3 a kohta seuraavasti:

'' a) Tämän yleissopimuksen 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan määräyksiä, jotka koskevat liikennemerkkejä, sovelletaan muihin kuin tasoristeyksissä käytettyihin liikennevalo-opasteisiin.

b) Risteysten liikennevalo-opasteet on sijoitettava ennen risteystä tai sen keskelle ja yläpuolelle. Ne voidaan toistaa risteyksen toisella puolella ja/tai ajajan silmien korkeudella.

c) Lisäksi suositellaan, että kansallisessa lainsäädännössä olisi määrättävä, että liikennevalo-opasteet

i) sijoitetaan niin, että ne eivät häiritse ajoneuvojen liikkumista ajoradalla ja että tien pientareelle asetetut merkit häiritsevät jalankulkijoita mahdollisimman vähän,

ii) näkyvät kauas helposti ja ovat helposti ymmärrettäviä niitä lähestyttäessä, ja

iii) on standardisoitu kunkin sopimuspuolen alueella eri tieluokkien mukaan.''

9 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''9. Kolmivärisessä järjestelmässä punaiset, keltaiset ja vihreät valot voidaan korvata mustalla taustalla olevilla samanvärisillä nuolilla. Syttyneinä näillä nuolilla on sama merkitys kuin valoilla, mutta kielto tai lupa rajoittuu nuolen tai nuolten osoittamaan suuntaan tai suuntiin. Nuolet, jotka merkitsevät oikeutta tai kieltoa ajaa suoraan eteenpäin, osoittavat ylöspäin. Mustia nuolia voidaan käyttää punaisella, keltaisella tai vihreällä pohjalla. Näillä nuolilla on sama merkitys kuin edellä mainituilla nuolilla.''

11 kohta

Merkitään 11 kohdassa oleva teksti a alakohdaksi.

Lisätään uusi b alakohta seuraavasti:

''b) Kun asianomaiset viranomaiset katsovat, että on tarpeen ottaa valomerkkeihin ''väliä'' tai ''siirtymistä'' osoittava merkki, sen olisi oltava keltainen tai valkoinen nuoli, joka osoittaa vinosti alaspäin joko vasemmalle tai oikealle, tai kaksi tällaista nuolta, jotka osoittavat eri suuntiin. Nämä nuolet voivat vilkkua. Nämä keltaiset tai valkoiset nuolet tarkoittavat, että ajokaista suljetaan kohta liikenteeltä ja että kyseisellä kaistalla olevien tienkäyttäjien on siirryttävä nuolen osoittamalle kaistalle.''

24 artikla
(Ainoastaan jalankulkijoita koskevat opasteet)

Lisätään uusi 5 kohta seuraavasti:

''5. Jalankulkijoiden liikennevaloja voidaan täydentää suojateillä ääniopasteilla tai kosketeltavilla opasteilla, joilla helpotetaan sokeiden jalankulkijoiden ajoradan ylitystä.''

26 artikla

2 kohta

Lisätään:

''c) Kaksinkertaisia katkoviivoja voidaan käyttää rajaamaan ajokaista tai ajokaistoja, joilla liikennevirran suunta voi vaihdella tämän yleissopimuksen 23 artiklan 11 kohdan mukaisesti.''

4 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''4. Tätä artiklaa sovellettaessa ei pitkittäisiksi merkinnöiksi katsota ajoradan reunan näkyvyyden parantamiseksi käytettyjä pitkittäisiä viivoja, yhdessä poikittaisten viivojen kanssa ajoradalla olevien pysäköintipaikkojen rajaamiseen käytettäviä pitkittäisiä viivoja eikä pysähtymis- tai pysäköintikieltoa tai -rajoituksia osoittavia pitkittäisiä viivoja.''

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin Lisätään uusi artikla seuraavasti:

26 a artikla

''1. Tietyille ajoneuvoluokille varatut ajokaistat merkitään viivoin, joiden tulisi erottua selvästi muista yhtenäisistä tai katkonaisista viivoista ajoradalla, erityisesti siten, että ne ovat leveämpiä ja että katkoviivojen osien välinen etäisyys on lyhyempi.

2. Kun ajokaista on varattu julkisen liikenteen säännöllisen palvelun ajoneuvoille, kirjoitettu tiemerkintä on sana ''BUS'' tai kirjain ''A''. Tällaista ajokaistaa osoittava merkki on tämän yleissopimuksen 1 liitteen E osassa kuvailtua nelikulmaista tyyppiä tai 1 liitteen D osassa kuvailtua pyöreätä tyyppiä, jossa on bussin valkoinen tunnus sinisellä taustalla. Tämän yleissopimuksen 2 liitteessä esitetyt kaaviot A 58a ja A 58b ovat esimerkkejä julkisen liikenteen säännöllisen palvelun ajoneuvoille varatun kaistan merkinnästä.

3. Kansallisessa lainsäädännössä on tarkennettava, millä edellytyksillä muut ajoneuvot voivat käyttää 1 kohdassa tarkoitettua kaistaa tai ylittää sen.''

A. MUUTOKSET YLEISSOPIMUKSEEN Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin

27 artikla

1 kohta

Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

''1. Yhtenäisen viivan muodostama poikittainen merkintä, joka kulkee yhden tai useamman ajokaistan yli, osoittaa ...''

3 kohta

Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

''3. Katkoviivan muodostama poikittainen merkintä, joka kulkee yhden tai useamman ajokaistan yli, osoittaa ...''

28 artikla

3 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''3. Ajoradan reunassa oleva sik-sak-viiva osoittaa, että pysäköinti kyseisellä puolella ajorataa on kielletty viivan osoittamalla matkalla. Tällaista viivaa sekä mahdollisesti sanaa ''BUS'' tai kirjainta ''A'' sen kanssa voidaan käyttää osoittamaan linja- tai johdinauton pysäkkiä.''

30 artikla

Muutetaan seuraavasti:

''Tämän yleissopimuksen 2 liite sisältää joukon suosituksia tiemerkintöjen sijoittelusta ja muotoilusta.''

35 artikla

2 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''2. Kaikissa puomeja tai puolipuomeja vailla olevissa tasoristeyksissä tulee olla rautatielinjan välittömässä läheisyydessä 1 liitteen A osassa kuvattu merkki A 28. Jos tasoristeyksessä on junien lähestymisestä varoittava liikennevalo tai merkki B 2 ''STOP'', tulee merkki A 28 sijoittaa samaan jalustaan kuin liikennevalo tai merkki B 2. Merkkiä A 28 ei tarvitse ehdottomasti sijoittaa ...'' (loppuosa tekstistä ennallaan)

3 kohta

Poistetaan tämä kohta.

36 artikla

1 kohta

Muutetaan a alakohta seuraavasti:

''a) sijoittamaan ennen kaikkia tasoristeyksiä varoitusmerkin, jossa on jokin tunnuksista A 25, A 26 tai A 27; kuitenkaan mitään merkkiä ei tarvitse käyttää ... (loppuosa tekstistä muuttumaton).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.