13/1995

Alkuperäinen sopimus: 26/1979

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Puolan tasavallan hallitus,

haluten tehdä sopimusvaltioiden välillä Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1977 allekirjoitettua tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyä sopimusta muuttavan pöytäkirjan,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen otsikko poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava otsikko:

''Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välinen sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi''

II artikla

Sopimuksen johdanto poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava johdanto:

''Suomen tasavallan hallitus ja Puolan tasavallan hallitus,

haluten tehdä sopimuksen tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:''

III artikla

Sopimuksen 2 artiklan 3 kappale poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kappale:

''3. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Puolassa:

1) luonnollisten henkilöiden tulovero (podatek dochodowy od osób fizycznych); ja

2) yhtiön tulovero (podatek dochodowy od osób prawnych);

(jäljempänä ''Puolan'' vero);

b) Suomessa:

1) valtion tuloverot;

2) yhteisöjen tulovero;

3) kunnallisvero;

4) kirkollisvero;

5) korkotulon lähdevero;

6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; ja

7) valtion varallisuusvero;

(jäljempänä ''Suomen vero'').''

IV artikla

Sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen a) kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

''a) ''Puola'' tarkoittaa Puolan tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Puolan tasavallan aluetta ja Puolan tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Puola lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;''

V artikla

Sopimuksen 10 artiklan 1 ja 2 kappale poistetaan ja niiden tilalle tulevat seuraavat kappaleet, ja uusi 3 kappale lisätään välittömästi 2 kappaleen jälkeen sekä nykyinen 3, 4 ja 5 kappale numeroidaan uudelleen 4, 5 ja 6 kappaleeksi:

''1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. Osingosta voidaan verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta vero ei saa olla suurempi kuin:

a) 5 prosenttia osingon kokonaismäärästä, jos saajana on yhtiö (lukuun ottamatta yhtymää), joka välittömästi omistaa vähintään 25 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta;

b) 15 prosenttia osingon kokonaismäärästä muissa tapauksissa.

2. Niin kauan kuin Suomen verolainsäädännön mukaan Suomessa asuvalla luonnollisella henkilöllä on oikeus veronhyvitykseen Suomessa asuvan yhtiön maksaman osingon osalta, sovelletaan Suomessa kuitenkin seuraavaa tämän kappaleen määräystä 1 kappaleen määräysten asemesta:

Osinko, jonka Suomessa asuva yhtiö maksaa Puolassa asuvalle henkilölle, vapautetaan osingosta suoritettavasta Suomen verosta.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset eivät vaikuta yhtiön verottamiseen siitä voitosta, josta osinko maksetaan.''

VI artikla

Sopimuksen 23 artiklan 2 kappale poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kappale, sekä uusi 3 ja 4 kappale lisätään välittömästi 2 kappaleen jälkeen:

''2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä, osinko, jonka Puolassa asuva yhtiö maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä.

3. a) Suomen soveltaessa 1 kappaletta sanonnan ''tässä toisessa sopimusvaltiossa tulosta maksettu vero'' katsotaan käsittävän määrän, joka sopimuksen määräysten mukaisesti olisi ollut maksettava Puolan verona asianomaiselta vuodelta, jollei olisi verotettavaa tuloa määrättäessä myönnetty vähennystä tai verosta myönnetty vapautusta tai veroa alennettu siltä vuodelta tai sen osalta:

1) yhtiön tuloverosta vapautusta myöntävän, ulkomaalaisomisteisista yhtiöistä 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetun lain määräysten mukaan, luonnollisen henkilön tuloverosta puolalaisen yhtiön osakkeiden tai tällaisen yhtiön liikkeellelaskemien obligaatioiden ostamiseksi vapautusta myöntävän, luonnollisen henkilön tuloverosta 26 päivänä heinäkuuta 1991 annetun lain määräysten mukaan tai yhtiöiden tuloverosta puolalaisen yhtiön osakkeiden tai tällaisen yhtiön liikkeellelaskemien obligaatioiden ostamiseksi vapautusta myöntävän, yhtiön tuloverosta 15 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain määräysten mukaan (sellaisina kuin nämä määräykset kulloinkin ovat muutettuina ilman että niiden yleiseen periaatteeseen on vaikutettu); tai

2) muun määräyksen mukaan, joka sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen saatetaan ottaa lainsäädäntöön ja jolla myönnetään sellainen vähennys tuloa määrättäessä tai sellainen vapautus verosta tai alennus veroon, jonka pääasiallisesti samankaltaisesta luonteesta sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat yhtä mieltä (sellaisena kuin tämä määräys kulloinkin on muutettuna ilman että sen yleiseen periaatteeseen on vaikutettu).

b) Tämän kappaleen a) kohdan määräyksiä sovelletaan viideltä ensimmäiseltä sopimuksen soveltamisvuodelta. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin neuvotella keskenään päättääkseen, onko tätä ajanjaksoa pidennettävä.

4. Jos sopimusvaltiossa asuvan henkilön tulo tai varallisuus on sopimuksen määräyksen mukaan vapautettu verosta tässä valtiossa, tämä valtio voi kuitenkin määrätessään tämän henkilön muusta tulosta tai varallisuudesta suoritettavan veron määrää ottaa lukuun sen tulon tai varallisuuden, joka on vapautettu verosta.''

VII artikla

Sopimuksen 24 artiklan 5 ja 6 kappale poistetaan ja niiden tilalle tulee seuraava kappale:

''5. Tämän sopimuksen 2 artiklan estämättä sovelletaan tämän artiklan määräyksiä kaikenlaatuisiin veroihin. Tämän määräyksen ei katsota estävän Puolaa määräämästä siellä asuvan henkilön rekisteröimismaksua eikä yrityksen perustamisesta suoritettavaa lupamaksua.''

VIII artikla

1. Sopimusvaltioiden hallitukset ilmoittavat toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan molemmissa sopimusvaltioissa:

a) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

b) muiden tulosta suoritettavien verojen ja varallisuudesta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1994 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.