37/1994

Annettu: 05.05.1994

Asetus Liettuan kanssa tehdyn kalastussopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1993 Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä tehty kalastussopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä helmikuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä huhtikuuta 1994, tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välinen KALASTUSSOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Liettuan tasavallan hallitus (jäljempänä ''sopimuspuolet''), jotka

ottavat huomioon Suomen ja Liettuan välillä vallitsevat hyvät suhteet ja yhteisen pyrkimyksen syventää näitä suhteita,

ottavat huomioon yhteisen pyrkimyksensä varmistaa rannikkoihinsa välittömästi liittyvien vesialueiden kalakannan säilymisen ja järkevän hoidon,

kiinnittävät huomiota siihen, että Suomella on kalastusvyöhyke, jolla se käyttää täysivaltaisia oikeuksiaan vyöhykkeen luonnonvarojen tutkimukseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitoon ja että Liettualla on Itämerellä lainkäyttövaltaansa kuuluva vyöhyke, jolla Liettua käyttää täysivaltaisia oikeuksiaan vyöhykkeen luonnonvarojen tutkimukseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitoon,

kiinnittävät huomiota siihen, että osa Itämeren kalavaroista koostuu yhteisistä kalakannoista tai suuressa määrin toistensa kanssa yhteydessä olevista kalakannoista, joita kummankin sopimuspuolen kalastajat hyödyntävät, ja että näiden kalakantojen tehokas säilyttäminen ja järkevä hoito on mahdollista vain sopimuspuolten väliseen yhteistyöhön perustuen samoin kuin asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti Itämeren kalastuskomission puitteissa,

ovat vakuuttuneita siitä, että kummankin sopimuspuolen edun mukaista on kalastaa myös toisen sopimuspuolen kalastusta koskevan lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvalla alueella Itämerellä,

haluavat kehittää lähempää yhteistyötä kalastussektorilla,

pitävät toivottavana vahvistaa kumpaakin sopimuspuolta kiinnostavan kalastustoiminnan ehdot ja edellytykset

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä varmistaakseen kummankin sopimuspuolen kalastusta koskevan lainkäyttövallan alueella ja välittömässä läheisyydessä esiintyvien kalakantojen säilymisen ja järkevän hoidon.

2. Sopimuspuolet pyrkivät joko suoraan tai asianmukaisten alueellisten toimielinten välityksellä sopimaan kolmansien osapuolten kanssa mainittujen kalakantojen säilyttämisestä ja järkevästä hoidosta, mukaan lukien suurin sallittu pyyntimäärä sekä tämän pyyntimäärän jakaminen.

2 artikla

Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen kalastusaluksille pääsyn kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaansa kuuluvalle alueelle seuraavissa artikloissa määrätyillä ehdoilla.

3 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli määrittelee, sillä varauksella, että odottamattomista olosuhteista saattaa myöhemmin aiheutua tarkistuksia sekä ottaen huomioon tarpeen hoitaa elollisia luonnonvaroja järkevästi, joka vuosi kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaansa kuuluvan alueen osalta:

a) kunkin kalakannan tai kalakantaryhmän suurimman sallitun pyyntimäärän; määrittelyssä tulee ottaa huomioon tarkimmat mahdolliset käytettävissä olevat tieteelliset perusteet, kalakantojen keskinäinen riippuvuus, asianomaisten kansainvälisten järjestöjen tekemä työ sekä muut asiaan liittyvät seikat,

b) asianmukaisten neuvottelujen jälkeen toisen sopimuspuolen kalastusaluksille myönnettävien kalastuskiintiöiden suuruuden sekä alueet, joilla nämä kiintiöt saadaan kalastaa, tavoitteenaan keskinäisen, molempia sopimuspuolia tyydyttävän tasapainon saavuttaminen vastavuoroisissa kalastussuhteissa,

c) vastavuoroista pääsyä koskevat järjestelyt yhteisten kalakantojen yhteisten hoitosuunnitelmien yhteydessä.

2. Kumpikin sopimuspuoli ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa muihin toimenpiteisiin kalakannan säilyttämiseksi tai ennalleen saattamiseksi tasolle, joka kykenee antamaan suurimman mahdollisen ylläpidettävissä olevan tuoton. Näiden toimenpiteiden sekä vuosittaisen kalastusmahdollisuuksien määrittelyn jälkeen toteutettavien toimenpiteiden osalta on otettava huomioon, ettei tässä sopimuksessa myönnettyjen kalastusoikeuksien täyttä hyväksikäyttöä saa vaarantaa.

4 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi vaatia, että toisen sopimuspuolen kalastusalukset tarvitsevat luvan kalastaessaan toisen sopimuspuolen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Rajat, joiden puitteissa lupia myönnetään, määritellään sopimuspuolten välisin neuvotteluin. Kummankin sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen sopivana ajankohtana toisen sopimuspuolen kalastuslainkäyttövallan alueella kalastukseen oikeutettujen kalastusalusten nimet, rekisterinumeron ja muut asianmukaiset tiedot. Toinen sopimuspuoli myöntää tämän jälkeen luvat sovittujen rajojen puitteissa.

5 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen alukset noudattavat sopimuspuolten tämän sopimuksen nojalla sopimia suojelutoimia.

2. Sopimuspuolen kalastusalukset noudattavat toisen sopimuspuolen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla kalastaessaan asianomaiselle alueelle säädettyjä suojelu- ja valvontatoimia, muita ehtoja ja edellytyksiä, samoin kuin kaikkia kalastustoimintaa tällä alueella koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

3. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa asianmukaisesti toiselle sopimuspuolelle kaikista uusista kalastusta koskevista toimenpiteistä ja ehdoista kalastuslainkäyttövaltaansa kuuluvalla alueella.

4. Kummankin sopimuspuolen toimenpiteiden kalastuksen sääntelemiseksi suojelutarkoituksessa tulee perustua puolueettomiin ja tieteellisiin arvioihin, eivätkä ne tosiasiallisesti tai oikeudellisesti saa syrjiä toista sopimuspuolta.

5. Kumpikin sopimuspuoli voi omalla kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaansa kuuluvalla alueellaan ryhtyä tarvittaviin kansainvälisen oikeuden mukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että toisen sopimuspuolen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä.

6 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat toimimaan yhteistyössä ja helpottamaan tarpeellista tieteellistä tutkimusta erityisesti:

a) kysymyksen ollessa kummankin sopimuspuolen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella esiintyvistä kalakannoista voidakseen mahdollisuuksien mukaan harmonisoida kyseisiä kalakantoja koskevia säännöstelytoimenpiteitä,

b) kysymyksen ollessa molempia kiinnostavista ja molempien sopimuspuolten kalastuslainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla sekä näiden ulkopuolella ja välittömässä läheisyydessä esiintyvistä kalakannoista.

7 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat ja edistävät yhteistyötä luodakseen kalastussektoria varten suotuisat ja vakaat olosuhteet. Pyrkiäkseen parantamaan kalastuksen ja vesiviljelyn parissa työskentelevien tietoja ja taitoja, sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota koulutustarpeisiin ja etsivät mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan koulutuksen alalla ja käytännön työssä.

8 artikla

1. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja tehokkaaseen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä.

2. Jos tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy riita, asia käsitellään sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa.

9 artikla

Mikään tämän sopimuksen määräys ei voi vaikuttaa kummankaan sopimuspuolen näkemyksiin merioikeutta koskevista kysymyksistä, eikä voi myöskään niitä haitallisesti ennakoida.

10 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua päivästä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen täyttäneensä voimaantulon edellyttämät vaatimukset.

11 artikla

Tämä sopimus on aluksi voimassa kymmenen vuotta. Sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti kuusi vuotta kerrallaan, ellei kumpikaan sopimuspuoli ole kuutta kuukautta ennen voimassaolon lakkaamista toimittanut toiselle sopimuspuolelle kirjallista irtisanomisilmoitusta.

Tehty Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1993 kahtena suomen-, liettuan- ja englanninkielisenä kappaleena, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaiset. Erimielisyyden syntyessä sopimuksen englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.