28/1994

Annettu: 20.03.1994

Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Moskovassa 5 päivänä maaliskuuta 1993 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun alalla tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä helmikuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä helmikuuta 1994, tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat Suomessa rajavartiolaitos ja ilmailulaitos.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1994.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka ottavat huomioon vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä sekä vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 12 liitteen määräykset,

jotka ovat tietoisia nopean avunsaannin elintärkeästä merkityksestä hädässä oleville ihmisille,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tässä sopimuksessa käytetään käsitteitä ja määritelmiä, jotka on mainittu etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen liitteen 1 luvussa sekä vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 12 liitteen 1 luvussa.

2 artikla

1. Sopimuspuolet suostuvat pitämään merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelualueidensa välisenä rajana maittensa lentotiedotusalueiden välistä rajaa (FIR). Etsintä- ja pelastuspalvelualueiden määrittely Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä ei vaikuta näiden valtioiden välisten muiden rajojen määrittelyyn.

2. Kumpikin sopimuspuoli takaa omalla etsintä- ja pelastuspalvelualueellaan riittävät merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastusjärjestelyt, jäljempänä etsintä- ja pelastuspalvelut.

3. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa tämän sopimuksen toteuttamisesta. Tällainen ilmoitus on annettava ennen sopimuksen voimaantuloa. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse myös toimivaltaisten viranomaisten muutoksista.

3 artikla

Etsintä- ja pelastustoimet jommankumman sopimuspuolen aluemerellä, sisäisillä aluevesillä, maalla sekä näiden yläpuolella olevassa ilmatilassa toteutetaan tämän sopimuspuolen säännösten ja määräysten mukaisesti, jotka on hyväksytty siten, että ne vastaavat etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen sekä vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 12 liitteen määräyksiä.

4 artikla

1. Jos jommankumman sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelu saa tiedon siitä, että ihmishenki on tai sen uskotaan olevan vaarassa Itämerellä, Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan läheisyydessä olevilla alueilla tai näiden yläpuolella olevassa ilmatilassa sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelualueella, ryhtyy se viivytyksettä kaikkiin tarvittaviin etsintä- ja pelastustoimiin.

2. Jos jommankumman sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelu saa tiedon siitä, että ihmishenki on tai sen uskotaan olevan vaarassa Itämerellä, Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan läheisyydessä olevilla alueilla tai näiden yläpuolella olevassa ilmatilassa toisen sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelualueella, ilmoittaa se viivytyksettä siitä toisen sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelulle.

3. Jos etsintä- ja pelastuspalvelu, joka on saanut tämän artiklan 1 kohdassa mainittua tilannetta koskevan tiedon, pitää toisen sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelun apua välttämättömänä, voi ensiksi mainittu pyytää tällaista apua. Pyynnön vastaanottaneen etsintä- ja pelastuspalvelun tulee antaa apua parhaan kykynsä mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa tulee molempien sopimuspuolten etsintä- ja pelastuspalveluiden ryhtyä jatkotoimenpiteisiin yhteistoiminnassa.

4. Apua annetaan jokaiselle, joka on tai jonka uskotaan olevan vaarassa, riippumatta hänen kansalaisuudestaan tai asemastaan tai olosuhteista, joissa hänet tavataan.

5. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toisen sopimuspuolen diplomaattiselle edustustolle tai konsuliedustustolle tämän kansalaisten pelastamisesta tai löytymisestä kuolleina. Ilmoitus annetaan viivytyksettä ja sen tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan heidän sukunimensä, etunimensä, syntymäaikansa, kotiosoitteensa, heidän passinsa tai merimiespassinsa numero sekä tieto pelastuneiden terveydentilasta ja olinpaikasta tai paikasta, jossa kuolleita säilytetään.

5 artikla

1. Sopimuspuolet vahvistavat etsintä- ja pelastuspalvelujensa välistä yhteistyötä. Yhteistyö käsittää mm. yhteisiä etsintä- ja pelastusharjoituksia, säännöllisiä valtioiden välisten viestiyhteyksien kokeiluja, etsintä- ja pelastuspalvelun asiantuntijoiden keskinäisiä vierailuja sekä etsintä- ja pelastuspalvelua koskevien tietojen ja kokemusten vaihtoa.

2. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset laativat ja hyväksyvät yhteistyöpöytäkirjan tämän sopimuksen soveltamisesta käytännössä.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset tapaavat toisiaan tarpeen mukaan käsitelläkseen ja ratkaistakseen käytännön yhteistyötä koskevia kysymyksiä vuorotellen Suomen tasavallassa ja Venäjän federaatiossa.

6 artikla

Kumpikin sopimuspuoli vastaa itse niistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet osallistumisesta tämän sopimuksen mukaisiin etsintä- ja pelastustoimiin.

7 artikla

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta millään tavoin sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka aiheutuvat muista kansainvälisistä sopimuksista.

8 artikla

Tämä sopimus korvaa Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä 7 päivänä joulukuuta 1956 Helsingissä tehdyn sopimuksen yhteistoiminnasta ihmishengen pelastamiseksi Itämerellä.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti, että tarpeelliset sisäiset toimenpiteet on saatettu valmiiksi.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen ilmoittamalla siitä etukäteen toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen saamisesta.

Tehty Moskovassa 5 päivänä maaliskuuta 1993 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.