27/1994

Annettu: 20.03.1994

Asetus Ruotsin kanssa yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tukholmassa 17 päivänä marraskuuta 1993 Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä helmikuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä helmikuuta 1994, tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1994.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka ottavat huomioon vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä sekä vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 12 liitteen määräykset,

jotka ovat tietoisia nopean avunsaannin merkityksestä hädässä oleville ihmisille,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tätä sopimusta sovellettaessa käytetään käsitteitä ja määritelmiä, jotka on mainittu etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen liitteen 1 luvussa sekä vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 12 liitteen 1 luvussa.

2 artikla

1. Sopimuspuolet suostuvat pitämään meri- ja lentopelastuspalvelualueidensa rajana maiden lentotiedotusalueiden välistä rajaa (FIR). Meri- ja lentopelastuspalvelualueiden määrittely Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä ei vaikuta näiden valtioiden välisten muiden rajojen määrittelyyn.

2. Kumpikin sopimuspuoli takaa omalla meri- ja lentopelastuspalvelualueellaan riittävät meri- ja lentopelastusjärjestelyt (jäljempänä ''pelastuspalvelu'').

3. Liitteessä on mainittu toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat yhteistoiminnassa toisen sopimuspuolen vastaavien viranomaisten kanssa. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse mainittujen viranomaisten muutoksista.

3 artikla

Pelastustoimet sopimuspuolen aluemerellä, sisäisillä aluevesillä, maalla sekä näiden yläpuolella olevassa ilmatilassa toteutetaan tämän sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti.

4 artikla

1. Jos jommankumman sopimuspuolen pelastuspalvelu saa tiedon siitä, että ihmishenki on tai sen uskotaan olevan vaarassa sopimuspuolen pelastuspalvelualueella, on sen viivytyksettä ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin etsintä- ja pelastustoimiin.

2. Jos jommankumman sopimuspuolen pelastuspalvelu saa tiedon siitä, että ihmishenki on tai sen uskotaan olevan vaarassa toisen sopimuspuolen pelastuspalvelualueella, on sen viivytyksettä ilmoitettava siitä toisen sopimuspuolen pelastuspalvelulle.

3. Jos pelastuspalvelu, joka on saanut tämän artiklan 1 kappaleessa mainittua tilannetta koskevan tiedon, pitää toisen sopimuspuolen pelastuspalvelun apua tarpeellisena, voi ensiksi mainittu pyytää tällaista apua. Pyynnön vastaanottaneen pelastuspalvelun tulee antaa apua parhaan kykynsä mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa tulee molempien sopimuspuolten pelastuspalveluiden ryhtyä jatkotoimenpiteisiin yhteistoiminnassa.

4. Apua on annettava jokaiselle, joka on tai jonka uskotaan olevan vaarassa sopimuspuolen pelastuspalvelualueella riippumatta hänen kansalaisuudestaan tai asemastaan tai olosuhteista, joissa hänet tavataan.

5. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen toimivaltaisten viranomaisten välityksellä toisen sopimuspuolen kansalaisten pelastamisesta tai löytymisestä kuolleena. Ilmoitus on annettava viivytyksettä. Ilmoituksen tulee mahdollisuuksien mukaan sisältää sukunimi, etunimi, syntymäaika, kotiosoite sekä tieto pelastuneen terveydentilasta ja olinpaikasta tai paikasta, jossa kuollutta säilytetään.

5 artikla

1. Sopimuspuolet sitoutuvat kehittämään pelastuspalvelujensa välistä yhteistyötä. Yhteistyö käsittää muun muassa yhteisiä pelastusharjoituksia, säännöllisiä valtioiden välisten viestiyhteyksien kokeiluja, pelastuspalvelun asiantuntijoiden keskinäisiä vierailuja sekä pelastuspalvelua koskevien tietojen ja kokemusten vaihtoa.

2. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset laativat ja hyväksyvät yhteistyöpöytäkirjan, jolla sovitaan tämän sopimuksen toteuttamisesta käytännössä.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset tapaavat toisiaan tarpeen mukaan käsitelläkseen ja ratkaistakseen käytännön yhteis-työtä koskevia kysymyksiä.

6 artikla

Sopimuspuolet vastaavat itse niistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet osallistumisesta tämän sopimuksen mukaisiin pelastustoimiin.

7 artikla

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta millään tavoin sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka aiheutuvat muista kansain-välisistä sopimuksista.

8 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat antaneet toisilleen diplomaattiteitse kirjallisen ilmoituksen siitä, että valtiosäännön mukaiset edellytykset sopimuksen voimaansaattamiseksi on täytetty.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen diplomaattiteitse tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty Tukholmassa 17 päivänä marraskuuta 1993 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Liite

Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat:

Suomen tasavallassa

1. Rajavartiolaitos meripelastuksen osalta

2. Ilmailulaitos lentopelastuksen osalta

Ruotsin kuningaskunnassa

1. Merenkulkulaitos meripelastuksen osalta

2. Ilmailulaitos lentopelastuksen osalta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.