61/1993

SOPIMUS Suomen tasavallan ja Australian välillä sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana

Suomen tasavallan hallitus ja Australian hallitus

toivomuksenaan antaa välittömästi tarvittavaa sairaanhoitoa sopimuspuolen alueella asuville henkilöille, jotka tilapäisesti oleskelevat toisen sopimuspuolen alueella,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

(1) Tässä sopimuksessa:

(a) ''sairaanhoito'' tarkoittaa

(i) Australian osalta avohoitoa ja sairaalahoitoa, jota annetaan tai josta suoritetaan korvausta vuoden 1973 sairausvakuutuslain tai vuoden 1953 kansallisen terveyslain perusteella tai vuoden 1973 sairausvakuutuslain nojalla tehtyjen, Australian osavaltioissa ja territorioissa annettavaa sairaalahoitoa ja muita sairaanhoitoetuuksia koskevien sopimusten tai päätösten perusteella; ja

(ii) Suomen osalta avohoitoa ja sairaalahoitoa, jota annetaan tai josta suoritetaan korvausta yleisen sairaala- ja kansanterveyslainsäädännön sekä sairausvakuutuslainsäädännön perusteella;

(b) ''asuva'' tarkoittaa

(i) Australian osalta henkilöä, joka asuu Australiassa vuoden 1973 sairausvakuutuslain mukaisesti ja jolla on joko voimassa oleva Australian passi tai muu passi, josta ilmenee, että passin haltijalla on oikeus asua Australiassa ilman määräaikaa; ja

(ii) Suomen osalta henkilöä, joka asuu Suomessa ja jolla on joko voimassa oleva Suomen passi tai Kansaneläkelaitoksen antama sairausvakuutuskortti;

(c) ''alue'' tarkoittaa

(i) Australian osalta Australian aluetta, lukuun ottamatta muita ulkoisia territorioita kuin Kookossaaret (Keelingsaaret) ja Joulusaari; ja

(ii) Suomen osalta sen aluetta;

(d) ''tilapäinen oleskelu alueella'' tarkoittaa laillista oleskelua, mutta ei asumista alueella;

(e) ''julkinen potilas'' tarkoittaa

Australian osalta henkilöä, jolle sairaalassa annetaan kaikki tarvittava hoito mukaan lukien kaikki tarvittavat diagnostiset ja lääketieteelliset hoitotoimenpiteet ja saatavana olevat hoitoon liittyvät ei-lääkinnälliset toimenpiteet joko sairaalan oman henkilökunnan antamana taikka muulla sovitulla tavalla.

(2) Ellei asiayhteydestä toisin ilmene, sopimuksessa käytetyillä muilla käsitteillä ja ilmaisuilla on sama merkitys kuin tämän artiklan (1)(a) kappaleessa tarkoitetussa lainsäädännössä.

(3) Sopimusta sovelletaan kaikkeen lainsäädäntöön, joka korvaa, muuttaa, täydentää tai koontaa tämän artiklan (1)(a) kappaleessa tarkoitettua lainsäädäntöä.

2 artikla

(1) Sopimusta sovelletaan sopimuspuolen alueella asuvaan henkilöön, joka

(a) oleskelee tilapäisesti toisen sopimuspuolen alueella; tai

(b) on toisen sopimuspuolen alueella ensiksi mainitun sopimuspuolen perustaman diplomaattisen edustuston tai konsulaatin päällikkönä tai henkilökunnan jäsenenä tai tällaisen henkilön talouteen kuuluvana perheenjäsenenä.

(2) Sopimusta ei sovelleta sopimuspuolen alueella asuvaan henkilöön, joka saapuu toisen sopimuspuolen alueelle nimenomaisena tarkoituksenaan saada sairaanhoitoa, ellei hän ole toisen sopimuspuolen alueelle saapuvan, sieltä poistuvan tai sinne ohjatun laivan, aluksen tai lentokoneen henkilökunnan jäsen tai matkustaja ja hoidon tarve on syntynyt matkan tai lennon aikana.

3 artikla

(1) Henkilöllä, johon sovelletaan 2 artiklan (1)(a) kappaleen määräystä ja joka tarvitsee välitöntä sairaanhoitoa eli hoitoa minkä tahansa sairauden vuoksi, joka edellyttää välitöntä lääketieteellistä huomiota, on toisen sopimuspuolen alueella oleskellessaan oikeus saada hoitoa vähintään yhtä edullisin ehdoin kuin sovellettaisiin mainitulla alueella asuvaan henkilöön.

(2) Australian osalta henkilöllä on oikeus (1) kappaleessa tarkoitettuun sairaanhoitoon julkisen terveydenhoitojärjestelmän julkisena potilaana.

(3) 2 artiklan (1)(b) kappaleessa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus sairaanhoitoon riippumatta siitä, onko hoidon tarve välitöntä ja riippumatta siitä, kuinka kauan hän oleskelee sen sopimuspuolen alueella, jossa hoitoa annetaan.

4 artikla

(1) Kumpikaan sopimuspuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle sopimuspuolelle sopimuksen perusteella annetusta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia.

(2) Hoitoa saanut henkilö maksaa itse sopimuspuolen alueella tämän sopimuksen perusteella annetusta sairaanhoidosta perityt maksut.

5 artikla

(1) sopimuksen soveltamiseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä varten nimetään seuraavat asianomaiset viranomaiset:

(a) Australiassa terveys-, asunto- ja yhdyskuntapalveluministeriö, ja

(b) Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö.

(2) Sopimuksen soveltamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä varten nimetään yhdyselimiksi:

(a) Australiassa terveys-, asunto- ja yhdyskuntapalveluministeriö, ja

(b) Suomessa Kansaneläkelaitos.

(3) Asianomaiset viranomaiset ilmoittavat viivytyksettä toisilleen kaikista alueellaan voimassa olevien lakien tai asetusten muutoksista, jotka saattavat merkittävästi vaikuttaa tämän sopimuksen perusteella annettavien etuuksien luonteeseen ja laajuuteen.

(4) Sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät kysymykset ratkaistaan tapauksesta riippuen asianomaisten viranomaisten tai yhdyselinten välisillä neuvotteluilla.

6 artikla

(1) Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse täyttäneensä lainsäädäntönsä ja valtiosääntönsä mukaiset sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

(2) Sopimus on voimassa 12 kuukautta siitä päivämäärästä lukien, jolloin jompikumpi sopimuspuoli diplomaattiteitse on saanut toisen sopimuspuolen kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

(3) Mikäli sopimus lakkaa olemasta voimassa (2) kappaleen perusteella, sopimus on voimassa sellaiseen sairaanhoitoon nähden, jota on annettu tai annetaan ennen mainitussa kappaleessa tarkoitettua määräaikaa tai sen päättyessä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena Canberrassa 6 päivänä elokuuta 1992 suomeksi ja englanniksi, joista kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.