57/1993

Annettu: 28.08.1993

Asetus Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteeseen (SopS 32/86) 28 päivänä helmikuuta tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä helmikuuta 1993, tulevat voimaan 28 päivänä elokuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomi on tehnyt 25 päivänä helmikuuta 1993 mainitun sopimuksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla varaumat sopimuksen 11 artiklaan lisätyn 11 kohdan a alakohtaan ja uuden 27 bis artiklan f kohtaan.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 32/1986

Vuoden 1968 tieliikennettä koskeva YLEISSOPIMUSTA täydentävä Eurooppalainen sopimus

LIITTEESEEN EHDOTETUT MUUTOKSET

3. */ Yleissopimuksen 1 artiklaan (Määritelmiä)

(*/ Tämä ja seuraavat numerot viittaavat eurooppalaisen sopimuksen liitteen muutettujen kohtien numeroihin.)

Lisätään seuraava teksti c kohtaan liittyvään tekstiin:

''Välittömästi tämän artiklan c alakohdan jälkeen lisättävä uusi alakohta

Tämä alakohta kuuluu seuraavasti:

'' 'pihakatu' tarkoittaa aluetta, jossa sovelletaan erityisiä liikennesääntöjä ja jonka alkaminen ja päättyminen on merkitty liikennemerkeillä;'' ''

6. Yleissopimuksen 7 artiklaan (Yleisiä sääntöjä)

Korvataan teksti ''Tämän artiklan loppuun lisättävät uudet alakohdat'' seuraavasti:

''Tämän artiklan loppuun lisättävä uusi alakohta

Tämä alakohta kuuluu seuraavasti:

''Kansallisen lainsäädännön on sisällettävä lasten turvavyön tai vastaavien laitteiden käyttöä ja lasten kuljettamista etuistuimella koskevia määräyksiä.''

Yleissopimuksen 8 artiklaan (Kuljettajat)

Muutetaan ja lisätään seuraavasti:

''2 kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä, että kuorma-ja vetojuhdilla ja ratsuilla sekä, erikseen merkittyjä alueita lukuunottamatta, karjalla, yksittäin tai laumassa, on kaikkina aikoina oltava eläinten ohjaamiseen kykenevä paimen.''

5 kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Kuljettajan on pidettävä ajoneuvo hallinnassaan siten, että hän koko ajan pystyy noudattamaan tarvittavaa huolellisuutta. Hänen on tunnettava liikenne- ja liikenneturvallisuussäännöt, oltava tietoinen ajokäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten väsymyksestä, lääkkeiden käytöstä sekä alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta.''

Välittömästi tämän artiklan 5 kohdan jälkeen lisättävä uusi kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''6. Kansallisessa lainsäädännössä on määriteltävä tarkat alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista koskevat säännöt sekä määriteltävä laillinen veren alkoholipitoisuuden määrä, sekä mikäli mahdollista, laillinen hengityksen alkoholipitoisuuden määrä, joka on ajoneuvon kuljettamisen kanssa ristiriidassa. Kansallisessa lainsäädännössä ei laillinen alkoholipitoisuuden määrä saa missään tapauksessa ylittää 0,80 grammaa/litra puhdasta alkoholia verestä mitattuna tai 0,40 grammaa/litra puhdasta alkoholia hengityksestä mitattuna.'' ''

10. Yleissopimuksen 11 artiklaan (Ohittaminen ja ajoneuvojonoissa liikennöiminen)

Lisätään tekstin loppuun:

''11 kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

a) Taajamissa olevilla ajoradoilla, joissa on vähintään kaksi pitkittäisillä ajoratamerkinnöillä merkittyä samansuuntaiselle liikenteelle varattua kaistaa, ei sovelleta yleissopimuksen 10 artiklan 3 kohdan määräyksiä; moottoriajoneuvojen kuljettajat voivat käyttää parhaiten matkan jatkamiseen sopivaa kaistaa. He saavat vaihtaa kaistaa vain, kun he valmistautuvat kääntymään oikealle tai vasemmalle, ohittamaan, pysäyttämään tai pysäköimään kyseisiä toimenpiteitä koskevien määräysten mukaisesti.

b) Edellä a alakohdassa mainitussa tapauksessa liikenteen suunnan mukaisesti kulkevilla ajokaistoilla kulkevien ajoneuvojen, jotka liikkuvat ulommilla kaistoilla olevia nopeammin, ei katsota olevan ohittamassa tämän artiklan tarkoittamassa mielessä. Tämän artiklan 9 kohdan määräyksiä kuitenkin sovelletaan.

c) Edellä olevaa a alakohtaa ei sovelleta moottoriteillä ja muilla pelkästään moottoriajoneuvoille varatuilla teillä, jotka on sellaisiksi asianmukaisin liikennemerkein merkitty ja joilla ei ole suoraa yhteyttä niihin rajoittuville kiinteistöille, sekä teillä, joilla on sallittu 80 km (50 mailia) tunnissa ylittävä nopeus.'' ''

12. Yleissopimuksen 13 artiklaan (Ajoneuvojen nopeus ja keskinäinen etäisyys)

Lisätään tekstin alkuun:

''1 kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Ajoneuvon kuljettajan on sopeuttaessaan ajoneuvonsa nopeutta tarkkailtava jatkuvasti olosuhteita, erityisesti maastoa, tien kuntoa, ajoneuvon kuntoa ja kuormitusta, sääolosuhteita ja liikennetiheyttä, jotta hän kykenee pysäyttämään ajoneuvonsa edessä olevan ajoradan näkyvällä osuudella ja ennen ennakoitavissa olevaa estettä. Kuljettajan on hidastettava vauhtia ja tarpeen vaatiessa pysähdyttävä, jos olosuhteet niin vaativat ja erityisesti milloin näkyvyys on huono.'' ''

15. Yleissopimuksen 18 artiklaan (Risteykset ja väistämisvelvollisuus)

Lisätään tekstin loppuun:

''Välittömästi tämän artiklan 7 kohdan jälkeen lisättävä uusi kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Minkään tämän artiklan määräyksistä ei katsota estävän sopimuspuolia tai niiden osia ulottamasta tämän artiklan 2 kohdassa mainittua etuajo-oikeutta kaikkiin tienkäyttäjiin.'' ''

Korvataan eurooppalaisen sopimuksen liitteen kohdan 17 teksti seuraavalla:

''17. Yleissopimuksen 21 artiklaan (Kuljettajien suhtautuminen jalankulkijoihin)

3 kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Ottaen huomioon 7 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan määräykset, jollei ajorataan ole liikennemerkein tai ajoratamerkinnöin osoitettu suojatietä, kuljettajien on kääntyessään toiselle tielle tarvittaessa väistettävä jalankulkijoita, jotka ovat astuneet ajoradalle ja tarvittaessa pysähdyttävä. Heidän on myös kiinnitettävä erityistä huomiota jalankulkijoihin, jotka ylittävät ajoradan noustakseen julkiseen liikennevälineeseen tai poistuessaan siitä.''

Tämän artiklan loppuun lisättävät uudet kohdat

Nämä kohdat kuuluvat seuraavasti:

''Jos tietyille ajoneuvoille on sallittua käyttää jalankulkijoille varattuja väyliä erityisolosuhteissa, kansallisessa lainsäädännössä voidaan määrätä sääntöjä tienkäyttäjille, jotta vältettäisiin ristiriidat eri tienkäyttäjien välillä sekä asettaa nopeusrajoitus, jotta kuljettajat voivat pysähtyä ajoissa aiheuttamatta vaaraa jalankulkijoille.

- Kuljettaja ei saa lähestyä suojatietä varmistumatta ensin ettei hän joudu pysähtymään siinä.

- Tieltä viereiselle alueelle poistuvien tai viereiseltä alueelta tielle tulevien kuljettajien on väistettävä jalankulkijoita.'' ''

18. Yleissopimuksen 23 artiklaan (Pysäyttäminen ja pysäköinti)

a) Poistetaan yleissopimuksen

1 kohtaan,

3 kohdan b alakohtaan,

3 kohdan c v alakohtaan liittyvät tekstit.

b) Lisätään tekstin loppuun:

''Tämän artiklan loppuun lisättävä uusi kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''a) Kansallisessa lainsäädännössä voidaan sallia liikuntarajoitteisten vammaisten henkilöiden ajoneuvojen pysäköinti julkisilla teillä paikoissa, joissa pysäköinti muuten on kielletty tai pysäköinti pidempään paikoissa, joissa pysäköintiaika on rajoitettu.

b) Valtiot voivat antaa liikuntarajoitteisille vammaisille henkilöille asiakirjan, joka on varustettu vähintään vammaisten kansainvälisellä tunnuksella ja haltijan nimellä. Tätä asiakirjaa on kyseisen henkilön tarvittaessa näytettävä käyttäessään a alakohdassa mainittuja etuja. Sopimuspuolet tunnustavat kyseiset toisen sopimuspuolen antamat asiakirjat ja sallivat kyseisten asiakirjojen haltijoiden käyttää hyväkseen edellä a alakohdassa mainittuja etuja.'' ''

19. Yleissopimuksen 25 artiklaan (Moottoritiet ja muut niiden kaltaiset tiet)

a) lisätään yleissopimuksen 1 kohtaan liittyvään tekstiin:

''c) kulkueet, mielenosoitukset, tapahtumat, mainoskulkueet, moottoriurheilutapahtumat sekä ajoneuvojen tekniset testit sekä koriprototyypit ovat kiellettyjä kansallisen lainsäädännön määräämällä tavalla.'' ''

b) Lisätään tekstin ''Välittömästi tämän artiklan 1 kohdan jälkeen lisättävä uusi kohta" jälkeen seuraava teksti:

''Välittömästi tämän artiklan 3 kohdan jälkeen lisättävä uusi kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Jollei kansallisessa lainsäädännössä toisin määrätä, väliaikaishinauksessa olevat ajoneuvot eivät saa tulla moottoritielle. Moottoritiellä rikkoontuneiden ajokelvottomien ja väliaikaishinaukseen otettujen ajoneuvojen on poistuttava moottoritieltä seuraavassa liittymässä. Tämän säännön tarkoituksia varten katsotaan väliaikaishinaukseksi hinaaminen köydellä, vaijerilla jne.'' ''

c) Muutetaan yleissopimuksen 4 kohtaan liittyvä teksti seuraavasti:

''4 kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Tämän artiklan aikaisempia kohtia sovellettaessa pidetään moottoriteinä myös muita teitä, jotka on varattu vain moottoriajoneuvoliikenteeseen ja sellaisiksi asianmukaisesti merkitty ja joilta ei ole suoraa yhteyttä niihin rajoittuville kiinteistöille.''

20. Yleissopimuksen 27 artiklaan (Pyöräilijöitä sekä mopojen ja moottoripyörien kuljettajia koskevat erityismääräykset)

Lisätään tekstin loppuun:

''Tämän artiklan loppuun lisättävä uusi kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Hyväksyttyjen suojakypärien käyttö on pakollista moottoripyörien ja mopojen kuljettajille ja matkustajille kansallisen lainsäädännön mahdollisesti sisältämin poikkeuksin.'' ''

Lisätään uusi kohta eurooppalaisen sopimuksen liitteen 20 kohdan jälkeen seuraavasti:

''20 bis. Välittömästi yleissopimuksen 27 artiklan jälkeen lisättävät uudet artiklat

Nämä artiklat kuuluvat seuraavasti:

27 bis ARTIKLA

Liikennemerkein pihakaduiksi merkittyjä alueita koskevat erityismääräykset

Pihakaduilla, jotka on merkitty liikennemerkein:

a) Jalankulkijat saavat käyttää tietä koko sen leveydeltä; Leikkiminen on sallittu;

b) Kuljettajien on edettävä kansallisessa lainsäädännössä määrätyllä hyvin hitaalla nopeudella; tämä nopeus ei saa ylittää 20 km (12 mailia) tunnissa;

c) Kuljettajat eivät saa aiheuttaa vaaraa jalankulkijoille eivätkä olla esteenä näiden liikkumiselle. Heidän on tarvittaessa pysäytettävä;

d) Jalankulkijat eivät saa tarpeettomasti häiritä ajoneuvoliikennettä;

e) Pysäköinti on kielletty paitsi erikseen merkityillä paikoilla;

f) Kansallisessa lainsäädännössä määrätyin poikkeuksin on pihakadulta tulevien tienkäyttäjien risteyksissä väistettävä muita tienkäyttäjiä,

27 ter ARTIKLA

Kävelykadut

Kansallinen lainsäädäntö voi sisältää määräyksiä kävelykaduista, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta vain jalankulkuliikenteelle varatusta tiestä ja määritellä ehdot, joiden mukaan ajoneuvot voivat poikkeuksellisesti tulla alueelle.

27 quater ARTIKLA

Tienrakennus- ja kunnossapitotöitä tekeviä henkilöitä koskevat erityismääräykset

Tienrakennus- ja kunnossapitotöitä tekevien henkilöiden on käytettävä asusteita, joissa on fluorisoivia ja heijastavia osia ja jotka tekevät heidät hyvin näkyviksi päivällä ja yöllä.'' ''

22. yleissopimuksen 30 artiklaan (Ajoneuvojen kuormaus)

Muutetaan seuraavasti:

''4 kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''Ajoneuvon edessä, takana ja sivuilla ajoneuvon ulkopuolelle ulottuvat kuormat on selvästi merkittävä kaikissa tapauksissa, joissa niiden ulottuminen ajoneuvon ulkopuolelle ei olisi muiden ajoneuvojen kuljettajille selvää; auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana, ja muulloin kun näkyvyys on riittämätön, on käytettävä kuorman merkkinä edessä valkoista valaisinta ja valkoista heijastinta ja takana punaista valaisinta ja punaista heijastinta. Lisäksi moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa:

a) yli metrin ajoneuvon etu- tai takaperän etu- tai takapuolelle ulottuva kuorma on aina merkittävä;

b) ajoneuvon takaperän takapuolelle yli metrin ulottuva kuorma on merkittävä neliön tai kolmion muotoisella levyllä, jonka sivut ovat vähintään 0,40 metriä ja joka on kiinnitetty kuorman uloimpaan reunaan siten, että se pysyy koko ajan kohtisuorassa ajoneuvon pitkittäiseen keskitasoon nähden tai kolmiulotteisella (pyramidin, prisman tai sylinterin muotoisella) riittävän suurella ja näkyvällä laitteella. Levyssä on oltava punaisia ja valkoisia raitoja ja kolmiulotteisessa laitteessa punaisia ja valkoisia raitoja tai vaaleanväriset reunat. Punaisten ja valkoisten osien täytyy olla varustettu heijastimin tai päällystetty heijastavalla pinnalla. Laitteen valaistun tai heijastavan pinnan korkein osa saa olla korkeintaan 1,60 metrin korkeudessa maan pinnasta. Matalin kohta ei saa olla matalammalla kuin 0,40 metriä maan pinnasta;

c) kansallisessa lainsäädännössä voidaan määritellä yksinkertaisemmat merkintätavat lyhyen välimatkan tilapäisille kuljetuksille.'' ''

23. Välittömästi yleissopimuksen 30 artiklan jälkeen sijoitettava uusi artikla

Poistetaan tämä kohta eurooppalaisen sopimuksen liitteestä.

25. Yleissopimuksen 32 artiklaan (Valaisimet: yleisiä määräyksiä)

Poistetaan tämä kohta eurooppalaisen sopimuksen liitteestä.

Lisätään seuraavat uudet kappaleet eurooppalaisen sopimuksen liitteen loppuun:

''27. Yleissopimuksen 44 artiklaan (Ehdot polkupyörien ja mopojen hyväksymiseksi kansainväliseen liikenteeseen)

1 kohta

Tämän kohdan loppuun lisättävä uusi alakohta

Tämä alakohta kuuluu seuraavasti:

''d) sivulla ruskeankeltaiset puolaheijastimet tai ympyrän muodostavat heijastinlaitteet.''

2 kohta d alakohta

Tämä alakohta kuuluu seuraavasti:

''d) takana punainen heijastin sekä eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin ja taaksepäin punaista näyttävä valaisin.'' ''

2 kohdan loppuun sijoitettava uusi alakohta

Tämä alakohta kuuluu seuraavasti:

''Varustettu ruskeankeltaisilla heijastimilla tai heijastinlaitteilla, jotka muodostavat ympyrän.''

28. Yleissopimuksen 1 liitteeseen (Poikkeukset velvollisuudesta hyväksyä moottoriajoneuvot ja perävaunut kansainväliseen liikenteeseen)

Välittömästi tämän artiklan 7 kohdan lisättävä uusi kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

''7 bis Sopimuspuolet voivat asettaa ajoneuvon, jonka suurin sallittu kokonaismassa on yli 3500 kg, alueelleen tulon ehdoksi sen, että kyseinen moottoriajoneuvo on talvisten sääolosuhteiden aikana varustettu lumiketjuin tai muilla yhtä tehokkailla laitteilla.''

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.