56/1993

Annettu: 03.09.1993

Asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/86) 3 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä helmikuuta 1993, tulevat voimaan 3 päivänä syyskuuta 1993 niin kuin sitä on sovittu.

2 §

Suomi on tehnyt 25 päivänä helmikuuta 1993 mainitun yleissopimuksen 54 artiklan 5 kohdan nojalla varaumat yleissopimuksen 18 artiklan 7 kohtaan, 25 artiklan 2 kohtaan sekä 32 artiklan 6 kohtaan.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 30/1986

Tieliikennettä koskeva YLEISSOPIMUS

EHDOTETUT MUUTOKSET

Koko yleissopimusta ja sen liitteitä koskevat muutokset

1. Sana ''paino'' korvataan sanalla ''massa''.

2. Vain massoista ja dimensioista käytetään metristä järjestelmää; etäisyydet ilmoitetaan '' km (mailia)''.

3 artikla
(Sopimuspuolten velvollisuudet)

Lisätään seuraavat uudet kohdat 5 bis ja 5 ter:

''5 bis. Sopimuspuolet ryhtyvät tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että liikenneturvallisuutta koskevaa opetusta annetaan erityisesti kaikilla koulutasoilla järjestelmällisellä ja jatkuvalla tavalla.

5 ter. Jos kuljettajaopetusta oppilaille annetaan ammattimaisissa laitoksissa, kansallisen lainsäädännön on asetettava minimivaatimukset opetussuunnitelman ja kyseistä opetusta antavan henkilöstön osalta.''

6 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''6. Sopimuspuolet sitoutuvat antamaan jokaiselle sopimuspuolelle, joka sitä vaatii, kaikki henkilöllisyyden määrittämiseen tarvittavat tiedot henkilöstä, jonka nimiin moottorikäyttöinen ajoneuvo tai sellaiseen ajoneuvoon kytketty perävaunu on rekisteröity, jos esitetystä vaatimuksesta ilmenee, että ajoneuvo on ollut osallisena onnettomuudessa tai että kyseisen ajoneuvon kuljettaja on vakavasti rikkonut liikennesääntöjä siten, että häneen kohdistuu merkittäviä rangaistusvaatimuksia tai ajo-oikeuden kieltäminen vaatimuksen esittäneen sopimuspuolen alueella.''

4 artikla
(Liikennemerkit)

A alakohta

Muutetaan seuraavasti:

''a) varmistamaan, että kaikki liikennemerkit, liikennevalomerkit ja ajoratamerkinnät niiden alueella muodostavat yhtenäisen järjestelmän ja että ne suunnitellaan ja sijoitetaan tavalla, joka tekee ne helposti tunnistettaviksi.''

D alakohta

Lisätään:

''iii) asettamasta jalkakäytäville ja pientareille laitteistoa, joka saattaisi tarpeettomasti estää jalankulkijoiden, erityisesti vanhuksien ja vammaisten henkilöiden, liikkumista.''

7 artikla
(Yleisiä sääntöjä)

Lisätään uudet 3, 4 ja 5 kohdat seuraavasti:

''3. Kuljettajien on osoitettava erityistä huolellisuutta suhteessa heikoimpiin tienkäyttäjiin, kuten jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin sekä erityisesti lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin.

4. Kuljettajien on pidettävä huolta, että heidän ajoneuvonsa eivät haittaa muita tienkäyttäjiä tai tienvieristen maa-alueiden haltijoita esimerkiksi aiheuttamalla melua, nostattamalla pölyä tai savua, jos nämä voidaan välttää.

5. Turvavöiden käyttäminen on pakollista moottoriajoneuvojen kuljettajille ja matkustajille niillä paikoilla, joihin turvavyöt on asennettu, kansallisen lainsäädännön mahdollisesti suomin poikkeuksin.''

10 artikla
(Sijoittuminen ajoradalla)

Lisätään uusi 6 kohta seuraavasti:

''6. Ottaen huomioon 11 artiklan määräykset hitaasti kulkevien ajoneuvojen on käytettävä ylimääräistä kaistaa, kun se on osoitettu liikennemerkillä.''

11 artikla
(Ohittaminen ja ajoneuvojonoissa liikkuminen)

2 kohta

Muutetaan c alakohta seuraavasti:

''c) ohittaminen voi tapahtua vastaantulevaa liikennettä vaarantamatta tai haittaamatta ja erityisesti varmistaa, että kaista, jolle hän siirtyy, on vapaa riittävän pitkälle eteenpäin ja että ohittavan ajoneuvon suhteellinen nopeus sallii ohittamisen riittävän lyhyessä ajassa.''

9 kohta

Korvataan ranskankielisessä tekstissä sanat ''sur place'' sanalla ''immédiatement''.

13 artikla
(Ajoneuvojen nopeus ja keskinäinen etäisyys)

Muutetaan seuraavasti:

''1. (säilyy entisellään)

2. Kansallisessa lainsäädännössä määrätään kaikkien teiden nopeusrajoitukset. Kansallinen lainsäädäntö määrittelee myös erityiset nopeusrajoitukset, joita sovelletaan ajoneuvoihin, jotka erityisesti massansa tai kuormansa vuoksi aiheuttavat erityistä vaaraa. Erityisiä nopeusrajoituksia voidaan myös soveltaa tiettyihin kuljettajaryhmiin, erityisesti uusiin kuljettajiin.

3. Tämän artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen määräyksiä ei sovelleta 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hälytysajoneuvojen kuljettajiin tai niihin kansallisessa lainsäädännössä rinnastettuihin ajoneuvoihin.

4. (Nykyisen 2 kohdan teksti)

5. (Nykyisen 3 kohdan teksti)

6. (Nykyisen 4 kohdan teksti).''

Nykyinen 5 kohdan teksti poistetaan.

18 artikla
(Risteykset ja väistämisvelvollisuus)

7 kohta

Poistetaan sana ''Risteyksissä.''

19 artikla
(Tasoristeykset)

Lisätään seuraava uusi alakohta:

''d) Kuljettaja ei saa edetä tasoristeykseen varmistumatta ensin siitä, joutuuko hän pysähtymään siinä.''

Nykyinen d alakohta muutetaan e alakohdaksi.

21 artikla
(Kuljettajien suhtautuminen jalankulkijoihin)

Korvataan artiklan 1 kohta seuraavalla:

''1. Jokaisen kuljettajan on vältettävä käyttäytymistä, joka todennäköisesti on jalankulkijoille vaaraksi.''

Nykyinen 1 kohta numeroidaan 2 kohdaksi ja sen a alakohta muutetaan seuraavasti:

''a) on kuljettajien, jotka eivät saa edetä, pysähdyttävä ennen suojatietä tai sitä edeltäviä poikittaisia ajoratamerkintöjä, jos liikennettä suojatien kohdalla ohjaavat liikennevalo-opasteet tai asianomainen liikenteen ohjaaja, ja jos kuljettajat saavat edetä, he eivät saa estää tai haitata jalankulkijoita, jotka ovat astuneet suojatielle; kääntyessään toiselle tielle, johon risteyksessä liittyy suojatie, on kuljettajan edettävä hitaasti ja väistettävä tarvittaessa pysähtymälläkin jalankulkijoita, jotka ovat jo käyttämässä tai ryhtymässä käyttämään suojatietä.''

Nykyinen 2 kohta numeroidaan 4 kohdaksi.

23 artikla
(Pysäyttäminen ja pysäköinti)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

1. Taajamien ulkopuolella pysäytetyt tai pysäköidyt ajoneuvot tai eläimet on mahdollisuuksien mukaan pidettävä poissa ajoradalta. Taajamissa tai niiden ulkopuolella niitä ei myöskään saa pitää pyöräteillä, jalkakäytävillä tai erityisesti jalankulkuliikenteeseen tarkoitetuilla pientareilla, jollei kansallisessa lainsäädännössä toisin määrätä.

Lisätään 3 kohdan b alakohtaan:

''iv) paikoissa, joissa ajoneuvo peittäisi liikennemerkkien tai liikennevalomerkkien näkyvyyden muilta tienkäyttäjiltä.

v) liikennemerkillä hitaille ajoneuvoille osoitetulla lisäkaistalla.''

3 kohdan c alakohta

Poistetaan v) alakohta

25 artikla
(Moottoritiet ja muut niiden kaltaiset tiet)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

''2. Moottoritielle tulevien kuljettajien on väistettävä moottoritiellä kulkevia ajoneuvoja. Heidän on käytettävä kiihdytyskaistaa, jos tiellä on tällainen.''

25_bis artikla
Erityisiä määräyksiä erityisliikennemerkein osoitettuja tunneleita varten

Lisätään seuraava uusi artikla:

''Tunneleissa, jotka on osoitettu erityisliikennemerkein, on sovellettava seuraavia sääntöjä:

1. Kaikilta kuljettajilta on kielletty

a) peruuttaminen,

b) U -käännöksen tekeminen,

c) pysäyttäminen tai pysäköiminen, paitsi erikseen tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

2. Vaikka tunneli on valaistu, kaikkien kuljettajien on kytkettävä toimintaan kauko- tai lähivalaisimet.

3. Kuljettajan on sammutettava moottori pidemmän pysäyksen yhteydessä.''

28 artikla
(Ääni- tai valaisinvaroitusmerkkien käyttö)

Muutetaan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

''2. Moottoriajoneuvojen kuljettajat voivat auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana käyttää äänimerkkien sijasta 32 artiklan 3 kohdassa mainittuja valaisinmerkkejä.''

30_bis artikla
Matkustajien kuljettaminen

Lisätään uusi artikla:

''Matkustajia ei saa kuljettaa niin suurta määrää tai tavalla, joka haittaa ajamista tai estää kuljettajan näkyvyyttä.''

32 artikla
Valaisimien käyttöä koskevat säännöt

Korvataan nykyisen 32 artiklan teksti seuraavalla:

1. Auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana, tai muuten milloin näkyvyys on riittämätön esimerkiksi sumun, lumisateen tai rankkasateen vuoksi, liikkuvassa ajoneuvossa on oltava kytkettynä seuraavat valaisimet:

a) Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja mopoissa kauko- tai lähivalaisimet ja takavalaisimet, sen mukaan mitkä valaisimet tässä yleissopimuksessa on määrätty pakolliseksi kullekin ajoneuvoluokalle;

b) Perävaunuissa etuvalaisimet, jos ne tämän yleissopimuksen 5 liitteen 30 kohdassa määrätään pakollisiksi, sekä vähintään kaksi takavalaisinta.

2. Kaukovalaisimet on kytkettävä pois päältä ja niiden sijasta käytettävä lähivalaisimia:

a) taajamissa, jos tie on riittävästi valaistu, ja taajamien ulkopuolella, jos ajorata on jatkuvasti valaistu ja valaistus on riittävää, jotta kuljettaja pystyy näkemään selvästi riittävälle etäisyydelle ja jotta muut tienkäyttäjät näkevät ajoneuvon riittävän kaukaa,

b) riittävän kaukana toisesta ajoneuvosta, jonka kuljettaja aikoo ohittaa, jotta vältettäisiin häikäisy ja toisen ajoneuvon kuljettaja voi jatkaa ajoaan vaivattomasti ja ilman vaaraa,

c) muissa olosuhteissa, joissa on välttämätöntä olla häikäisemättä muiden tienkäyttäjien tai tien vieressä olevalla vesiväylällä taikka rautatiellä liikkuvia.

3. Kuitenkin kun ajoneuvo seuraa toista lähietäisyydellä, kaukovalaisimia voidaan käyttää 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti ohitusaikomuksesta kertovan valomerkin antamiseen.

4. Sumuvalaisimia saa käyttää vain tiheässä sumussa, lumi- tai rankkasateessa tai vastaavissa olosuhteissa, sekä etusumuvalaisimia lähivalaisimien sijasta. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan sallia sumuvalaisimien ja lähivalaisimien yhtäaikainen käyttö tai vain sumuvalaisimien käyttö kapeilla mutkaisilla teillä.

5. Ajoneuvoissa, jotka on varustettu etuvalaisimilla, näitä valaisimia on käytettävä yhdessä kauko-, lähi- tai sumuvalaisimien kanssa.

6. Päiväsaikaan moottoripyörässä on ajon aikana käytettävä edessä vähintään yhtä lähivalaisinta sekä takana yhtä punaista valaisinta. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan sallia huomiovalaisimien käyttö lähivalaisimien sijasta.

7. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan moottoriajoneuvojen kuljettajille tehdä päiväsaikaan pakolliseksi joko lähi- tai huomiovalaisimien käyttö. Takavalaisimia pitää tässä tapauksessa käyttää yhtäaikaisesti sanottujen valaisimien kanssa.

8. Tielle pysäyttäneen tai pysäköidyn moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen kytketyn perävaunun olemassaolo on auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana ja muulloin, jos näkyvyys on riittämätön, osoitettava etu- ja takavalaisimilla. Tiheässä sumussa, lumi- ja rankkasateessa tai vastaavissa olosuhteissa voidaan myös käyttää lähivalaisimia tai sumuvalaisimia. Takasumuvalaisimia voidaan käyttää näissä olosuhteissa takavalaisimien lisäksi.

9. Tämän artiklan 8 kohdan määräyksistä huolimatta etu- ja takavalaisinten sijasta voidaan taajamassa käyttää pysäköintivalaisimia, edellyttäen että

a) ajoneuvo ei ole pidempi kuin kuusi metriä tai leveämpi kuin kaksi metriä,

b) ajoneuvoon ei ole kytketty perävaunua,

c) pysäköintivalaisimet on sijoitettu sille puolelle ajoneuvoa, joka on kauimpana ajoradan reunasta ajoneuvon ollessa pysähtyneenä tai pysäköitynä siihen.

10. Tämän artiklan 8 ja 9 kohdan määräyksistä huolimatta ajoneuvo voi olla pysähtyneenä tai pysäköitynä ilman mitään valaisimia

a) tiellä, joka on valaistu siten, että ajoneuvo on selvästi nähtävissä riittävältä etäisyydeltä,

b) ajoradan tai päällystetyn pientareen ulkopuolella,

c) ilman akkua olevien mopojen tai kaksipyöräisten sivuvaunuttomien moottoripyörien ollessa kyseessä taajamassa aivan ajoradan reunalla.

11. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan tehdä poikkeuksia 8 ja 9 kohdan määräyksiin ajoneuvojen pysäyttämisen tai pysäköinnin suhteen taajamissa sijaitsevilla erittäin vähän liikennöidyillä kaduilla.

12. Peruutusvalaisimia saa käyttää vain peruutettaessa tai ryhdyttäessä peruuttamaan ajoneuvoa.

13. Hätävilkkuja saa käyttää vain toisten tienkäyttäjien varoittamiseen erityisestä vaarasta,

a) kun rikkoontunutta tai onnettomuudessa osallisena ollutta ajoneuvoa ei voida välittömästi siirtää ja kun kyseinen ajoneuvo muodostaa esteen muille tienkäyttäjille,

b) kun muita tienkäyttäjiä varoitetaan välittömästä vaarasta.

14. Erityiset varoitusvalaisimet:

a) Sinistä valaisinta saavat käyttää vain hälytysajoneuvot, jotka ovat suorittamassa kiireistä tehtävää tai joista muita tienkäyttäjiä on tarpeen varoittaa.

b) Ruskeankeltaista valaisinta saa käyttää vain, jos ajoneuvo on erityisesti määrätty tehtäviin, jota varten ajoneuvo on varustettu erityisellä varoitusvalaisimella tai jos muita tienkäyttäjiä on tarpeen varoittaa kyseisestä ajoneuvosta.

Kansallisella lainsäädännöllä voidaan sallia muunväristen varoitusvalaisimien käyttö.

15. Ajoneuvossa ei missään tapauksessa saa olla punaista valaisinta edessä ja valkoista valaisinta takana, paitsi 5 liitteen 61 kohdassa määrätyissä poikkeustapauksissa. Ajoneuvoa ei saa muuttaa tai lisätä siihen valaisimia tavalla, joka on ristiriidassa tämän vaatimuksen kanssa.''

33 artikla
Muiden kuin 32 artiklassa mainittujen ajoneuvojen ja tiettyjen tienkäyttäjien valaisimia koskevat säännöt

Nykyisen 33 artiklan teksti korvataan seuraavalla:

1. Jokaisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän, johon 32 artiklan määräykset eivät sovellu, on ajon aikana auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana käytettävä vähintään yhtä valkoista tai vaaleankeltaista valaisinta edessä ja vähintään yhtä punaista valaisinta takana. Jos ajoneuvossa on edessä vain yksi valaisin tai takana vain yksi valaisin, se on sijoitettava ajoneuvon keskilinjalle tai liikennesuunnan vastaiselle puolelle.

a) Työntökärryissa eli käsin vedettävissä tai työnnettävissä kärryissä on oltava vähintään yksi valkoinen tai vaaleankeltainen valaisin edessä sekä vähintään yksi punainen valaisin takana. Nämä kaksi valaisinta voidaan korvata yhdellä valaisimella, joka on sijoitettava liikennesuunnan vastaiselle puolelle. Valaisimia ei edellytetä työntökärryissä, joiden leveys on alle metrin.

b) eläinten vetämissä ajoneuvoissa on oltava edessä kaksi valkoista tai vaaleankeltaista valaisinta ja takana kaksi punaista valaisinta. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan kuitenkin sallia näissä ajoneuvoissa vain yksi valkoinen tai vaaleankeltainen valaisin edessä ja yksi punainen valaisin takana. Valaisimien tulee molemmissa tapauksissa olla sijoitettu liikennesuunnan vastaiselle puolelle. Jos edellä mainittuja valaisimia ei voida kiinnittää ajoneuvoon, saattajan on kuljetettava niitä ajoneuvon vierellä liikennesuunnan vastaisella puolella. Lisäksi eläimen vetämiin ajoneuvoihin on asennettava taakse kaksi heijastinta, jotka on sijoitettava mahdollisimman lähelle ajoneuvon reunoja. Valaisimia ei edellytetä eläimen vetämissä ajoneuvoissa, joiden leveys on alle metrin. Kuitenkin näissä tapauksissa on ajoneuvon taakse liikennesuunnan vastaiselle puolelle tai keskelle sijoitettava yksi heijastin.

2. a) Liikkuessaan ajoradalla yöaikaan

i) yhden henkilön johtamien tai kulkueen muodostavien jalankulkijaryhmien on käytettävä liikennesuunnan vastaisella puolella vähintään yhtä valkoista tai vaaleankeltaista valaisinta edessä ja punaista valaisinta takana tai ruskeankeltaista valaisinta molempiin suuntiin,

ii) kuorma- ja vetojuhtien sekä ratsujen ohjastajien tai karjanajajien on käytettävä liikennesuunnan vastaisella puolella vähintään yhtä valkoista tai vaaleankeltaista valoa edessä ja yhtä punaista valoa takana tai ruskeankeltaista valaisinta molempiin suuntiin. Nämä valaisimet voivat olla sijoitettuna yhteen laitteeseen.

b) Tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuja valaisimia ei kuitenkaan vaadita asianmukaisesti valaistulla taajama-alueella.

35 artikla
(Rekisteröinti)

1 kohta a alakohta

Kuudennen alakohdan jälkeen lisätään seuraava uusi alakohta:

''- omamassa, jos kyseessä on tavarankuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo''

Lisätään seuraavat 1 kohtaan seuraavat uudet alakohdat:

c) Tämän yleissopimuksen 6 ja 7 liitteen ajoneuvoluokkiin A ja B kuuluvien moottoriajoneuvojen, ja mikäli mahdollista muiden moottoriajoneuvojen osalta:

i) todistuksen otsikossa on oltava rekisteröintivaltion tämän yleissopimuksen 3 liitteen mukainen tunnusmerkki;

ii) Kirjaimet A, B, C, E, F, G ja H on sijoitettava ennen a kohdassa vaadittuja kahdeksaa tietoa tai niiden jälkeen kaikissa rekisteröintitodistuksissa;

iii) ranskankieliset sanat Certificate d'immatriculation voidaan sijoittaa ennen tai jälkeen todistuksen otsikkoa rekisteröintimaan kansallisilla kielillä.

d) Väliaikaisesti muuten kuin teitse maahantuotujen perävaunujen ja puoliperävaunujen osalta todistuksen myöntäneen kansallisen viranomaisen oikeaksi todistama jäljennös rekisteritodistuksesta katsotaan riittäväksi.

39 artikla
(Teknilliset vaatimukset)

Muutetaan artiklan otsikko:

''Tekniset vaatimukset ja ajoneuvojen tarkastus''

Muutetaan nykyisen 39 artiklan teksti saman artiklan 1 kohdaksi.

Lisätään seuraavat uudet kohdat:

''2. Kansallisessa lainsäädännössä on vaadittava säännölliset teknilliset tarkastukset

a) henkilökuljetuksiin käytettäviltä moottoriajoneuvoilta, joissa kuljettajan paikan lisäksi on enemmän kuin kahdeksan paikkaa.

b) tavarakuljetuksiin käytettäviltä moottoriajoneuvoilta, joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 3500 kiloa, sekä näihin liitettäviltä perävaunuilta.

3. Kansallisessa lainsäädännössä pyritään niin pitkälle kuin mahdollista ulottamaan 2 kohdan määräyksiä muihin ajoneuvoihin.

40 artikla
(Väliaikaismääräykset)

Numeroidaan 40 artiklan nykyinen teksti 1 kohdaksi.

Lisätään seuraava uusi kohta:

2. Rekisteröintitodistuksen on oltava yhtäpitävä 35 artiklan 1 kohdan muutoksen kanssa viiden vuoden kuluessa muutoksen voimaantulosta. Tänä aikana myönnetyt todistukset tunnustetaan vastavuoroisesti päteviksi niissä määriteltyyn viimeiseen voimassaolopäivään saakka.

41 artikla
(Ajokorttien kelpoisuus)

Muutetaan artiklan otsikko seuraavasti:

''Ajokortit''

Lisätään seuraava uusi kohta:

''1. a) Jokaisella moottoriajoneuvon kuljettajalla on oltava ajokortti;

b) Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että ajokortit myönnetään vasta sen jälkeen, kun asianomainen viranomainen on varmistunut siitä, että kuljettaja omaa tarvittavan tiedon ja taidon;

c) kansallisessa lainsäädännössä on määriteltävä ajokortin saamisen ehdot.

d) minkään tässä yleissopimuksessa ei saa katsoa rajoittavan sopimuspuolen tai niiden osien oikeutta vaatia ajokorttia muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja mopojen osalta.''

Nykyiset 1 ja 2 kohdat numeroidaan 2 ja 3 kohdaksi.

Nykyinen 3 kohta poistetaan.

Nykyinen 4 kohdan teksti korvataan seuraavalla:

''4. Sopimuspuolet voivat kansallisessa lainsäädännössään jakaa alaryhmiin 6 ja 7 liitteessä tarkoitetut ajoneuvot. Jos ajokortti on rajattu tiettyihin ajoneuvoihin ajoneuvoluokan sisällä, ajoneuvoluokan tunnuskirjaimeen on lisättävä numero ja rajoituksen luonne on kerrottava ajokortissa.

Numeroidaan nykyinen 4 kohta 5 kohdaksi seuraavasti:

''5. Tämän artiklan 2 kohtaa ja 3 kohdan c alakohtaa sovellettaessa:

Numeroidaan nykyiset 5 ja 6 kohdat 6 ja 7 kohdaksi.

43 artikla
(Siirtymäsäännökset)

Numeroidaan nykyinen 43 artiklan teksti 1 kohdaksi.

Lisätään uusi 2 kohta seuraavasti:

''2. Kansallisten ajokorttien on oltava yhtäpitäviä 6 liitteen muutosten kanssa viiden vuoden kuluessa muutosten voimaantulosta. Tänä aikana myönnetyt ajokortit tunnustetaan vastavuoroisesti niiden viimeiseen voimassaolopäivään saakka.''

EHDOTETUT MUUTOKSET LIITE 5 (Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen tekniset vaatimukset)

1 kohta numeroidaan uudelleen 3 kohdaksi.

3 kohta numeroidaan uudelleen 1 kohdaksi ja muutetaan seuraavasti:

''1. Ottaen huomioon 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 39 artiklan 1 kohdan määräykset, tämän yleissopimuksen sopimuspuoli voi kansallisen lainsäädäntönsä nojalla rekisteröimiensä moottoriajoneuvojen ja tiellä käytettäväksi sallimiensa perävaunujen osalta antaa sääntöjä, jotka täydentävät tämän liitteen määräyksiä tai ovat tämän liitteen määräyksiä tiukempia. Kaikkien kansainväliseen liikenteeseen käytettävien ajoneuvojen on uutena käyttöönotettaessa täytettävä rekisteröintimaassa voimassaolevat tekniset määräykset.

I LUKU
(Jarrut)

5 kohta

Muutetaan alakohta b seuraavasti:

''b) seisontajarrun, jolla voidaan pitää ajoneuvo paikallaan kuormituksesta riippumatta havaittavassa kaltevuudessa ja sen jarrupintoja jarrutusasennossa pitävän laitteen on oltava toiminnaltaan puhtaasti mekaaninen;

7 kohta

Muutetaan seuraavasti:

7. Käyttöjarrun tulee vaikuttaa kaikkiin ajoneuvon pyöriin.

Lisätään seuraavat uudet kohdat:

10 bis. Kaikki ajoneuvon jarruttamiseen vaikuttava varusteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että käyttöjarru on tehokas pitkäaikaisen ja toistuvan käytön jälkeen.

10 ter. Käyttöjarrun toiminnan on oltava sopivasti tasapainotettu ja synkronisoitu ajoneuvon eri akselien välillä.

10 quater. Jos käyttöjarrun toimintaa avustaa osittain tai kokonaan toinen energialähde kuljettajan lihasvoiman lisäksi, ajoneuvo tulee olla mahdollista pysäyttää kohtuullisen matkan kuluessa myös energialähteen häiriön yhteydessä.

11 kohta

Muutetaan alakohdan b ensimmäinen lause seuraavasti:

''b) seisontajarru, jolla voidaan pitää ajoneuvo paikallaan kuormituksesta riippumatta havaittavassa kaltevuudessa ja jonka jarrupintoja...''

13 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''13. Käyttöjarrun on vaikutettava perävaunun kaikkiin pyöriin. Käyttöjarrun toiminnan on oltava sopivasti tasapainotettu ja synkronisoitu perävaunun eri akselien välillä.''

16 kohta

Korvataan viimeisen virkkeen sanat ''tämän liitteen 58 kohdassa'' sanoilla ''toisessa lisäliitteessä''.

17 kohta

Muutetaan alakohta b seuraavasti:

''b) Käyttöjarrun toiminnan toiminnan on oltava sopivasti tasapainotettu ja synkronisoitu ajoneuvoyhdistelmän eri akselien välillä.''

18 kohta

Korvataan alakohdassa b sanat ''pituusakselin'' sanalla ''pituussuunnassa''.

II LUKU
(Valot ja heijastinlaitteet)

II luvun otsikko

Muutetaan seuraavasti:

''Ajoneuvojen valaisimet ja merkinantolaitteet''

19 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''19. Tässä luvussa käsite

''kaukovalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään valaisemaan tietä pitkältä etäisyydeltä ajoneuvon edessä;

''lähivalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään valaisemaan tietä ajoneuvon edessä niin, ettei se aiheuta liiallista häikäisyä tai haittaa vastaantuleville kuljettajille ja muille tienkäyttäjille;

''etuvalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään osoittamaan ajoneuvon sijainti ja sen leveys edestäpäin katsottuna;

''takavalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään osoittamaan ajoneuvon sijainti ja sen leveys takaapäin katsottuna;

''jarruvalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään osoittamaan ajoneuvon takana oleville tienkäyttäjille, että kuljettaja jarruttaa käyttöjarrulla;

''etusumuvalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään parantamaan tien valaistusta tiheässä sumussa, lumi- tai rankkasateessa tai vastaavissa olosuhteissa;

''takasumuvalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään parantamaan ajoneuvon näkymistä takaapäin tiheässä sumussa, lumi- tai rankkasateessa tai vastaavissa olosuhteissa;

''peruutusvalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään valaisemaan tietä ajoneuvon takana ja varoittamaan muita tienkäyttäjiä siitä, että ajoneuvo peruuttaa tai on peruuttamaisillaan;

''suuntavalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään osoittamaan muille tienkäyttäjille, että kuljettaja aikoo muuttaa suuntaa oikealle tai vasemmalle;

''pysäköintivalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jota käytetään osoittamaan pysäköidyn ajoneuvon sijainti; se voi korvata etu- ja takavalaisimen;

''äärivalaisin'' tarkoittaa valaisinta, joka on sijoitettu leveyssuunnassa äärikulmiin ja mahdollisimman lähelle ajoneuvon yläosaa osoittamaan selvästi ajoneuvon kokonaisleveys. Tämä valo täydentää eräiden moottoriajoneuvojen ja perävaunujen etu- ja takavalaisimia kiinnittämällä erityistä huomiota näiden ajoneuvojen kokoon;

''hätävilkku'' tarkoittaa kaikkien suuntavalaisimien yhtäaikaisella toiminnalla annettua merkkiä;

''sivuvalaisin'' tarkoittaa ajoneuvon sivuun asennettua valaisinta, jonka tarkoituksena on osoittaa ajoneuvon sijainti sivulta katsottuna;

''erityinen varoitusvalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jonka tarkoituksena on osoittaa hälytysajoneuvoja tai ajoneuvoa taikka ajoneuvoja, joiden olemassa olo tiellä vaatii muilta tienkäyttäjiltä erityistä varovaisuutta, erityisesti ajoneuvosaattueita epätavallisen kokoisia ajoneuvoja sekä tienrakennus- ja ylläpitoajoneuvoja tai laitteita;

''takarekisterikilven valaisin'' tarkoittaa laitetta, jonka tarkoituksena on varmistaa takarekisterikilven valaiseminen, se voi koostua useista optisista elementeistä;

''huomiovalaisin'' tarkoittaa valaisinta, jonka tarkoituksena on parantaa ajoneuvon etuosan havaittavuutta ja näkyvyyttä ajon aikana;

''heijastin'' tarkoittaa laitetta, joka osoittaa ajoneuvon sijainnin siihen kuulumattoman valonlähteen antaman valon heijastamisella;

''valaiseva pinta'' tarkoittaa valoa lähettävän tehollisen pinnan kohtisuoraa projektiota poikittaisella tasolla. Heijastimissa tehollinen pinta tarkoittaa valoa heijastavan optisen yksikön näkyvää pintaa.

21 kohta

Poistetaan ensimmäisestä lauseesta sanat ''vähintään 100 metrin (325 jalkaa) matkalla''.

22 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''22. Moottoripyöriä lukuun ottamatta tulee moottoriajoneuvossa, jolla voidaan ylittää 10 km (6 mailia) tuntinopeus tasaisella tiellä, olla edessä parillinen lukumäärä valkoisia tai vaaleankeltaisia lähivalaisimia, jotka pystyvät riittävästi valaisemaan tien yöllä kirkkaalla ilmalla. Moottoriajoneuvon tulee olla varustettu siten, että enintään kaksi lähivalaisinta palaa samanaikaisesti. Lähivalaisimet on säädettävä siten, että ne vastaavat tämän liitteen 19 kohdan määritelmää.''

23 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''23. Kaksipyöräisiä sivuvaunuttomia moottoripyöriä lukuunottamatta tulee moottoriajoneuvossa olla edessä kaksi valkoista etuvalaisinta: sellaisin kauko- tai lähivalaisimin, jotka antavat vaaleankeltaisen valon; yhdistetyissä etuvaloissa on kuitenkin sallittu vaaleankeltainen valo. Jos nämä etuvalaisimet ovat ainoat ajoneuvon etuosassa sytytettyinä olevat valot, niiden tulee näkyä yöllä kirkkaalla ilmalla aiheuttamatta muille tienkäyttäjille kohtuutonta häikäisyä tai haittaa.''

24 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''24. a) Kaksipyöräisiä sivuvaunuttomia moottoripyöriä lukuunottamatta tulee moottoriajoneuvossa olla takana parillinen määrä punaisia takavalaisimia, jotka näkyvät yöllä kirkkaalla ilmalla aiheuttamatta muille tienkäyttäjille kohtuutonta häikäisyä tai haittaa.

b) Perävaunussa tulee olla takana parillinen määrä punaisia takavalaisimia, jotka näkyvät yöllä kirkkaalla ilmalla aiheuttamatta muille tienkäyttäjille kohtuutonta häikäisyä tai haittaa. Kuitenkin perävaunussa, jonka kokonaisleveys on enintään 0,8 metriä, voidaan käyttää ainoastaan yhtä tällaista valaisinta, jos perävaunu on kytketty kaksipyöräiseen sivuvaunuttomaan moottoripyörään.''

25 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''25. Moottoriajoneuvossa tai perävaunussa, jonka rekisterinumero on takana, tulee olla tämän numeron valaisemiseksi laite, jonka avulla numero on luettavissa yöllä kirkkaalla ilmalla.''

26 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''26. Kaikkien moottoriajoneuvojen (moottoripyörät mukaan lukien) sekä kaikkien yhden moottoriajoneuvon ja yhden tai useamman perävaunun muodostamien ajoneuvoyhdistelmien sähkökytkentöjen tulee olla sellaiset, että moottoriajoneuvon kaukovalaisimia, lähivalaisimia, etusumuvalaisimia, etuvalaisimia ja edellä 25 kohdassa mainittua valaisinlaitetta ei voida sytyttää, elleivät moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän takavalaisimet syty samanaikaisesti.

Takasumuvalaisimet on voitava sytyttää vain, jos kauko-, lähi- tai etusumuvalaisimet ovat sytytettyinä.

Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta kauko- ja lähivalaisimiin, kun niitä käytetään antamaan tämän yleissopimuksen 32 artiklan 3 kohdan mukaista valomerkkiä. Lisäksi sähkökytkentöjen on oltava sellaiset, että moottoriajoneuvon etuvalaisimet ovat sytytettyinä aina kun lähi-, kauko- tai sumuvalaisimet ovat kytkettyinä.''

27 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''Kaksipyöräisiä sivuvaunuttomia moottoripyöriä lukuun ottamatta tulee moottoriajoneuvossa olla takana vähintään kaksi punaista heijastinta, jotka eivät saa olla kolmion muotoisia. Kun heijastimia valaistaan toisen ajoneuvon kauko-, lähi- tai sumuvalaisimilla, niiden tulee olla yöllä kirkkaalla ilmalla näkyviä tämän ajoneuvon kuljettajalle.''

28 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''28. Perävaunussa tulee olla takana vähintään kaksi punaista heijastinta. Näiden heijastinten tulee olla tasasivuisia kolmioita, joiden kärki on ylöspäin ja yksi sivu vaakasuorassa. Kolmioon ei saa sijoittaa merkkivalaisinta. Näiden heijastimien tulee täyttää edellä 27 kohdassa mainitut näkyvyysvaatimukset. Kuitenkin kaksipyöräiseen sivuvaunuttomaan moottoripyörään kytketyssä perävaunussa, jonka kokonaisleveys on enintään 0.80 metriä, riittää yksi heijastin.''

29 kohta

Toisesta lauseesta poistetaan sanat ''sijoitusta ja''.

30 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''30. Perävaunussa tulee olla edessä kaksi valkoista etuvalaisinta, jos sen leveys ylittää 1,60 metriä. Tässä mainitut etuvalaisimet on sijoitettava niin lähelle perävaunun sivuja kuin mahdollista.''

31 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''31. Kaksipyöräisiä sivuvaunuttomia tai sivuvaunullisia moottoripyöriä lukuun ottamatta tulee moottoriajoneuvossa, jolla voidaan ylittää 25 km (15 mailia) tuntinopeus tasaisella tiellä, olla takana vähintään kaksi punaista jarruvalaisinta, joiden valon voimakkuus on huomattavasti suurempi kuin takavalaisimien. Sama määräys koskee myös ajoneuvoyhdistelmässä viimeisenä olevaa perävaunua.

32 kohta

Muutetaan alakohta a seuraavasti:

''a) Kaksipyöräisessä sivuvaunullisessa tai sivuvaunuttomassa moottoripyörässä tulee olla yksi tai kaksi lähivalaisinta, jotka täyttävät edellä 22 kohdassa määritellyt väriä ja näkyvyyttä koskevat vaatimukset.''

Alakohdassa b korvaa sanat valo ja valot sanoilla valaisin ja valaisimet.

Poistetaan alakohta c.

33 kohta

Korvataan sanat etuseisontavalo sanoilla etuvalaisin. Poistetaan viimeinen virke.

34 kohta

Korvataan takaseisontavalo sanalla takavalaisin.

35 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''35. Kaksipyöräisessä sivuvaunuttomassa moottoripyörässä tulee olla takana heijastin, joka ei saa olla kolmion muotoinen ja jonka tulee täyttää edellä 27 kohdassa määritellyt väriä ja näkyvyyttä koskevat vaatimukset.''

36 kohta

Korvataan jarruvalo sanalla jarruvalaisin.

37 kohta

Korvataan sanat valo sanoilla valaisin ja sanat etuseisontavalo sanoilla etuvalaisin sekä takaseisontavalo sanoilla takavalaisin. Poistetaan viimeinen lause.

38 kohta

Poistetaan kaksi viimeistä virkettä ja korvataan ne seuraavalla:

''Sähköajoneuvossa, jonka leveys on enintään 1,30 metriä ja jonka nopeus ei ylitä 40 km (25 mailia) tunnissa, riittää kuitenkin yksi kaukovalaisin ja yksi lähivalaisin.

39 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''39. Moottoriajoneuvossa, mopoa lukuunottamatta, ja perävaunussa tulee olla kiinteät ruskeankeltaiset vilkkuvat suuntavalaisimet, jotka on asennettu ajoneuvoon pareittain ja jotka ovat päivällä ja yöllä niiden tienkäyttäjien nähtävissä, joihin kyseisen ajoneuvon liikkeet vaikuttavat.''

40 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''40. Jos moottoriajoneuvoon on asennettu etusumuvalaisimet, tulee niiden antaa valkoista tai vaaleankeltaista valoa, niiden lukumäärän tulee olla kaksi, tai moottoripyörän osalta yksi, ja niiden tulee olla sijoitetut siten, että niiden valaiseva pinta ei missään kohdassa ole lähivalaisimien valaisevan pinnan ylintä kohtaa korkeammalla.''

41 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''41. Peruutusvalaisin ei saa aiheuttaa tarpeetonta häikäisyä tai haittaa muille tienkäyttäjille. Moottoriajoneuvoon kytkettyjen peruutusvalaisimien tulee antaa valkoista tai vaaleankeltaista valoa. Nämä valaisimet saavat syttyä vain, kun peruutusvaihde on kytkettynä.''

42 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''42. Suuntavalaisimia ja erityisiä varoitusvalaisimia lukuun ottamatta muut valaisimet eivät saa antaa kiertävää tai vilkkuvaa valoa. Sivuvalaisimet voivat vilkkua samanaikaisesti suuntavalaisimien kanssa.

Lisätään uudet kohdat 42 bis - 42 septies:

''42 bis. Erityisten varoitusvalaisimien tulee antaa kiertävää tai vilkkuvaa valoa. Näiden valaisimien värien tulee olla 32 artiklan 14 kohdan mukaisia.

42 ter. Moottoripyöriä lukuun ottamatta jokainen moottoriajoneuvo ja jokainen perävaunu on varustettava siten, että ne voivat lähettää hätävilkkumerkin.

42 quater. Moottoriajoneuvoon tai perävaunuun kytkettyjen takasumuvalaisimien tulee olla punaiset.

42 quinquies. Jokaisessa yli kuusi metriä pitkässä moottoriajoneuvossa tai perävaunussa tulee olla ruskeankeltaiset sivuheijastimet.

42 sexties. Jokaisessa yli 1,80 metriä leveässä moottoriajoneuvossa ja perävaunussa saa olla äärivalaisimet. Näiden valaisimien tulee olla pakolliset, jos moottoriajoneuvon tai perävaunun leveys ylittää 2,10 metriä. Jos näitä valaisimia käytetään, niitä tulee olla vähintään kaksi ja niiden tulee antaa valkoista tai ruskeankeltaista valoa eteenpäin ja punaista valoa taaksepäin.

42 septies. Jokaisessa moottoriajoneuvossa tai perävaunussa voi olla sivuvalaisimet. Jos tällaiset valaisimet on asennettu, niiden tulee antaa ruskeankeltaista valoa.''

43 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''43. Tämän liitteen määräyksiä sovellettaessa

a) pidetään kahden tai useamman samaan toimintoon käytettävien ja samaa väriä olevien valaisimien yhdistelmää yhtenä valaisimena riippumatta siitä, ovatko ne samanlaisia vai eivät;

b) pidetään yhtä nauhan muotoista valaisevaa pintaa kahtena tai parillisena määränä valaisimia, jos se on sijoitettu symmetrisesti ajoneuvon pituusakselin määräämään pystytasoon nähden. Tällaisen pinnan valaisemiseen tulee käyttää ainakin kahta valolähdettä, jotka on sijoitettu niin lähelle sen päitä kuin mahdollista.''

44 ja 45 kohdat

Korvataan sanat valo ja valot sanoilla valaisin ja valaisimet.

III LUKU

47 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''47. Jokaisessa moottoriajoneuvossa tulee olla yksi tai useampia taustapeilejä; näiden peilien lukumäärän, koon ja sijoittelun tulee olla sellaiset, että kuljettaja voi niistä seurata ajoneuvonsa takana olevaa liikennettä.''

53 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''53. Moottoriajoneuvon voimakoneena käytettävässä polttomoottorissa tulee olla tehokas äänenvaimentaja.''

54 kohta

Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

''54. Moottoriajoneuvon ja niiden perävaunujen pyörissä tulee olla ilmarenkaat, jotka takaavat hyvän pidon myös märällä tiellä. Tämä määräys...''

56 kohta

Muutetaan alakohtaa a seuraavasti:

''a) tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jossa on punaiset reunukset kolmion keskustan ollessa joko tyhjä tai väriltään vaalea; punainen reunus on varustettava heijastavalla nauhalla. Kilvessä voi myös olla punainen fluorisoiva alue ja/tai se voi olla valaistu läpinäkyvällä valaisimella; kilven tulee olla sellainen, että se voidaan tukevasti asettaa pystyasentoon; tai''

Korvataan nykyisen 58 kohdan otsikko ja teksti seuraavasti:

''Turvalaitteet

58. Mikäli se on teknisesti mahdollista, kaikkien 6 ja 7 liitteen mukaisesti ajoneuvoluokkaan B kuuluvien ajoneuvojen, kansallisessa lainsäädännössä määritellyllä tavalla erityistarkoituksiin suunniteltuja tai käytettyjä ajoneuvoja lukuunottamatta, ajosuuntaan olevat istuimet tulee varustaa hyväksytyillä turvavöillä tai vastaavilla yhtä tehokkailla varusteilla.

59 kohta

Muutetaan alakohtaa b seuraavasti:

''b) Sikäli kuin on mahdollista, moottoriajoneuvon suurjännitteellä toimivat sytytyslaitteet eivät saa aiheuttaa huomattavia radiohäiriöitä.''

Lisätään uusi alakohta e seuraavasti:

''e) Moottoriajoneuvoissa, joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia, on mikäli mahdollista oltava alleajosuojat sivulla ja takana.''

IV LUKU

60 kohta

Korvataan alakohdassa a sanat ''25 km (15 mailia) tunnissa'' sanoilla ''30 km (19 mailia) tunnissa''.

Lisätään uusi alakohta e seuraavasti:

''e) vammaisten henkilöiden käytettäväksi muutetuista ajoneuvoista.''

61 kohta

Muutetaan seuraavasti:

''61. Lisäksi sopimuspuolet voivat poiketa tämän liitteen määräyksistä rekisteröimiensä ajoneuvojen kohdalla, jotka saattavat tulla kansainväliseen liikenteeseen.

a) sallimalla ruskeankeltaisen värin käytön moottoriajoneuvojen ja perävaunujen etuvalaisimissa;

b) sallimalla poikkeavan valaisimien sijoituksen erityistarkoituksiin käytettävissä ajoneuvoissa, joiden ulkomuoto on sellainen, että mainittuja määräyksiä ei voitaisi noudattaa käyttämättä helposti vahingoittuvia tai irtoavia kiinnityslaitteita;

c) sallimalla poikkeuksia pitkiä kuormia (puunrunkoja, putkia tms.) kuljettaville perävaunuille, joita ei ole kytketty liikkeellä olevaan vetävään ajoneuvoon, vaan ainoastaan kiinnitetty siihen kuorman välityksellä;

d) sallimalla taaksepäin suuntautuvan valkoisen valaisimen ja eteenpäin suuntautuvan punaisen valaisimen käytön seuraavissa laitteissa;

hälytysajoneuvojen pyörivät vilkkuvat valaisimet;

poikkeuksellisten kuormien kiinteät valaisimet;

sivuvalaisimet ja heijastimet;

katolle sijoitettavat ammattiliikenteen tunnusvalaisimet;

e) sallimalla eteenpäin ja taaksepäin suuntautuvan sinisen valon käytön pyörivissä ja vilkkuvissa valaisimissa;

f) sallimalla erityistarkoituksiin erityisolosuhteissa käytettävän erikoisen muotoisen tai kokoisen ajoneuvon millä tahansa sivulla punaisten heijastavien tai fluorisoivien sekä valkoisten heijastavien nauhojen käytön.

g) sallimalla takarekisterikilven kuvioista tai kirjaimista taikka taustasta, tunnusmerkistä tai muista kansallisessa lainsäädännössä määritellyistä tunnuksista heijastuvan taaksepäin suuntautuvan valkoisen tai värillisen valon käytön.

h) sallimalla punaisen värin käytön takimmaisissa sivuheijastimissa ja sivuvalaisimissa.''

V LUKU
(Väliaikaismääräykset)

Lisätään uusi 62 bis kohta seuraavasti:

''62 bis. Jonkin sopimuspuolen alueella ennen tämän yleissopimuksen muutosten voimaantuloa tai kahden vuoden kuluessa niiden voimaantulosta rekisteröidyt ajoneuvot tai käyttöönotetut perävaunut eivät ole velvollisia noudattamaan tämän liitteen määräyksiä, edellyttäen, että ne täyttävät vuoden 1968 tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 5 liitteen määräykset siinä muodossa kuin olivat ennen näitä muutoksia tai muita sanotun liitteen V luvussa mainittuja määräyksiä.''

Lisäys

Tässä liitteessä mainittujen värien aikaan saamiseksi käytettävien värisuodattimien määrittely (trikromaattiset koordinaatit)

Lisätään seuraava uusi teksti:

''Sininen
raja vihreään päin    y=0,065+0,0805x
raja valkoiseen päin  y=0,400-x
raja purppuraan päin  x=0,133+0,600y''

EHDOTETUT MUUTOKSET Liite 6 Kansallinen ajokortti

Korvataan nykyinen 6 liitteen teksti seuraavalla:

''Liite 6

Kansallinen ajokortti

1. Kansallisen ajokortin on oltava asiakirja.

2. Ajokortti painetaan sillä kielellä tai niillä kielillä, jotka sen antava viranomainen tai sen antamiseen valtuutettu viranomainen määräävät käytettäväksi; siinä tulee kuitenkin olla ranskankielinen otsikko ''permis de conduire'', joka voi lisäksi olla käännetty muille kielille sekä ajokortin antaneen valtion nimi ja/tai tunnusmerkki.

3. Ajokorttiin tehdyissä merkinnöissä tulee käyttää vain latinalaisia kirjaimia tai englantilaista kursiivia tai ne tulee toistaa tässä muodossa.

4. Seuraavien tietojen on ilmettävä ajokortista; näitä tietoja tulee edeltää tai seurata numerot 1 - 11:

1. Sukunimi

2. Etunimet 1/

3. Syntymäaika ja -paikka 2/

4. Osoite 3/

5. Ajokortin antanut viranomainen

6. Ajokortin antopaikka ja -aika

7. Ajokortin viimeinen voimassaolo-päivä 4/

8. Ajokortin numero

9. Ajokortin myöntäneen viranomaisen allekirjoitus ja/tai leima tai sinetti

10. Haltijan nimikirjoitus 5/

11. Ajoneuvoluokat sekä niiden alaluokat, joiden kuljettamiseen ajokortti oikeuttaa sekä ilmoitus antopäivästä ja viimeiset voimassaolopäivät kunkin ajoneuvoluokan osalta.

Näiden tietojen lisäksi ajokorttiin on liitettävä haltijan valokuva. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan määritellä ajokorttiin lisättävät tiedot sekä ajokortin muoto ja painomateriaali.

5. Ajoneuvoluokat, joiden kuljettamiseen ajokortti voi oikeuttaa ovat seuraavat:

A. Moottoripyörät

B. Muut kuin A kohdassa mainitut moottoriajoneuvot, joiden suurin sallittu kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan paikan lisäksi enintään kahdeksan istumapaikkaa.

C. Muut kuin D kohdassa mainitut moottoriajoneuvot, joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 3500 kg.

D. Matkustajien kuljetukseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on enemmän kuin kahdeksan istumapaikkaa kuljettajan paikan lisäksi.

E. Ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetävä ajoneuvo kuuluu siihen luokkaan tai johonkin niistä luokista, joiden kuljettamiseen kuljettaja on oikeutettu (B ja/tai C ja/tai D), mutta jotka itse eivät kuulu mainittuun luokkaan tai luokkiin.

6. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan määritellä lisäluokkia niiden ajoneuvojen osalta, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin A - E, luokkien alaluokkia sekä ajoneuvoluokkien yhdistelmiä, jotka on selkeästi määriteltävä ajokortissa.

Alaviitteet:

1/ Isän tai aviomiehen nimi voidaan lisätä tähän.

2/ Jos syntymäaika ei ole tiedossa, ajokorttiin merkitään arvioitu ikä antamishetkellä. Jos syntymäpaikka on tuntematon, jätetään tyhjä tila. Syntymäpaikka voidaan korvata kansallisessa lainsäädännössä määritellyillä muilla tiedoilla.

3/ Osoite on vapaaehtoinen.

4/ Tämä on vapaaehtoinen, jos ajokortin voimassaoloaika on rajoittamaton.

5/ Tai peukalonjälki.''

EHDOTETUT MUUTOKSET Liite 7 (Kansainvälinen ajokortti)

Mallisivun N:o 1 alaviite 2:

Muutetaan seuraavasti:

''2. Korkeintaan kolme vuotta antopäivästä lukien tai kansallisen ajokortin voimassaolon loppumispäivä riippuen siitä, kumpi on aikaisempi.''

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.