100/1992

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, joita jäljempänä kutsutaan "sopimuspuoliksi",

haluten vahvistaa ja edelleen kehittää maidensa välisiä ystävällisiä suhteita ja vuorovaikutusta kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,

pitäen erityisen tärkeänä ihmisten välisiä suoria yhteyksiä, ajatusten vapaata liikkumista sekä toistensa kulttuurin ja tieteen saavutusten tunnetuksi tekemistä sekä

ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä suhteiden perusteista 20 päivänä tammikuuta 1992 tehdyn sopimuksen periaatteet ja määräykset,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät keskinäistä yhteistyötään kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla sen mukaan kuin tässä sopimuksessa määrätään.

2 artikla

Yhteistyötä toteutetaan kummankin maan yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä tutkimus-, kulttuuri- ja taidelaitosten ja -yhteisöjen kesken niiden toimivallan puitteissa kummankin maan lainsäädännön mukaisesti.

Sopimuspuolet tukevat arkistoalan kiinteitä yhteyksiä ja edistävät kummankin maan kirjastojen ja museoiden välisten suhteiden jatkuvaa kehittämistä.

Sopimuspuolet edistävät elokuva-alan yhteistyötä ja kummankin maan teattereiden ja musiikkilaitosten välisten yhteyksien kehittämistä.

Sopimuspuolet edistävät luovan työn ja muiden kansalaisjärjestöjen välisiä suoria yhteyksiä ja omatoimista yhteistyötä tämän sopimuksen tarkoittamilla aloilla.

Sopimuspuolet rohkaisevat kansalaistensa välisiä yhteyksiä ja kiinnostusta toistensa kulttuuriin ja tieteeseen sekä edistävät maidensa kansojen kielten opetusta ja tutkimusta.

3 artikla

Sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota yhteistyöhön kulttuuriperinteen säilyttämiseksi ja edistävät historiallisten ja kulttuurimuistomerkkien suojeluun, restaurointiin ja käyttöön liittyvien kokemusten vaihtoa.

4 artikla

Sopimuspuolet tukevat Venäjän suomensukuisen väestön sivistyksellisiä yhteyksiä Suomeen ja Venäjältä peräisin olevien mahdollisuuksia vaalia omaa kulttuuriperinnettään Suomessa.

5 artikla

Sopimuspuolet edistävät yhteistyötä tekijänoikeuksien ja niitä lähellä olevien oikeuksien alalla.

6 artikla

Sopimuspuolet ovat valmiita rohkaisemaan tiedotusvälineiden yhteistyötä ja helpottavat niiden edustajien toimintaolosuhteita molemmissa maissa.

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä kustannusalalla.

7 artikla

Sopimuspuolet edistävät urheilun ja liikunnan aloilla viranomaisten ja laitosten välistä yhteistyötä ja tutkimusta ja rohkaisevat liikunta- ja urheilujärjestöjä kehittämään edelleen keskinäistä yhteistyötään.

8 artikla

Sopimuspuolet kehittävät nuorisokysymyksiä käsittelevien viranomaisten ja laitosten välistä yhteistyötä ja rohkaisevat kummankin maan nuorisojärjestöjen ja nuorten välisiä yhteyksiä.

9 artikla

Sopimuspuolet edistävät matkailuvaihdon kehittämistä kummankin maan kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi.

10 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamista seuraa yhteinen työryhmä, joka koostuu asianomaisten ministeriöiden ja virastojen edustajista. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan tai jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen kummassakin maassa arvioimaan yhteistyön toteutumista ja laatimaan suunnitelmia sen kehittämiseksi.

Tämän sopimuksen toimeenpanemiseksi tarpeellisista pöytäkirjoista ja ohjelmista voidaan sopia asianomaisten viranomaisten kesken niiden toimivallan ja kummankin maan lainsäädännön mukaisesti.

11 artikla

Tämän sopimuksen voimaantulosta lukien lakkaavat olemasta voimassa 27 päivänä elokuuta 1960 Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä sivistyksellisestä yhteistyöstä tehty sopimus, 6 päivänä kesäkuuta 1984 Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä yhteistyöstä elokuva-alalla tehty sopimus sekä 6 päivänä lokakuuta 1987 Suomen ja SNTL:n välillä yhteistyöstä kulttuurin, tieteen ja opetuksen alalla vuosina 1988-1993 tehty ohjelma.

12 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosäännön mukaiset sopimuksen voimaantulolle tarpeelliset edellytykset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta kirjallisesti. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1992 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.