84/1992

Annettu: 04.09.1992

Asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 5 päivänä toukokuuta 1988 tehty Euroopan sosiaalisen peruskirjan lisäpöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (843/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 5 päivänä huhtikuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 29 päivänä huhtikuuta 1991, tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavan selityksen:

Euroopan sosiaalisen peruskirjan lisäpöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti Suomi sitoutuu noudattamaan lisäpöytäkirjan seuraavia määräyksiä: 1-4 artikla.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Alkuperäinen sopimus: 44/1991

Euroopan sosiaalisen peruskirjan LISÄPÖYTÄKIRJA

Johdanto

Tämän lisäpöytäkirjan allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat päättäneet

ryhtyä uusiin toimenpiteisiin laajentaakseen Torinossa 18 lokakuuta 1961 allekirjoitettavaksi avatun Euroopan sosiaalisen peruskirjan (jäljempänä "peruskirja") takaamaa sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien suojelua,

ovat sopineet seuraavasta:

I osa

Sopimuspuolet hyväksyvät toimintansa päämääräksi, johon pyritään kaikin asianmukaisin niin kansallisin kuin kansainvälisin keinoin, saada aikaan olosuhteet, joissa seuraavat oikeudet ja periaatteet voidaan toteuttaa tehokkaalla tavalla:

1. Kaikilla työntekijöillä on oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja tasavertaiseen kohteluun työ- ja ammattiasioissa ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

2. Työntekijöillä on oikeus saada tietoja ja osallistua yhteisiin neuvotteluihin yritysten sisällä.

3. Työntekijöillä on oikeus osallistua yrityksen työolosuhteita ja työympäristöä koskevien päätöksien ja parannuksien tekemiseen.

4. Jokaisella iäkkäällä henkilöllä on oikeus sosiaaliseen suojeluun.

II osa

Sopimuspuolet sitoutuvat III osan määräysten mukaisesti pitämään seuraavissa artikloissa määrättyjä velvoitteita itseään sitovina:

1 artikla
Oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja tasavertaiseen kohteluun työ- ja ammattiasioissa ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää

1. Toteuttaakseen oikeuden yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja tasavertaiseen kohteluun työ- ja ammattiasioissa ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää tehokkaalla tavalla sopimuspuolet sitoutuvat tunnustamaan tämän oikeuden ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen sen soveltamisen ja edistääkseen sitä seuraavilla alueilla:

- työhönpääsy, irtisanomissuoja ja uudelleensijoitus,

- ammatinvalinnanohjaus, ammatillinen koulutus, uudelleenkoulutus ja kuntoutus;

- työsuhteen ehdot ja työolosuhteet, palkkaus mukaan luettuna,

- urakehitys, mukaan luettuna uralla eteneminen.

2. Naisten suojelua, etenkin raskautta, synnytystä ja synnytyksen jälkeistä aikaa koskevia määräyksiä, ei pidä katsoa tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuksi syrjinnäksi.

3. Tämän artiklan 1 kappale ei estä erityistoimenpiteisiin ryhtymistä tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

4. Ammatilliset toiminnat, jotka laatunsa tai olosuhteiden vuoksi voidaan uskoa vain määrättyä sukupuolta olevien henkilöiden tehtäväksi, voidaan sulkea tämän artiklan tai joidenkin sen määräysten soveltamisalan ulkopuolelle.

2 artikla
Oikeus tiedonsaantiin ja yhteisiin neuvotteluihin

1. Toteuttaakseen työntekijöiden oikeuden tiedonsaantiin ja yhteisiin neuvotteluihin yrityksen sisällä tehokkaalla tavalla sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään toimenpiteisiin tai suosimaan toimenpiteitä, jotka tekevät kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti työntekijöille tai heidän edustajilleen mahdolliseksi

a. saada säännöllisesti tai sopivina ajankohtina ja ymmärrettävällä tavalla tietoja sen yrityksen taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta, jonka palveluksessa he ovat, edellyttäen, että tietty yrityksen kannalta mahdollisesti vahingollinen informaatio voidaan evätä tai pitää salassa; ja

b. saada hyvissä ajoin neuvotella päätösehdotuksista, joilla voisi olla huomattava vaikutus työntekijöiden etuihin, etenkin päätöksistä, joilla voisi olla merkittävä vaikutus yrityksen työllisyystilanteeseen.

2. Sopimuspuolet voivat sulkea tämän artiklan 1 kappaleen soveltamisalan ulkopuolelle sellaiset yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän työntekijöitä kuin kansallisen lainsäädännön tai käytännön määrittämä tietty lukumäärä.

3 artikla
Oikeus osallistua työolosuhteita ja työympäristöä koskevien päätöksien ja parannuksien tekemiseen

1. Toteuttakseen työntekijöiden oikeuden osallistua työolosuhteita ja työympäristöä koskevien päätöksien ja parannuksien tekemiseen tehokkaalla tavalla, sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään toimenpiteisiin tai suosimaan toimenpiteitä, jotka tekevät työntekijöille tai heidän edustajilleen mahdolliseksi kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti vaikuttaa osaltaan

a. työolosuhteita, työn organisaatiota ja työympäristöä koskevien päätöksien ja parannuksien tekemiseen,

b. työterveyteen ja -turvallisuuteen yrityksen piirissä,

c. sosiaalisten ja sivistyksellisten palvelujen ja edellytysten järjestämiseen yritysten piirissä,

d. näitä asioita koskevien määräysten noudattamisen valvontaan.

2. Sopimuspuolet voivat sulkea tämän artiklan 1 kappaleen soveltamisalan ulkopuolelle sellaiset yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän työntekijöitä kuin kansallisen lainsäädännön tai käytännön määrittämä tietty lukumäärä.

4 artikla
Iäkkäiden henkilöiden oikeus sosiaaliseen suojeluun

Jotta iäkkäiden henkilöiden oikeus sosiaaliseen suojeluun toteutuisi tehokkaalla tavalla, sopimuspuolet sitoutuvat joko suoraan tai yhteistyössä julkisten tai yksityisten järjestöjen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin tai suosimaan sopivia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on etenkin

1. tehdä iäkkäille henkilöille mahdolliseksi pysyä yhteiskunnan täysjäseninä niin kauan kuin mahdollista turvaamalla heille

a. riittävät varat, jotta he voivat viettää tyydyttävää elämää ja ottaa aktiivisesti osaa julkiseen, sosiaaliseen ja kulttuurielämään,

b. tiedotustoiminta, jonka kautta iäkkäät henkilöt saavat tietoja käytettävissä olevista palveluista ja tilaisuuksista ja näiden käyttömahdollisuuksista,

2. tehdä iäkkäille henkilöille mahdolliseksi valita vapaasti oma elämäntapansa ja viettää itsenäistä elämää heille tutussa ympäristössä niin kauan kuin he haluavat ja siihen pystyvät,

a. huolehtimalla heidän tarpeitaan ja terveydentilaansa vastaavien asuntojen saatavuudesta tai riittävää tukea heidän asunto-olojensa muuttamiseen,

b. heidän tilansa vaatimilla terveydenhuolto- ja muilla palveluilla,

3. taata laitoksissa asuville iäkkäille henkilöille asianmukainen tuki, ottaen huomioon heidän yksityiselämänsä, ja taata heille osallistuminen elinolosuhteitaan laitoksessa koskevien päätöksien tekemiseen.

III osa

5 artikla
Sitoumukset

1. Kukin sopimuspuoli sitoutuu

a. pitämään tämän lisäpöytäkirjan I osaa niiden päämäärien julistuksena, joihin se pyrkii kaikin asianmukaisin keinoin, kuten kyseisen osan johdannossa on mainittu,

b. pitämään tämän lisäpöytäkirjan II osan yhtä tai useampaa artiklaa itseään sitovina.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaisesti valitusta artiklasta tai artikloista ilmoitetaan Euroopan neuvoston pääsihteerille sopimusvaltion ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä.

3. Jokainen sopimuspuoli voi myöhemmin ilmoittaa pääsihteerille kirjallisesti, että se pitää itseään sitovina tämän lisäpöytäkirjan II osan mitä tahansa artikloja, joita se ei ole hyväksynyt jo tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti. Tällaisia myöhemmin tehtyjä sitoumuksia pidetään ratifioinnin tai hyväksymisen olennaisena osana ja niillä on sama vaikutus kolmannestakymmenennestä päivästä ilmoituksen jättämispäivästä lukien.

IV OSA

6 artikla
Tehtyjen sitoumusten noudattamisen valvonta

Sopimuspuolet antavat kertomukset niiden tämän lisäpöytäkirjan II osan määräysten soveltamisesta, jotka ne ovat hyväksyneet, peruskirjan 21 artiklan mukaisissa raporteissa.

V OSA

7 artikla
Sitoumusten toteuttaminen

1. Tämän lisäpöytäkirjan II osan 1-4 artiklan sovellettavat määräykset voidaan toteuttaa

a. laeilla tai säädöksillä,

b. työnantajien tai työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen välisillä sopimuksilla,

c. näiden kahden menetelmän yhdistelmällä tai

d. käyttäen muita soveliaita keinoja.

2. Tämän lisäpöytäkirjan II osan 2 ja 3 artiklasta johtuvat sitoumukset ovat voimassa, jos määräyksiä sovelletaan kyseisten työntekijöiden valtaosaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

8 artikla
Peruskirjan ja tämän lisäpöytäkirjan väliset suhteet

1. Tämän lisäpöytäkirjan määräykset eivät rajoita peruskirjan määräyksiä.

2. Peruskirjan 22-32 ja 36 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tähän pöytäkirjaan.

9 artikla
Alueellinen soveltaminen

1. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan kunkin sopimuspuolen emämaahan. Valtio voi allekirjoituksen tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettamisen yhteydessä määrittää Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä sen alueen, jota pidetään sen emämaana tätä tarkoitusta varten.

2. Ratifioidessaan tai hyväksyessään tämän pöytäkirjan tai milloin hyvänsä sen jälkeen jokainen sopimusvaltio voi kirjallisesti ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille, että pöytäkirjan tai sen osan soveltamisalaan kuuluvat mainitussa ilmoituksessa määritetty emämaan ulkopuolella sijaitseva alue tai määritetyt alueet, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa tai joista se haluaa ottaa kansainvälisen vastuun. Sen tulee selityksessään määrittää se lisäpöytäkirjan II osan artikla tai ne artiklat, jotka se hyväksyy sitoviksi selityksessä nimettyihin alueisiin nähden.

3. Lisäpöytäkirja kattaa edellämainitussa ilmoituksessa nimetyn alueen tai alueet kolmannestäkymmenennestä päivästä siitä, kun pääsihteeri on saanut tiedon tällaisesta selityksestä.

4. Sopimuspuoli voi myöhemmin ilmoittaa kirjallisesti Euroopan neuvoston pääsihteerille, että se hyväksyy sitoviksi artikloja, joita se ei ole jo aikaisemmin hyväksynyt alueen tai alueiden osalta, jotka pöytäkirja kattaa tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti. Tällaisia myöhemmin tehtyjä sitoumuksia on pidettävä alkuperäisen selityksen olennaisena osana kyseiseen alueeseen nähden ja niillä on sama vaikutus kolmannestakymmenennestä päivästä siitä, kun pääsihteeri on saanut tiedon kyseisestä selityksestä.

10 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen ja voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten peruskirjan allekirjoittaneille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Minkään Euroopan neuvoston jäsenvaltion ei tule ratifioida tai hyväksyä tätä pöytäkirjaa muulloin kuin samanaikaisesti peruskirjan ratifioinnin kanssa tai sen jälkeen. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä kolmannen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

3. Myöhemmin ratifioivien allekirjoittajavaltioiden osalta pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

11 artikla
Irtisanominen

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan vasta viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pöytäkirja sen kohdalta on tullut voimaan tai sitä seuraavien kaksivuotisjaksojen päättyessä ja kaikissa kyseisissä tapauksissa irtisanottuaan pöytäkirjan kuusi kuukautta aikaisemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille tehdyllä ilmoituksella. Tällainen irtisanominen ei vaikuta pöytäkirjan sitovuuteen muihin sopimuspuoliin nähden edellyttäen, että kyseisiä sopimuspuolia on aina vähintään kolme.

2. Sopimuspuoli voi edellisen kohdan määräysten mukaisesti sanoa irti hyväksymänsä tämän pöytäkirjan II osan jonkin artiklan edellyttäen, ettei sopimuspuolta sitovien artiklojen lukumäärä koskaan laske alle yhden.

3. Sopimuspuoli voi sanoa irti tämän lisäpöytäkirjan tai jonkin pöytäkirjan II osan artikloista tämän artiklan 1 kappaleessa määritellyillä ehdoilla sellaisen alueen osalta, johon pöytäkirjaa sovelletaan 9 artiklan 2 ja 4 kappaleen mukaisesti tehdyn selityksen nojalla.

4. Jokaisen peruskirjaan ja tähän lisäpöytäkirjaan sitoutuneen sopimuspuolen, joka irtisanoo peruskirjan sen 37 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti, katsotaan irtisanoneen myös lisäpöytäkirjan.

12 artikla
Tiedotukset

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille ja Kansainvälisen työjärjestön pääjohtajalle

a. allekirjoittamisista,

b. ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tallettamisista,

c. tämän pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä,

d. kaikista muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista tai tiedoksiannoista.

13 artikla
Liite

Tämän lisäpöytäkirjan liite muodostaa sen erottamattoman osan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän peruskirjan.

Tehty Strasbourgissa 5 päivänä toukokuuta 1988 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa viralliset jäljennökset kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle.

Pöytäkirjan liite Pöytäkirjan soveltamisala suojelun kohteena olevien henkilöiden osalta

1. Ulkomaalaiset kuuluvat 1-4 artiklan henkilöihin vain, jos nämä ovat muiden sopimuspuolten kansalaisia, jotka laillisesti asuvat tai työskentelevät säännöllisesti kyseisen sopimuspuolen alueella, edellyttäen, että näitä artikloja tulkitaan peruskirjan 18 ja 19 artiklan valossa.

Tämä tulkinta ei estä mitään sopimuspuolta tarjoamasta vastaavanlaisia etuja myös muille henkilöille.

2. Sopimuspuolet myöntävät Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1951 allekirjoitetun pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja 31 päivänä tammikuuta 1967 allekirjoitetun pakolaisten oikeusasemaa koskevan lisäpöytäkirjan määrittelemille pakolaisille, jotka laillisesti oleskelevat sen alueella, mahdollisimman edullisen kohtelun, joka ei missään tapauksessa ole epäedullisempi kuin se, johon sopimuspuoli on sitoutunut sanottujen sopimusten ja muiden kyseisiin pakolaisiin sovellettavien voimassa olevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

3. Sopimuspuolet myöntävät New Yorkissa 28 päivänä syyskuuta 1954 allekirjoitetun valtiottomien henkilöiden asemaa koskevan yleissopimuksen määrittelemille valtiottomille henkilöille, jotka laillisesti oleskelevat sen alueella, mahdollisimman edullisen kohtelun, joka ei missään tapauksessa ole epäedullisempi kuin se, johon sopimuspuoli on sitoutunut mainitun yleissopimuksen tai jonkin muun kyseisiin valtiottomiin henkilöihin sovellettavan voimassa olevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.

1 artikla

Katsotaan, että sosiaaliturvaan liittyvät asiat samoin kuin muut työttömyys-, vanhuus- ja leskeysetuuksiin liittyvät määräykset voidaan sulkea tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.

1 artikla 4 kappale

Tätä määräystä ei tule tulkita siten, että se edellyttäisi sopimuspuolten sisällyttävän lakeihin tai säädöksiin luettelon ammateista, jotka luonteensa tai suorittamisyhteytensä vuoksi voidaan varata määrättyä sukupuolta oleville henkilöille.

2 ja 3 artikla

1. Näitä artikloja sovellettaessa ilmaisu "työntekijöiden edustajat" tarkoittaa henkilöitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti tunnustetaan sellaisiksi.

2. Ilmaisu "kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö" kattaa tapauksesta riippuen lakien ja määräysten lisäksi työehtosopimukset, muut työnantajien ja työntekijöiden edustajien väliset sopimukset, tavat sekä asiaankuuluvan oikeuskäytännön.

3. Näitä artikloja sovellettaessa ilmaisun "yritys" ymmärretään tarkoittavan aineellisten tai aineettomien tekijöiden kokonaisuutta, joka on tai ei ole oikeushenkilö ja joka on muodostettu tuottamaan tavaroita tai palveluja taloudellisen voiton saavuttamiseksi ja jolla on valta päättää omasta markkinapolitiikastaan.

4. Katsotaan, että uskonnolliset yhteisöt ja niiden laitokset voidaan jättää näiden artiklojen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka nämä laitokset ovat 3 kappaleessa tarkoitettuja "yrityksiä". Laitokset, joiden harjoittamaa toimintaa tietyt ihanteet innoittavat tai tietyt, kansallisen lainsäädännön suojelemat moraalikäsitteet ja ihanteet ohjaavat voidaan jättää näiden artiklojen soveltamisalan ulkopuolelle siinä määrin, kuin se on tarpeen yrityksen aatteellisen toiminnan turvaamiseksi.

5. Katsotaan, että silloin kun jossakin valtiossa myönnetään 2 ja 3 artiklassa määrätyt oikeudet yrityksen eri laitoksissa, on katsottava, että kyseinen sopimuspuoli täyttää näistä määräyksistä johtuvat velvoitteet.

3 artikla

Määräys ei vaikuta valtioiden valtaoikeuksiin ja velvoitteisiin, kun kysymyksessä on työpaikkojen terveys- ja turvallisuusmääräysten hyväksyminen, tai kun kysymyksessä ovat niiden soveltamista valvovien elinten valtuudet ja velvollisuudet.

Ilmaisun "sosiaaliset ja sivistykselliset palvelut ja edellytykset" katsotaan tarkoittavan eräiden yritysten työntekijöilleen tarjoamia sosiaalisia ja/tai sivistyksellisiä palveluja, kuten huoltoavustusta, urheilukenttiä, imettäville äideille tarkoitettuja huoneita, kirjastoja, lasten lomaleirejä jne.

4 artikla 1 kappale

Tätä kappaletta sovellettaessa ilmaisu "niin kauan kuin mahdollista" tarkoittaa iäkkään henkilön fyysistä, henkistä ja älyllistä suorituskykyä.

7 artikla

Katsotaan, ettei 2 artiklan 2 kappaleen ja 3 artiklan 2 kappaleen mukaisesti soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä työntekijöitä oteta huomioon kyseisten työntekijöiden lukumäärää todettaessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.