60/1992

Annettu: 24.07.1992

Asetus Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Luxemburgissa 24 päivänä tammikuuta 1990 Suomen ja Luxemburgin välillä tehty tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 18/83) muuttamista koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä marraskuuta 1991 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (642/92) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, on voimassa 18 päivästä heinäkuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä marraskuuta 1991 annettu laki (642/92) ja tämä asetus tulevat voimaan 24 päivänä heinäkuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Alkuperäinen sopimus: 18/1983

PÖYTÄKIRJA Suomen ja Luxemburgin välisen tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus,

haluten tehdä sopimuspuolten välillä Luxemburgissa 1 päivänä maaliskuuta 1982 allekirjoitetun tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta pöytäkirjan,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 23 artiklan 1 kappaleen c) kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"c) Osinko, jonka Luxemburgissa asuva yhtiö maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä."

II artikla

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä tammikuuta 1990 kahtena suomen- ja ranskankielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.