48/1992

Annettu: 02.06.1992

Asetus teuraseläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 10 päivänä toukokuuta 1979 tehty teuraseläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 2 päivänä joulukuuta 1991, tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Teuraseläinten suojelua koskeva EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat tämän yleissopimuksen allekirjoittajavaltioita ja jotka

katsovat toivottavaksi varmistaa teuraseläinten suojelemisen;

katsovat, että kussakin maassa tulee yhdenmukaisesti noudattaa teurastusmenetelmiä, jotka mahdollisimman pitkälle säästävät eläimet kärsimykseltä ja kivulta;

katsovat, että eläimelle aiheutettu pelko, tuska, kärsimys ja kipu teurastuksen aikana voivat vaikuttaa lihan laatuun,

ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

Yleisperiaatteet

1 artikla

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan kotieläiminä pidettyjen kavioeläinten, märehtijöiden, sikojen, kanien ja siipikarjan kuljetukseen, säilyttämiseen, liikkumisen rajoittamiseen, tainnuttamiseen ja teurastukseen.

2. Tässä yleissopimuksessa

teurastamo tarkoittaa terveysvalvonnan alaista tilaa, joka on tarkoitettu eläinten ammattimaiseen teurastukseen lihan tuottamiseksi kulutusta varten tai muusta syystä;

eläinten kuljetus tarkoittaa eläinkuorman purkamista tai ajamista teurastamon kuormauslaitureilta, karsinoista tai pilttuista tiloihin tai paikkaan, jossa eläimet teurastetaan;

säilyttäminen tarkoittaa eläinten pitämistä teurastamossa sijaitsevissa pilttuissa, karsinoissa tai katetuissa tiloissa, jotta ne saisivat tarvittavan hoidon (vesi, rehu, lepo) ennen niiden teurastamista;

liikkumisen rajoittaminen tarkoittaa kaikkia tämän yleissopimuksen mukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on rajoittaa eläimen liikkeitä tainnuttamisen tai teurastuksen helpottamiseksi;

tainnuttaminen tarkoittaa kaikkia tämän yleissopimuksen määräysten mukaisia menetelmiä, jotka aiheuttavat eläimelle tajuttomuustilan, joka kestää sen kuolemaan asti ja näin säästää sen kaikissa tapauksissa kaikelta vältettävissä olevilta kärsimyksiltä;

teurastaminen tarkoittaa eläimen kuoleman aiheuttamista sen liikkumisen rajoittamisen, tainnuttamisen ja verenlaskun jälkeen tämän yleissopimuksen III luvussa määrätyin poikkeuksin.

2 artikla

1. Sopimuspuolet ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin tämän yleissopimuksen määräysten toteuttamisen varmistamiseksi.

2. Mikään tämän yleissopimuksen määräys ei kuitenkaan estä sopimuspuolia säätämästä ankarampia määräyksiä eläinten suojelemiseksi.

3. Sopimuspuolet varmistavat, että teurastamojen suunnittelu, rakenne, tilat ja toiminta ovat sellaiset, että ne takaavat tässä yleissopimuksessa edellytettyjen soveltuvien määräysten noudattamisen, jotta eläimet säästyvät kaikelta vältettävissä olevalta kiihtymiseltä, kivulta tai kärsimykseltä.

4. Sopimuspuolet varmistavat, että sekä teurastamoissa että niiden ulkopuolella teurastetut eläimet säästetään kaikelta vältettävissä olevalta kivulta tai kärsimykseltä.

II LUKU

Eläinten toimittaminen teurastamoon ja niiden säilyttäminen teurastukseen saakka

3 artikla

1. Eläimet on purettava kuormasta niin nopeasti kuin mahdollista. Eläinten odottaessa kuljetusajoneuvossa niitä on suojattava äärimmäisiltä ilmasto-olosuhteilta ja niille on järjestettävä riittävä tuuletus.

2. Tällaisten eläinten kuljetuksesta ja säilyttämisestä vastuussa olevalla henkilökunnalla on oltava tarvittavat tiedot ja taidot ja heidän on toimittava tämän yleissopimuksen vaatimusten mukaisesti.

II LUKU

Eläinten toimittaminen teurastamoon ja niiden säilyttäminen teurastukseen saakka I OSA Eläinten siirtäminen teurastamojen alueella

4 artikla

1. Eläimet on purettava kuormasta ja eläimiä on kuljetettava varovasti.

2. Eläinten purkamiseen kuormasta on käytettävä asianmukaisia varusteita, kuten siltoja, luiskia ja käytäviä. Varusteissa on oltava hyvän jalansijan tarjoava lattia ja tarvittaessa kaiteet. Siltojen, luiskien ja käytävien kaltevuuden on oltava mahdollisimman vähäinen.

3. Eläimiä ei saa säikyttää tai saattaa kiihdyksiin. Kaikissa tapauksissa on pidettävä huolta siitä, että varmistetaan se, etteivät eläimet kaadu silloilla, luiskilla tai käytävillä eivätkä voi pudota niiltä. Erityisesti on kiellettyä nostaa eläimiä päästä, jaloista tai hännästä tavalla, joka tuottaa niille kipua tai kärsimystä.

4. Eläimiä on tarvittaessa talutettava yksitellen. Käytävät, joita pitkin eläimiä kuljetetaan, on suunniteltava niin, etteivät eläimet voi loukata itseään.

5 artikla

1. Eläimiä kuljetettaessa on käytettävä hyväksi niiden laumavaistoa. Välineitä tulee käyttää ainoastaan eläinten ohjaamiseksi ja niitä saa käyttää vain lyhyitä aikoja. Eläimiä on erityisesti kiellettyä lyödä mihinkään erityisen arkaan ruumiinosaan tai painaa mistään erityisen arasta ruumiinosasta. Sähköiskuja saa antaa vain nautakarjalle ja sioille, sillä edellytyksellä, että sähköiskut kestävät enintään kaksi sekuntia kerrallaan, ja ne annetaan riittävän harvaan, ja että eläimillä on tilaa liikkua; tällaisia sähköiskuja saa antaa vain asianmukaisiin lihaksiin.

2. Eläinten häntiä ei saa murskata, vääntää eikä katkaista, eikä niiden silmiin saa tarttua. Lyönnit ja potkut ovat kiellettyjä.

3. Eläinten kuljetushäkkejä, -koreja ja laatikoita on käsiteltävä varovasti. Niitä ei saa heittää maahan eikä kaataa.

4. Kuorma, jossa eläimiä kuljetetaan sellaisissa häkeissä, koreissa tai laatikoissa, joissa on joustava tai rei'itetty pohja, on purettava erityisen varovaisesti, jotta eläinten raajojen vahingoittuminen vältetään. Tarvittaessa eläimet on purettava kuormasta yksitellen.

6 artikla

1. Eläimiä ei saa viedä teurastuspaikalle, ellei niitä voida teurastaa välittömästi.

2. Eläimet, joita ei voida teurastaa välittömästi niiden tultua teurastamolle, on vietävä säilytystiloihin.

II LUKU

Eläinten toimittaminen teurastamoon ja niiden säilyttäminen teurastukseen saakka OSA II Säilytys

7 artikla

1. Eläimiä on suojeltava epäsuotuisilta sääolosuhteilta. Teurastamoissa on oltava riittävästi parsia ja karsinoita eläinten suojaamiseksi huonoilta sääolosuhteilta.

2. Lattiat eivät saa olla liukkaita sellaisissa tiloissa, joissa eläimiä puretaan kuormasta tai kuljetetaan tai joihin ne jätetään odottamaan tai joissa niitä väliaikaisesti säilytetään. Lattian on oltava sellainen, että se voidaan puhdistaa ja desinfioida ja jolta nesteet voidaan täysin johtaa pois.

3. Teurastamoissa on oltava katettuja tiloja, joissa on juoma- ja ruokintakaukalot sekä välineet eläinten kytkemiseksi.

4. Eläimille, jotka joutuvat yöpymään teurastamossa, on järjestettävä sellaiset tilat ja ne on tarvittaessa kytkettävä siten, että ne voivat laskeutua makuulle.

5. Eläimet, jotka lajinsa, sukupuolensa, ikänsä tai alkuperänsä johdosta luonnostaan suhtautuvat vihamielisesti toisiinsa, on erotettava toisistaan.

6. Eläimet, joita on kuljetettu häkeissä, koreissa tai laatikoissa, on teurastettava mahdollisimman pian, muussa tapauksessa niille on annettava vettä ja ruokaa 8 artiklan määräysten mukaisesti.

7. Jos eläimet ovat joutuneet olemaan korkeissa lämpötiloissa kostealla säällä, ne on jäähdytettävä.

8. Sääolosuhteiden niin vaatiessa (esim. korkea kosteus, alhaiset lämpötilat) eläimet on sijoitettava hyvin ilmastoituihin tiloihin. Ruokinnan aikana pilttuissa on oltava asianmukainen valaistus.

II LUKU

Eläinten toimittaminen teurastamoon ja niiden säilyttäminen teurastukseen saakka III OSA Hoito

8 artikla

1. Ellei eläimiä viedä ensi tilassa teurastuspaikalle, niille on annettava vettä niiden saapuessa teurastamoon.

2. Lukuunottamatta eläimiä, jotka teurastetaan 12 tunnin kuluessa niiden saapumisesta, eläimille on annettava kohtuullinen määrä rehua ja vettä sopivin väliajoin niiden saavuttua teurastamoon.

3. Jos eläimet eivät ole kytkettyinä, niillä on oltava ruokintakaukalot, jotka mahdollistavat niiden häiriöttömän syömisen.

9 artikla

1. Eläinten kunto ja terveydentila on tarkastettava vähintään joka aamu ja ilta.

2. Sairaat, heikot tai vahingoittuneet eläimet on teurastettava välittömästi. Jos tämä ei ole mahdollista, ne on sijoitettava erilleen muista eläimistä teurastettavaksi ensi tilassa.

II LUKU

Eläinten toimittaminen teurastamoon ja niiden säilyttäminen teurastukseen saakka IV OSA Muut määräykset

10 artikla

Poroja koskien sopimuspuolet voivat myöntää poikkeuksia tämän yleissopimuksen II luvun määräyksistä.

11 artikla

Sopimuspuolet voivat säätää, että tämän yleissopimuksen II luvun määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin eläinten siirtämisessä ja säilyttämisessä muualla kuin teurastamoissa.

III LUKU

Teurastaminen

12 artikla

Eläinten liikkumista on tarvittaessa rajoitettava välittömästi ennen teurastamista ja ne on 17 artiklassa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta tainnutettava sopivalla tavalla.

13 artikla

Nautaeläinten rituaaliteurastuksessa eläinten liikkumista on rajoitettava ennen teurastusta siten suunnitelluilla mekaanisilla välineillä, että eläimet säästyvät kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, kärsimykseltä, levottomuudelta, vahingoittumiselta ja ruhjoutumiselta.

14 artikla

Eläinten liikkumista ei saa rajoittaa tavalla, joka tuottaa vältettävissä olevaa kärsimystä; eläinten takaraajoja ei saa sitoa, eikä eläintä saa ripustaa ennen tainnuttamista tai rituaaliteurastuksessa ennen verenlaskun loppua. Siipikarjan ja kanit saa kuitenkin ripustaa teurastusta varten, edellyttäen että tainnutus tapahtuu välittömästi ripustamisen jälkeen.

15 artikla

Muut kuin 1 artiklan 2 kappaleessa mainitut teurastukseen liittyvät toimenpiteet saa aloittaa vasta kun eläin on kuollut.

16 artikla

1. Kunkin sopimuspuolen sallimien tainnutusmenetelmien on saatettava eläin tajuttomuuden tilaan, joka kestää niiden teurastukseen asti näin säästäen ne kaikissa tapauksissa kaikelta vältettävissä olevalta kärsimykseltä.

2. Puntillan, vasaran, veitsen ja kirveen käyttö on kielletty.

3. Kavioeläinten, märehtijöiden ja sikojen ollessa kyseessä vain seuraavat tainnutusmenetelmät ovat hyväksyttävissä:

- mekaaniset keinot välinein, jotka antavat iskun aivojen kohdalle tai lävistävät kallon aivojen kohdalta;

- elektronarkoosi;

- kaasuanestesia.

4. Jokainen sopimuspuoli voi myöntää poikkeuksia tämän artiklan 2 ja 3 kappaleista, milloin tuottaja teurastaa eläimen sen kasvatustilalla omaan käyttöön.

17 artikla

1. Sopimuspuolet voivat myöntää poikkeuksia määräyksistä, jotka koskevat ennen teurastusta tapahtuvaa tainnutusta seuraavissa tapauksissa:

- uskonnollisten rituaalien mukainen teurastus;

- hätäteurastus, jos tainnutus ei ole mahdollista;

- siipikarjan ja kanien teurastus hyväksytyin menetelmin, jotka aiheuttavat välittömän kuoleman;

- eläinten tappaminen terveysvalvontatarkoituksissa, milloin tämä erityisistä syistä on välttämätöntä.

2. Kaikkien tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä soveltavien sopimuspuolten on kuitenkin varmistettava, että tällaisen eläinten teurastuksen tai tappamisen aikana eläimet säästyvät kaikelta vältettävissä olevalta kivulta ja kärsimykseltä.

18 artikla

1. Sopimuspuolet varmistavat ammatikseen eläinten liikkumista rajoittavien, tainnuttavien ja teurastavien henkilöiden ammattitaidon.

2. Sopimuspuolet varmistavat, että eläinten liikkumiseen, tainnuttamiseen ja teurastamiseen välttämättömät välineet tai laitteet ovat yleissopimuksen vaatimusten mukaisia.

19 artikla

Sopimuspuolet varmistavat salliessaan uskonnollisten rituaalien mukaisen teurastuksen, milloin ne eivät itse myönnä siihen tarvittavaa lupaa, että asianomainen uskontokunta on myöntänyt asianmukaiset luvat eläinten teurastajille.

IV LUKU

Loppumääräykset

20 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja Euroopan talousyhteisölle. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin neljännen Euroopan neuvoston jäsenen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

3. Allekirjoittajaosapuolen osalta, joka tämän artiklan 2 kappaleessa mainitun ajankohdan jälkeen ratifioi tai hyväksyy yleissopimuksen, se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

21 artikla

1. Tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomitea voi sellaisin ehdoin, joita se pitää soveliaina, kutsua minkä tahansa Euroopan neuvoston ulkopuolisen valtion liittymään tähän yleissopimukseen.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan ja se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua tallettamisesta.

22 artikla

1. Jokainen valtio voi allekirjoituksen tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä ilmoittaa, millä alueella tai alueilla tätä yleissopimusta sovelletaan.

2. Jokainen valtio voi ratifioimis,- hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan tai milloin tahansa myöhemmin ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä ulottavansa tämän yleissopimuksen koskemaan myös muuta ilmoituksessa mainittua aluetta tai alueita, joiden kansainvälisistä suhteista se vastaa tai joiden puolesta sillä on valtuudet tehdä sitoumuksia.

3. Edellisen kappaleen perusteella annettu selitys voidaan minkä tahansa siinä mainitun alueen osalta peruuttaa pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jonka pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

23 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän yleissopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

24 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja jokaiselle sopimuspuolelle, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen,

a) kaikista allekirjoituksista;

b) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

c) kaikista tämän yleissopimuksen voimaantulopäivistä 20 ja 21 artiklan mukaisesti;

d) kaikista 22 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti vastaanotetuista selityksistä;

e) kaikista 22 artiklan 3 kappaleen määräysten mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista;

f) kaikista 23 artiklan määräysten mukaisesti vastaanotetuista irtisanomisista ja niiden voimaantulopäivistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 10 päivänä toukokuuta 1979 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.