47/1992

Annettu: 02.06.1992

Asetus tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 10 päivänä maaliskuuta 1976 tehty tuotantoeläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 2 päivänä joulukuuta 1991, tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu viranomainen on Suomessa maa- ja metsätalousministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tuotantoeläinten suojelua koskeva eurooppalainen YLEISSOPIMUS

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen,

pitävät suotavana hyväksyä yhteiset määräykset tuotantoeläinten suojelemiseksi erityisesti nykyaikaisissa invensiivisissä tuotantojärjestelmissä,

ja ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

Yleiset periaatteet

1 artikla

Tätä yleissopimusta sovelletaan eläinten pitämiseen, hoitoon ja eläinsuojiin ja erityisesti eläimiin, joita pidetään nykyaikaisissa intensiivisissä tuotantojärjestelmissä. Tässä yleissopimuksessa sana "eläin" tarkoittaa elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoon tai muuhun maataloustuotantoon kasvatettua tai pidettävää eläintä, ja "nykyaikaiset intensiiviset tuotantojärjestelmät" tarkoittavat järjestelmiä, joissa käytetään enimmäkseen automatiikan avulla toimivia teknisiä apuvälineitä.

2 artikla

Jokaisen sopimuspuolen on noudatettava tämän yleissopimuksen 3-7 artiklassa annettuja eläinten hyvinvointia koskevia periaatteita.

3 artikla

Eläimille on annettava rehua, suojaa, vettä ja hoitoa kunkin lajin ja sen kehitys-, sopeutumis- ja kesyyntymisasteen mukaan siten, kuin niiden fysiologiset ja etologiset tarpeet kertyneen kokemuksen ja tieteellisen tietämyksen perusteella edellyttävät.

4 artikla

1. Eläimen asianmukaista liikkumisvapautta, ottaen huomioon sen lajin sekä kertyneen kokemuksen ja tieteellisen tietämyksen, ei saa rajoittaa siten, että eläimelle tuotetaan tarpeetonta kärsimystä tai että sitä vahingoitetaan.

2. Milloin eläintä pidetään jatkuvasti tai säännöllisesti kytkettynä tai suljettuna tilassa, sille on annettava riittävästi tilaa, siten kun sen fysiologiset ja etologiset tarpeet kertyneen kokemuksen ja tieteellisen tietämyksen perusteella edellyttävät.

5 artikla

Valaistuksen, lämpötilan, kosteuden, ilmanvaihdon, tuuletuksen ja muiden ympäristöolosuhteiden kuten kaasupitoisuuksien ja melun voimakkuuden eläinsuojissa on vastattava eläinlajin ja sen kehitys-, sopeutumis- ja kesyyntymisasteen fysiologisia ja etologisia tarpeita kertyneen kokemuksen ja tieteellisen tietämyksen perusteella.

6 artikla

Eläimelle ei saa antaa rehua tai nestettä siten, eikä rehu tai neste saa sisältää mitään sellaista, että eläimelle saattaa aiheutua tarpeetonta kärsimystä tai että se vahingoittuu.

7 artikla

1. Eläinten kunto ja terveydentila on perusteellisesti tarkastettava riittävin väliajoin, jotta eläimelle ei tuoteta tarpeetonta kärsimystä, ja nykyaikaisissa intensiivisissä tuotantojärjestelmissä vähintään kerran päivässä.

2. Nykyaikaisissa intensiivisissä tuotantojärjestelmissä käytettävät tekniset laitteet on tarkastettava perusteellisesti vähintään kerran päivässä, ja mahdolliset viat on korjattava mahdollisimman nopeasti. Jos vikaa ei voida heti korjata, on välittömästi ryhdyttävä kaikkiin tilapäisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

II LUKU

Yksityiskohtien toteuttaminen

8 artikla

1. Vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta perustetaan pysyvä toimikunta.

2. Jokaisella sopimuspuolella on oikeus määrätä edustaja pysyvään toimikuntaan. Jokaisella Euroopan neuvoston jäsenvaltiolla, joka ei ole tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, on oikeus olla edustettuna pysyvässä toimikunnassa tarkkailijana.

3. Euroopan neuvoston pääsihteeri kutsuu koolle pysyvän toimikunnan katsoessaan sen tarpeelliseksi ja joka tapauksessa sopimuspuolten enemmistön edustajien tai Euroopan talousyhteisön, joka myös on sopimuspuoli, edustajan sitä pyytäessä.

4. Pysyvä toimikunta on päätösvaltainen kun sopimuspuolten edustajien enemmistö on läsnä.

5. Pysyvä toimikunta tekee päätökset annettujen äänten enemmistöllä. Seuraavista tapauksista voidaan kuitenkin päättää vain annettujen äänten yksimielisellä hyväksynnällä:

a) 9 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen suositusten hyväksyminen,

b) sallia muiden kuin tämän artiklan 2 kappaleessa mainittujen henkilöiden pääsy kokoukseen tarkkailijoina,

c) 13 artiklassa mainitun raportin hyväksyminen; raporttiin voidaan tarvittaessa kirjata eriävät mielipiteet.

6. Tämän yleissopimuksen määräykset huomioon ottaen pysyvä toimikunta laatii omat menettelytapasääntönsä.

9 artikla

1. Pysyvä toimikunta vastaa sopimuspuolille tämän yleissopimuksen I luvussa esitettyjen yleisten periaatteiden toteuttamisesta tehtävien suositusten yksityiskohtaisten määräysten laatimisesta ja hyväksymisestä eri eläinlajeja koskevan tieteellisen tietämyksen perusteella.

2. Voidakseen suorittaa tämän artiklan 1 kappaleessa sille määrätyt tehtävät, pysyvä komitea seuraa tieteellisen tutkimuksen ja uusien eläinten hoitomenetelmien kehitystä.

3. Ellei pysyvä toimikunta ole pidempää ajanjaksoa määrännyt, suositus tulee voimaan suosituksena kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona toimikunta on sen hyväksynyt. Suosituksen voimaantulopäivästä lukien kukin sopimuspuoli joko toteuttaa sen tai tiedottaa pysyvälle toimikunnalle Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, mistä syystä se on päättänyt, ettei se voi aloittaa tai jatkaa suosituksen toteuttamista.

4. Jos vähintään kaksi sopimuspuolta tai Euroopan talousyhteisö, joka myös on sopimuspuoli, on jättänyt tämän artiklan 3 kappaleen mukaisen ilmoituksen päätöksestään, että ne eivät aio toteuttaa tai eivät enää toteuta suositusta, suosituksen voimassaolo raukeaa.

10 artikla

Pysyvä toimikunta pyrkii kaikin tavoin helpottamaan tämän yleissopimuksen toteuttamisesta sopimuspuolten välillä syntyvien vaikeuksien ystävällismielistä ratkaisua.

11 artikla

Pysyvä toimikunta voi sopimuspuolen pyynnöstä esittää neuvoa-antavan mielipiteensä mistä tahansa eläinsuojelua koskevasta kysymyksestä.

12 artikla

Jokainen sopimuspuoli voi nimetä viranomaisen tai viranomaisia, joilta pysyvä toimikunta voi pyytää tietoja ja neuvoja työhönsä. Sopimuspuolet ilmoittavat asianomaisten viranomaisten nimet ja osoitteet Euroopan neuvoston pääsihteerille.

13 artikla

Kolmannen vuoden päättyessä tämän yleissopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen vuoden väliajoin pysyvä toimikunta jättää Euroopan neuvoston ministerikomitealle selonteon työstään ja yleissopimuksen toimivuudesta sekä tekee sen tarpeelliseksi katsoessaan muutosehdotuksia yleissopimukseen.

III LUKU

Loppumääräykset

14 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja Euroopan talousyhteisölle. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona neljäs Euroopan neuvoston jäsenvaltio on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

3. Allekirjoittajaosapuolen osalta, joka ratifioi tai hyväksyy yleissopimuksen tämän artiklan 2 kappaleessa mainitun päivämäärän jälkeen, yleissopimus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

15 artikla

1. Tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomitea voi asianmukaisiksi katsomillaan ehdoilla kutsua minkä tahansa Euroopan neuvostoon kuulumattoman valtion liittymään tähän yleissopimukseen.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan; se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua liittymiskirjan tallettamispäivämäärästä.

16 artikla

1. Sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa määritellä alueen tai alueet, joilla tätä yleissopimusta sovelletaan.

2. Sopimuspuoli voi tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai milloin tahansa myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettavalla selityksellä saattaa tämän yleissopimuksen koskemaan myös muuta selityksessä määriteltyä aluetta, jonka kansainvälisistä suhteista se vastaa tai jonka puolesta sillä on oikeus tehdä sitoumuksia.

3. Edellisen kappaleen mukaisesti tehty selitys voidaan peruuttaa jonkin siinä mainitun alueen osalta tämän yleissopimuksen 17 artiklassa määrätyllä menettelyllä.

17 artikla

1. Sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän yleissopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettavalla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

18 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja kaikille sopimuspuolille, jotka eivät ole Euroopan neuvoston jäseniä,

a) allekirjoittamisista,

b) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista,

c) tämän yleissopimuksen 14 ja 15 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä,

d) yleissopimuksen 9 artiklan 1 kappaleessa mainituista suosituksista ja niiden voimaantulopäivästä,

e) yleissopimuksen 9 artiklan 3 kappaleen mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista,

f) yleissopimuksen 12 artiklan määräysten mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista,

g) yleissopimuksen 16 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräysten mukaisesti vastaanotetuista selityksistä,

h) yleissopimuksen 17 artiklan määräysten mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista ja irtisanomisten voimaantulopäivistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 10 päivänä maaliskuuta 1976 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin allekirjoittaja- ja liittyjäosapuolelle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.