36/1992

Annettu: 01.04.1992

Asetus yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 28 päivänä tammikuuta 1981 tehty yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä marraskuuta 1991 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (269/92) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 2 päivänä joulukuuta 1991, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 13 artiklassa tarkoitettu viranomainen on Suomessa tietosuojavaltuutettu.

3 §

Yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä marraskuuta 1991 annettu laki (269/92) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

YLEISSOPIMUS yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä

JOHDANTO

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, ja jotka

tunnustavat, että Euroopan neuvoston päämääränä on saavuttaa jäsenvaltioidensa kesken suurempi yhtenäisyys, joka perustuu erityisesti lain samoin kuin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen,

katsovat, että on toivottavaa laajentaa yksilön oikeuksien ja perusvapauksien turvaa ja erityisesti oikeutta yksityisyyteen, ottaen huomioon automaattiseen tietojenkäsittelyyn tarkoitettujen henkilötietojen lisääntyvät rajojen yli tapahtuvat siirrot,

uudistavat samalla sitoutumisensa tietojenvaihdon vapauteen rajoista riippumatta,

tunnustavat, että on välttämätöntä samanaikaisesti ottaa huomioon yksityisyyden kunnioittamisen perusarvot ja tiedon vapaa kulku kansojen välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

I luku

Yleiset määräykset

1 artikla
Kohde ja tarkoitus

Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on turvata henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä jokaisen sopimuspuolen alueella jokaiselle yksilölle riippumatta hänen kansalaisuudestaan tai asuinpaikastaan hänen oikeutensa ja perusvapautensa ja erityisesti hänen oikeutensa yksityisyyteen ("tietosuoja").

2 artikla
Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa

a) "henkilötiedot" tarkoittavat mitä tahansa tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa yksilöä ("rekisteröity"),

b) "automaattisesti käsiteltävä rekisteri" tarkoittaa mitä tahansa kokoelmaa tietoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla,

c) "automaattiseen tietojenkäsittelyyn" sisältyvät seuraavat toiminnot, jos ne tehdään kokonaan tai osittain automaattisesti: tietojen tallettaminen, loogisten ja/tai aritmeettisten toimintojen suorittaminen näillä tiedoilla, niiden muuttaminen, pyyhkiminen, esille saanti tai levittäminen,

d) "rekisterinpitäjällä" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista tai virastoa tai muuta yhteisöä, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltainen päättämään automaattisesti käsiteltävän rekisterin tarkoituksesta sekä siitä, minkä tyyppisiä henkilötietoja talletetaan ja mitä toimintoja näihin kohdistetaan.

3 artikla
Soveltamisala

1. Sopimuspuolet sitoutuvat soveltamaan tätä yleissopimusta automaattisesti käsiteltäviin henkilörekistereihin ja henkilötietojen automaattiseen tietojenkäsittelyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla.

2. Valtio voi allekirjoittaessaan tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai milloin tahansa myöhemmin ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä,

a) että se ei sovella tätä yleissopimusta tietyn tyyppisiin käsiteltäviin henkilörekistereiden ryhmiin. Näitä ryhmiä koskeva luettelo talletetaan. Tähän luetteloon ei kuitenkaan voi sisällyttää sellaisia automaattisesti käsiteltävien rekistereiden ryhmiä, joita kansallisen lainsäädännön tietosuojasäännökset koskevat. Valtion näin ollen on myöhemmin muutettava tätä luetteloa uudella selityksellä silloin, kun kansallisen lainsäädännön antaman tietosuojan alaan sisällytetään uusia automaattisesti käsiteltävien henkilörekistereiden ryhmiä,

b) että se soveltaa tätä yleissopimusta myös tietoihin, jotka koskevat sellaisia henkilöryhmiä, yhdistyksiä, säätiöitä, yhtiöitä, yhtymiä ja mitä tahansa muita yhteisöjä, jotka suoraan tai välillisesti koostuvat yksilöistä, riippumatta siitä, ovatko sellaiset yhteisöt oikeushenkilöitä,

c) että se soveltaa tätä yleissopimusta myös henkilörekistereihin, joita ei käsitellä automaattisessa tietojenkäsittelyssä.

3. Valtio, joka on laajentanut tämän yleissopimuksen soveltamisalaa millä tahansa 2 kappaleen b tai c kohdan mukaisella selityksellä, voi mainitussa selityksessä ilmoittaa, että näitä laajennuksia sovelletaan vain tiettyihin henkilörekistereiden ryhmiin. Näitä ryhmiä koskeva luettelo talletetaan.

4. Sopimuspuoli, joka on sulkenut sopimuksen piiristä tiettyjä automaattisessa tietojenkäsittelyssä käsiteltäviä henkilörekistereiden ryhmiä edellä 2 kappaleen a kohdassa mainitulla selityksellä, ei voi vaatia sopimuspuolta, joka ei ole sulkenut niitä pois, soveltamaan tätä yleissopimusta sellaisiin ryhmiin.

5. Samoin sopimuspuoli, joka ei ole laajentanut yleissopimuksen soveltamisalaa 2 kappaleen b ja c kohdissa mainituilla tavoilla, ei voi vaatia sopimuspuolta, joka on tehnyt mainitut laajennukset, soveltamaan tätä yleissopimusta näihin laajennuksiin.

6. Edellä 2 kappaleessa mainitut selitykset tulevat voimaan selityksen antaneen valtion osalta yleissopimuksen tullessa voimaan, jos ne on tehty yleissopimusta allekirjoitettaessa tai talletettaessa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja. Jos selitykset on annettu myöhemmin, ne tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Euroopan neuvoston pääsihteeri on ne vastaanottanut. Selitykset voidaan peruuttaa kokonaan tai osittain Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutukset tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

II luku

Tietosuojan perusperiaatteet

4 artikla
Sopimuspuolten velvollisuudet

1. Sopimuspuolen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin toteuttaakseen tässä luvussa mainitut tietosuojan perusperiaatteet kansallisessa lainsäädännössä.

2. Nämä toimet on toteutettava viimeistään silloin, kun tämä yleissopimus tulee voimaan kyseisen sopimuspuolen osalta.

5 artikla
Tietojen laatu

Automaattisessa tietojenkäsittelyssä käsiteltävien henkilötietojen tulee olla

a) asianmukaisesti ja laillisesti hankittuja ja käsiteltyjä,

b) määriteltyihin ja laillisiin tarkoituksiin talletettuja eikä niitä saa käyttää tavalla, joka on ristiriidassa mainittujen tarkoitusten kanssa,

c) riittäviä, asiaan liittyviä, eivätkä liian laajoja niihin tarkoituksiin nähden, jota varten ne on talletettu,

d) oikeita ja tarpeen mukaan ajan tasalla pidettyjä,

e) sellaisessa muodossa säilytettyjä, ettei tiedon kohteen yksilöinti ole mahdollista kauemmin kuin mitä vaaditaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on talletettu.

6 artikla
Erityiset tietoryhmät

Henkilötietoja, joista käy ilmi rotu, poliittiset mielipiteet tai uskonnollinen tai muu vakaumus, samoin kuin henkilötietoja, jotka koskevat terveyttä tai sukupuolielämää, ei saa käsitellä automaattisessa tietojenkäsittelyssä, jollei kansallinen lainsäädäntö takaa riittävää turvaa. Sama koskee henkilötietoja, jotka liittyvät rikosoikeudellisiin tuomioihin.

7 artikla
Tietoturva

Automaattisesti käsiteltäviin rekistereihin talletettujen henkilötietojen suojelemiseksi vahingossa tapahtuvalta tai luvattomalta tuhoamiselta tai vahingossa tapahtuvalta katoamiselta samoin kuin luvattoman tiedostoon pääsyn, tiedoston muuttamisen tai levittämisen varalta on ryhdyttävä asianmukaisiin turvatoimiin.

8 artikla
Lisätoimet rekisteröidyn suojelemiseksi

Kenen tahansa henkilön on voitava

a) selvittää automaattisesti käsiteltävän henkilörekisterin olemassaolo, sen päätarkoitukset samoin kuin rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka,

b) saada kohtuullisin väliajoin ja ilman kohtuutonta viivytystä tai kustannuksia vahvistus siitä, onko häntä koskevia henkilötietoja talletettu automaattisesti käsiteltävään rekisteriin sekä myönteisessä tapauksessa saada tiedot itselleen ymmärrettävässä muodossa,

c) saada tarvittaessa sellaiset tiedot oikaistuiksi tai pyyhityiksi, jos niitä on käsitelty vastoin kansallisen lainsäädännön säännöksiä, jotka toteuttavat tämän yleissopimuksen 5 ja 6 artikloissa esitettyjä pääperiaatteita,

d) käyttää oikeuskeinoa, jos tämän artiklan b ja c kappaleissa mainittua vahvistusta tai tiedonsaamista, oikaisua tai pyyhkimistä koskevaa pyyntöä ei noudateta.

9 artikla
Poikkeukset ja rajoitukset

1. Yleissopimuksen 5, 6 ja 8 artiklan määräyksiin ei sallita mitään poikkeuksia paitsi tässä artiklassa määritellyissä rajoissa.

2. Poikkeaminen tämän yleissopimuksen 5, 6 ja 8 artiklasta on sallittu silloin, kun sellaisesta poikkeamisesta on sopimuspuolen lainsäädännössä säädetty ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa

a) valtion turvallisuuden, yleisen turvallisuuden, valtion rahatalouden etujen suojaamiseksi tai rikosten ehkäisemiseksi,

b) rekisteröidyn tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

3. Yleissopimuksen 8 artiklan b, c ja d kappaleissa lueteltujen oikeuksien käytön rajoituksista voidaan säätää lailla niiden automaattisesti käsiteltävien henkilörekistereiden osalta, joita käytetään tilastollisiin tai tieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin, milloin on ilmeistä, ettei rekisteröityjen yksityisyyttä loukata.

10 artikla
Rangaistukset ja oikeuskeinot

Sopimuspuoli sitoutuu toteuttamaan asianmukaiset rangaistukset ja oikeuskeinot sen kansallisen lainsäädännön rikkomisesta, jolla tässä luvussa mainitut tietosuojan perusperiaatteet toteutetaan.

11 artikla
Laajennettu suoja

Tämän luvun määräysten ei voida tulkita rajoittavan tai muuten vaikuttavan sopimuspuolen mahdollisuuteen myöntää rekisteröidylle laajempaa suojaa kuin tässä yleissopimuksessa on määrätty.

III luku

Tietojen siirto maan rajan yli

12 artikla
Henkilötietojen siirto maan rajan yli ja kansallinen lainsäädäntö

1. Seuraavia määräyksiä on sovellettava automaattisessa tietojenkäsittelyssä käsiteltävien henkilötietojen tai sitä varten kerättyjen henkilötietojen millä tahansa välineellä tapahtuvaan siirtoon maan rajan yli.

2. Sopimuspuoli ei saa yksinomaan yksityisyyden suojelemiseksi kieltää henkilötietojen siirtoa maan rajan yli toisen sopimuspuolen alueelle tai vaatia erityistä lupaa tähän.

3. Sopimuspuolella on kuitenkin oikeus poiketa 2 kappaleen määräyksistä,

a) jos sen lainsäädäntö sisältää erityissäännöksiä tietyistä henkilötietojen tai automaattisesti käsiteltävien henkilörekistereiden ryhmistä noiden tietojen tai tiedostojen luonteen vuoksi paitsi, milloin toisen sopimuspuolen säännökset tarjoavat vastaavan suojan,

b) kun siirto tehdään sen alueelta toisen sopimuspuolen alueen kautta sellaisen valtion alueelle, joka ei ole liittynyt yleissopimukseen, ja tarkoituksena on välttää tämän kappaleen alussa mainitun sopimuspuolen lainsäädännön kiertäminen tällaisten siirtojen avulla.

IV luku

Keskinäinen avunanto

13 artikla
Sopimuspuolten välinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet sopivat antavansa toisilleen keskinäistä apua tämän yleissopimuksen toteuttamiseksi.

2. Tässä tarkoituksessa

a) sopimuspuoli nimeää yhden tai useamman viranomaisen, joiden nimen ja osoitteen se ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille,

b) sopimuspuolen, joka on nimennyt useampia kuin yhden viranomaisen, on yksilöitävä edellisessä kohdassa mainitussa ilmoituksessa kunkin viranomaisen toimivalta.

3. Sopimuspuolen nimeämän viranomaisen on toisen sopimuspuolen nimeämän viranomaisen pyynnöstä

a) toimitettava tietoja lainsäädännöstään ja hallintokäytännöstään tietosuojan alalla,

b) kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja ainoana tarkoituksena yksityisyyden suojelu ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin tiettyä sen alueella tapahtuvaa automaattista tietojenkäsittelyä koskevien tietojen toimittamiseksi, kuitenkin lukuun ottamatta käsiteltäviä henkilötietoja.

14 artikla
Ulkomailla asuvien rekisteröityjen avustaminen

1. Sopimuspuolen on avustettava ketä tahansa ulkomailla asuvaa henkilöä käyttämään sen tämän yleissopimuksen 8 artiklassa määrätyt periaatteet toteuttavan kansallisen lainsäädännön takaamia oikeuksia.

2. Jos sellainen henkilö asuu toisen sopimuspuolen alueella, hänelle on annettava mahdollisuus esittää pyyntönsä tuon sopimuspuolen nimeämän viranomaisen välityksellä.

3. Avunpyyntöön on sisällytettävä kaikki tarpeelliset tiedot, muun muassa

a) pyynnön esittäjän nimi, osoite ja muut tarpeelliset tiedot, jotka yksilöivät hänet,

b) se automaattisesti käsiteltävä henkilörekisteri, jota vaatimus koskee, tai rekisterinpitäjä,

c) pyynnön tarkoitus.

15 artikla
Nimettyjen viranomaisten antamaa apua koskeva suoja

1. Sopimuspuolen nimeämä viranomainen, joka on saanut toisen sopimuspuolen nimeämältä viranomaiselta tietoja joko avunpyynnön yhteydessä tai vastauksena omaan avunpyyntöönsä, ei saa käyttää näitä tietoja muihin kuin pyynnössä määriteltyihin tarkoituksiin.

2. Sopimuspuolen on huolehdittava siitä, että nimetyn viranomaisen palveluksessa olevia tai sen puolesta toimivia henkilöitä sitovat asianmukaiset salassapito- tai luottamusvelvoitteet kyseisten tietojen osalta.

3. Nimetty viranomainen ei saa missään tapauksessa tehdä omasta aloitteestaan 14 artiklan 2 kappaleen mukaista pyyntöä ulkomailla asuvan rekisteröidyn puolesta ja ilman kyseisen henkilön nimenomaista suostumusta.

16 artikla
Kieltäytyminen avunannosta

Viranomainen, jolle avunpyyntö on osoitettu tämän yleissopimuksen 13 ja 14 artiklan mukaisesti, ei voi kieltäytyä avun antamisesta, paitsi

a) jos pyyntö on ristiriidassa vastauksen antamiseen velvollisten viranomaisten tietosuojaa koskevan toimivallan kanssa,

b) jos pyyntö ei noudata tämän yleissopimuksen määräyksiä,

c) jos suostuminen pyyntöön olisi ristiriidassa viranomaisen nimenneen sopimuspuolen suvereenisuuden, turvallisuuden tai yleisen järjestyksen (ordre public) tai tämän sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisuudessa olevien henkilöiden oikeuksien ja perusvapauksien kanssa.

17 artikla
Avunannon kustannukset ja menettelytavat

1. Se keskinäinen apu, jota sopimuspuolet antavat toisilleen 13 artiklan mukaisesti, tai apu, jota ne antavat ulkomailla asuville rekisteröidyille 14 artiklan mukaisesti, ei saa aiheuttaa muita kustannuksia tai maksuja kuin niitä, jotka aiheutuvat asiantuntijoiden tai tulkkien käytöstä. Mainitut kustannukset tai maksut maksaa se sopimuspuoli, joka on nimennyt apua pyytävän viranomaisen.

2. Rekisteröidyltä ei saa hänen puolestaan toisen sopimuspuolen alueella tehdyistä toimenpiteistä veloittaa muita kustannuksia tai maksuja kuin niitä, jotka lain mukaan kuuluvat tämän sopimuspuolen asukkaiden maksettaviksi.

3. Muut yksityiskohdat, jotka koskevat avunantoa ja erityisesti sen muotoja ja menettelytapoja ja käytettäviä kieliä, sovitaan kyseessä olevien sopimuspuolien kesken.

V luku

Neuvoa-antava komitea

18 artikla
Komitean kokoonpano

1. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan asetetaan neuvoa-antava komitea.

2. Sopimuspuoli nimittää edustajansa komitean jäseneksi ja varajäseneksi. Euroopan neuvoston jäsenvaltiolla, joka ei ole tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, on oikeus lähettää komiteaan huomioitsija. 3. Neuvoa-antava komitea voi yksimielisellä päätöksellä kutsua minkä tahansa valtion, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen eikä tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, olemaan läsnä huomioitsijana tietyssä kokouksessa.

19 artikla
Komitean tehtävät

Neuvoa-antava komitea

a) voi tehdä ehdotuksia tarkoituksena helpottaa tai parantaa yleissopimuksen soveltamista,

b) voi 21 artiklan mukaisesti tehdä ehdotuksia tämän yleissopimuksen muuttamiseksi,

c) antaa lausuntonsa tämän yleissopimuksen muuttamista koskevista ehdotuksista, niin kuin 21 artiklan 3 kappaleessa on määrätty, d) voi jonkun sopimuspuolen pyynnöstä ilmaista mielipiteensä tämän yleissopimuksen soveltamista koskevasta kysymyksestä.

20 artikla
Menettely

1. Euroopan neuvoston pääsihteeri kutsuu koolle neuvoa-antavan komitean. Sen ensimmäinen kokous pidetään kahdentoista kuukauden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta. Tämän jälkeen se kokoontuu vähintään kerran kahdessa vuodessa ja aina kun kolmasosa sopimuspuolten edustajista pyytää sen kokoonkutsumista.

2. Komitea on päätösvaltainen, kun enemmistö sopimuspuolten edustajista on paikalla.

3. Neuvoa-antava komitea toimittaa jokaisen kokouksen jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomitealle selvityksen työstään ja yleissopimuksen toimivuudesta.

4. Neuvoa-antava komitea laatii omat menettelytapasääntönsä ottaen huomioon tämän yleissopimuksen määräykset.

VI luku

Muutokset

21 artikla
Muutokset

1. Sopimuspuolet, Euroopan neuvoston ministerikomitea tai neuvoa-antava komitea voivat ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen.

2. Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa jokaisesta muutosehdotuksesta Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja jokaiselle Euroopan neuvostoon kuulumattomalle valtiolle, joka on liittynyt yleissopimukseen tai jota on pyydetty liittymään siihen 23 artiklan mukaisesti. 3. Lisäksi jokaisesta sopimuspuolen tai ministerikomitean tekemästä muutosehdotuksesta ilmoitetaan neuvoa-antavalle komitealle, joka esittää ministerikomitealle lausuntonsa ehdotetusta muutoksesta.

4. Ministerikomitea voi harkittuaan ehdotettua muutosta ja neuvoa-antavan komitean lausuntoa hyväksyä muutoksen.

5. Ministerikomitean tämän artiklan 4 kappaleen mukaisesti hyväksymän muutoksen teksti on toimitettava sopimuspuolille hyväksymistä varten.

6. Tämän artiklan 4 kappaleen mukaisesti hyväksytty muutos tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksymisestään.

VII luku

Loppumääräykset

22 artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona viisi Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on ilmaissut sitoutuvansa noudattamaan yleissopimusta edellä olevan kappaleen mukaisesti.

3. Sellaisen jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin ilmoittaa halukkuutensa sitoutua siihen, yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

23 artikla
Muiden kuin jäsenvaltioiden liittyminen

1. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan Euroopan neuvoston ministerikomitea voi Euroopan neuvoston perussäännön 20 artiklan d kappaleen mukaisella enemmistöpäätöksellä ja komiteaan kuuluvien sopimusvaltioiden edustajien yksimielisellä päätöksellä kutsua Euroopan neuvostoon kuulumattoman valtion liittymään tähän yleissopimukseen.

2. Yleissopimukseen liittyvän valtion osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona liittymiskirja talletettiin Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

24 artikla
Aluetta koskevat määräykset

1. Valtio voi allekirjoittaessaan tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa määritellä alueen tai alueet, joihin tätä yleissopimusta sovelletaan.

2. Valtio voi milloin tahansa myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä ulottaa yleissopimuksen koskemaan selityksessä mainittua muuta aluetta. Yleissopimus tulee tällaisen alueen osalta voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut sellaisen selityksen.

3. Kahden edellä mainitun kappaleen perusteella tehty selitys voidaan siinä mainitun alueen osalta peruuttaa pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut sellaisen ilmoituksen.

25 artikla
Varaumat

Tämän yleissopimuksen määräyksiin ei voi tehdä varaumia.

26 artikla
Irtisanominen

1. Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa yleissopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

27 artikla
Ilmoitukset

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle ja tähän yleissopimukseen liittyneille valtioille

a) allekirjoituksista,

b) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista,

c) tämän yleissopimuksen 22, 23 ja 24 artiklojen mukaisista voimaantulopäivistä,

d) kaikista muista tähän yleissopimukseen liittyvistä toimista, ilmoituksista ja tiedoksiannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 28 päivänä tammikuuta 1981, yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle ja kaikille valtioille, jotka on kutsuttu liittymään tähän yleissopimukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.