111/1991

Annettu: 28.12.1991

Asetus Japanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1991 tehty pöytäkirja Suomen tasavallan ja Japanin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 43/72) muuttamisesta, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä marraskuuta 1991 annetulla lailla (1501/91) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu 28 päivänä marraskuuta 1991, tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Japanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä marraskuuta 1991 annettu laki (1501/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 28 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 43/1972

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Japanin välisen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavalta ja Japani,

haluten muuttaa Suomen tasavallan ja Japanin välillä Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 1972 allekirjoitettua tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehtyä sopimusta (jäljempänä "sopimus"),

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan b) alakohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"b) Suomessa:

1) valtion tulovero;

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero; ja

4) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero

(jäljempänä "Suomen vero")."

II artikla

Sopimuksen 23 artiklan 2, 3 ja 4 kohta poistetaan ja niiden tilalle tulevat seuraavat kohdat:

"2. Suomessa kaksinkertainen verotus poistetaan seuraavasti:

a) Milloin Suomessa asuvalla henkilöllä on tuloa, josta tämän sopimuksen määräysten mukaan voidaan verottaa Japanissa, Suomen on, jollei b) kohdan määräyksistä muuta johdu, vähennettävä tämän henkilön tulosta suoritettavasta verosta Japanissa tulosta maksettua veroa vastaava määrä. Vähennyksen määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin se ennen vähennyksen tekemistä lasketun tuloveron osa, joka jakautuu sille tulolle, josta voidaan verottaa Japanissa.

b) Osinko, jonka Japanissa asuva yhtiö maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä.

c) Jos Suomessa asuvan henkilön tulo on tämän sopimuksen määräyksen mukaan vapautettu verosta Suomessa, Suomi voi kuitenkin määrätessään tämän henkilön muusta tulosta suoritettavan veron määrää ottaa lukuun sen tulon, joka on vapautettu verosta."

III artikla

1. Tämä pöytäkirja on ratifioitava ja ratifioimiskirjat on vaihdettava Tokiossa mahdollisimman pian.

2. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona ratifiointikirjat on vaihdettu ja sen määräyksiä sovelletaan:

a) Suomessa:

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

2) muiden tulosta suoritettavien verojen osalta veroihin, jotka määrätään sitä, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta;

b) Japanissa:

tuloon, joka kohdistuu sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkaviin verovuosiin.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1991 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.