109/1991

Annettu: 27.12.1991

Espanjan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Madridissa 27 päivänä huhtikuuta 1990 suoritetulla noottienvaihdolla Suomen tasavallan ja Espanjan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 67/68) muuttamisesta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 21 päivänä marraskuuta 1991 annetulla lailla (1499/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 21 päivänä marraskuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä marraskuuta 1991, tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Espanjan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 21 päivänä marraskuuta 1991 annettu laki (1499/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 27 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Espanjan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Madridissa oleva suurlähettiläs Espanjan ulkoasiainministerille

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Suomen Tasavallan ja Espanjan Kuningaskunnan väliseen tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1967 allekirjoitettuun sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna 18 ja 24 päivänä elokuuta 1970 sekä 22 päivänä helmikuuta 1973 suoritetuilla noottienvaihdoilla, ja Suomen Tasavallan puolesta ehdottaa, että sopimusta muutettaisiin seuraavasti:

I. Sopimuksen 2 artiklan 3 kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"3. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Espanjassa:

1) luonnollisten henkilöiden tulosta suoritettava vero (el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas);

2) yhteisövero (el Impuesto sobre Sociedades);

3) omaisuudesta suoritettava vero (el Impuesto sobre el Patrimonio); ja

4) tulosta ja omaisuudesta suoritettavat paikalliset verot (los impuestos locales sobre la renta y el patrimonio);

(jäljempänä "Espanjan vero");

b) Suomessa:

1) valtion tulo- ja varallisuusvero;

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero; ja

4) lähdevero

(jäljempänä "Suomen vero")."

II. Seuraava uusi 6 kohta liitetään välittömästi sopimuksen 10 artiklan 5 kohdan jälkeen:

"6. Tämän artiklan 2 kohtaa ei Espanjan osalta sovelleta tuloon, riippumatta siitä onko se jaettu vai ei, joka kuuluu sellaisten yhteisöjen ja yksiköiden osakkaille, jotka mainitaan 8 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain (44/1978) 12.2 artiklassa ja 27 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (61/1978) 19 artiklassa, niin kauan kuin mainittu tulo ei ole Espanjan yhteisöveron alainen. Tällaisesta tulosta voidaan verottaa Espanjassa, Espanjan sisäisen lainsäädännön mukaan."

III. Sopimuksen 23 artiklan 4 kohta, joka lisättiin sopimukseen 18 ja 24 päivänä elokuuta 1970 suoritetulla noottienvaihdolla, poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"4. Tämän artiklan 2 kohdan määräysten estämättä osinko, jonka Espanjassa asuva yhtiö maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä. Tätä kohtaa ei sovelleta tuloon, jota tarkoitetaan 10 artiklan 6 kohdassa."

Jos Espanjan Kuningaskunta hyväksyy edellä olevan, minulla on kunnia edelleen esittää, että tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne vastauksen siihen katsotaan muodostavan Suomen ja Espanjan välisen tätä asiaa koskevan sopimuksen, ja että tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset, ja että sitä sovelletaan sen jälkeen:

a) sopimuksen 10 artiklan 6 kohdan osalta, tuloon, joka kuuluu sen vuoden, jona sopimus tulee voimaan tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkaviin yhtiön verokausiin;

b) sopimuksen 23 artiklan 4 kohdan osalta, osinkoon, joka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Madridissa 27 päivänä huhtikuuta 1990

NOOTTIENVAIHTO 2. Espanjan ulkoasiainministeri Suomen Madridissa olevalle suurlähettiläälle

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyydeltänne tänään päivätty, asianmukaisesti käännetty seuraavansisältöinen noottinne:

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on samalla kunnia vahvistaa Espanjan kuningaskunnan puolesta, että Teidän Ylhäisyytenne nootin ja tämän siihen annetun vastauksen katsotaan muodostavan Espanjan kuningaskunnan ja Suomen tasavallan välisen noottiinne sisältyvän sopimuksen.

Käytän hyväkseni tilaisuutta ilmaistakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Madridissa 27 päivänä huhtikuuta 1990

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.