46/1991

Annettu: 03.07.1991

Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Sofiassa 31 päivänä lokakuuta 1988 tehty vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen pöytäkirja typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 12 päivänä tammikuuta 1990 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 1 päivänä helmikuuta 1990, on voimassa 14 päivästä helmikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 1991.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 15/1983

Vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen PÖYTÄKIRJA typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta

Osapuolet,

jotka ovat päättäneet panna täytäntöön valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen,

jotka ovat huolestuneita siitä, että ilman epäpuhtauksien nykyiset päästöt aiheuttavat niille alttiissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan osissa haittaa ympäristön ja talouden kannalta olennaisen tärkeille luonnonvaroille,

jotka palauttavat mieliin, että yleissopimuksen toimeenpaneva elin toisessa istunnossaan tiedosti tarpeen vähentää vuoteen 1995 mennessä tehokkaasti kiinteistä tai liikkuvista lähteistä peräisin olevia typen oksidien vuotuisia kokonaispäästöjä tai valtioiden rajat ylittävää vuota ja myös tarpeen, että muutkin valtiot, jotka jo ovat saaneet vähennetyiksi näitä päästöjä, omalta osaltaan pitävät voimassa ja arvioivat uudelleen typen oksidien päästöjä koskevia määräyksiään,

jotka ottavat huomioon nykyiset tieteelliset ja tekniset tiedot typen oksidien ja niiden johdannaisten päästöistä, liikkeistä ilmakehässä ja vaikutuksista ympäristöön sekä teknisistä menetelmistä päästöjen rajoittamiseksi,

jotka ovat tietoisia siitä, että typen oksidien päästöjen ympäristölle aiheuttamat haitat ovat erilaisia eri maissa,

jotka ovat päättäneet ryhtyä tehokkaisiin toimiin vuotuisten typen oksidien kokonaispäästöjensä tai valtiosta toiseen kulkeutuvan typen oksidien vuon rajoittamiseksi ja vähentämiseksi etenkin soveltamalla käytäntöön asianmukaisia, koko maata koskevia päästönormeja uusiin liikkuviin ja isoihin uusiin kiinteisiin päästölähteisiin sekä asentamalla nykyisiin isoihin kiinteisiin lähteisiin päästöjä vähentäviä laitteita,

jotka tunnustavat, että alan tieteellinen ja tekninen tietämys paranee jatkuvasti ja että se täytyy ottaa huomioon, kun tarkastellaan tämän pöytäkirjan toimeenpanoa ja päätetään jatkotoimista,

jotka kiinnittävät huomiota siihen, että kriittiseen kuormitukseen perustuvan ajatustavan kehittämisellä on tarkoitus luoda vaikutuksiin painottuvat tieteelliset perusteet otettaviksi huomioon, kun tämän pöytäkirjan toimeenpanoa tarkastellaan ja päätetään kansainvälisesti sovittavista jatkotoimista typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon hillitsemiseksi ja vähentämiseksi,

jotka tunnustavat, että sellaisten toimien nopea pohdinta, joiden tarkoitus on parantaa teknologian vaihdon edellytyksiä, omalta osaltaan edistää typen oksidien päästöjen tehokasta vähentämistä komission alueella,

jotka panevat tyytyväisinä merkille, että useat maat ovat yhteisesti sitoutuneet viipymättä huomattavasti vähentämään vuotuisia typen oksidien kokonaispäästöjään, ja

jotka antavat tunnustuksensa niille toimille, joihin jotkin maat jo ovat ryhtyneet ja jotka ovat johtaneet typen oksidien päästöjen vähentämiseen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa

1. "yleissopimus" tarkoittaa Genevessä 13 päivänä marraskuuta 1979 hyväksyttyä, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaa yleissopimusta;

2. "EMEP" tarkoittaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevaa Euroopan yhteistyöohjelmaa;

3. "toimeenpaneva elin" tarkoittaa yleissopimuksen toimeenpanoelintä, joka on perustettu yleissopimuksen 10 artiklan 1 kappaleen nojalla;

4. "EMEP:n maantieteellinen toimeenpanoalue" tarkoittaa aluetta, joka on määritelty vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän, ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP:n) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan, Genevessä 28 päivänä syyskuuta 1984 hyväksytyn pöytäkirjan 1 artiklan 4 kappaleessa;

5. "osapuolet" tarkoittaa tämän pöytäkirjan osapuolia, ellei asiayhteydessä ilmene toisin;

6. "komissio" tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissiota;

7. "kriittinen kuormitus" tarkoittaa sellaista yhden tai usean epäpuhtauden arvioitua määrää, jota pienemmät määrät eivät nykyisten tietojen mukaan aiheuta merkityksellistä haittaa yksityiskohtaisesti määritellyille, herkille ympäristön osille;

8. "nykyinen iso kiinteä lähde" tarkoittaa nykyisiä kiinteitä lähteitä, joiden polttoaineteho on vähintään 100 MW;

9. "uusi iso kiinteä lähde" tarkoittaa kiinteitä lähteitä, joiden polttoaineteho on vähintään 50 MW;

10. "huomattava lähderyhmää" tarkoittaa kutakin sellaista lähteiden ryhmää, johon kuuluvat lähteet päästävät tai saattavat päästää ilmaan epäpuhtauksia typen oksideina, edellyttäen, että ryhmään kuuluvien lähteiden osuus on vähintään 10 prosenttia typen oksidien vuotuisista kokonaispäästöistä, jotka on mitattu tai laskettu ensimmäisenä kalenterivuonna tämän pöytäkirjan voimaantulopäivän jälkeen ja joka neljäntenä vuonna sen jälkeen; tässä tarkoitettuihin lähderyhmiin kuuluvat myös teknisessä liitteessä mainitut lähderyhmät;

11. "uusi kiinteä lähde" tarkoittaa kutakin kiinteätä lähdettä, jota ryhdytään rakentamaan tai olennaisesti muuttamaan sen jälkeen, kun tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä on kulunut kaksi vuotta;

12. "uusi liikkuva lähde" tarkoittaa moottoriajoneuvoa tai muuta liikkuvaa lähdettä, joka valmistetaan sen jälkeen, kun tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

2 artikla
Perusvelvoitteet

1. Osapuolten on mahdollisimman pian ryhdyttävä ensi työkseen tehokkaisiin toimiin, joilla ne rajoittavat ja/tai vähentävät vuotuisia typen oksidien kokonaispäästöjään tai valtiosta toiseen kulkeutuvaa typen oksidien vuota siten, etteivät nämä ainakaan joulukuun 31 päivän 1994 jälkeen ole suurempia kuin kalenterivuonna 1987 tai jonakin sitä edeltävänä vuonna, joka on ilmoitettava täsmällisesti pöytäkirjaa allekirjoitettaessa tai siihen liityttäessä. Lisäksi eivät kunkin sellaisen osapuolen, joka ilmoittaa perusvuodeksi jonkin tällaisen aikaisemman vuoden, rajojen ulkopuolelle vuosittain keskimäärin kulkeutuva typen oksidien vuo tai typen oksidien keskimääräiset vuotuiset kokonaispäästöt saa tammikuun 1 päivän 1987 ja tammikuun 1 päivän 1996 välisenä aikana olla suurempi kuin rajojen ulkopuolelle kulkeutuva vuo tai kokonaispäästöt vuonna 1987.

2. Lisäksi täytyy osapuolten erityisesti ja viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä:

a) soveltaa käytäntöön omia, parhaaseen saatavilla olevaan, taloudellisesti käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuvia, uusia isoja kiinteitä lähteitä tai lähderyhmiä sekä huomattaviin lähderyhmiin kuuluvia, olennaisesti muutettuja kiinteitä lähteitä koskevia päästömääräyksiään; tällöin on tekninen liite otettava huomioon;

b) soveltaa käytäntöön omia, parhaaseen saatavilla olevaan, taloudellisesti käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuvia, kaikkiin huomattaviin lähderyhmiin kuuluvia uusia liikkuvia lähteitä koskevia päästömääräyksiään; tällöin on otettava huomioon tekninen liite ja komission sisämaanliikennekomitean piirissä tehdyt, asiaa koskevat päätökset; ja

c) ottaa käyttöön nykyisten isojen kiinteiden lähteiden päästöjä rajoittavia keinoja, missä on otettava huomioon tekninen liite sekä laitoksen ominaisuudet, ikä ja käyttöaste sekä tarve välttää keskeyttämästä tarpeettomasti sen toiminta.

3. a) Toiseksi on osapuolten viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta aloitettava neuvottelut jatkotoimista omien typenoksidipäästöjensä tai valtiosta toiseen kulkeutuvan typen oksidien vuon vähentämiseksi; tällöin on otettava huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset saavutukset, kansainvälisesti hyväksytyt kriittiset kuormitukset ja muut seikat, jotka johtuvat 6 artiklan mukaisesta työohjelmasta.

b) Tätä varten osapuolet työskentelevät yhdessä selvittääkseen, mitkä ovat:

i) kriittiset kuormitukset;

ii) kriittisiin kuormituksiin perustuvien, sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset kunkin maan vuotuisten typenoksidipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan typen oksidien vuon vähennykset; sekä

iii) toimet ja aikataulu viimeistään tammikuun 1. päivästä 1996 alkaen näiden vähennysten saavuttamiseksi.

4. Osapuolet voivat ryhtyä tiukempiin toimiin kuin tämä artikla edellyttää.

3 artikla
Teknologian vaihto

1. Osapuolet helpottavat lakiensa, määräystensä ja käytäntönsä mukaisesti teknologian vaihtoa typen oksidien päästöjen vähentämiseksi etenkin edistämällä:

a) saatavilla olevan teknologian kauppavaihtoa;

b) teollisuuden välittömiä yhteyksiä ja yhteistyötä, mihin kuuluvat myös yhteisyritykset;

c) tietojen ja kokemusten vaihtoa; sekä

d) teknisen avun antamista.

2. Edistäessään yllä kohdissa a - d määriteltyjä toimia osapuolet luovat suotuisat olot helpottamalla yhteyksiä ja yhteistyötä yksityisellä ja julkisella sektorilla asianomaisten järjestöjen ja yksilöiden kesken, jotka pystyvät huolehtimaan teknologiasta, suunnittelu- ja koneistuspalveluista, laitetoimituksesta tai rahoituksesta.

3. Osapuolet ryhtyvät viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän lisäpöytäkirjan voimaantulopäivästä pohtimaan toimia parantaakseen edellytyksiä vaihtaa teknologiaa, jolla typen oksidien päästöjä vähennetään.

4 artikla
Lyijytön polttoaine

Osapuolet huolehtivat katalysaattoriautojen liikkumista helpottaakseen sitä, että lyijytöntä polttoainetta on mahdollisimman pian ja viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä riittävästi saatavilla, varsinkin ainakin tärkeimpien kansainvälisten kauttakulkuväylien varrella.

5 artikla
Tarkistusmenettely

1. Osapuolet tarkastelevat tätä pöytäkirjaa säännöllisesti ja ottavat huomioon parhaat saatavilla olevat tieteelliset perusteet sekä teknologian saavutukset.

2. Ensimmäinen tarkastelu on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä.

6 artikla
Tehtävät

Osapuolet panevat etusijalle kriittisiin kuormituksiin perustuvan ajatustavan kehittämistä ja soveltamista käytäntöön koskevan tutkimuksen ja seurannan määrittääkseen tieteellisin perustein, paljonko typen oksidien päästöjä täytyy vähentää. Erityisesti osapuolet pyrkivät omin tutkimusohjelmin, toimeenpanevan elimen työohjelmassa ja yleissopimukseen liittyvillä muilla tutkimusohjelmilla:

a) tunnistamaan ja määrittämään typen oksidien päästöjen vaikutukset ihmisiin, kasvillisuuteen ja eläimistöön, vesiin, maaperään ja materiaaleihin, jolloin on otettava huomioon muualta kuin ilmasta tulevasta laskeumasta peräisin olevien typen oksidien vaikutukset niihin;

b) määrittämään herkkien alueiden maantieteellisen jakauman;

c) parantamaan mittauksia ja laskentamalleja, joihin kuuluvat myös yhtenäiset menetelmät päästöjen arvioimiseksi, jotta typen oksidien ja niihin kytköksissä olevien epäpuhtauksien kaukokulkeutuminen voitaisiin määrittää;

d) tekemään entistä parempia arvioita typen oksidien päästöjen vähentämiskeinojen tuottamista tuloksista ja kustannuksista sekä huomioimaan parannettujen ja uusien vähennyskeinojen kehittämistä; sekä

e) kehittämään kriittisiin kuormituksiin perustuvaan ajattelutapaan kytkettynä tieteellisten, teknisten ja taloudellisten tietojen yhdentämistä, jotta voitaisiin päättää asianmukaisista vähentämissuunnitelmista.

7 artikla
Osapuolten ohjelmat, menettelytavat ja suunnitelmat

Osapuolet laativat viivytyksettä omat ohjelmansa, menettelytapansa ja suunnitelmansa täyttääkseen tämän pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa, joiden tarkoitus on rajoittaa ja vähentää typen oksidien päästöjä tai valtiosta toiseen kulkeutuvaa typen oksidien vuota.

8 artikla
Tietojen vaihto ja vuosikertomukset

1. Osapuolet vaihtavat tietoja ilmoittamalla toimeenpanevalle elimelle ohjelmistaan ja suunnitelmistaan, jotka ne laativat 7 artiklan mukaisesti, sekä toimittamalla sille vuosittain kertomuksen siitä, miten näiden ohjelmien ja suunnitelmien toimeenpanossa on edistytty ja miten niitä on muutettu sekä erityisesti:

a) vuotuisista typen oksidien kokonaispäästöistään ja näiden laskentaperusteista;

b) 2 artiklan 2 a ja 2 b -kohdassa edellytettyjen päästömääräyksiensä käytäntöön soveltamisessa saavutetusta edistyksestä, päästömääräyksistään, joita sovelletaan tai on tarkoitus ryhtyä soveltamaan käytäntöön sekä lähteistä ja/tai lähderyhmistä, joita ne koskevat;

c) 2 artiklan 2 c -kohdan edellyttämien päästöjen rajoitustoimien käyttöönotossa saavutetusta edistyksestä, lähteistä, joihin nämä toimet kohdistuvat sekä siitä, mitä toimia on otettu tai on tarkoitus ottaa käyttöön;

d) edistymisestä lyijyttömän polttoaineen saatavuuden järjestämisessä;

e) toimista teknologian vaihdon helpottamiseksi; sekä

f) edistymisestä kriittisten kuormitusten määrittämisessä.

2. Nämä tiedot on mikäli mahdollista toimitettava yhtenäisin tavoin.

9 artikla
Laskelmat

EMEP toimittaa hyvissä ajoin ennen toimeenpanevan elimen vuosikokouksia toimeenpanevalle elimelle asianmukaisin mallein tehdyt laskelmat siitä, mitkä ovat typpitaseet sekä valtiosta toiseen kulkeutuvat typen oksidien vuot ja laskeumat EMEP:n maantieteellisellä toimeenpanoalueella. EMEP:n maantieteellisen toimeenpanoalueen ulkopuolella käytetään malleja, jotka soveltuvat sikäläisten osapuolten erityisoloihin.

10 artikla
Tekninen liite

Tämän pöytäkirjan tekninen liite on luonteeltaan suosituksenomainen. Se on pöytäkirjan erottamaton osa.

11 artikla
Pöytäkirjan muuttaminen

1. Jokainen osapuoli voi tehdä tätä pöytäkirjaa koskevia muutosehdotuksia.

2. Muutosehdotukset on toimitettava kirjallisina komission toimeenpanevalle sihteerille, joka välittää ne kaikille osapuolille. Toimeenpaneva elin käsittelee muutosehdotuksia seuraavassa vuosikokouksessaan, edellyttäen, että toimeenpaneva sihteeri on toimittanut nämä ehdotukset osapuolille vähintään 90 päivää aikaisemmin.

3. Tämän pöytäkirjan muut kuin sen teknistä liitettä koskevat muutokset on toimeenpanevan elimen kokouksessa läsnäolevien osapuolten yksimielisesti hyväksyttävä ja ne tulevat hyväksyneisiin osapuoliin nähden voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa osapuolista on tallettanut niitä koskevan hyväksymiskirjansa. Kuhunkin sellaiseen osapuoleen nähden, joka on hyväksynyt muutokset sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa osapuolista on tallettanut muutoksia koskevan hyväksymiskirjansa, muutokset tulevat voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona asianomainen osapuoli on tallettanut muutoksia koskevan hyväksymiskirjansa.

4. Teknisen liitteen muutokset on toimeenpanevan elimen kokouksessa läsnäolevien osapuolten hyväksyttävä yksimielisesti ja ne tulevat voimaan kolmekymmentä päivää sen päivän jälkeen, jona ne on annettu tiedoksi tämän artiklan 5 kappaleen mukaisesti.

5. Edellä 3 ja 4 kappaleessa tarkoitetut muutokset on toimeenpanevan sihteerin toimitettava kaikille osapuolille niin pian kuin mahdollista niiden hyväksymisen jälkeen.

12 artikla
Kiistojen ratkaiseminen

Jos kahden tai useamman osapuolen välille syntyy riitaa tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta, ne pyrkivät ratkaisuun neuvottelemalla tai muulla hyväksymällään riitojen ratkaisumenettelyllä.

13 artikla
Allekirjoittaminen

1. Tämän pöytäkirjan voivat allekirjoittaa Sofiassa 1 päivästä marraskuuta 1988 4 päivään marraskuuta 1988, viimeksimainittu päivä mukaan luettuna, ja sen jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 5 päivään toukokuuta 1989 asti komission jäsenvaltiot sekä valtiot, joilla YK:n talous- ja sosiaalineuvoston 28 päivänä maaliskuuta 1947 hyväksymän päätöslauselman 36 (IV) 8 kappaleen nojalla on neuvoa-antava asema komissiossa, ja alueelliset, täysivaltaisista komission jäsenvaltioista koostuvat taloudellisen yhdentymisen järjestöt, joilla on toimivalta neuvotella, tehdä ja soveltaa tämän pöytäkirjan alaan kuuluvia kansainvälisiä sopimuksia edellyttäen, että nämä valtiot ja järjestöt ovat yleissopimuksen osapuolia.

2. Nämä taloudellisen yhdentymisen järjestöt omalta osaltaan käyttävät oikeuksiaan toimialaansa kuuluvissa asioissa ja täyttävät velvollisuudet, jotka tämän pöytäkirjan nojalla kuuluvat niiden jäsenvaltioille. Tällöin näiden järjestöjen jäsenvaltiot eivät saa yksinään käyttää näitä oikeuksia.

14 artikla
Ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Allekirjoittajien on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä pöytäkirja.

2. Valtiot ja järjestöt, jotka on mainittu 13 artiklan 1 kappaleessa, voivat liittyä tähän pöytäkirjaan 6 päivästä toukokuuta 1989 lähtien.

3. Valtio tai järjestö, joka liittyy tähän pöytäkirjaan joulukuun 31 päivän 1993 jälkeen, voi panna 2 ja 4 artiklan täytäntöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan. Pääsihteeri toimii tallettajana.

15 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun kuudestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

2. Jokaiseen 13 artiklan 1 kappaleessa mainittuun valtioon ja järjestöön nähden, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen kuudennentoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona asianomainen osapuoli on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

16 artikla
Irtisanominen

Osapuoli voi milloin hyvänsä viiden vuoden kuluttua siitä, kun tämä pöytäkirja on tullut osapuoleen nähden voimaan, sanoa pöytäkirjan irti ilmoittamalla tästä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun tallettaja on saanut siitä tiedon, tai irtisanomisilmoituksessa mainittuna myöhempänä ajankohtana.

17 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Sofiassa 31 päivänä lokakuuta 1988.

(Pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitettu suosituksenomainen tekninen liite on nähtävissä ympäristöministeriössä ja sieltä saatavissa. Ympäristöministeriö myös antaa liitteestä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.