80/1990

SOPIMUS toiselta puolen Suomen tasavallan, Itävallan tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton ja toiselta puolen Euroopan talousyhteisön välillä teknisiä määräyksiä koskevassa tietojen vaihdossa noudatettavasta menettelystä

Euroopan talousyhteisö sekä toisaalta Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta, Islannin tasavalta, Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Sveitsin valaliitto, joita viimeksi mainittuja jäljempänä nimitetään "EFTAn jäsenvaltioiksi" ja kaikkia mainittuja yhteisesti "sopimuspuoliksi", ovat,

ottaen huomioon Euroopan talousyhteisön ja EFTAn jäsenvaltioiden väliset vapaakauppasopimukset ja eritoten niiden jokaisen artiklassa 1 ilmaistut tavoitteet,

ottaen huomioon ne teknisiä määräyksiä koskevat ilmoitusmenettelyt joita sovelletaan yhtäältä Euroopan talousyhteisön ja toisaalta Euroopan Vapaakauppaliiton eli EFTAn piirissä,

ajatellen EFTAn jäsenvaltioiden ja Euroopan talousyhteisön sopimusta saada aikaan dynaaminen Euroopan talousalue,

ajatellen Euroopan talousyhteisön ja Euroopan vapaakauppaliiton välillä jo käynnissä olevaa kaupan teknisiä esteitä koskevaa yhteistyötä ja siinä syntynyttä yhteisymmärrystä näiden molempien ilmoitusmenettelyjen yhdistämisestä,

sopineet seuraavasta:

Artikla 1

Tässä sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

-- "tekninen eritelmä", asiakirjaan sisältyvä eritelmä tuotteelta vaadittavista ominaisuuksista, kuten laadusta, suorituskyvystä, turvallisuudesta tai mitoista, niihin mukaan luettuina esimerkiksi terminologiaa, tunnuksia, koestusta ja koestusmenetelmiä, pakkaamista, merkitsemistä tai etiketöimistä koskevat vaatimukset;

-- "tekninen määräys", tekniset eritelmät niihin liittyvine hallinnollisine määräyksineen, joiden noudattaminen on lain nojalla tai käytännössä pakollista markkinoitaessa tai käytettäessä tuotetta jäsenvaltion alueella tai suuressa osassa sen aluetta, lukuunottamatta kuitenkaan paikallisten viranomaisten antamia määräyksiä;

-- "teknistä määräystä koskeva ehdotus": teknisen eritelmän ja siihen liittyvät hallinnolliset määräykset käsittävä teksti, joka on tarkoitus tai voidaan saattaa voimaan teknisenä määräyksenä ja joka on sellaisessa valmisteluvaiheessa, että siihen voidaan vielä tehdä oleellisia muutoksia;

-- "tuote": teollisuustuotteet ja kaikki maataloustuotteet, mukaan luettuina kalatuotteet.

Artikla 2

Yhteisö ilmoittaa EFTAn jäsenvaltioille EFTAn neuvoston välityksellä ja Yhteisön asianomaisen lainsäädännön mukaisesti teknisiä määräyksiä koskevat ehdotukset, jotka on ilmoitettu EFTAn omassa piirissä.

Artikla 3

EFTAn jäsenvaltiot ilmoittavat vastaavasti EFTAn neuvoston välityksellä ja EFTAn asianomaisten määräysten mukaisesti Yhteisölle teknisiä määräyksiä koskevat ehdotukset, jotka on ilmoitettu EFTAn omassa piirissä.

Artikla 4

Ilmoitettu teknistä määräystä koskeva ehdotus on tiedotettava kokonaan sekä alkukielisenä että jollekin Euroopan talousyhteisön viralliselle kielelle käännettynä.

Artikla 5

Tarvittaessa on kokonaan tiedotettava myös ehdotukseen pääasiallisesti ja suoraan liittyvät alkukieliset säädös- tai määräystekstit, jos niiden tunteminen voi olla välttämätöntä ilmoitetun teknistä määräystä koskevan ehdotuksen arvioimiseksi.

Artikla 6

Jokainen sopimuspuoli voi pyytää lisätietoja tämän sopimuksen mukaisesti ilmoitetusta teknistä määräystä koskevasta ehdotuksesta.

Artikla 7

Yhteisö ja EFTAn jäsenvaltiot voivat kohdistaa vastaanottamiinsa ehdotuksiin huomautuksia. EFTAn neuvosto toimittaa EFTAn jäsenvaltioiden tekemät huomautukset edelleen Euroopan Yhteisöjen komissiolle (jäljempänä "komissio") yhtenä keskitettynä tiedonantona, ja komissio lähettää Yhteisön huomautukset edelleen EFTAn neuvostolle. Halutessaan käyttää vastaavien sisäisten tietojenvaihtojärjestelmiensä sallimaa kuuden kuukauden odotusaikaa hyväkseen sopimuspuolten on ilmoitettava siitä vastaavalla tavalla toisilleen.

Artikla 8

Asianomaiset viranomaiset lykkäävät ilmoitettujen teknisiä määräyksiä koskevien ehdotusten hyväksymistä kolmen kuukauden ajaksi siitä, kun ehdotuksen teksti saapui

-- komissiolle, mikäli kysymyksessä on Yhteisön jäsenvaltion ilmoittama ehdotus,

-- EFTAn neuvostolle, mikäli kysymyksessä on EFTAn jäsenvaltion ilmoittama ehdotus.

Artikla 9

Mainittua kolmen kuukauden odotusaikaa ei kuitenkaan sovelleta, jos asianomaiset viranomaiset joutuvat yleisen terveyden tai turvallisuuden taikka eläinten tai kasvien terveyden ja elämän turvaamiseen liittyvistä pakottavista syistä laatimaan teknisiä määräyksiä hyvin lyhyessä ajassa saadakseen ne heti annetuiksi ja käyttöön saatetuiksi ehtimättä soveltaa minkäänlaista kuulemismenettelyä. Toimenpiteiden pakonalaisuus on perusteltava. Pakon sanelemien toimenpiteiden oikeutuksesta on annettava yksityiskohtainen ja selvä selostus, painottamalla erityisesti asianomaisten viranomaisten toteaman vaaran ennakoimattomuutta ja vakavuutta sekä välittömän toiminnan ehdotonta välttämättömyyttä vaaran poistamiseksi.

Artikla 10

Myös teknisen määräyksen lopullinen teksti on toimitettava alkukielisenä.

Artikla 11

Edellä tarkoitettujen ilmoitusten edellyttämistä hallinnollisista järjestelyistä on yksityiskohtainen selostus liitteessä, joka on tämän sopimuksen erottamaton osa.

Artikla 12

Tämän sopimuksen nojalla annettuja tietoja on pyynnöstä käsiteltävä luottamuksellisina. Edellyttäen että tarvittaviin varotoimiin on ryhdytty, sekä Yhteisön että EFTAn jäsenvaltiot voivat kääntyä fyysisten tai juridisten henkilöiden, tarvittaessa myös yksityissektorin edustajien puoleen asiantuntijalausunnon saamiseksi.

Artikla 13

Osana Yhteisön sekä EFTAn jäsenmaiden välille kaupan teknisten esteiden alalla vakiintunutta yhteistoimintaa sopimuspuolet pitävät säännöllisin väliajoin neuvotteluja yhtäältä varmistaakseen tässä sopimuksessa määrätyn menettelyn toimivuuden ja toisaalta vaihtaakseen näkemyksiä niistä huomautuksista, joita sopimuspuolet mahdollisesti ovat esittäneet tämän sopimuksen mukaisesti ilmoitetuista teknisiä määräyksiä koskeneista ehdotuksista. Lisäksi sopimuspuolet voivat asiasta yhteisesti päätettyään pitää myös ylimääräisiä kokouksia jonkin sopimuspuolen kannalta erityisen kiinnostavista tapauksista.

Artikla 14

Tämä sopimus on ulotettava olemaan voimassa myös prosesseihin ja tuotantomenetelmiin sovellettavia teknisiä määräyksiä koskevien ehdotusten ilmoittamisen suhteen heti kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tätä tarkoittavat sisäiset menettelyt ovat toteutetut.

Artikla 15

Tämä sopimus tehdään kahden vuoden koeajaksi, minkä jälkeen se joko otetaan yhteisesti tarkistettavaksi tai uudistetaan uudeksi ajanjaksoksi, jonka pituudesta sovitaan erikseen.

Artikla 16

Sopimuspuoli voi irtisanoutua tästä sopimuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuusi kuukautta aikaisemmin muille sopimuspuolille.

Artikla 17

1. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990, jos sopimuspuolet ovat sitä ennen tallettaneet hyväksymisasiakirjansa Euroopan Yhteisöjen neuvoston sihteeristöön, joka toimii asiakirjojen tallettajana.

2. Jollei tämä sopimus tule voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990, voimaantulopäiväksi tulee toisen kuukauden ensimmäinen päivä siitä lukien, kun viimeinenkin hyväksymisasiakirja on talletettu.

3. Tallettaja ilmoittaa kunkin sopimuspuolen hyväksymisasiakirjan tallennuspäivän ja tämän sopimuksen voimaantulopäivän.

Artikla 18

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä tanskan-, hollannin-, englannin-, ranskan-, saksan-, kreikan-, italian-, portugalin-, espanjan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, joista jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, talletetaan Euroopan Yhteisöjen neuvoston sihteeristön arkistoon, ja sihteeristö toimittaa sopimuksesta oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin sopimuspuolelle.

Liite

Sopimuksen nojalla katsotaan välttämättömäksi seuraavat sähköviestimillä toimitettavat tiedonannot:

1) Lomakkeella tehtävät ilmoitukset, jotka voidaan toimittaa joko ennen koko tekstiä tai yhdessä sen kanssa.

2) Ehdotustekstien vastaanottoilmoitukset, joissa on muun ohella mainittava, milloin odotusaika kulloistakin järjestelmää koskevien määräysten mukaan päättyy.

3) Lisätietopyynnöt.

4) Lisätietopyyntöjen vastaukset.

5) Huomautukset.

6) Lisäkokousta koskevat ehdotukset.

7) Lisäkokousta koskeviin ehdotuksiin lähetettävät vastaukset.

8) Pyynnöt saada lopullinen teksti.

9) Ilmoitukset kuuden kuukauden odotusajan käynnistymisestä.

Seuraavat tiedonannot voidaan toistaiseksi toimittaa tavallisena postina:

10) Ilmoitettu tekstiehdotus kokonaan.

11) Pohjana oleva säädös tai määräys.

12) Lopullinen teksti.

Kohdissa 1--9 edellytetyt tiedot on toimitettava jollakin Euroopan talousyhteisön virallisella kielellä.

Sopimuspuolten on keskenään sovittava tiedonantojen hallinnollisista järjestelyistä, erityisesti niiden tarkoista numero- ja tunnusmerkinnöistä ja muistakin tiedottamisen yksityiskohdista.

Yhteinen ilmoitus, joka liittyy sopimukseen teknisiä määräyksiä koskevassa tietojenvaihdossa noudatettavasta menettelystä

1. Sopimuspuolten kesken katsotaan sovituksi, että EFTAn jäsenvaltioiden on muutettava "teknisen määräyksen" määritelmä EFTA-konvention asianomaisissa säännöksissä sopimuksen artiklan 1 mukaiseksi.

2. Lisäksi katsotaan sovituksi, että sovellettaessa sopimuksen artiklaa 1 tarkoitetaan "paikallisen viranomaisen antamilla teknisillä määräyksillä" sellaisen hallintoelimen vahvistamia määräyksiä, jonka toimivalta vastaa kunnallisen eli hallinnon alimmalla päätöksentekotasolla toimivan viranomaisen toimivaltaa ja rajoittuu kyseisen viranomaisen toimialueeseen. Liittomuotoisten valtioiden rakenneyksikköjen viranomaisia ei siis katsota tältä kannalta "paikallisiksi viranomaisiksi".

3. EFTAn jäsenvaltiot tallettavat hyväksymisasiakirjansa tallettajan huostaan vasta saatettuaan asiaa koskevat kansalliset säännöksensä sopusointuun EFTA-konvention edellä tarkoitettujen uudistettujen säännösten kanssa ja ilmoitettuaan muille sopimuspuolille toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

Hyväksytty pöytäkirja

1. Katsotaan sovituksi, että Euroopan talousyhteisö ilmoittaa allekirjoituksen yhteydessä kantanaan seuraavan:

"Euroopan talousyhteisö ei talleta hyväksymisasiakirjaansa ennen kuin tallettaja on vastaanottanut kaikkien EFTAn jäsenvaltioiden hyväksymisasiakirjat."

2. Lisäksi katsotaan sovituksi, että kaikilla tahoilla tullaan pyrkimään siihen, että kaikki sopimuspuolet tallettavat hyväksymisasiakirjansa samanaikaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.