76/1990

Eurooppalainen PUITEYLEISSOPIMUS paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyöstä yli valtakunnan rajojen

Johdanto

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, ja jotka

katsovat, että Euroopan neuvoston päämääränä on luoda läheisempi yhteys jäsenvaltioidensa välille ja edistää niiden välistä yhteistyötä;

katsovat, että Euroopan neuvoston perussäännön 1 artiklan mukaisesti tähän päämäärään päästään nimenomaan tekemällä hallinnon alan sopimuksia;

katsovat, että Euroopan neuvoston on varmistettava Euroopan paikallisten ja alueellisten viranomaisten osallistuminen sen päämäärän saavuttamiseen;

ottavat huomioon, että paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyöllä yli valtakunnan rajojen, sellaisilla aloilla kuin alueellinen kehitys, kaupunkien ja maaseudun kehittäminen, ympäristönsuojelu, julkisten laitosten ja palveluiden kehittäminen ja molemminpuolisen avun antaminen onnettomuuksien sattuessa, voi olla merkitystä tähän tavoitteeseen pääsemiselle;

ottavat huomioon aiemmat kokemukset, joiden perusteella Euroopan paikallis- ja aluehallintoviranomaisten välinen yhteistyö näyttäisi edistävän niiden tehtävien tehokasta hoitamista ja varsinkin rajaseutujen kohentumista ja kehittymistä;

ovat päättäneet edistää tällaista yhteistyötä niin pitkälle kuin mahdollista ja vaikuttaa siten rajaseutujen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä siihen ystävyyden henkeen, joka yhdistää Euroopan kansoja,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Kukin sopimuspuoli sitoutuu helpottamaan ja edistämään yhteistyötä yli valtakunnan rajojen lainkäyttövaltansa alaisina olevien paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä muiden sopimuspuolten lainkäyttövallan alaisina olevien paikallisten ja alueellisten viranomaisten kesken. Se pyrkii ottaen huomioon kunkin sopimuspuolen erilaiset perustuslain säännökset edistämään sellaisten sopimusten ja järjestelyiden tekemistä, jotka voivat osoittautua tarpeellisiksi tämän päämäärän saavuttamiseksi.

2 artikla

1. Tässä yleissopimuksessa yhteistyöllä yli valtakunnan rajojen tarkoitetaan kaikkea yhteistoimintaa, jolla pyritään vahvistamaan ja kehittämään kahden tai useamman sopimuspuolen määräysvallassa olevien paikallisten ja alueellisten viranomaisten välisiä naapuruussuhteita sekä tämän päämäärän kannalta tarpeellisten sopimusten ja sopimusjärjestelyiden tekemistä. Yhteistyötä yli valtakunnan rajojen harjoitetaan paikallisten ja alueellisten viranomaisten toimivaltuuksien rajoissa siten kuin ne kansallisessa lainsäädännössä on määritelty. Tällä yleissopimuksella ei muuteta näiden toimivaltuuksien laajuutta tai luonnetta.

2. Tässä yleissopimuksessa ilmauksella ''paikalliset ja alueelliset viranomaiset'' tarkoitetaan yhteisöjä, viranomaisia ja toimielimiä, jotka hoitavat paikallisia ja alueellisia tehtäviä ja jotka kunkin valtion kansallisen lain nojalla katsotaan sellaisiksi. Kukin sopimuspuoli voi kuitenkin allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai Euroopan neuvoston pääsihteerille myöhemmin tekemällään ilmoituksella nimetä ne yhteisöt, viranomaiset tai toimielimet sekä kysymykset ja muodot, joihin se aikoo rajata yleissopimuksen soveltamissalan tai jotka se aikoo sulkea sen ulkopuolelle.

3 artikla

1. Soveltaessaan tätä yleissopimusta sopimuspuolet edistävät 2 artiklan 2 kappaleen määräykset huomioon ottaen paikallisten ja alueellisten viranomaisten aloitteellisuutta, joka perustuu niihin paikallisten ja alueellisten viranomaisten välisiin puitejärjestelyihin, jotka on laadittu Euroopan neuvostossa. Jos ne katsovat sen välttämättömäksi, ne voivat ottaa harkittavaksi Euroopan neuvostossa laaditut valtioiden väliset kahden- tai monenväliset mallisopimukset, joiden tarkoituksena on edistää paikallisten ja alueellisten viranomaisten välistä yhteistyötä.

Järjestelyt ja sopimukset voivat perustua tämän yleissopimuksen liitteinä oleviin malli- ja puitesopimuksiin ja -sääntöihin, jotka on numeroitu 1.1.-1.5. ja 2.1.-2.6. ja joista ilmenevät ne muutokset, joita kunkin sopimuspuolen erityistilanne edellyttää. Nämä malli- ja puitesopimukset ja -säännöt ovat vain ohjeellisia eikä niillä ole sopimusarvoa.

2. Milloin sopimuspuolet katsovat tarpeelliseksi tehdä valtioiden välisiä sopimuksia, niissä voidaan muun muassa määritellä missä asioissa, millä tavoin ja missä rajoissa ne paikalliset ja alueelliset viranomaiset, joita yli valtakunnan rajojen ulottuva yhteistyö koskee, voivat toimia. Kussakin sopimuksessa voidaan myös nimetä ne viranomaiset tai toimielimet, joihin sitä sovelletaan.

3. Edellä olevat määräykset eivät saa estää sopimuspuolia yksimielisesti turvautumasta muihin yli valtakunnan rajojen ulottuvan yhteistyön muotoihin. Tämän yleissopimuksen määräysten ei myöskään tule tulkita kumoavan olemassaolevia yhteistyösopimuksia.

4. Sopimuksia ja järjestelyitä tehtäessä otetaan huomioon kunkin sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön mukainen lainkäyttövalta kansainvälisissä suhteissa ja yleisessä politiikassa sekä kyseisiä paikallisia ja alueellisia viranomaisia koskevat tarkastus- tai valvontamääräykset.

5. Tässä tarkoituksessa sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille tekemällään ilmoituksella määritellä viranomaiset, joilla sen kansallisen lain nojalla on toimivalta harjoittaa kyseisiin paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin kohdistuvaa tarkastustoimintaa ja valvontaa.

4 artikla

Kukin sopimuspuoli pyrkii selvittämään oikeudelliset, hallinnolliset ja tekniset vaikeudet, jotka saattaisivat estää yli valtakunnan rajojen ulottuvan yhteistyön kehitystä ja vaivatonta sujumista, sekä neuvottelevat tarvittavassa laajuudessa toisen sopimuspuolen tai muiden asianomaisten sopimuspuolten kanssa.

5 artikla

Sopimuspuolet harkitsevat, olisiko paikallisille ja alueellisille viranomaisille, jotka osallistuvat yli valtakunnan rajojen ulottuvaan yhteistyöhön tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti, aiheellista myöntää samat toimivaltuudet kuin jos ne tekisivät yhteistyötä kansallisella tasolla.

6 artikla

Kukin sopimuspuoli toimittaa kaikki toisen sopimuspuolen pyytämät tiedot mahdollisimman täydellisinä helpottaakseen tätä täyttämään velvoitteensa tämän yleissopimuksen mukaisesti.

7 artikla

Kukin sopimuspuoli pitää huolen siitä, että asianomaisille paikallisille ja alueellisille viranomaisille tiedotetaan toimintamahdollisuuksista, jotka ovat niiden käytettävissä tämän yleissopimuksen nojalla.

8 artikla

1. Sopimuspuolet toimittavat Euroopan neuvoston pääsihteerille kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat 3 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia ja järjestelyitä.

2. Euroopan neuvoston pääsihteerille toimitetaan yhden tai useamman sopimuspuolen ehdotukset, jotka koskevat tämän yleissopimuksen tai mallisopimusten ja -järjestelyiden laajentamista tai lisäysten tekemistä niihin. Pääsihteeri toimittaa kunkin ehdotuksen Euroopan neuvoston ministerikomitealle, joka päättää jatkotoimista.

9 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Yleissopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona neljäs ratifioimis- tai hyväksymiskirja talletettiin, edellyttäen, että vähintään kahdella näistä tämän muodollisuuden täyttäneistä valtioista on yhteistä rajaa.

3. Allekirjoittajavaltion osalta, joka myöhemmin ratifioi tai hyväksyy tämän yleissopimuksen, se tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

10 artikla

1. Tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomitea voi yksimielisesti päättää kutsua Euroopan neuvostoon kuulumattoman eurooppalaisen valtion liittymään yleissopimukseen. Tähän kutsuun on saatava jokaisen yleissopimuksen ratifioineen valtion nimenomainen suostumus.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. Liittyminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua liittymiskirjan tallettamisesta.

11 artikla

1. Sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän yleissopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettavalla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

12 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja kaikille tähän yleissopimukseen liittyneille valtioille:

a. kaikista allekirjoituksista;

b. kaikista ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

c. kaikista tämän yleissopimuksen 9 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

d. kaikista 2 artiklan 2 kappaleen tai 3 artiklan 5 kappaleen määräysten mukaisesti vastaanotetuista selityksistä;

e. 11 artiklan määräysten mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista ja irtisanomisien voimaantulopäivistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Madridissa 21 päivänä toukokuuta 1980 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille jäsenvaltioille sekä valtioille, jotka on kutsuttu liittymään tähän yleissopimukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.