69/1990

YLEISSOPIMUS (n:o 47), joka koskee työajan lyhentämistä neljäänkymmeneen tuntiin viikossa

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

joka on kokoontunut Geneveen 4 päivänä kesäkuuta 1935 yhdeksänteentoista istuntoonsa ja ottanut huomioon:

että työajan lyhentämistä koskeva kysymys on kuudentena ohjelmakysymyksenä istunnon päiväjärjestyksessä;

että työttömyys on niin laajalle levinnyt ja tullut niin pitkäaikaiseksi, että nykyään maailmassa on miljoonia työntekijöitä, jotka ovat joutuneet kurjuuteen ja puutteeseen, mistä he itse eivät ole vastuussa ja mistä pääsemistä heillä on oikeus vaatia;

että on suotavaa, että työntekijöille, mikäli mahdollista, valmistetaan tilaisuus osallistua etuihin, jotka johtuvat nopeasta teknillisestä kehityksestä, mikä on luonteenomaista nykyaikaiselle teollisuudelle;

että kansainvälisen työkonferenssin kahdeksannentoista ja yhdeksännentoista istunnon hyväksymien päätöslauselmien mukaisesti on välttämätöntä koettaa niin paljon kuin mahdollista lyhentää työaikaa kaikilla työaloilla;

hyväksyy tänä 22 päivänä kesäkuuta 1935 seuraavan sopimusehdotuksen, jonka nimenä on oleva "Sopimus, joka koskee neljänkymmenentunnin viikkoa, 1935".

1 artikla

Jokainen Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen, selittää kannattavansa:

a) neljänkymmenen tunnin viikon periaatetta siten sovellettuna, ettei se aiheuta työntekijöiden elintason alenemista;

b) sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä tai niiden edistämistä, joiden katsotaan voivan johtaa tähän päämäärään;

ja sitoutuu soveltamaan tätä periaatetta eri työaloilla niiden yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti, jotka mahdollisesti voidaan antaa erikoissopimuksissa ja jotka mainittu jäsenvaltio ratifioi.

2 artikla

Tämän sopimuksen viralliset ratifioinnit on ilmoitettava Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle ja on hänen ne rekisteröitävä.

3 artikla

1. Tämä sopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Se tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä sopimus tulee voimaan kuhunkin jäsenvaltioon nähden kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sen ratifiointi rekisteröitiin.

4 artikla

Niin pian kuin kahden Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltion ratifioinnit on rekisteröity, on Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan ilmoitettava siitä kaikille Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille. Hänen on niinikään ilmoitettava näille niiden ratifiointien rekisteröinnit, jotka muut järjestön jäsenvaltiot myöhemmin ilmoittavat hänelle.

5 artikla

1. Jokainen jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen, voi sitten kuin kymmenen vuotta on kulunut siitä päivästä, jona sopimus alkuaan tuli voimaan, irtisanoa sen kirjelmällä, joka annetaan Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle ja jonka hän rekisteröi. Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Jokainen jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen eikä vuoden kuluessa edellisessä kohdassa mainitun kymmenvuotiskauden päättymisestä käytä tässä artiklassa säädettyä irtisanomisoikeutta, on sidottu uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen, huomioonottaen tässä artiklassa määrätyt ehdot, irtisanoa sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päättyessä.

6 artikla

Jokaisen kymmenvuotiskauden päätyttyä tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien on Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston esitettävä yleiselle konferenssille selostus sopimuksen soveltamisesta ja otettava harkittavaksi onko syytä ottaa konferenssin päiväjärjestykseen kysymys sen muuttamisesta kokonaan tai osittain.

7 artikla

1. Jos konferenssi hyväksyisi uuden sopimuksen, joka muuttaa tämän sopimuksen kokonaan tai osittain, eikä uusi sopimus toisin määrää:

a) katsotaan se seikka, että joku jäsenvaltio on ratifioinut uuden, muutoksia sisältävän sopimuksen, jos tämä on tullut voimaan, semmoisenaan tämän sopimuksen irtisanomiseksi huolimatta siitä, mitä 5 artiklassa edellä säädetään;

b) eivät jäsenvaltiot siitä päivästä lukien, jona uusi, muutoksia sisältävä sopimus on tullut voimaan, enää voi ratifioida tätä sopimusta.

2. Kuitenkin jää tämä sopimus nykyisessä muodossaan ja nykyisen sisältöisenä voimaan niihin jäsenvaltioihin nähden, jotka ovat sen ratifioineet eivätkä ratifioi muutoksia sisältävää uutta sopimusta.

8 artikla

Tämän sopimuksen ranskan- ja englanninkielisiä tekstejä on kumpaakin pidettävä alkuperäisenä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.