68/1990

Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välinen SOPIMUS Ystävyyden luonnonsuojelualueesta

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus, joista seuraavassa käytetään nimitystä "sopimuspuolet",

jotka ottavat huomioon Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä 5 päivänä heinäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla,

jotka pitävät tärkeänä kehittää ja syventää kahdenvälistä yhteistyötä luonnon- ja ympäristönsuojelun kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi molemmissa maissa,

vakuuttuneina siitä, että suomalais-neuvostoliittolaisen luonnonsuojelualueen muodostaminen yhteisen rajan läheisyyteen antaa lisämahdollisuuksia kasviston, eläimistön ja luonnon ekosysteemien suojelemiseen sekä näitä aloja koskevaan tutkimuksen ja seurannan edistämiseen

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuspuolet muodostavat yhteisen rajan läheisyyteen boreaalisia ekosysteemejä edustavan suojeltavan luonnonalueen, josta käytetään nimitystä Ystävyyden luonnonsuojelualue.

2. Ystävyyden luonnonsuojelualueeseen kuuluu Ystävyyden puisto (Suomen tasavallan alue) ja Kostamuksen luonnonsuojelualue (SNTL:n alue). Ystävyyden luonnonsuojelualueen rajat on merkitty tämän sopimuksen liitteeseen.

3. Ystävyyden luonnonsuojelualueeseen kuuluvien osien suojelu toteutetaan kummankin osapuolen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

2 artikla

Ystävyyden luonnonsuojelualueen muodostamisen tarkoituksena on

1. yhteistyön edistäminen Suomen ja SNTL:n välillä ympäristönsuojelun ja erityisesti luonnonsuojelun ja luonnonvarojen järkevän käytön, ekosysteemin pitkäaikaisen seurannan ja tutkimuksen aloilla,

2. alueen kasviston, eläimistön ja luonnon ekosysteemien suojelu,

3. kummankin maan kansalaisten tietojen lisääminen luonnon- ja ympäristönsuojelun tavoitteista, menetelmistä ja merkityksestä.

3 artikla

1. Sopimuspuolet suorittavat tämän sopimuksen tavoitteiden mukaisesti yhteisesti sovittuja kasviston, eläimistön ja ekosysteemien tutkimuksia ja seurantaa.

2. Yhteistyötä suoritetaan seuraavissa muodoissa:

a) tietojen ja tutkijoiden vaihto;

b) tutkimusten ja seurannan järjestäminen yhteisesti sovittavilla pysyvillä havaintopaikoilla;

c) yhteisten laboratorio- ja kenttäkokeiden järjestäminen;

d) yhteisten julkaisujen laatiminen;

e) samanlaisten mittaus- ja tutkimusmenetelmien kehittäminen ja käyttö.

3. Yhteistyötä voidaan suorittaa myös muussa sovitussa muodossa.

4. Sopimuspuolet valmistavat yhdessä Ystävyyden luonnonsuojelualuetta ja siellä suoritettavaa tutkimustoimintaa koskevaa aineistoa.

5. Laadittaessa konkreettisia tutkimusohjelmia otetaan huomioon Ystävyyden luonnonsuojelualueella jo tehtävät tutkimukset.

4 artikla

1. Ystävyyden luonnonsuojelualueella suoritettavaa yhteistyötä johtaa Suomen ja Neuvostoliiton ympäristönsuojeluyhteistyön sekakomissio, josta jäljempänä käytetään nimitystä sekakomissio.

2. Sekakomission luonnonalueiden ja harvinaisen kasviston ja eläimistön suojelutyöryhmän yhteyteen perustetaan Ystävyyden luonnonsuojelualueen asiantuntijaryhmä.

3. Sekakomissio vahvistaa Ystävyyden luonnonsuojelualueen tutkimus- ja toimenpidesuunnitelman.

4. Ystävyyden luonnonsuojelualueen Suomen puoleisen osan suojelusta ja hoidosta vastaa Suomen metsähallitus ja Ystävyyden luonnonsuojelualueen Neuvostoliiton puoleisen osan suojelusta ja hoidosta vastaa Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan luonnonsuojelun valtionkomitea.

5 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli määrää johtavan viraston, joka vastaa Ystävyyden luonnonsuojelualueen tutkimustyön suunnittelusta ja järjestämisestä. Virastot voivat olla keskenään säädetyssä järjestyksessä suorassa yhteydessä sellaisissa tämän sopimuksen toteuttamista koskevissa kysymyksissä, jotka kuuluvat niiden toimivaltaan.

2. Kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen näistä virastoista.

6 artikla

Sopimuspuolet turvaavat Ystävyyden luonnonsuojelualueella eläinten siirtymisen esteettömästi luonnonsuojelualueen toisesta osasta toiseen osaan.

7 artikla

1. Sopimuspuolet ryhtyvät toimiin mahdollisimman joustavan ja tehokkaan yhteistyön turvaamiseksi Ystävyyden luonnonsuojelualueella.

2. Sopimuspuolet turvaavat säädetyssä järjestyksessä rajanylityksen Ystävyyden luonnonsuojelualueen tutkimus- ja muihin tehtäviin osallistuvalle henkilöstölle sekä kuljetuksen rajan yli näissä tehtävissä tarvittaville ajoneuvoille, laitteille ja aineistolle. Rajan ylitys tapahtuu rajanylityspaikassa Vartius (rajamerkki 695) Suomen puolella ja Ljutta (rajamerkki 695) Neuvostoliiton puolella.

8 artikla

Kumpikin sopimuspuoli vastaa niistä menoista, jotka liittyvät tämän sopimuksen toteuttamiseen Ystävyyden luonnonsuojelualueella sen omalla puolella, ellei sekakomissio toisin päätä.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

10 artikla

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Se on voimassa vuoden ajan siitä päivästä kun sopimuspuoli on saanut kirjallisen ilmoituksen toiselta sopimuspuolelta tämän sopimuksen irtisanomisesta.

Tehty Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1989 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.