54/1990

Annettu: 29.9.1990

Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1989 tehty Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välinen sopimus yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä tammikuuta 1990 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä elokuuta 1990, tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa vesi- ja ympäristöhallitus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus, jäljempänä osapuolet

jotka ottavat huomioon Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välisen 5 päivänä heinäkuuta 1985 allekirjoitetun sopimuksen yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla;

jotka tunnustavat välttämättömäksi tehostaa valmiutta torjua öljyn ja muiden vahingollisten aineiden aiheuttamaa Itämeren pilaantumista; ja

jotka haluavat tässä tarkoituksessa antaa toisilleen kaikkea mahdollista apua vuonna 1974 allekirjoitetun Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen, jäljempänä yleissopimus, ja erityisesti sen liitteen VI velvoitteiden sekä Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission hyväksymien suositusten täyttämiseksi

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

1. "pilaantuminen", "alus", "öljy", "vahingollinen aine" ja "vahinko" tarkoittavat samaa kuin yleissopimuksessa;

2. "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa osapuolen kansallista viranomaista, joka on vastuussa käytännön torjuntayhteistyöstä;

3. "vastuualue" tarkoittaa sellaista Itämeren aluetta, jossa jompikumpi osapuoli yleissopimuksen mukaisesti ryhtyy torjuntatoimiin.

Osapuolten vastuualueiden rajaus on määrätty Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välisellä, 6 päivänä lokakuuta 1983 tehdyllä sopimuksella;

4. "torjuntayksiköt ja -välineet" tarkoittavat laitteita, aluksia ja henkilökuntaa, joita käytetään meren pilaantumisen torjumiseen vahinkotapauksissa.

2 artikla
Yleiset velvoitteet

1. Tämän sopimuksen osapuolet antavat toisilleen apua torjuttaessa vahinkotapauksissa kumman tahansa osapuolen vastuualueella öljyn tai muun vahingollisen aineen merkittävää vuotoa tai vuodon uhkaa meren pilaantumisen estämiseksi sekä näihin tilanteisiin liittyvässä meripelastuksessa.

2. Tämän sopimuksen perusteella apua voidaan pyydettäessä antaa myös torjuttaessa pilaantumista osapuolten sisäisillä aluevesillä.

3. Tämän sopimuksen perusteella apua voidaan antaa jommankumman osapuolen alusta koskevassa vahinkotapauksessa myös osapuolten vastuualueiden ulkopuolella. Tällainen apu ei saa loukata muiden Itämeren valtioiden laillisia oikeuksia.

3 artikla
Ilmoitus vahingoista

Sopimusosapuolen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa yleissopimuksen VI liitteen asianomaisia määräyksiä loukkaamatta viivytyksettä toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle merellä havaitusta öljyn tai muun vahingollisen aineen merkittävästä päästöstä samoin kuin muista tapahtumista, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa mitä tahansa merkittävää pilaantumista, joka kohdistuu kumpaan tahansa osapuoleen ja joka voi johtaa torjunta-avun pyytämiseen.

4 artikla
Avunpyyntö

1. Apua annetaan toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle esittämän pyynnön perusteella. Puhelimitse esitetty avunpyyntö tulee vahvistaa teleksillä, sähkeitse tai telekopiona.

2. Avunpyyntö voi sisältää pyynnön saada vain tiettyjä torjuntavälineitä, tiettyjä torjuntavälineitä niitä käyttävän henkilökunnan kanssa, täydellisesti varustetun torjuntayksikön taikka erikoiskoulutuksen saanutta torjuntahenkilökuntaa.

5 artikla
Avunantovelvollisuus

Torjunta-avun antoa koskevan pyynnön saanut osapuoli antaa mahdollisuuksiensa rajoissa pyydetyn avun mahdollisimman pikaisesti ja pyydetyssä laajuudessa.

6 artikla
Torjuntatoimien johtaminen

1. Torjuntatoimia johtaa sen osapuolen toimivaltainen viranomainen, jonka vastuualueella torjuntatoimet suoritetaan, elleivät toimivaltaiset viranomaiset yksittäistapauksessa sovi toisin.

2. Jos torjuntatoimet tapahtuvat osapuolten vastuualueiden ulkopuolella, niitä johtaa apua pyytäneen osapuolen toimivaltainen viranomainen.

7 artikla
Avustavien torjuntayksiköiden ja -välineiden huolto

Apua pyytänyt osapuoli tukee apuun pyydettyjen torjuntayksiköiden toimintaa sekä antaa erityisesti niille niiden tarvitseman huollon ja täydennykset.

8 artikla
Torjunta-avun keskeyttäminen

1. Apua antava osapuoli voi keskeyttää avun antamisen kokonaan tai osittain, jos olosuhteet niin vaativat. Avun keskeyttämisestä ilmoitetaan apua pyytäneen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Tällaisen ilmoituksen saatuaan apua pyytänyt osapuoli palauttaa viivytyksettä käyttöönsä asetetut torjuntayksiköt ja -välineet.

3. Apua pyytänyt osapuoli voi peruuttaa avunpyynnön, kun avun tarve lakkaa. Tällöin tai torjuntatoimien päättyessä se palauttaa viivytyksettä toiselle osapuolelle käyttöönsä asetetut torjuntayksiköt ja -välineet.

9 artikla
Pääsyn helpottaminen

1. Osapuoli, joka on pyytänyt torjunta-apua aluemerelleen tai sisäisille aluevesilleen, osoittaa apua antavalle osapuolelle ne alueet, joihin tämän torjuntayksiköillä ja -välineillä on pääsy.

2. Tässä tapauksessa apua pyytänyt osapuoli huolehtii toisen osapuolen torjuntayksiköiden ja -välineiden nopeasta pääsystä näille alueille mahdollisimman pienin muodollisuuksin. Niistä ilmoitetaan viivytyksettä apua antavan osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

10 artikla
Tietojen vaihto

Toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat säännöllisesti tietoja käytettävissä olevista torjuntayksiköistä ja -välineistä sekä torjunta-avun maksuista.

11 artikla
Tieteellis-tekninen yhteistyö

Toimivaltaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä kehittäessään torjuntavälineitä ja -menetelmiä samoin kuin kouluttaessaan torjuntahenkilökuntaa.

12 artikla
Yhteiset harjoitukset

1. Osapuolet järjestävät säännöllisin väliajoin yhteisiä käytännön torjuntaharjoituksia sekä vuosittain yhteisiin torjuntatoimiin liittyvää tiedonvälitystä koskevia harjoituksia. Tällaisten harjoitusten päivämäärästä sopivat toimivaltaiset viranomaiset keskenään.

2. Toimivaltaiset viranomaiset sopivat käytännön harjoituksiin osallistuvien torjuntayksiköiden ja -välineiden lajista ja määrästä sekä harjoitusalueesta.

3. Toimivaltaiset viranomaiset johtavat vuoron perään käytännön harjoituksia.

13 artikla
Korvaukset

1. Apua pyytänyt osapuoli korvaa toiselle osapuolelle avun antamisesta aiheutuneet kustannukset.

2. Kumpikin osapuoli vastaa yhteisissä harjoituksissa omista kustannuksistaan.

3. Jos osapuoli ryhtyy torjuntatoimiin oma-aloitteisesti ilman sille esitettyä avunpyyntöä, se ei voi vaatia toiselta osapuolelta torjuntakustannuksista korvausta.

4. Osapuolet voivat sopia torjuntakustannusten korvaamisesta toisin kuin edellä määrätään.

14 artikla
Pakattuna kuljetettavat vahingolliset aineet

Tätä sopimusta sovelletaan vastaavasti etsittäessä ja kerättäessä pakkauksissa, kuljetuskonteissa, kuljetussäiliöissä, säiliöajoneuvoissa tai säiliövaunuissa kuljetettavia vahingollisia aineita.

15 artikla
Yhteinen torjuntasuunnitelma

Toimivaltaiset viranomaiset voivat laatia torjuntatoimia koskevan yhteistoimintasuunnitelman, joka käsittelee yksityiskohtaisemmin tämän sopimuksen mukaista yhteistyötä vahinkotapauksissa. Toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään tämän suunnitelman voimaantulosta ja sen muuttamisesta.

16 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta millään tavoin kummankaan osapuolen oikeuksiin tai velvoitteisiin, jotka johtuvat muista kahdenvälisistä tai monenkeskisistä sopimuksista.

17 artikla
Loppumääräykset

Tämä sopimus tulee voimaan 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat täyttäneet sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat lainmukaiset menettelyt.

Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes toinen osapuoli irtisanoo sen ilmoittamalla asiasta ennakolta kaksitoista kuukautta aikaisemmin.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1989 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.