35/1990

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Neuvostoliiton rajan lähellä olevilta alueilta tulevien ilman epäpuhtauksien vuon ja niiden haitallisten vaikutusten rajoittamisesta ja vähentämisestä tehdyn toimintaohjelman voimaantulosta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1989 tehty toimintaohjelma Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton rajan lähellä olevilta alueilta tulevien ilman epäpuhtauksien vuon ja niiden haitallisten vaikutusten vähentämisestä on voimassa 26 päivästä lokakuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1990

Toimintaohjelma Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton rajan lähellä olevilta alueilta tulevien ilman epäpuhtauksien vuon ja niiden haitallisten vaikutusten rajoittamisesta ja vähentämisestä

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus,

jotka pitävät lähtökohtana molempien maiden välisiä ystävällisiä naapuruussuhteita, jotka ovat saaneet vahvistuksensa Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivän huhtikuuta 1948 tehdyssä sopimuksessa,

jotka ovat päättäneet panna täytäntöön valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan 13 päivänä marraskuuta 1979 tehdyn yleissopimuksen ja tähän liittyvän rikkipäästöjen tai niiden valtion rajat ylittävän vuon vähentämistä vähintään 30 % koskevan 8 päivänä heinäkuuta 1985 tehdyn pöytäkirjan sekä samaan yleissopimukseen liittyvän typen yhdisteiden päästöjen tai niiden valtion rajat ylittävän vuon rajoittamista koskevan 31 päivänä lokakuuta 1988 tehdyn pöytäkirjan,

jotka pyrkivät kehittämään ja laajentamaan yhteistyötä ympäristönsuojelun alalla tasavertaisuuden ja keskinäisen hyödyn pohjalta ja ottamalla huomioon molempien maiden edut siten kuin Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä 5 päivänä heinäkuuta 1985 tehdyssä sopimuksessa yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla on sovittu,

jotka yllämainitun sopimuksen 3 artiklaan perustuen ovat yhteistyössä myötävaikuttaakseen siihen, että ryhdytään toimenpiteisiin molempien maiden välillä kulkeutuvien ilman epäpuhtauksien vähentämiseksi ja niiden haitallisten vaikutusten torjumiseksi,

jotka ovat vakuuttuneita siitä, että molempien maiden on tärkeätä olla tiiviissä yhteistyössä vähentääkseen yhteisen rajan lähellä olevilta alueilta tulevia ilman epäpuhtauksia ja niiden haitallisia vaikutuksia,

ovat sopineet seuraavasta:

1. Osapuolet pyrkivät vähentämään molempien maiden välillä kulkeutuvia ilman epäpuhtauksia siten, että laskeumat muiden Euroopan maiden osuus mukaan luettuna yhteisen rajan lähellä olevilla alueilla eivät ylitä kriittisiä kuormia. Tällaisia alueita ovat Suomen tasavallassa koko maan alue ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liitossa pääasiassa Eestin sosialistinen neuvostotasavalta, Karjalan autonomien sosialistinen neuvostotasavalta sekä Leningradin ja Murmanskin alueet.

2. Osapuolet vähentävät kohdassa 1 mainittujen alueiden vuosittaisia rikin kokonaispäästöjä 50% niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään vuoden 1995 loppuun mennessä. Vähennysten laskentaperusteena käytetään vuoden 1980 tasoa.

3. Osapuolet rajoittavat typen yhdisteiden päästöjä niin, etteivät ne ylitä vuoden 1987 tasoa vuoden 1994 jälkeen.

4. Osapuolet vähentävät raskasmetallipäästöjä ottamalla käyttöön parasta taloudellisesti käyttökelpoista teknologiaa ja tekniikkaa.

5. Osapuolet sopivat vuonna 1992 tieteellisesti perustelluista kriittisten kuormien suuruuksista ja niiden pohjalta hyväksyvät vuonna 1993 suunnitelman rikkidioksidin ja typen yhdisteiden päästöjen edelleen vähentämisestä. Tavoitteena on, ettei kriittisiä kuormia ylitetä.

6. Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi:

a) Neuvostoliiton osapuoli lisää tämän toimintaohjelman 1 kohdassa mainituilla alueilla maakaasun käyttöä voimalaitoksissa, ryhtyy tehokkaisiin rikin- ja typenpoistotoimenpiteisiin Baltian ja Eestin voimalaitoksissa, toteuttaa värimetallurgian yrityksissä voimataloudellisten yksiköiden ja kaasunpuhdistusjärjestelmien uudistustöitä, jotka vähentävät merkittävästi rikin yhdisteiden ja raskasmetallien päästöjä. Vastaavanlaisia uudistustöitä suoritetaan useissa mustan metallurgian, öljynjalostus-, selluloosa- ja paperiteollisuuden yrityksissä sekä mineraalilannoitteiden ja rakennusmateriaalien tuotannossa.

b) Suomen osapuoli jatkaa rikki- ja typpipäästöjä vähentäviä uudistustöitä voimalaitoksissa, selluloosatehtaissa ja muissa prosessiteollisuuden laitoksissa. Suomen osapuoli asettaa rajoituksia maahantuotavien ja maassa jalostettavien polttoaineiden rikkipitoisuuksille, ryhtyy tehokkaisiin rikinpoistotoimenpiteisiin kaikissa yli 200 megawatin hiilivoimalaitoksissa sekä ottaa kolmitoimikatalysaattorit käyttöön uusissa henkilöautoissa. Toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää Suomen alueelle tuleva rikkilaskeuma tasolle, joka on enintään 0.5 g/m2.

7. Osapuolet tehostavat ilmansuojelua koskevaa tutkimusyhteistyötä yhteisesti hyväksyttävien perustietojen kokoamiseksi ja ilmansuojeluongelmien selvittämiseksi sekä molempia maita tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi.

8. Osapuolet edistävät tieteellis-teknillistä tietojen ja asiantuntijoiden vaihtoa sekä teknis-taloudellista yhteistyötä parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen teknologian käyttöön ottamiseksi.

9. Osapuolet pitävät tärkeänä jatkaa aktiivista osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön, erityisesti YK:n Euroopan talouskomission yhteydessä toimivassa valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen toimielimessä ja ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevassa mittaus- ja arviointiohjelmassa EMEP:ssä.

Tehty Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1989 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.