80/1989

YLEISSOPIMUS Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista

Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kreikan kuningaskunnan, Irlannin tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan, Turkin tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset;

ottaen huomioon, että perussäännön 40 artiklan a kappaleen määräysten mukaisesti Euroopan neuvosto, jäsenvaltioiden edustajat ja sihteeristö nauttivat jäsenvaltioiden alueilla tehtäviensä suorittamisen kannalta tarpeellisia erioikeuksia ja vapauksia;

ottaen huomioon, että edellä mainitun artiklan b kappaleen määräysten nojalla neuvoston jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tekemään sopimuksen kyseisen kappaleen määräysten voimaansaattamiseksi;

ottaen huomioon, että ministerikomitea on edellä mainitun b kappaleen mukaisesti suositellut jäsenvaltioiden hallituksille seuraavien määräysten hyväksymistä;

ovat sopineet seuraavasta:

I OSA

Oikeuskelpoisuus

1 artikla

Euroopan neuvosto on oikeushenkilö. Sillä on toimivalta tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

Pääsihteeri toimii näissä asioissa Euroopan neuvoston nimissä.

2 artikla

Pääsihteerin tulee aina toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen asianmukaista oikeudenkäyttöä, varmistaakseen poliisimääräysten noudattamisen ja estääkseen väärinkäytösten esiintymisen tässä yleissopimuksessa lueteltujen erioikeuksien, vapauksien, etujen ja helpotusten yhteydessä.

II OSA

Omaisuus, rahavarat ja muut varat

3 artikla

Euroopan neuvosto, sen omaisuus ja varat nauttivat sijaintipaikastaan ja haltijastaan riippumatta täyttä vapautusta lainkäytöstä, paitsi mikäli ministerikomitea ei ole nimenomaisesti luopunut tästä vapautuksesta jossain erityistapauksissa. Tässä yhteydessä edellytetään kuitenkin, ettei luopumisen tule ulottua minkäänlaisiin pakkotäytäntöönpano- tai takavarikointitoimiin.

4 artikla

Euroopan neuvoston rakennukset ja tilat ovat loukkaamattomia. Sen omaisuus ja varat ovat sijaintipaikastaan ja haltijastaan riippumatta vapaat etsinnästä, pakko-otosta, menettämisseuraamuksesta, pakkolunastuksesta sekä kaikista muista hallinnollisista, oikeudellisista ja lainsäädännöllisistä pakkotoimista.

5 artikla

Euroopan neuvoston arkisto sekä yleensä kaikki sille kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia sijaintipaikastaan riippumatta.

6 artikla

Rahataloutta koskevien valvonta- ja säännöstelymääräysten tai maksuajan pidennystä koskevien määräysten estämättä:

a. Euroopan neuvosto voi pitää hallussaan kaikkia valuuttoja ja pitää tilejä missä hyvänsä valuutassa;

b. Euroopan neuvosto voi vapaasti siirtää rahavarojaan maasta toiseen tai minkä tahansa valtion rajojen sisäpuolella ja vaihtaa kaikkea hallussaan olevaa valuuttaa mihin tahansa muuhun valuuttaan;

c. Euroopan neuvoston on käyttäessään sille edellä a ja b kohdissa myönnettyjä oikeuksia otettava huomioon jäsenvaltion hallituksen sille tekemät esitykset ja noudatettava niitä, sikäli kun se katsoo tämän olevan tehtävissä sen omia etuja vahingoittamatta.

7 artikla

Euroopan neuvosto, sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat vapautetut:

a. kaikista välittömistä veroista. Neuvosto ei kuitenkaan pyydä vapautusta tariffeista, veroista ja maksuista, jotka ovat vain palkkioita yleisten laitosten palveluista;

b. kaikista tullimaksuista ja tuonti- tai vientikielloista ja -rajoituksista neuvoston virkakäyttöönsä tarvitsemiin esineisiin nähden. Tämän vapautuksen turvin maahan tuotuja esineitä ei myydä maassa, jonne ne on tuotu muutoin kuin tämän maan hallituksen hyväksymin ehdoin;

c. kaikista tullimaksuista, tuonti- ja vientikielloista sekä -rajoituksista julkaisuihinsa nähden.

III OSA

Viestintäyhteydet

8 artikla

Ministerikomitean ja pääsihteerin tulee virallisissa viestintäyhteyksissään kunkin jäsenvaltion alueella nauttia ainakin yhtä edullista kohtelua kuin kyseinen jäsenvaltio on myöntänyt muiden hallitusten diplomaattiedustustoille.

Ministerikomitean ja sihteeristön virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedotuksia ei saa sensuroida.

IV OSA

Jäsenvaltioiden edustajat ministerikomiteassa

9 artikla

Ministerikomiteassa olevien edustajien tulee suorittaessaan tehtäviään sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja palatessaan sieltä nauttia seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a. Vapautus pidättämisestä ja muusta vapaudenriistosta ja henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikoimisesta sekä vapautus lainkäytöstä heidän virallisessa ominaisuudessaan antamiinsa suullisiin tai kirjallisiin lausuntoihin ja tekemiinsä tekoihin nähden.

b. Loukkaamattomuus kaikkiin asiapapereihin ja asiakirjoihin nähden.

c. Oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriiritse ja sinetöidyissä säkeissä.

d. Itsensä ja puolisonsa vapautus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä valtiossa, jossa he käyvät tai jonka kautta he kulkevat tehtäviään hoitaessaan.

e. Samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin nähden kuin vastaavassa asemassa oleville diplomaattiedustustojen jäsenille on myönnetty.

f. Samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin vastaavassa asemassa oleville diplomaattiedustustojen jäsenille on myönnetty.

10 artikla

Jotta taattaisiin ministerikomiteassa olevien edustajien täydellinen sananvapaus ja täydellinen riippumattomuus heidän suorittaessaan tehtäviään, on vapautuksen lainkäytöstä heidän virantoimituksessaan antamiinsa suullisiin ja kirjallisiin lausuntoihin sekä tekemiinsä tekoihin nähden oltava edelleen voimassa heidän toimikautensa päättymisen jälkeen.

11 artikla

Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä jäsenvaltioiden edustajille heidän henkilökohtaiseksi edukseen, vaan jotta turvattaisiin heidän riippumattomuutensa heidän suorittaessaan tehtäviään ministerikomitean yhteydessä. Tämän vuoksi jäsenvaltiolla ei ole vain oikeus vaan myös velvollisuus pidättää edustajalleen myönnetty vapautus, kun jäsenvaltion käsityksen mukaan vapautus estäisi oikeuden toteutumista ja kun vapautus voidaan pidättää estämättä tarkoitusta, johon se on myönnetty.

12 artikla

a. 9, 10 ja 11 artiklan määräykset eivät koske sen valtion viranomaisia, jonka kansalainen henkilö on tai jonka edustaja hän on tai on ollut.

b. Edellä 9, 10 ja 11 artiklassa sekä tämän artiklan a kappaleessa "edustajat"-sanan tulee katsoa käsittävän kaikki valtuutetut, näiden sijaiset, neuvonantajat, tekniset asiantuntijat ja valtuuskuntien sihteerit.

V OSA

Edustajat neuvoa-antavassa yleiskokouksessa

13 artikla

Neuvoa-antavaan yleiskokoukseen nimettyjen edustajien ja heidän sijaistensa liikkumisvapautta heidän matkustaessaan kokouspaikalle ja palatessaan sieltä ei saa rajoittaa hallinnollisin tai muin rajoituksin.

Edustajille ja heidän sijaisilleen on tulli- ja valuutanvaihtotarkastusten osalta myönnettävä:

a. heidän oman hallituksensa toimesta samat helpotukset kuin ne, jotka myönnetään korkeille virkamiehille näiden matkustaessa ulkomaille virallisissa tilapäistehtävissä;

b. muiden jäsenvaltioiden hallitusten toimesta samat helpotukset kuin ne, jotka myönnetään vieraiden hallitusten edustajille virallisia tilapäistehtäviä varten.

14 artikla

Neuvoa-antavaan yleiskokoukseen nimetyt edustajat ja heidän sijaisensa ovat vapautettuja kaikista virallisista kuulusteluista ja pidättämisestä ja kaikista oikeudenkäyntitoimista heidän tehtäviään suorittaessaan antamiensa lausumien ja äänten osalta.

15 artikla

Neuvoa-antavan yleiskokouksen istuntokauden aikana yleiskokoukseen nimetyt edustajat ja heidän sijaisensa, olivat he kansanedustajia tai eivät, nauttivat:

a. oman maansa alueella tämän maan kansanedustajilleen myöntämiä vapauksia;

b. muiden jäsenvaltioiden alueella vapautusta pidättämisestä ja syytetoimista.

Tämä vapautus on voimassa myös silloin, kun he matkustavat neuvoa-antavan yleiskokouksen kokouspaikalle ja palaavat sieltä. Se ei kuitenkaan ole voimassa silloin, kun edustajat tai heidän sijaisensa tavataan verekseltään tai kun yleiskokous on pidättänyt vapautuksen.

VI OSA

Neuvoston virkamiehet

16 artikla

Jäljempänä 18 artiklassa määrättyjen erioikeuksien ja vapauksien lisäksi pääsihteerille ja apulaispääsihteerille on myönnettävä heidän itsensä, puolisonsa ja alaikäisten lastensa osalta ne erioikeudet ja vapaudet sekä vapautukset ja helpotukset, jotka myönnetään diplomaattiedustajille kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

17 artikla

Pääsihteeri määrää ne virkamiesryhmät, joihin jäljempänä olevan 18 artiklan määräyksiä sovelletaan. Hänen on annettava ne kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten tiedoksi. Näihin ryhmiin kuuluvien virkamiesten nimet on aika ajoin ilmoitettava yllämainituille hallituksille.

18 artikla

Euroopan neuvoston virkamiehet:

a. nauttivat vapautusta lainkäytöstä heidän virkamiehinä ja toimivaltansa rajoissa antamiinsa suullisiin ja kirjallisiin lausuntoihin ja suorittamiinsa tekoihin nähden;

b. nauttivat vapautusta verosta Euroopan neuvoston heille maksamien palkkojen ja palkkioiden osalta;

c. sekä heidän puolisonsa ja heidän elätettävänään olevat perheenjäsenensä nauttivat vapautusta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä;

d. nauttivat valuutan vaihtoon nähden samoja etuoikeuksia kuin vastaavassa asemassa olevat diplomaattiedustustojen virkamiehet asianomaisessa valtiossa;

e. sekä heidän puolisonsa ja heidän elätettävänään olevat perheenjäsenensä nauttivat kansainvälisen kriisin sattuessa samoja kotiuttamisetuja kuin diplomaattiedustajat;

f. saavat tullitta tuoda maahan huonekalunsa ja muun irtaimistonsa ryhtyessään ensimmäistä kertaa hoitamaan tehtäväänsä kyseisessä maassa ja kuljettaa ne verotta takaisin kotimaahansa.

19 artikla

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään Euroopan neuvoston virkamiehille Euroopan neuvoston etujen nimissä eikä heidän henkilökohtaisten etujensa nimissä. Pääsihteerillä on oikeus ja velvollisuus pidättää virkamiehelle myönnetty vapautus, kun hänen käsityksensä mukaan vapautus estäisi oikeuden toteutumista ja kun vapautuksen pidättäminen ei olisi Euroopan neuvoston etujen vastaista. Ministerikomitealla on oikeus vapautuksen pidättämiseen pääsihteerin ja apulaispääsihteerin osalta.

VII OSA

Lisäsopimukset

20 artikla

Euroopan neuvosto voi tehdä jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden kanssa täydentäviä sopimuksia, jotka muuttavat tämän yleissopimuksen määräyksiä, sikäli kun asia koskee kyseistä jäsenvaltiota tai kyseisiä jäsenvaltioita.

VIII OSA

Riidat

21 artikla

Euroopan neuvoston ja yksityishenkilöiden väliset riidat, jotka koskevat neuvoston puolesta toimitettuja tavaroita, tehtyjä palveluksia tai ostettua kiinteätä omaisuutta, alistetaan välimiesmenettelyyn, josta määrätään ministerikomitean hyväksymällä pääsihteerin hallinnollisella määräyksellä.

IX OSA

Loppumääräykset

22 artikla

Tämä yleissopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on talletettava pääsihteerin huostaan. Yleissopimus tulee voimaan seitsemän allekirjoittajavaltion talletettua ratifioimiskirjansa.

Ennen tämän yleissopimuksen edellisen kappaleen määräysten mukaista voimaantuloa allekirjoittajavaltiot välttääkseen neuvoston tehokkaan työskentelyn viivästymistä kuitenkin sopivat, että sitä sovelletaan tilapäisesti allekirjoituspäivästä lähtien sikäli, kun niiden valtiosääntöjärjestelmä sen sallii.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Pariisissa 2 päivänä syyskuuta 1949 yhtenä ranskan- ja englanninkielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin allekirjoittajavaltiolle.

LISÄPÖYTÄKIRJA

Pariisissa 2 päivänä syyskuuta 1949 allekirjoitetun Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") allekirjoittaneet hallitukset,

jotka haluavat täydentää yleissopimuksen määräyksiä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Euroopan neuvoston nykyinen tai tuleva jäsenvaltio, joka ei ole allekirjoittanut yleissopimusta, voi liittyä yleissopimukseen ja tähän lisäpöytäkirjaan tallettamalla molempia koskevan liittymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan, joka ilmoittaa tästä neuvoston jäsenvaltioille.

2 artikla

a. Yleissopimuksen IV osan määräyksiä sovelletaan edustajiin, jotka osallistuvat ministerien sijaisten kokouksiin.

b. Yleissopimuksen IV osan määräyksiä sovelletaan muihin kuin neuvoa-antavaan yleiskokoukseen nimettyihin edustajiin, jotka osallistuvat Euroopan neuvoston koolle kutsumiin kokouksiin, jotka pidetään silloin kun ministerikomitea tai ministerien sijaiset eivät ole koolla. Näihin kokouksiin osallistuville edustajille ei kuitenkaan myönnetä vapautusta pidättämisestä tai syytteeseenpanosta, kun heidät tavataan verekseltään.

3 artikla

Yleissopimuksen 15 artiklaa sovelletaan yleiskokoukseen nimettyihin edustajiin ja heidän sijaisiinsa aina heidän osallistuessaan neuvoa-antavan yleiskokouksen komiteoiden ja alakomiteoiden kokouksiin riippumatta siitä, onko yleiskokouksen istuntokausi meneillään, ja heidän matkustaessaan näihin kokouksiin tai palatessaan niistä.

4 artikla

Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden pysyvät edustajat nauttivat tehtäviään suorittaessaan ja matkustaessaan kokouspaikoille ja palatessaan sieltä vastaavassa asemassa olevien diplomaattiedustajien nauttimia erioikeuksia, vapauksia ja helpotuksia.

5 artikla

Jäsenvaltioiden edustajille ei myönnetä erioikeuksia, vapauksia ja helpotuksia heidän henkilökohtaiseksi edukseen, vaan jotta turvattaisiin heidän riippumattomuutensa heidän suorittaessaan tehtäviään Euroopan neuvoston yhteydessä. Tämän vuoksi jäsenvaltiolla ei ole vain oikeus vaan myös velvollisuus pidättää edustajalleen myönnetty vapautus, kun jäsenvaltion käsityksen mukaan vapautus estäisi oikeuden toteutumista ja kun vapautus voidaan pidättää estämättä tarkoitusta, johon se on myönnetty.

6 artikla

Edellä 4 artiklassa olevia määräyksiä ei voida soveltaa suhteessa sellaisen valtion viranomaisiin, jonka kansalainen henkilö on, tai sellaisen jäsenvaltion viranomaisiin, jonka edustaja hän on tai on ollut.

7 artikla

a. Tämä lisäpöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille jäsenvaltioille, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen. Lisäpöytäkirja on ratifioitava samaan aikaan kuin yleissopimuskin tai sen ratifioimisen jälkeen. Ratifioimiskirjat on talletettava Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

b. Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona sen ovat ratifioineet kaikki allekirjoittajavaltiot, jotka siihen mennessä ovat ratifioineet yleissopimuksen, edellyttäen, että yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjan ratifioineita allekirjoittajavaltioita on vähintään seitsemän.

c. Lisäpöytäkirjan myöhemmin ratifioineiden allekirjoittajavaltioiden osalta se tulee voimaan ratifioimiskirjan tallettamispäivänä.

d. Jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat liittyneet yleissopimukseen ja lisäpöytäkirjaan 1 artiklan ehtojen mukaisesti, yleissopimus ja lisäpöytäkirja tulevat voimaan:

i. edellä b kappaleessa määrättynä päivänä silloin, kun liittymiskirja on talletettu ennen tätä päivää; tai

ii. liittymiskirjan tallettamispäivänä silloin, kun liittymiskirja on talletettu edellä b kappaleessa määrätyn päivän jälkeen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä marraskuuta 1952 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Pääsihteeri toimittaa kaikille allekirjoittajavaltioille ja liittyjähallituksille oikeaksi todistetut jäljennökset.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.