43/1989

Sopimus Perushyödykkeiden yhteisrahaston perustamisesta

SISÄLTÖ

Johdanto
I luku    Määritelmät
 1 artikla Määritelmät
II luku   Tavoitteet ja tehtävät
 2 artikla Tavoitteet
 3 artikla Tehtävät
III luku   Jäsenyys
4 artikla  Jäsenyyden edellytykset
5 artikla  Jäsenet
6 artikla  Vastuun rajoitus
IV luku   KPJ-järjestöjen ja KPT-toimielinten suhteet
       rahastoon
7 artikla  KPJ-järjestöjen ja KPT-toimielinten suhteet
       rahastoon
V luku    Pääoma ja muut varat
8 artikla  Tiliyksikkö ja valuutat
9 artikla  Pääomavarat
10 artikla  Osakkeiden merkitseminen
11 artikla  Osakkeiden maksaminen
12 artikla  Suoraan annetun pääoman osakemerkintöjen 
       riittävyys
13 artikla  Vapaaehtoiset suoritukset
14 artikla  KPJ-järjestöjen rahastoon assosioitumisesta
       tulevat varat
       A. Käteistalletukset
       B. Takuupääoma ja takuut
       C. Varastovarrantit
15 artikla  Lainanotto
VI luku   Toiminta
16 artikla  Yleismääräykset
       A. Varojen käyttö
       B. Kaksi tiliä
       C. Erityisvaranto
       D. Yleisvaltuudet
       E. Toiminnan yleisperiaatteet
17 artikla  Ensimmäinen tili
       A. Varat
       B. Ensimmäisen tilin toimintaperiaatteet
       C. ERT-tarve
       D. Assosioituneiden KPJ-järjestöjen ja niihin
        osallistuvien velvoitteet rahastoa kohtaan
       E. Rahaston velvoitteet assosioituneita
        KPJ-järjestöjä kohtaan
       F. Assosioituneiden KPJ-järjestöjen maksujen 
        suorittamatta jääminen
       G. Ensimmäisen tilin lainanotosta aiheutuva
        velkavastuu
       H. Rahaston haltuun joutuneiden varastojen 
        myynti
18 artikla  Toinen tili
       A. Varat
       B. Toisen tilin taloudelliset rajat
       C. Toisen tilin toimintaperiaatteet
       D. Lainanotto toista tiliä varten
VII luku   Organisaatio ja hallinto
19 artikla  Rahaston rakenne
20 artikla  Hallintoneuvosto
21 artikla  Hallintoneuvoston äänestykset
22 artikla  Johtokunta
23 artikla  Johtokunnan äänestykset
24 artikla  Toimitusjohtaja ja henkilökunta
25 artikla  Neuvoa-antava komitea
26 artikla  Talousarviota ja tilintarkastusta koskevat 
       määräykset
27 artikla  Päämajan sijaintipaikka
28 artikla  Kertomusten julkaiseminen
29 artikla  Suhteet Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja muihin
       järjestöihin
VIII luku  Jäsenyydestä eroaminen ja jäsenyyden 
       peruuttaminen sekä assosioituneiden 
       KPJ-järjestöjen eroaminen
30 artikla  Jäsenyydestä eroaminen
31 artikla  Jäsenyyden peruuttaminen
32 artikla  Tilinselvitys
33 artikla  Assosioituneiden KPJ-järjestöjen eroaminen
IX luku   Toiminnan keskeyttäminen ja lopettaminen sekä 
       velvoitteiden selvittäminen
34 artikla  Toiminnan tilapäinen keskeyttäminen
35 artikla  Toiminnan lopettaminen
36 artikla  Velvoitteiden selvittäminen: 
       yleismääräykset
37 artikla  Velvoitteiden selvittäminen: ensimmäinen tili
38 artikla  Velvoitteiden selvittäminen: toinen tili
39 artikla  Velvoitteiden selvittäminen: rahaston 
       muut varat
X luku    Oikeusasema, erioikeudet ja -vapaudet
40 artikla  Tarkoitus
41 artikla  Rahaston oikeusasema
42 artikla  Oikeudellinen koskemattomuus
43 artikla  Varojen muu koskemattomuus
44 artikla  Arkistojen koskemattomuus
45 artikla  Omaisuuden vapaus rajoituksista
46 artikla  Viestintäerioikeus
47 artikla  Tiettyjen henkilöiden koskemattomuus ja 
       erioikeudet
48 artikla  Vapautus verotuksesta
49 artikla  Erivapauksista, vapautuksista ja 
       erioikeuksista luopuminen
50 artikla  Tämän luvun soveltaminen
XI luku  Muutokset
51 artikla Muutokset
XII luku  Tulkinta ja välitysmenettely
52 artikla Tulkinta
53 artikla Välitysmenettely
XIII luku Loppumääräykset
54 artikla Allekirjoittaminen sekä ratifioiminen tai 
      hyväksyminen
55 artikla Tallettaja
56 artikla Liittyminen
57 artikla Voimaantulo
58 artikla Varaumat Liitteet
A liite  Suoraan annetun pääoman osakkeiden merkinnät
B liite  Vähiten kehittyneitä maita koskevat 11 artiklan
     6 kappaleen mukaiset erityisjärjestelyt
C liite  KPT-toimielinten kelpoisuusehdot
D liite  Äänten jakautuminen
E liite  Johtokunnan jäsenten valinta
F liite  Tiliyksikkö

SOPIMUS Perushyödykkeiden yhteisrahaston perustamisesta

Johdanto

Sopimuspuolet,

jotka ovat päättäneet edistää yhdenvertaisuuden ja täysivaltaisen tasa-arvon periaatteille perustuvaa taloudellista yhteistyötä ja yhteisymmärrystä kaikkien valtioiden, erityisesti kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välillä ja siten vaikuttaa uuden kansainvälisen talousjärjestyksen syntymiseen,

jotka tunnustavat kansainvälisen yhteistyön muotojen parantamistarpeen perushyödykkeiden alalla välttämättömäksi edellytykseksi erityisesti kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistämään tarkoitetun uuden kansainvälisen talousjärjestyksen syntymiselle,

haluten edistää maailmanlaajuista toimintaa kehitysmaiden kannalta merkityksellisten perushyödykkeiden kansainvälisten markkinarakenteiden kohentamiseksi,

palauttaen mieliin integroitua perushyödykeohjelmaa koskevan päätöslauselman 93 (IV), joka hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (jäljempänä UNCTAD) neljännessä istunnossa,

ovat sopineet täten seuraavien määräysten mukaisesti toimivan Perushyödykkeiden yhteisrahaston perustamisesta:

I LUKU

Määritelmät

1 artikla
)Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

1. "Rahasto" tarkoittaa Perushyödykkeiden yhteisrahastoa, joka perustetaan tällä sopimuksella.

2. "Kansainvälinen perushyödykesopimus tai -järjestely" (jäljempänä KPS-sopimus) tarkoittaa kaikkia hallitustenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, joilla edistetään kansainvälistä yhteistyötä jonkin perushyödykkeen osalta ja joiden osapuolina on tuottajia ja kuluttajia siten, että ne kattavat valtaosan kyseisen perushyödykkeen maailmankaupasta.

3. "Kansainvälinen perushyödykejärjestö" (jäljempänä KPJ-järjestö) tarkoittaa KPS-sopimuksella perustettua järjestöä, joka toimeenpanee KPS-sopimuksen määräykset.

4. "Assosioitunut KPJ-järjestö" tarkoittaa sellaista KPJ-järjestöä, joka on assosioitunut rahastoon 7 artiklan mukaisesti.

5. "Assosioitumissopimus" tarkoittaa KPJ-järjestön ja rahaston välillä 7 artiklan mukaisesti tehtyä sopimusta.

6. "Enimmäisrahoitustarve" (jäljempänä ERT-tarve) tarkoittaa 17 artiklan 8 kappaleessa määritetyllä tavalla ilmaistua varojen enimmäismäärää, jonka assosioitunut KPJ-järjestö voi nostaa ja lainata rahastosta.

7. "Kansainvälinen perushyödyketoimielin" (jäljempänä KPT-toimielin) tarkoittaa 7 artiklan 9 kappaleen mukaan nimettyä toimielintä.

8. "Tiliyksikkö" tarkoittaa 8 artiklan 1 kappaleen mukaan määriteltyä tiliyksikköä.

9. "Käyttövaluutat" tarkoittavat (a) Englannin puntaa, Japanin jeniä, Ranskan frangia, saksanmarkkaa, Yhdysvaltain dollaria tai muuta valuuttaa, jonka toimivaltainen kansainvälinen valuuttakysymyksiä käsittelevä järjestö on ajoittain nimennyt tosiasiallisesti laajalti käytetyksi kansainvälisenä maksuvaluuttana ja jolla käydään laajalti kauppaa tärkeimmillä valuuttamarkkinoilla sekä (b) muuta vapaasti saatavilla ja paljolti käytettävissä olevaa valuuttaa, jonka johtokunta voi määräenemmistöllä nimetä käyttövaluutaksi asianomaisen maan annettua siihen suostumuksensa rahaston ehdotuksesta. Hallintoneuvoston on nimettävä edellä olevan a kohdan mukainen toimivaltainen kansainvälisiä valuuttakysymyksiä käsittelevä järjestö ja hyväksyttävä määräenemmistöllä edellä olevan b kohdan mukaisten valuuttojen nimeämistä koskevat säännöt ja määräykset vallitsevan kansainvälisen valuuttakäytännön mukaan. Johtokunta voi poistaa valuuttoja käyttövaluuttojen luettelosta määräenemmistöllä.

10. "Suoraan annettu pääoma" tarkoittaa 9 artiklan 1 kappaleen a kohdassa ja 4 kappaleessa määriteltyä pääomaa.

11. "Maksettavat osakkeet" tarkoittavat 9 artiklan 2 kappaleen a kohdassa ja 10 artiklan 2 kappaleessa määriteltyjä suoraan annetun pääoman osakkeita.

12. "Vaadittaessa maksettavat osakkeet" tarkoittavat 9 artiklan 2 kappaleen b kohdassa ja 10 artiklan 2 kappaleen b kohdassa määriteltyjä suoraan annetun pääoman osakkeita.

13. "Takuupääoma" tarkoittaa assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuvien rahaston jäsenten 14 artiklan 4 kappaleen perusteella rahastolle antamaa pääomaa.

14. "Takuut" tarkoittavat takuita, joita assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuvat, jotka eivät ole rahaston jäseniä, antavat rahastolle 14 artiklan 5 kappaleen perusteella.

15. "Varastovarrantit" tarkoittavat varastovarrantteja, varastokuitteja tai muita omistusoikeutta koskevia asiakirjoja, jotka osoittavat perushyödykevarastojen omistamista.

16. "Kokonaisäänimäärä" tarkoittaa kaikkien rahaston jäsenten äänten yhteismäärää.

17. "Yksinkertainen enemmistö" tarkoittaa yli puolta kaikista annetuista äänistä.

18. "Määräenemmistö" tarkoittaa vähintään kahta kolmasosaa kaikista annetuista äänistä.

19. "Suuri määräenemmistö" tarkoittaa vähintään kolmea neljäsosaa kaikista annetuista äänistä.

20. "Annetut äänet" tarkoittavat jaa- ja ei-ääniä.

II LUKU

Tavoitteet ja tehtävät

2 artikla
Tavoitteet

Rahaston tavoitteet ovat:

(a) palvella keskeisenä välineenä UNCTADin päätöslauselmaan 93 (IV) sisältyvien integroidun perushyödykeohjelman sovittujen tavoitteiden saavuttamista;

(b) helpottaa varsinkin kehitysmaille erityisen merkityksellisiä perushyödykkeitä koskevien KPS-sopimusten tekemistä ja toimivuutta.

3 artikla
Tehtävät

Rahasto harjoittaa tavoitteidensa toteuttamiseksi seuraavia tehtäviä:

(a) osallistuu ensimmäiseltä tililtään jäljempänä määrättävällä tavalla KPS-sopimusten piirissä olevien kansainvälisten puskurivarastojen ja kansainvälisesti valvottujen kansallisten varastojen rahoitukseen;

(b) rahoittaa toiselta tililtään jäljempänä määrättävällä tavalla perushyödykkeiden alalla muita toimenpiteitä kuin varastointeja;

(c) edistää toisen tilinsä välityksellä koordinaatiota ja neuvotteluja, jotka koskevat muita perushyödykkeiden alaan kuuluvia toimia kuin varastointia, sekä niiden rahoittamista tarkoituksenaan luoda perushyödykkeitä koskeva kokonaiskuva.

III LUKU

Jäsenyys

4 artikla
Jäsenyyden edellytykset

Rahaston jäsenyys on avoinna:

(a) kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön jäsenvaltioille; ja

(b) hallitustenvälisille alueellisille taloudellisille integraatiojärjestöille, joilla on toimivaltaa rahaston tehtäväalueilla. Näitä hallitustenvälisiä järjestöjä ei vaadita ottamaan kantaakseen taloudellisia velvoitteita rahastoa kohtaan, eikä niillä ole ääniä.

5 artikla
Jäsenet

Rahaston jäseniä (jäljempänä jäsenet) ovat:

(a) ne valtiot, jotka ovat ratifioineet tai hyväksyneet tämän sopimuksen 54 artiklan mukaisesti;

(b) ne valtiot, jotka ovat liittyneet tähän sopimukseen 56 artiklan mukaisesti;

(c) ne 4 artiklan b kohdassa tarkoitetut hallitustenväliset järjestöt, jotka ovat ratifioineet tai hyväksyneet tämän sopimuksen 54 artiklan mukaisesti;

(d) ne 4 artiklan b kohdassa tarkoitetut hallitustenväliset järjestöt, jotka ovat liittyneet tähän sopimukseen 56 artiklan mukaisesti.

6 artikla
Vastuun rajoitus

Jäsen ei ole vastuussa pelkän jäsenyytensä perusteella rahaston toimista tai velvoitteista.

IV LUKU

KPJ-järjestöjen ja KPT-toimielinten suhteet rahastoon

7 artikla
KPJ-järjestöjen ja KPT-toimielinten suhteet rahastoon

1. Rahaston ensimmäistä tiliä käyttävät ainoastaan assosioitumissopimuksen tehneet KPJ-järjestöt, jotka on perustettu toimeenpanemaan joko kansainvälisiä puskurivarastoja tai kansainvälisesti valvottuja kansallisia varastoja koskevien KPS-sopimusten määräyksiä. Assosioitumissopimuksen on oltava sopusoinnussa tämän sopimuksen sekä sen mukaisten hallintoneuvoston hyväksymien sääntöjen ja määräysten kanssa.

2. Ensimmäisen tilin osalta voi kansainvälisiä puskurivarastoja koskevan KPS-sopimuksen määräyksiä toimeenpanemaan perustettu KPJ-järjestö assosioitua rahastoon edellyttäen, että KPS-sopimus on laadittu tai tarkistettu huomioon ottaen periaatteen siihen osallistuvien tuottajien ja kuluttajien puskurivarastointia koskevasta yhteisrahoituksesta. Tämän sopimuksen osalta voivat veronluonteisilla maksuilla rahoitettavat KPS-sopimukset assosioitua rahastoon.

3. Toimitusjohtaja esittelee ehdotetun assosioitumissopimuksen johtokunnalle ja johtokunnan suosituksella hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi määräenemmistöllä.

4. Toteuttaessaan rahaston ja assosioituneen KPJ-järjestön välisen assosioitumissopimuksen määräyksiä molemmat instituutiot kunnioittavat toistensa itsemääräämisoikeutta. Assosioitumissopimuksessa määritetään rahaston ja assosioituneen KPJ-järjestön keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet ehdoin, jotka ovat sopusoinnussa tämän sopimuksen asianomaisten määräysten kanssa.

5. Assosioituneella KPJ-järjestöllä on oikeus ottaa lainaa rahaston ensimmäiseltä tililtä tämän estämättä sen kelpoisuutta saada rahoitusta toiselta tililtä edellyttäen, että assosioitunut KPJ-järjestö ja siihen osallistuvat ovat suorittaneet ja suorittavat täsmällisesti velvoitteensa rahastoa kohtaan.

6. Assosioitumissopimuksessa on määrättävä assosioituneen KPJ-järjestön ja rahaston välisten tilien selvityksestä ennen assosioitumissopimuksen uudistamista.

7. Assosioitunut KPJ-järjestö voi, jos assosioitumissopimuksessa niin määrätään ja jos samaa perushyödykettä kattava edeltävä assosioitunut KPJ-järjestö siihen suostuu, ottaa vastaan edeltävän assosioituneen KPJ-järjestön oikeudet ja velvollisuudet.

8. Rahasto ei saa suoraan puuttua perushyödykemarkkinoiden toimintaan. Rahasto saa kuitenkin myydä perushyödykevarastoja, mutta vain 17 artiklan 15 - 17 kappaleen mukaisesti.

9. Toista tiliä varten johtokunta nimeää ajoittain asianmukaisia perushyödyketoimielimiä, mukaan lukien KPJ-järjestöjä, olivatpa nämä assosioituneita KPJ-järjestöjä tai ei, KPT-toimielimiksi edellyttäen, että ne täyttävät C liitteessä asetetut vaatimukset.

V LUKU

Pääoma ja muut varat

8 artikla
Tiliyksikkö ja valuutat

1. Rahaston tiliyksikkö on F liitteen mukainen.

2. Rahaston varat on pidettävä käyttövaluuttoina ja rahoitusliiketoimet on suoritettava niiden avulla. Lukuun ottamatta mitä 16 artiklan 5 kappaleen b kohdassa on määrätty, rahaston jäsen ei saa ylläpitää tai asettaa rajoituksia rahaston sellaisten käyttövaluuttojen hallussapidolle, käytölle tai vaihdolle, jotka ovat peräisin:

(a) suoraan annetun pääoman osakkeiden merkintöjen maksamisesta;

(b) takuupääoman, takuupääoman sijasta annettavan käteissuorituksen, KPJ-järjestön rahastoon assosioitumisesta aiheutuvien takuiden tai käteistalletusten maksamisesta;

(c) vapaaehtoisten suoritusten maksamisesta;

(d) lainanotosta;

(e) 17 artiklan 15 - 17 kappaleen mukaisesti haltuun joutuneiden varastojen myymisestä;

(f) tässä kappaleessa mainituista varoista annettujen lainojen tai tehtyjen sijoitusten lainanlyhennyksen, tuoton, koron tai muiden maksujen maksamisesta.

3. Johtokunnan tulee määrätä käyttövaluuttojen arvostusmenetelmä tiliyksikön osalta vallitsevan kansainvälisen valuuttakäytännön mukaisesti.

9 artikla
Pääomavarat

1. Rahaston pääomana on:

(a) suoraan annettu pääoma, joka jakautuu 47000 rahaston liikkeelle laskemaan osakkeeseen, joista jokaisen nimellisarvo on 7566,47145 tiliyksikköä sekä kokonaisarvo 355 624 158 tiliyksikköä; ja

(b) takuupääoma, joka annetaan suoraan rahastolle 14 artiklan 4 kappaleen määräysten mukaisesti.

2. Rahaston liikkeelle laskemat osakkeet jakautuvat seuraavasti:

(a) 37000 maksettavaan osakkeeseen; ja

(b) 10000 vaadittaessa maksettavaan osakkeeseen.

3. Suoraan annetun pääoman osakkeet ovat 10 artiklan määräysten mukaisesti ainoastaan jäsenten merkittävissä.

4. Suoraan annetun pääoman osakkeita:

(a) hallintoneuvoston tulee tarvittaessa lisätä jonkin valtion liittyessä sopimukseen 56 artiklan mukaisesti;

(b) hallintoneuvosto voi lisätä 12 artiklan mukaisesti;

(c) tulee lisätä tarvittavalla määrällä 17 artiklan 14 kappaleen mukaisesti.

5. Jos hallintoneuvosto antaa merkittäviksi merkitsemättä jääneet osakkeet suoraan annetusta pääomasta 12 artiklan 3 kappaleen nojalla taikka lisää suoraan annetun pääoman osakkeiden määrää tämän artiklan 4 kappaleen b tai c kohdan nojalla, jokaisella jäsenellä on oikeus muttei velvollisuutta merkitä kyseisiä osakkeita.

10 artikla
Osakkeiden merkitseminen

1. Jokaisen 5 artiklan a kohdassa tarkoitetun jäsenen on merkittävä A liitteen mukaisesti:

(a) 100 maksettavaa osaketta; ja

(b) lisämäärä maksettavia ja vaadittaessa maksettavia osakkeita.

2. Jokaisen 5 artiklan b kohdassa tarkoitetun jäsenen on merkittävä:

(a) 100 maksettavaa osaketta; ja

(b) maksettavia osakkeita ja vaadittaessa maksettavia osakkeita lisämäärä, jonka hallintoneuvosto määrää määräenemmistöllä tavalla, joka on sopusoinnussa A liitteen mukaisen osakkeiden jaon kanssa sekä on 56 artiklan määräysten ja ehtojen mukainen.

3. Jokainen jäsen voi osoittaa toiselle tilille osan tämän artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesta merkinnästään siinä tarkoituksessa, että toiselle tilille vapaaehtoisesti osoitettujen varojen kokonaismääräksi saataisiin vähintään 52 965 300 tiliyksikköä.

4. Suoraan annetun pääoman osakkeita jäsenet eivät saa pantata eivätkä muutoinkaan rasittaa ja ne ovat siirrettävissä ainoastaan rahastolle.

11 artikla
Osakkeiden maksaminen

1. Maksut jokaisen jäsenen merkitsemistä suoraan annetun pääoman osakkeista tulee suorittaa:

(a) käyttövaluuttana tämän käyttövaluutan ja tiliyksikön väliseen maksupäivän vaihtokurssiin;

(b) käyttövaluuttana, jonka jäsen valitsee tallettaessaan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tämän sopimuksen tekemispäivänä vallinneeseen sen käyttövaluutan ja tiliyksikön väliseen vaihtokurssiin. * Hallintoneuvosto hyväksyy säännöt ja määräykset, jotka koskevat

merkintöjen maksamista siinä tapauksessa, että nimetään uusia käyttövaluuttoja tai että niitä poistetaan käyttövaluuttojen luettelosta 1 artiklan 9 määritelmän mukaisesti.

Tallettaessaan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa jäsenen on valittava jompi kumpi edellä mainituista menettelytavoista, jota sovelletaan kaikkiin kyseisiin maksuihin.

2. Ryhtyessään 12 artiklan 2 kappaleen mukaiseen tarkasteluun hallintoneuvoston on arvioitava tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun maksamismenetelmän toimivuutta valuuttakurssivaihtelujen valossa sekä, ottaen huomioon kansainvälisten rahoituslaitosten käytännössä tapahtunut kehitys, päätettävä suurella määräenemmistöllä mahdollisista muutoksista kaikkien 12 artiklan 3 kappaleen mukaisesti myöhemmin liikkeelle laskettujen lisäosakkeiden merkintöjen maksamismenetelmässä.

3. Jokaisen 5 artiklan a kohdassa tarkoitetun jäsenen on:

(a) maksettava 30 prosenttia maksettavien osakkeiden kokonaismerkinnästään 60 päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta taikka 30 päivän kuluessa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettamispäivästä riippuen siitä, kumpi näistä on myöhempi;

(b) maksettava vuoden kuluttua edellä olevassa a kohdassa määrätystä maksusta 20 prosenttia maksettavien osakkeiden kokonaismerkinnästään ja talletettava rahastoon 10 prosentin määrä maksettavien osakkeiden kokonaismerkinnästään velkakirjoja, joita ei voi peruuttaa eikä siirtää ja jotka ovat korottomia. Nämä velkakirjat on vaadittava maksettaviksi johtokunnan kulloinkin tekemien päätösten mukaisesti;

(c) talletettava kahden vuoden kuluttua edellä olevassa a kohdassa määrätystä maksusta rahastoon 40 prosentin määrä maksettavien osakkeiden kokonaismerkinnästään velkakirjoja, joita ei voi peruuttaa eikä siirtää ja jotka ovat korottomia.

Kyseiset velkakirjat vaaditaan maksettaviksi johtokunnan kulloinkin määräenemmistöllä tekemien päätösten mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon rahaston toimintatarpeet, paitsi että toiselle tilille osoitettuihin osakkeisiin liittyvät velkakirjat vaaditaan maksettaviksi johtokunnan kulloinkin tekemien päätösten mukaisesti.

4. Jäsenen merkitsemän määrän vaadittaessa maksettavia osakkeita rahasto voi vaatia maksettaviksi ainoastaan 17 artiklan 12 kappaleen määräysten mukaisesti.

5. Suoraan annettavan pääoman osakkeista tulee vaatia maksut määräsuhteessa kaikilta jäseniltä sen mukaan, mihin osakeluokkaan tai osakeluokkiin kuuluvia osakkeita vaaditaan maksettaviksi, lukuun ottamatta mitä tämän artiklan 3 kappaleen c kohdassa on määrätty.

6. Erityisjärjestelyistä, jotka koskevat vähiten kehittyneiden maiden suoraan annetun pääoman merkintöjen maksuja, on määrätty B liitteessä.

7. Jäsenten sopiviksi katsomat virastot ja laitokset voivat maksaa kyseisten jäsenten suoraan annetun pääoman osakkeiden merkinnät, silloin kun se on asianmukaista.

* Huomautus

Käyttövaluuttojen vaihtokurssit ovat 11 artiklaa varten tämän sopimuksen tekemispäivänä (27.6.1980) tiliyksikkönä ilmaistuina seuraavat:

Valuutta           Valuuttayksikköä
              tiliyksikköä kohti
Englannin punta           0,563927
Japanin jeni            287,452
Ranskan frangi            5,42029
Saksan markka            2,33306
Yhdysvaltain dollari         1,32162

12 artikla
Suoraan annetun pääoman osakemerkintöjen riittävyys

1. Siinä tapauksessa, että 18 kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta suoraan annetun pääoman osakemerkintöjen määrä jää 9 artiklan 1 kappaleen a kohdassa asetettua määrää alemmaksi, hallintoneuvoston tulee tarkistaa mahdollisimman pian sen jälkeen osakemerkintöjen riittävyys.

2. Hallintoneuvoston tulee edelleen tarkistaa asianmukaisiksi katsomineen aikavälein ensimmäisen tilin suoraan annetun pääoman riittävyys. Ensimmäisen tällaisen tarkistuksen tulee tapahtua viimeistään kolmannen vuoden lopussa tämän sopimuksen voimaantulosta.

3. Tämän artiklan 1 tai 2 kappaleen mukaisen tarkistuksen seurauksena hallintoneuvosto voi päättää antaa merkittäväksi merkitsemättä jääneitä osakkeita tai laskea liikkeelle suoraan annetun pääoman lisäosakkeita hallintoneuvoston päättämän arvion perusteella.

4. Tämän artiklan mukaiset hallintoneuvoston päätökset tulee tehdä suurella määräenemmistöllä.

13 artikla
Vapaaehtoiset suoritukset

1. Rahasto voi ottaa vastaan vapaaehtoisia suorituksia jäseniltä ja muista lähteistä. Kyseiset suoritukset tulee maksaa käyttövaluuttoina.

2. Alkuvaiheen vapaaehtoisten suoritusten tavoite on 211 861 200 tiliyksikköä toisen tilin käyttöön niiden osoitusten lisäksi, jotka on suoritettu 10 artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

3. (a) Hallintoneuvoston tulee tarkistaa toisen tilin varojen riittävyys viimeistään kolmannen vuoden lopussa tämän sopimuksen voimaantulosta. Hallintoneuvosto voi toisen tilin toiminnan huomioon ottaen tehdä kyseisen tarkistuksen myös muulloin niin päättäessään.

(b) Nämä tarkistukset huomioon ottaen hallintoneuvosto voi päättää toisen tilin varojen lisäämisestä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kaikkien kysymykseen tulevien lisämaksujen on oltava jäsenille vapaaehtoisia ja tämän sopimuksen mukaisia.

4. Vapaaehtoiset suoritukset tulee antaa ilman niihin kohdistuvia käyttörajoituksia rahastolle, paitsi että suorittaja saa osoittaa ne ensimmäisen tai toisen tilin käyttöön.

14 artikla
KPJ-järjestöjen rahastoon assosioitumisesta tulevat varat

A. Käteistalletukset

1. KPJ-järjestön assosioituessa rahastoon tämän assosioituneen KPJ-järjestön tulee, lukuun ottamatta mitä tämän artiklan 2 kappaleessa on määrätty, tallettaa rahastoon käyttövaluuttoja käteisenä kyseisen assosioituneen KPJ-järjestön tilille yksi kolmasosa ERT-tarpeestaan. Tämä talletus tulee tehdä yhtenä tai useampana eränä sen mukaan, miten assosioitunut KPJ-järjestö ja rahasto sopivat ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat seikat, mukaan lukien rahaston maksuvalmius, tarve maksimoida assosioituneiden KPJ-järjestöjen käteistalletuksista saatava rahoituksellinen hyöty sekä kyseisen KPJ-järjestön kyky hankkia tarvittavat käteisvarat talletusvelvollisuudestaan suoriutumiseksi.

2. Assosioitunut KPJ-järjestö, jolla on varastoja assosioituessaan rahastoon, voi täyttää osittain tai kokonaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen talletusvelvollisuutensa antamalla vakuudeksi rahastolle tai luovuttamalla rahaston hallintaan varastovarrantteja samasta arvosta.

3. Assosioitunut KPJ-järjestö voi tallettaa rahastoon tämän artiklan 1 kappaleen mukaisten talletusten lisäksi käteisvaroja yhteisesti hyväksyttävin ehdoin.

B. Takuupääoma ja takuut

4. KPJ-järjestön assosioituessa rahastoon tulee kyseiseen assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuvien jäsenten antaa suoraan rahastolle takuupääomaa assosioituneen KPJ-järjestön määräämillä ja rahastoa tyydyttävillä perusteilla. Takuupääoman ja tämän artiklan 5 kappaleen mukaisten takuiden tai käteissuoritusten kokonaisarvon tulee olla kaksi kolmasosaa kyseisen assosioituneen KPJ-järjestön ERT-tarpeesta, lukuun ottamatta mitä tämän artiklan 7 kappaleessa on määrätty. Silloin kun on aiheellista, voivat kyseisten jäsenten asianomaiset virastot ja laitokset maksaa takuupääoman perustalta, joka on rahaston hyväksyttävissä.

5. Jos assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuvat eivät ole jäseniä, kyseisen assosioituneen KPJ-järjestön on talletettava rahastoon käteisvaroja niiden käteissuoritusten lisäksi, joita tarkoitetaan tämän artiklan 1 kappaleessa, sitä takuupääomaa vastaava määrä, jonka osallistujat olisivat antaneet, jos ne olisivat olleet jäseniä; tästä poiketen hallintoneuvosto voi kuitenkin suurella määräenemmistöllä sallia kyseisen assosioituneen KPJ-järjestön hankkivan joko tähän KPJ-järjestöön osallistuvilta jäseniltä saman määrän lisää takuupääomaa tai kyseiseen assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuvilta, jotka eivät ole jäseniä, saman määrän takuita. Näillä takuilla tulee olla takuupääoman taloudelliseen velvoittavuuteen verrattavissa oleva taloudellinen velvoittavuus, ja niiden tulee olla rahaston hyväksyttävissä olevassa muodossa.

6. Takuupääoman ja takuut rahasto voi vaatia maksettaviksi vain 17 artiklan 11 - 13 kappaleen mukaisesti. Takuupääoma ja takuut tulee maksaa käyttövaluuttoina.

7. Jos assosioitunut KPJ-järjestö täyttää talletusvelvollisuutensa tämän artiklan 1 kappaleen mukaisina erinä, kyseisen assosioituneen KPJ-järjestön ja siihen osallistuvien on jokaista erää maksaessaan annettava asianmukaisimmin joko takuupääomaa, käteissuorituksia tai takuita tämän artiklan 5 kappaleen mukaisesti kokonaismäärältään kaksi kertaa kyseisen erän määrä.

C. Varastovarrantit

8. Assosioituneen KPJ-järjestön tulee antaa rahastolle vakuudeksi tai luovuttaa sen hallintaan kaikki varastovarrantit perushyödykkeistä, jotka on ostettu tämän artiklan 1 kappaleen mukaisten käteistalletusten nostoista tai rahaston myöntämistä lainoista saaduilla varoilla takuuksi siitä, että assosioitunut KPJ-järjestö maksaa velvoitteensa rahastolle. Rahasto voi myydä varastoja vain 17 artiklan 15 - 17 kappaleen mukaisesti. Kyseisten varastovarranttien osoittamia perushyödykkeitä myytäessä assosioituneen KPJ-järjestön tulee käyttää näistä myynneistä saadut varat ensimmäiseksi rahaston assosioituneelle KPJ-järjestölle myöntämistä lainoista maksamatta olevan osan takaisinmaksuun ja sen jälkeen tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen käteistalletusvelvoitteensa täyttämiseen.

9. Kaikkien rahastolle vakuudeksi annettujen tai sen hallintaan luovutettujen varastovarranttien arvo arvioidaan tämän artiklan 2 kappaleen mukaisia tarkoituksia varten hallintoneuvoston hyväksymissä säännöissä ja määräyksissä täsmennetyillä perusteilla.

15 artikla
Lainanotto

Rahasto voi ottaa lainoja 16 artiklan 5 kappaleen a kohdan mukaisesti edellyttäen, että rahaston ensimmäisen tilinsä toimintaa varten ottamien maksamatta olevien lainojen kokonaismäärä ei milloinkaan ylitä määrää, joka saadaan laskettaessa yhteen:

(a) vaadittaessa maksettavien osakkeiden se osa, jota ei ole vaadittu maksettavaksi;

(b) assosioituneisiin KPJ-järjestöihin osallistuvien 14 artiklan 4 - 7 kappaleen mukaiset takuupääoma ja takuut, joita ei ole vaadittu maksettaviksi; ja

(c) erityisvaranto, joka on perustettu 16 artiklan 4 kappaleen mukaisesti.

VI LUKU

Toiminta

16 artikla
Yleismääräykset

A. Varojen käyttö

1. Rahaston varoja ja voimavaroja saa käyttää ainoastaan sen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtävien täyttämiseksi.

B.Kaksi tiliä

2. Rahaston tulee perustaa kaksi erillistä tiliä, joilla sen on pidettävä varojaan: ensimmäinen tili, jonka 17 artiklan 1 kappaleessa luetelluista varoista annetaan rahoitusta perushyödykevarastoinnille; ja toinen tili, jonka 18 artiklan 1 kappaleessa luetelluilla varoilla rahoitetaan muita perushyödykealan toimenpiteitä kuin varastojen perustamista vaarantamatta rahaston yhtenäisyyttä. Tilien erillisyyden tulee käydä ilmi rahaston taloudellista tilaa koskevista ilmoituksista.

3. Kummankin tilin varat on pidettävä, käytettävä, sidottava, investoitava tai niiden suhteen on muutoin meneteltävä siten, että ne ovat täysin erillään toistensa varoista. Kummankaan tilin varoja ei saa rasittaa toisensa tappioilla tai käyttää sellaisten velkojen maksamiseen, jotka ovat aiheutuneet jomman kumman toisen tilin toiminnasta.

C. Erityisvaranto

4. Hallintoneuvoston tulee perustaa ensimmäisen tilin tuotosta, hallintomenot poislukien, erityisvaranto, jonka määrä ei saa ylittää 10 prosenttia ensimmäiselle tilille osoitetusta suoraan annetusta pääomasta, kattamaan ensimmäisen tilin lainanotosta aiheutuvia velvoitteita, kuten 17 artiklan 12 kappaleessa on määrätty. Tämän artiklan 2 ja 3 kappaleen määräysten estämättä hallintoneuvoston on päätettävä suurella määräenemmistöllä niiden nettotuottojen käyttämisestä, joita ei ole siirretty erityisvarantoon.

D. Yleisvaltuudet

5. Tässä sopimuksessa muualla annettujen valtuuksien lisäksi rahastolla on toimintaansa liittyvät sekä tämän sopimuksen mukaisen toiminnan yleisperiaatteista ja määräyksistä johdetut sekä niiden kanssa sopusoinnussa olevat seuraavat valtuudet:

(a) lainanotto jäseniltä, kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja ensimmäisen tilin toimintaa varten pääomamarkkinoilta sen maan lain mukaisesti, josta laina otetaan edellyttäen, että rahasto on saanut sanotun maan sekä sen maan hyväksymisen, jonka valuuttana laina on otettu;

(b) varojen sijoittaminen, milloin niitä ei tarvita rahaston toimintaan, sellaisiin sijoituskohteisiin, joista rahasto päättää noudattaen sen maan lakia, jonka alueella sijoitus tapahtuu;

(c) muiden sellaisten valtuuksien käyttäminen, jotka ovat välttämättömiä rahaston tavoitteiden ja tehtävien edistämiseksi sekä tämän sopimuksen määräysten toimeenpanemiseksi.

E. Toiminnan yleisperiaatteet

6. Rahaston tulee toimia tämän sopimuksen määräysten sekä kaikkien niiden sääntöjen ja määräysten mukaisesti, joita hallintoneuvosto voi antaa 20 artiklan 6 kappaleen mukaisesti.

7. Rahaston tulee ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, että rahaston yksin tai muiden kanssa antamasta lainasta tai lahja-avusta saadut varat käytetään vain niihin tarkoituksiin, joihin laina tai lahja-apu on myönnetty.

8. Rahaston jokaisen liikkeelle laskeman arvopaperin etusivulle on näkyvästi merkittävä toteamus, jonka mukaan arvopaperi ei sido jäseniä, ellei arvopaperissa ole muuta nimenomaisesti todettu.

9. Rahaston tulee pyrkiä sijoitustensa kohtuulliseen hajauttamiseen.

10. Hallintoneuvoston tulee hyväksyä asianmukaiset säännöt ja määräykset rahaston varoista maksettavien tavaroiden ja palvelusten hankinnoista. Näiden sääntöjen ja määräysten tulee pääasiallisesti noudattaa jäsenten alueilla olevien tavaroiden ja palvelusten toimittajien keskuudessa vallitsevia kansainvälisen tarjouskilpailun periaatteita sekä antaa sopivassa määrin etusija rahaston kehitysmaajäsenten asiantuntijoille ja tekniselle henkilökunnalle sekä tavaroiden ja palvelusten toimittajille.

11. Rahaston tulee luoda läheiset yhteistyösuhteet kansainvälisiin ja alueellisiin rahoituslaitoksiin, ja se voi, silloin kun on mahdollista, luoda samanlaiset suhteet jäsenten kansallisiin, joko julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin, joiden tehtävänä on sijoittaa kehitysvaroja perushyödykkeisiin liittyviin kehitystoimiin. Rahasto voi olla yhteisrahoittajana näiden laitosten kanssa.

12. Toiminnassaan ja toimialansa piirissä rahaston tulee olla yhteistyössä KPT-toimielinten ja assosioituneiden KPJ-järjestöjen kanssa tuontia harjoittavien kehitysmaiden etujen suojelemiseksi, jos integroidun perushyödykeohjelman puitteissa suoritetuista toimenpiteistä on haittaa näille maille.

13. Rahaston tulee toiminnassaan noudattaa harkitsevuutta, ryhtyä tarpeelliseksi katsomiinsa toimiin varojensa säilyttämiseksi ja turvaamiseksi, eikä se saa ryhtyä valuuttakeinotteluun.

17 artikla
Ensimmäinen tili

A. Varat

1. Ensimmäisen tilin varat ovat:

(a) jäsenten merkinnät suoraan annetusta pääomasta paitsi se osa niiden merkinnöistä, joka voidaan osoittaa toiselle tilille 10 artiklan 3 kappaleen mukaisesti;

(b) assosioituneiden KPJ-järjestöjen 14 artiklan 1 - 3 kappaleen mukaiset käteistalletukset;

(c) assosioituneisiin KPJ-järjestöihin osallistuvien takuupääoma, takuupääoman sijasta maksettavat käteissuoritukset ja takuut 14 artiklan 4 - 7 kappaleen mukaisesti;

(d) ensimmäiselle tilille osoitetut vapaaehtoiset suoritukset;

(e) lainanotosta saadut tuotot 15 artiklan mukaisesti;

(f) nettotuotot, joita mahdollisesti kertyy ensimmäisen tilin toiminnasta;

(g) erityisvaranto, joka on mainittu 16 artiklan 4 kappaleessa;

(h) assosioituneilta KPJ-järjestöiltä 14 artiklan 8 ja 9 kappaleen mukaisesti saadut varastovarrantit.

B.Ensimmäisen tilin toimintaperiaatteet

2. Johtokunnan tulee hyväksyä ensimmäisen tilin toimintaa varten tehtyjen lainanottoa koskevien järjestelyjen ehdot.

3. Ensimmäiselle tilille osoitettua suoraan annettua pääomaa on käytettävä:

(a) rahaston luottokelpoisuuden lisäämiseen sen ensimmäisen tilin toiminnan kannalta;

(b) käyttöpääomana kattamaan ensimmäisen tilin lyhytaikaisia maksuvalmiustarpeita; ja

(c) tuottamaan tuloja, joilla katetaan rahaston hallintokulut.

4. Rahaston tulee periä assosioituneille KPJ-järjestöille antamistaan lainoista mahdollisimman matalaa korkoa ottaen huomioon sen oma varainhankintakyky sekä tarve kattaa kyseisille KPJ-järjestöille lainattuja varoja varten ottamiensa lainojen kustannukset.

5. Rahaston tulee maksaa assosioituneiden KPJ-järjestöjen kaikista käteistalletuksista ja muista käteissaatavista sen omien finanssisijoitusten tuottoon nähden sopivan suuruista korkoa sekä ottaen huomioon assosioituneille KPJ-järjestöille myönnettyjen lainojen korko ja ensimmäisen tilin mukaista toimintaa varten otettujen lainojen kustannukset.

6. Hallintoneuvoston tulee hyväksyä säännöt ja määräykset toimintaperiaatteista, joiden mukaan määritellään tämän artiklan 4 ja 5 kappaleen mukaan perittävät ja maksettavat korot. Näitä laatiessaan hallintoneuvoston on pidettävä ohjenuorana tarvetta säilyttää rahasto taloudellisesti terveellä pohjalla ja muistettava assosioituneiden KPJ-järjestöjä koskevan syrjimättömän kohtelun periaate.

C. ERT-tarve

7. Assosioitumissopimuksessa tulee täsmentää assosioituneen KPJ-järjestön ERT-tarve ja toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä, mikäli sen ERT-tarvetta muutetaan.

8. Assosioituneen KPJ-järjestön ERT-tarpeeseen tulee lukea varastojen hankkimiskustannukset, jotka määritellään kertomalla assosioitumissopimuksessa ilmaistu sallittu varastojen koko assosioituneen KPJ-järjestön itsensä määrittelemällä sopivalla ostohinnalla. Lisäksi assosioitunut KPJ-järjestö voi sisällyttää ERT-tarpeeseensa erityisesti määriteltyjä varastonpitokustannuksia, ei kuitenkaan lainojen korkoja, enintään 20 prosenttia hankintakustannuksista.

D. Assosioituneiden KPJ-järjestöjen ja niihin osallistuvien velvoitteet rahastoa kohtaan

9. Assosioitumissopimuksessa on määrättävä muun muassa:

(a) tavasta, jolla assosioitunut KPJ-järjestö ja siihen osallistuvat vastaavat 14 artiklassa luetelluista velvoitteistaan rahastoa kohtaan talletusten, takuupääoman, takuupääoman sijasta maksettavien käteissuoritusten sekä takuiden ja varastovarranttien osalta;

(b) ettei assosioitunut KPJ-järjestö ole oikeutettu lainaamaan varoja kolmannelta osapuolelta puskurivarastotoimintojaan varten, elleivät assosioitunut KPJ-järjestö ja rahasto ole tästä keskenään sopineet johtokunnan hyväksymin ehdoin;

(c) että assosioitunut KPJ-järjestö on aina velvollinen huolehtimaan ja vastuussa rahastolle niiden varastojen ylläpidosta ja säilyttämisestä, joista se on antanut vakuutena rahastolle tai luovuttanut sen hallintaan varastovarrantteja, sekä että näiden varastojen pito ja käsittely on riittävästi vakuutettua ja että niiden osalta on ryhdytty tarvittaviin turvallisuus- ja muihin järjestelyihin;

(d) että assosioitunut KPJ-järjestö tekee rahaston kanssa asianmukaiset luottosopimukset, joissa täsmennetään rahastosta kyseiselle KPJ-järjestölle annettavien lainojen ehdot, mukaan lukien järjestelyt pääoman takaisinmaksamiseksi ja korkojen maksu;

(e) että assosioitunut KPJ-järjestö pitää asianmukaisin tavoin rahaston selvillä kyseisen assosioituneen KPJ-järjestön toimialaan liittyvien perushyödykemarkkinoiden tilasta ja kehityksestä.

E.Rahaston velvoitteet assosioituneita

KPJ-järjestöjä kohtaan

10. Assosioitumissopimuksessa on myös määrättävä muun muassa:

(a) että, jollei tämän artiklan 11 kappaleen a kohdan määräyksistä muuta johdu, rahasto sallii assosioituneen KPJ-järjestön pyynnöstä sen nostaa 14 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaiset talletetut varat joko kokonaan tai osittain;

(b) että rahasto myöntää assosioituneelle KPJ-järjestölle lainoja, joiden kokonaispääomamäärä ei ylitä maksamatta olevan assosioituneisiin KPJ-järjestöihin osallistuvien takuupääoman, takuupääoman sijasta annettujen käteissuoritusten ja takuiden yhteismäärää, jotka on annettu sen 14 artiklan 4-7 kappaleen mukaisesti kyseiseen KPJ-järjestöön osallistumisen nojalla;

(c) että assosioituneen KPJ-järjestön edellä olevan a ja b kohdan mukaiset nostot ja lainat käytetään ainoastaan ERT-tarpeeseen sisällytettyjen varastointikustannusten kattamiseen tämän artiklan 8 kappaleen mukaisesti. Enempää kuin assosioituneen KPJ-järjestön ERT-tarpeeseen tämän artiklan 8 kappaleen mukaisesti erityisesti määriteltyjä varastonpitokustannuksia kattamaan sisällytettyjä määriä ei saa käyttää kyseisten kustannusten kattamiseen;

(d) että, lukuun ottamatta mitä tämän artiklan 11 kappaleen c kohdassa on määrätty, rahaston tulee viipymättä antaa varastovarrantit assosioituneelle KPJ-järjestölle käytettäviksi puskurivarastojensa myynteihin;

(e) että rahaston tulee kunnioittaa assosioituneen KPJ-järjestön antamien tietojen luottamuksellisuutta.

F. Assosioituneiden KPJ-järjestöjen maksujen suorittamatta jääminen

11. Assosioituneen KPJ-järjestön rahastolta saamista lainoista aiheutuvien maksujen uhatessa jäädä suorittamatta rahaston tulee neuvotella kyseisen assosioituneen KPJ-järjestön kanssa toimenpiteistä maksujen suorittamatta jäämisen välttämiseksi. Assosioituneen KPJ-järjestön maksujen suorittamatta jäämisen kattamiseksi rahastolla on käytettävissä seuraavat varat seuraavassa järjestyksessä puuttuvaan maksun määrään asti:

(a) kyseisen assosioituneen KPJ-järjestön rahastossa olevat käteisvarat;

(b) määräsuhteessa maksettaviksi vaadittavat maksunsa suorittamatta jättäneeseen assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuvien osallistumisensa nojalla antamasta takuupääomasta ja takuista saadut varat;

(c) jollei tämän artiklan 15 kappaleen määräyksistä muuta johdu, maksunsa suorittamatta jättäneen assosioituneen KPJ-järjestön rahastolle vakuudeksi antamat tai sen hallintaan luovuttamat varastovarrantit.

G. Ensimmäisen tilin lainanotosta aiheutuva velka vastuu

12. Mikäli rahasto ei voi muutoin kattaa ensimmäisen tilin lainanottonsa aiheuttamaa velkavastuuta, sen tulee kattaa tämä vastuu seuraavilla varoilla seuraavassa järjestyksessä edellyttäen, että jollei assosioitunut KPJ-järjestö ole kyennyt suoriutumaan velvoitteistaan rahastoa kohtaan, rahasto on jo mahdollisimman laajalti käyttänyt tämän artiklan 11 kappaleessa tarkoitetut varat:

(a) erityisvaranto;

(b) ensimmäiselle tilille osoitettujen maksettavien osakkeiden merkinnöistä saadut varat;

(c) vaadittaessa maksettavien osakkeiden merkinnöistä saadut varat;

(d) määräsuhteessa maksettaviksi vaadittavat maksunsa suorittamatta jättäneen assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuvien muihin assosioituneisiin KPJ-järjestöihin osallistumisensa nojalla antamasta takuupääomasta ja takuista saadut varat.

Assosioituneisiin KPJ-järjestöihin osallistuvilta edellä olevan d kohdan mukaisesti saadut maksut rahaston tulee maksaa takaisin mahdollisimman pian tämän artiklan 11, 15, 16 ja 17 kappaleen mukaisesti saaduista varoista; kyseisen takaisinmaksun jälkeen jäljellä olevat varat tulee käyttää palauttamaan ennalleen, päinvastaisessa järjestyksessä, edellä olevassa a, b ja c kohdassa tarkoitetut varat.

13. Määräsuhteessa kaikilta asianosaisilta maksettavaksi vaadituista koko takuupääomasta ja takuista saadut varat rahaston tulee käyttää, kun tämän artiklan 12 kappaleen a, b ja c kohdassa luetellut varat on nostettu, kattamaan rahaston muu velkavastuu kuin se, joka on aiheutunut assosioituneen KPJ-järjestön maksujen saamatta jäämisestä.

14. Jotta rahasto voisi kattaa velkavastuun, jota saattaa olla jäljellä, kun tämän artiklan 12 ja 13 kappaleessa mainitut varat on nostettu, suoraan annettua pääomaa tulee lisätä tämän velkavastuun kattamiseksi tarvittavalla määrällä, ja hallintoneuvoston tulee kokoontua hätäistuntoon päättämään kyseisen lisäyksen toteuttamistavoista.

H. Rahaston haltuun joutuneiden varastojen myynti

15. Rahasto on oikeutettu myymään maksunsa suorittamatta jättäneen assosioituneen KPJ-järjestön tämän artiklan 11 kappaleen mukaisesti rahaston haltuun joutuneet perushyödykevarastot edellyttäen, että rahasto pyrkii välttämään kyseisten varastojen myyntejä alihintaan lykkäämällä myymistä mahdollisimman pitkään ottaen huomioon tarve välttää rahaston joutumista jättämään suorittamatta omia velvoitteitaan.

16. Johtokunnan tulee sopivin aikavälein tarkastella rahastolle tämän artiklan 11 kappaleen c kohdan mukaisesti myytäviksi tulleiden varastojen myyntejä ja olla asiasta yhteydessä asianomaisiin KPJ-järjestöihin, ja sen tulee päättää määräenemmistöllä näiden myyntien lykkäämisestä.

17. Näistä varastojen myynneistä saadut varat tulee ensiksi käyttää rahaston sen velkavastuun kattamiseen, joka on syntynyt ensimmäisen tilin lainanotosta kyseistä KPJ-järjestöä varten, ja sen jälkeen palauttamaan ennalleen päinvastaisessa järjestyksessä tämän artiklan 12 kappaleessa luetellut varat.

18 artikla
Toinen tili

A. Varat

1. Toisen tilin varat ovat:

(a) suoraan annetusta pääomasta 10 artiklan 3 kappaleen mukaisesti toiselle tilille osoitettu osa;

(b) toiselle tilille annetut vapaaehtoiset suoritukset;

(c) toiselle tilille ajoittain mahdollisesti kertyvä nettotulo;

(d) lainanotto;

(e) muut varat, jotka on asetettu rahaston käyttöön tai jotka se on saanut tai hankkinut tämän sopimuksen mukaisesti toisen tilinsä toimintaa varten.

B. Toisen tilin taloudelliset rajat

2. Rahaston toisen tilinsä mukaisesta toiminnasta myöntämien lainojen ja lahja-avun kokonaismäärä, mukaan lukien osallisuus lainoihin tai lahja-apuun, ei saa ylittää toisella tilillä olevien varojen kokonaismäärää.

C. Toisen tilin toimintaperiaatteet

3. Rahasto voi myöntää lainoja tai osallistua niihin sekä, lukuun ottamatta toiselle tilille osoitetusta osasta suoraan annettua pääomaa, antaa lahja-apua perushyödykkeiden alalla suoritettavien muiden toimenpiteiden kuin varastointien rahoittamiseksi, jollei tämän sopimuksen määräyksistä eikä erityisestikään seuraavista ehdoista muuta johdu:

(a) toimenpiteiden tulee olla perushyödykkeisiin liittyviä kehittämistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on markkinoiden rakenteellisten olosuhteiden parantaminen ja yksittäisten perushyödykkeiden kilpailukyvyn ja tulevaisuudennäkymien kohentaminen pitkällä aikavälillä. Näitä toimenpiteitä ovat tutkimus ja tuotekehittely, tuottavuuden kohottaminen, markkinointi sekä pääsääntöisesti yhteisrahoituksen tai teknisen avun turvin suoritettavat jalostuksen ja tuotannon monipuolistamiseen tähtäävät toimenpiteet joko sellaisenaan, kuten helposti pilaantuvien perushyödykkeiden tai muiden perushyödykkeiden osalta, joita koskevia ongelmia ei voida riittävästi ratkaista varastoinneilla, tai varastointitoimien lisäksi ja niiden tueksi;

(b) kuluttajien ja tuottajien tulee KPT-toimielimen puitteissa yhteisesti tukea toimenpiteitä ja järjestää niiden seuranta;

(c) rahaston toisen tilin toiminta voi tapahtua KPT-toimielimelle tai sen alaiselle laitokselle myönnettyjen lainojen ja lahja-avun muodossa taikka saajana voi olla jäsen tai jäseniä, jotka KPT-toimielin on nimennyt johtokunnan tarkoituksenmukaisiksi katsomilla ehdoilla ottaen huomioon KPT-toimielimen taikka kyseisen jäsenen tai kyseisten jäsenten taloudellisen tilanteen sekä suunnitellun toimen luonteen ja sen asettamat vaatimukset. Nämä lainat voidaan kattaa KPT-toimielimeltä saatavilla valtion- tai muilla sopivilla takauksilla taikka kyseisen KPT-toimielimen nimeämän jäsenen tai nimeämien jäsenten antamilla takauksilla;

(d) rahaston toiselta tililtään rahoittamasta projektista vastuussa olevan KPT-toimielimen on annettava rahastolle yksityiskohtainen kirjallinen ehdotus, jossa esitetään projektin tarkoitus, kesto, sijainti ja kustannukset sekä sen toimeenpanosta vastaava virasto tai laitos;

(e) ennen kuin laina tai lahja-apu myönnetään, toimitusjohtajan tulee esittää johtokunnalle yksityiskohtainen arvio suunnitelmasta samoin kuin suosituksensa ja asianmukaiseksi katsottaessa neuvoa-antavan komitean lausunto 25 artiklan 2 kappaleen mukaisesti. Ehdotusten valintaa ja hyväksymistä koskevat päätökset on johtokunnan tehtävä määräenemmistöllä sekä tämän sopimuksen ja sen määräysten perusteella rahaston hyväksymien sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

(f) rahaston tulee käyttää sille rahoitettavaksi esitettyjen projektiehdotusten arvioinnissa pääsääntöisesti kansainvälisten tai alueellisten instituutioiden palveluksia ja milloin tarkoituksenmukaista, alalle erikoistuneiden muiden pätevien virastojen, laitosten ja konsulttien palveluksia. Rahasto voi myös uskoa näille lainoista ja lahja-avusta aiheutuneet hallintotehtävät ja sen rahoittamien projektien toteuttamisen valvonnan. Nämä instituutiot, virastot, laitokset ja konsultit tulee valita hallintoneuvoston hyväksymien sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

(g) myöntäessään lainan joko yksinään tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahaston tulee asianmukaisesti tutkia, kykenevätkö lainanottaja ja takaajat vastaamaan tästä aiheutuvista velkavelvoitteistaan rahastolle;

(h) rahaston tulee tehdä kyseisen KPT-toimielimen, sitä edustavan viraston tai laitoksen, jäsenen tai jäsenten kanssa sopimus, jossa täsmennetään lainan tai lahja-avun määrä ja ehdot sekä muun muassa sovitaan valtion- tai muista asianmukaisista takauksista tämän sopimuksen sekä rahaston sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

(i) rahoitustoimenpiteellä myönnettävät varat tulee antaa saajan käyttöön vain kattamaan projektin yhteydessä kuluja sitä mukaa kuin niitä syntyy;

(j) rahasto ei saa jälleenrahoittaa projekteja, joita on alunperin rahoitettu muista lähteistä;

(k) lainat tulee maksaa takaisin sinä valuuttana tai niinä valuuttoina, joina ne on lainattu;

(l) rahaston tulee välttää päällekkäisyyttä mahdollisimman suuressa määrin olemassa olevien kansainvälisten ja alueellisten rahoituslaitosten kanssa toisen tilin toiminnassaan, mutta se voi olla mukana yhteisrahoittajana yhdessä näiden laitosten kanssa;

(m) määritellessään painopistealueita toisen tilin varojen käytölle rahaston tulee antaa asianmukainen painotus vähiten kehittyneiden maiden osalta tärkeille perushyödykkeille;

(n) harkittaessa toisen tilin projekteja asianmukainen painotus tulee antaa kehitysmaille, erityisestikin pienten tuottaja-viejä -maiden osalta tärkeille perushyödykkeille;

(o) rahaston tulee kiinnittää asianmukaista huomiota siihen, ettei ole toivottavaa käyttää suhteetonta osaa toisen tilin varoista yksittäisen perushyödykkeen hyväksi.

D. Lainanotto toista tiliä varten

4. Rahaston toista tiliä varten 16 artiklan 5 kappaleen a kohdan mukaan suorittaman lainanoton on tapahduttava hallintoneuvoston hyväksymien säätöjen ja määräysten mukaisesti ja seuraavilla ehdoilla:

(a) lainanoton tulee tapahtua sellaisin edullisin ehdoin, jotka on määritelty rahaston hyväksymissä säännöissä ja määräyksissä, eikä lainoista saatuja varoja saa lainata edelleen ehdoilla, jotka ovat edullisempia kuin ne, joilla varat on saatu;

(b) tilinpitoa varten lainanotosta saadut varat tulee kirjata lainatilille, jonka varat on pidettävä, käytettävä, sidottava, sijoitettava tai muutoin hoidettava täysin erillään rahaston muista varoista, joihin luetaan myös toisen tilin muut varat;

(c) rahaston muita varoja, joihin luetaan toisen tilin muut varat, ei saa rasittaa tapioilla tai käyttää sellaisten velkojen maksamiseen, jotka ovat aiheutuneet lainatilin toiminnasta tai muista tapahtumista;

(d) johtokunnan tulee hyväksyä toiselle tilille otettavat lainat.

VII LUKU

Organisaatio ja hallinto

19 artikla
Rahaston rakenne

Rahastolla on hallintoneuvosto, johtokunta, toimitusjohtaja ja tarpeellinen määrä henkilökuntarahaston tehtävien hoitamiseksi.

20 artikla
Hallintoneuvosto

1. Kaikki päätäntävalta rahastossa on hallintoneuvostolla.

2. Jokainen jäsen nimittää yhden edustajan hallintoneuvostoon ja tälle yhden varaedustajan toimimaan nimittäneen jäsenen puolesta. Varaedustaja voi olla läsnä kokouksissa, mutta voi äänestää ainoastaan varsinaisen edustajan poissaollessa.

3. Hallintoneuvosto voi siirtää johtokunnalle kaikki muut valtuudet paitsi oikeuden:

(a) määrätä rahaston toiminnan perusperiaatteista;

(b) sopia 56 artiklan mukaisesti ehdoista, joilla tähän sopimukseen voi liittyä;

(c) peruuttaa jäsenen jäsenyys;

(d) lisätä tai vähentää suoraan annetun pääoman osakkeiden määrää;

(e) tehdä muutoksia tähän sopimukseen;

(f) päättää rahaston toiminnan lopettamisesta ja rahaston omaisuuden jaosta IX luvun mukaisesti;

(g) nimittää toimitusjohtaja;

(h) tehdä päätös jäsenten tekemistä valituksista, jotka koskevat johtokunnan päätöksiä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta;

(i) hyväksyä rahaston vuotuinen tilintarkastuskertomus;

(j) tehdä 16 artiklan 4 kappaleen mukainen päätös nettotuotoista sen jälkeen, kun siirto erityisvarantoon on tehty;

(k) hyväksyä ehdotetut assosioitumissopimukset;

(l) hyväksyä ehdotetut muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävät sopimukset 29 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti;

(m) päättää toisen tilin lisärahoituksesta 13 artiklan mukaisesti.

4. Hallintoneuvoston on pidettävä yksi kokous vuodessa sekä sellaisia erityiskokouksia, joista se voi päättää, tai kun tätä vaatii 15 edustajaa, joilla on vähintään neljäsosa kokonaisäänimäärästä, taikka kun johtokunta tätä pyytää.

5. Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmistö edustajista, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisäänimäärästä.

6. Hallintoneuvoston tulee vahvistaa suurella määräenemmistöllä rahaston toimien kannalta tarpeellisiksi katsomansa ja tämän sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevat säännöt ja määräykset rahaston toiminnasta.

7. Edustajat ja varaedustajat hoitavat tehtävänsä saamatta siitä rahastolta korvausta, ellei hallintoneuvosto päätä määräenemmistöllä kohtuullisen päivärahan ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuneiden matkakustannusten maksamisesta.

8. Joka vuosikokouksessa hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan edustajien keskuudesta. Puheenjohtaja pysyy tehtävässään, kunnes hänelle valitaan seuraaja. Hänet voidaan valita uudelleen yhdeksi jatkokaudeksi.

21 artikla
Hallintoneuvoston äänestykset

1. Äänet hallintoneuvostossa jaetaan jäsenvaltioiden kesken D liitteen mukaisesti.

2. Aina kun on mahdollista, hallintoneuvoston päätökset tehdään ilman äänestystä.

3. Paitsi niissä tapauksissa, joista tässä sopimuksessa on toisin määrätty, kaikki hallintoneuvostossa esille tulevat asiat päätetään yksinkertaisella enemmistöllä.

4. Hallintoneuvosto voi laatia säännöt ja määräykset menettelystä, jolla johtokunta voi järjestää tietystä kysymyksestä neuvoston äänestyksen kutsumatta neuvostoa koolle.

22 artikla
Johtokunta

1. Johtokunta on vastuussa hallintoneuvostolle rahaston toiminnan johtamisesta, ja se antaa hallintoneuvostolle tästä kertomuksia. Tässä tarkoituksessa johtokunta käyttää sille muualla tässä sopimuksessa annettuja tai hallintoneuvoston sille siirtämiä valtuuksia. Käyttäessään siirrettyjä valtuuksia johtokunnan on tehtävä päätökset samansuuruisilla enemmistöillä kuin vaadittaisiin, jos valtuudet olisivat pysyneet hallintoneuvostolla.

2. Hallintoneuvosto valitsee E liitteessä esitetyllä tavalla 28 johtokunnan jäsentä ja jokaiselle johtokunnan jäsenelle yhden varajäsenen.

3. Jokainen johtokunnan jäsen ja varajäsen valitaan toimikaudeksi, jonka pituus on kaksi vuotta, ja heidät voidaan valita uudeksi toimikaudeksi. He pysyvät tehtävässään, kunnes heille on valittu seuraajat. Varajäsen voi olla läsnä kokouksissa, mutta voi äänestää ainoastaan varsinaisen jäsenen poissaollessa.

4. Johtokunta toimii rahaston päämajassa, ja sen on kokoonnuttava niin usein kuin rahaston toiminnan hoito vaatii.

5. (a) Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet hoitavat tehtävänsä saamatta palkkaa rahastolta. Rahasto voi kuitenkin maksaa heille kohtuullisen päivärahan ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset.

(b) Edellä olevan a kohdan estämättä johtokunnan jäsenet ja varajäsenet voivat saada palkkaa rahastolta, jos hallintoneuvosto päättää määräenemmistöllä, että heidän tehtävänsä ovat kokopäivätoimisia.

6. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmistö johtokunnan jäsenistä, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisäänimäärästä.

7. Johtokunta voi kutsua assosioituneiden KPJ-järjestöjen ja KPT-toimielinten toimeenpanevat johtajat osallistumaan ilman äänioikeutta johtokunnassa käytäviin keskusteluihin.

8. Johtokunnan tulee kutsua UNCTADin pääsihteeri huomioitsijaksi Johtokunnan kokouksiin.

9. Johtokunta voi kutsu muiden asiasta kiinnostuneiden kansainvälisten toimielinten edustajia huomioitsijoiksi kokouksiinsa.

23 artikla
Johtokunnan äänestykset

1. Jokaisella johtokunnan jäsenellä on oikeus käyttää edustamiensa jäsenten äänimäärä. Ääniä ei tarvitse käyttää yhtenä kokonaisuutena.

2. Aina kun on mahdollista, päätökset johtokunnassa tehdään ilman äänestystä.

3. Paitsi niissä tapauksissa, joista tässä sopimuksessa on toisin määrätty, kaikki johtokunnassa esille tulevat asiat päätetään yksinkertaisella enemmistöllä.

24 artikla
Toimitusjohtaja ja henkilökunta

1. Hallintoneuvosto nimittää määräenemmistöllä toimitusjohtajan. Jos nimitettävä ehdokas on nimittämishetkellä hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsen tai niiden varajäsen, hänen on erottava tehtävästään ennen kuin hän ottaa vastaan toimitusjohtajan viran.

2. Toimitusjohtaja johtaa hallintoneuvoston ja johtokunnan alaisena rahaston päivittäisiä toimia.

3. Toimitusjohtaja on rahaston ylin toimeenpaneva toimihenkilö ja johtokunnan puheenjohtaja, joka osallistuu sen kokouksiin ilman äänioikeutta.

4. Toimitusjohtajan toimikausi on neljä vuotta ja hänet voidaan nimittää uudelleen yhdeksi jatkokaudeksi. Hänen on kuitenkin lakattava hoitamasta tehtäviään, milloin hallintoneuvosto näin määräenemmistöllä päättää.

5. Toimitusjohtaja vastaa henkilökunnan organisaatiosta, nimittämisestä ja erottamisesta rahaston hyväksymän henkilöstöohjesäännön mukaisesti. Huomioon ottaen korkealaatuisimman tehokkuuden ja teknisen pätevyyden varmistamisen ensiarvoisen tärkeyden toimitusjohtajan tulee henkilökuntaa nimittäessään antaa asianmukainen paino henkilökunnan ottamiselle palvelukseen maantieteellisesti mahdollisimman laajalti.

6. Toimitusjohtajan ja henkilökunnan tulee työtehtäviä täyttäessään palvella vain rahastoa, eivätkä he saa ottaa vastaan määräyksiä miltään muulta viranomaiselta. Jokaisen jäsenen on kunnioitettava näiden työtehtävien kansainvälistä luonnetta ja pidätyttävä kaikista yrityksistä vaikuttaa toimitusjohtajaan tai henkilökuntaan kuuluvaan heidän täyttäessään työtehtäviään.

25 artikla
Neuvoa-antava komitea

1. (a) Ottaen huomioon tarve saattaa toinen tili toimintakelpoiseksi mahdollisimman pian hallintoneuvoston tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa perustaa neuvoa-antava komitea hallintoneuvoston hyväksymien sääntöjen ja määräysten mukaisesti edesauttamaan toisen tilin toimintaa.

(b) Neuvoa-antavan komitean kokoonpanossa on annettava asianmukainen paino seuraaville vaatimuksille: laaja ja oikeudenmukainen maantieteellinen jakauma, yksilöllinen asiantuntemus perushyödykkeisiin liittyvissä kehityskysymyksissä sekä etujen monipuolisen edustamisen suotavuus, mukaan lukien vapaaehtoisia suorituksia antaneet.

2. Neuvoa-antavan komitean tehtävät ovat:

(a) antaa johtokunnalle neuvoja KPT-toimielinten rahastolle toiselta tililtä rahoitettavaksi tai yhteisrahoitettavaksi esittämiin toimenpideohjelmiin liittyvissä teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä sekä näiden esitysten asettamisessa tärkeysjärjestykseen;

(b) antaa johtokunnan pyynnöstä neuvoja toiselta tililtä rahoitettavaksi harkittavien yksittäisten projektien arviointiin liittyvissä erityiskysymyksissä;

(c) antaa neuvoja johtokunnalle toisen tilin piiriin kuuluvien toimenpiteiden suhteelliseen tärkeysjärjestykseen asettamisen suuntaviivoista ja arvosteluperusteista, arviointimenettelyistä, lahja-avun ja lainojen myöntämisestä sekä yhteisrahoituksesta muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja muiden toimielinten kanssa;

(d) antaa lausuntoja toimitusjohtajan kertomuksista toiselta tililtä rahoitettujen projektien valvonnasta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

26 artikla
Talousarviota ja tilintarkastusta koskevat määräykset

1. Rahaston hallintokulut katetaan ensimmäisen tilin tuloilla.

2. Toimitusjohtajan tulee valmistella johtokunnan käsittelyä varten vuotuinen hallintoa koskeva talousarvio, joka on johtokunnan suosituksin alistettava hallintoneuvoston hyväksyttäväksi.

3. Toimitusjohtajan tulee järjestää kerran vuodessa tapahtuva riippumaton ja ulkopuolisten toimesta suoritettava rahaston tilien tarkastus. Johtokunnan käsittelyn jälkeen tilien tarkastuskertomukset on johtokunnan suosituksin alistettava hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.

27 artikla
Päämajan sijaintipaikka

Rahaston päämaja sijaitsee hallintoneuvoston, mikäli mahdollista ensimmäisessä vuosikokouksessa, määräenemmistöllä päättämällä paikkakunnalla. Hallintoneuvoston niin päättäessä rahasto voi perustaa tarvittaessa muita toimistoja minkä tahansa jäsenen alueelle.

28 artikla
Kertomusten julkaiseminen

Rahaston tulee julkaista ja toimittaa jäsenille vuosikertomus, joka sisältää tilien tarkastuskertomuksen. Hallintoneuvoston hyväksymisen jälkeen kyseiset kertomukset tulee toimittaa tiedoksi Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokoukselle, UNCTADin kauppa- ja kehitysneuvostolle, assosioituneille KPJ-järjestöille ja muille asiasta kiinnostuneille kansainvälisille järjestöille.

29 artikla
Suhteet Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja muihin järjestöihin

1. Rahasto voi ryhtyä neuvottelemaan Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa sopimuksesta, jolla rahastosta tehtäisiin yksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 57 artiklassa tarkoitetuista erityisjärjestöistä. Peruskirjan 63 artiklan mukainen sopimus tarvitsee johtokunnan suosittaman hallintoneuvoston hyväksymisen.

2. Rahasto voi olla läheisessä yhteistyössä UNCTADin ja Yhdistyneiden Kansakuntien piiriin kuuluvien järjestöjen, muiden hallitustenvälisten järjestöjen, kansainvälisten rahoituslaitosten, kansalaisjärjestöjen sekä valtiollisten virastojen ja laitosten kanssa, joiden toimet sivuavat rahaston toimia, ja voi tarvittaessa tehdä sopimuksia näiden toimielinten kanssa.

3. Rahasto voi johtokunnan päätöksellä ryhtyä käytännön yhteistyöjärjestelyihin tämän artiklan 2 kappaleessa mainittujen toimielinten kanssa.

VIII LUKU

Jäsenyydestä eroaminen ja jäsenyyden peruuttaminen sekä assosioituneiden KPJ-järjestöjen eroaminen

30 artikla
Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi milloin tahansa, lukuun ottamatta mitä 35 artiklan 2 kappaleen b kohdassa on määrätty ja jollei 32 artiklan määräyksistä muuta johdu, erota rahastosta antamalla rahastolle siitä kirjallisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan ilmoituksessa esitettynä päivänä, jonka on oltava vähintään kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin rahasto on ilmoituksen vastaanottanut.

31 artikla
Jäsenyyden peruuttaminen

1. Jos jäsen jättää täyttämättä jonkin taloudellisen velvoitteensa rahastoa kohtaan, hallintoneuvosto voi määräenemmistöllä, lukuun ottamatta mitä 35 artiklan 2 kappaleen b kohdassa on määrätty, peruuttaa sen jäsenyyden. Jäsen, jonka jäsenyys on peruutettu, lakkaa automaattisesti olemasta jäsen vuoden kuluttua peruuttamispäivästä, jollei hallintoneuvosto päätä jatkaa peruuttamista vielä yhdellä vuodella.

2. Kun hallintoneuvosto toteaa jäsenen, jonka jäsenyys on peruutettu, täyttäneen taloudelliset velvoitteensa rahastoa kohtaan, neuvoston tulee palauttaa jäsenen asianomaiset oikeudet.

3. Jäsen, jonka jäsenyys on peruutettu, ei saa peruuttamisen kestoaikana käyttää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia, lukuun ottamatta oikeutta erota ja oikeutta välitysmenettelyyn rahaston toiminnan lopettamisen aikana, mutta sen on täytettävä kaikki tässä sopimuksessa määrätyt velvoitteensa.

32 artikla
Tilinselvitys

1. Kun jäsenen jäsenyys lakkaa, sen tulee vastata sen jälkeenkin kaikista rahaston esittämistä vaatimuksista ennen sitä päivää, jolloin se rahastoa kohtaan olevien velvoitteidensa osalta on lakannut olemasta jäsen. Sama koskee mainittuun päivään mennessä suorittamatta olevia velvoitteita. Jäsenen tulee vastata myös takuupääomaan liittyvistä velvoitteistaan niin kauan kuin rahaston hyväksyttävissä olevat 14 artiklan 4 - 7 kappaleen mukaiset järjestelyt on tehty. Kaikissa assosioitumissopimuksissa on oltava määräys siitä, että jos kyseiseen assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuva lakkaa olemasta jäsen, tulee assosioituneen KPJ-järjestön huolehtia sanottujen järjestelyjen suorittamisesta viimeistään siihen päivään mennessä, jolloin jäsenen jäsenyys lakkaa.

2. Kun jäsenen jäsenyys lakkaa, rahaston tulee järjestää jäsenen hallussa olevien osakkeiden lunastaminen rahastolle 16 artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisesti osana kyseisen jäsenen kanssa tehtävää tilinselvitystä, ja rahaston tulee poistaa jäsenen takuupääoma edellyttäen, että tämän artiklan 1 kappaleessa asetetut velvoitteet ja vaatimukset on täytetty. Osakkeiden lunastushinta on rahaston kirjanpidon osoittama osakkeiden arvo sinä päivänä, jolloin jäsenen jäsenyys lakkaa; edellyttäen, että jäsenen täten muodostunutta saatavaa voidaan käyttää tämän artiklan 1 kappaleen mukaan jäsenelle rahastoa kohtaan muodostuneen maksamattoman velvoitteen kuittaamiseen.

33 artikla
Assosioituneiden KPJ-järjestöjen eroaminen

1. Assosioitunut KPJ-järjestö voi erota rahastoon assosioitumisesta assosioitumissopimuksessa olevien ehtojenmukaisella tavalla edellyttäen, että kyseinen assosioitunut KPJ-järjestö maksaa takaisin kaikki maksamatta olevat rahastolta saamansa lainat ennen sitä päivää, jolloin eroaminen tulee voimaan. Assosioitunut KPJ-järjestö ja siihen osallistujat ovat tämän jälkeen velvollisia täyttämään vain ne rahaston maksuvaatimukset, jotka on esitetty ennen kyseistä päivää rahastoa kohtaan olevien velvoitteiden osalta.

2. Kun assosioitunut KPJ-järjestö lakkaa olemasta assosioitunut rahastoon, rahaston tulee tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen velvoitteiden täyttämisen jälkeen:

(a) järjestää käteistalletusten takaisinmaksu ja rahaston hallinnassa olevien kyseiselle KPJ-järjestölle kuuluvien varastovarranttien palauttaminen;

(b) järjestää takuupääoman sijasta talletettujen käteisvarojen takaisinmaksu sekä poistettava kysymykseen tulevat takuupääoma ja takuut.

IX LUKU

Toiminnan keskeyttäminen ja lopettaminen sekä velvoitteiden selvittäminen

34 artikla
Toiminnan tilapäinen keskeyttäminen

Hätätilanteessa johtokunta voi tilapäisesti keskeyttää harkintansa mukaisia osia rahaston toiminnasta, kunnes hallintoneuvostolla on tilaisuus asian jatkokäsittelyyn ja toimenpiteisiin ryhtymiseen.

35 artikla
Toiminnan lopettaminen

1. Hallintoneuvosto voi lopettaa rahaston toiminnan äänestyspäätöksellä, jota kannattaa kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenistä, joilla on vähintään kolme neljäsosaa kokonaisäänimäärästä. Kun toiminta on näin päätetty lopettaa, rahaston tulee viipymättä luopua kaikista muista toimista paitsi niistä, jotka ovat välttämättömiä sen varojen asianmukaisesti rahaksi muuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen suorittamatta olevien velvoitteiden selvittämiseksi.

2. Rahaston olemassaolo jatkuu, kunnes sen velvoitteet on lopullisesti selvitetty ja varat lopullisesti jaettu, sekä kaikki tämän sopimuksen mukaiset rahaston ja sen jäsenten oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat ennallaan, paitsi että:

(a) rahaston ei ole pakko suostua vaatimukseen saada nostaa 17 artiklan 10 kappaleen a kohdan mukaiset assosioituneiden KPJ-järjestöjen talletukset tai myöntää uusia lainoja assosioituneille KPJ-järjestöille 17 artiklan 10 kappaleen b kohdan mukaisesti; sekä että

(b) jäsen ei voi erota eikä sen jäsenyyttä voida peruuttaa sen jälkeen, kun toiminnan lopettamispäätös on tehty.

36 artikla
Velvoitteiden selvittäminen: yleismääräykset

1. Johtokunnan tulee tehdä tarpeelliset järjestelyt rahaston varojen asianmukaisen rahaksi muuttamisen varmistamiseksi. Ennen maksamista välittömiä saatavia omaaville velkojille johtokunnan tulee määräenemmistöllä päättää oman harkintansa perusteella varauksista ja järjestelyistä, joilla varmistetaan jako määräsuhteessa välillisiä saatavia omaavien ja välittömiä saatavia omaavien velkojien välillä.

2. Varoja ei voida jakaa tämän luvun mukaisesti ennen kuin:

(a) kaikki kyseisen tilin velat on maksettu tai katettu; ja

(b) hallintoneuvosto on päättänyt jaosta määräenemmistöllä.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisen hallintoneuvoston päätöksen jälkeen johtokunnan tulee suorittaa kyseisen tilin jäljellä olevien varojen perättäisiä jakoja, kunnes kaikki nämä varat on jaettu. Kyseinen jako jäsenelle tai assosioituneeseen KPJ-järjestöön osallistuvalle, joka ei ole jäsen, on riippuvainen sitä ennen tapahtuvasta rahaston jäsenelle tai osallistuvalle esittämien, suorittamatta olevien saatavien selvittämisestä. Tämä jako rahaston tulee suorittaa sellaisina ajankohtina ja sellaisina valuuttoina tai muina varoina, jotka hallintoneuvosto katsoo kohtuullisiksi ja oikeudenmukaisiksi.

37 artikla
Velvoitteiden selvittäminen: Ensimmäinen tili

1. Kaikki rahaston toiminnan lopettamispäätöksen ajankohtana takaisin maksamatta olevat ensimmäisen tilin toimintaan liittyvät lainat assosioituneille KPJ-järjestöille tulee kyseisten assosioituneiden KPJ-järjestöjen maksaa takaisin 12 kuukauden kuluessa lopettamispäätöksestä. Kyseisten lainojen takaisinmaksun tapahtuessa tulee näiden lainojen yhteydessä rahastolle vakuudeksi annetut tai sen hallintaan luovutetut varastovarrantit palauttaa assosioituneille KPJ-järjestöille.

2. Varastovarrantit, jotka on annettu vakuudeksi rahastolle tai luovutettu sen hallintaan assosioituneiden KPJ-järjestöjen käteistalletuksilla tapahtuneiden perushyödykeostojen yhteydessä, tulee palauttaa assosioituneille KPJ-järjestöille samaan tapaan kuin tämän artiklan 3 kappaleen b kohdassa määrätään käsiteltäväksi käteistalletuksia ja ylijäämiä, siinä määrin, että assosioituneet KPJ-järjestöt ovat täysin suorittaneet velvoitteensa rahastoa kohtaan.

3. Rahaston ensimmäisen tilin toimintaan liittyvät seuraavat velat tulee suorittaa rinnakkaisesti käyttämällä ensimmäisen tilin varoja 17 artiklan 12 - 14 kappaleen mukaisesti:

(a) velat rahaston velkojille; ja

(b) velat assosioituneille KPJ-järjestöille, jotka liittyvät 14 artiklan 1, 2, 3 ja 8 kappaleen mukaisiin rahastoon talletettuihin käteistalletuksiin ja ylijäämiin, siinä määrin, että assosioituneet KPJ-järjestöt ovat täysin suorittaneet velvoitteensa rahastoa kohtaan.

4. Ensimmäisen tilin jäljelle jääneiden varojen jako tulee tehdä seuraavin perustein ja seuraavassa järjestyksessä:

(a) jäseniltä 17 artiklan 12 kappaleen d kohdan ja 13 kappaleen mukaan takuupääomana maksettaviksi vaaditut ja maksetut määrät tulee jakaa näille jäsenille niiden osuuden mukaisessa suhteessa maksettavaksi vaaditun ja maksetun takuupääoman kokonaismäärästä;

(b) assosioituneisiin KPJ-järjestöihin osallistuvilta, jotka eivät ole jäseniä, 17 artiklan 12 kappaleen d kohdan ja 13 kappaleen mukaan takuina maksettaviksi vaaditut ja maksetut määrät tulee jakaa näille osallistuville niiden osuuden mukaisessa suhteessa maksettaviksi vaadittujen ja maksettujen takuiden kokonaismäärästä.

5. Tämän artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun jaon jälkeen jäljellä olevat ensimmäisen tilin varat tulee jakaa jäsenille niiden ensimmäiselle tilille osoitettujen suoraan annetun pääoman osakkeiden merkintöjen mukaisessa suhteessa.

38 artikla
Velvoitteiden selvittäminen: toinen tili

1. Rahaston velat, jotka ovat aiheutuneet toisen tilin toiminnasta, tulee suorittaa käyttämällä toisen tilin varoja 18 artiklan 4 kappaleen mukaisesti.

2. Jäljelle jääneet toisen tilin varat tulee jakaa ensiksi jäsenille siihen määrään saakka, jonka ne ovat osoittaneet suoraan annetun pääoman osakkeiden merkinnöistä kyseiselle tilille 10 artiklan 3 kappaleen mukaan ja sen jälkeen tälle tilille suorituksia tehneille niiden osuuden mukaisessa suhteessa 13 artiklan mukaisten suoritusten kokonaismäärästä.

39 artikla
Velvoitteiden selvittäminen: rahaston muut varat

1. Hallintoneuvosto päättää johtokunnan suosituksesta muun omaisuuden rahaksi muuttamisen ajankohdasta tai ajankohdista johtokunnan määräenemmistöllä päättämän menettelytavan mukaisesti.

2. Muun omaisuuden myynnistä saadut varat tulee käyttää 37 artiklan 3 kappaleessa ja 38 artiklan 1 kappaleessa mainittujen velkojen suorittamiseen määräsuhteessa. Jäljelle jääneet varat tulee jakaa ensiksi 37 artiklan 4 kappaleessa määrätyin perustein ja siinä määrätyssä järjestyksessä sekä sen jälkeen jäsenille niiden suoraan annetun pääoman osakkeiden merkintöjen mukaisessa suhteessa.

X LUKU

Oikeusasema, erioikeudet ja -vapaudet

40 artikla
Tarkoitus

Jotta rahasto voisi toteuttaa sille uskotut tehtävät, tässä luvussa määritetyt oikeusasema, etuoikeudet ja vapaudet on myönnettävä rahastolle sen jokaisen jäsenen alueella.

41 artikla
Rahaston oikeusasema

Rahasto on oikeushenkilö ja se voi erityisesti tehdä kansainvälisiä sopimuksia valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, tehdä yksityisoikeudellisia sopimuksia, hankkia ja myydä kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ajaa kannetta tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.

42 artikla
Oikeudellinen koskemattomuus

1. Rahasto nauttii koskemattomuutta kaikkien tuomioistuinmenettelyjen osalta, paitsi milloin kannetta rahastoa vastaan ajavat:

(a) rahastolle varoja lainanneet näihin varoihin liittyvissä asioissa;

(b) rahaston liikkeelle laskemia arvopapereita ostaneet tai niiden haltijat näihin arvopapereihin liittyvissä asioissa; ja

(c) ne, joille edellä mainittujen liiketoimien kohteena ollut omaisuus tai etuus on siirtynyt tai siirretty. Tällaista kannetta voidaan ajaa toimivaltaisissa tuomioistuimissa vain sellaisilla paikkakunnilla, joista rahasto on kirjallisella sopimuksella toisen osapuolen kanssa sopinut. Jollei tuomioistuimen paikasta kuitenkaan ole sovittu tai jollei sopimus tuomioistuimien toimivallasta ole voimassa muista kuin rahastoa vastaan kanteen vireille panneesta johtuvista syistä, kyseinen kanne voidaan käsitellä sillä paikkakunnalla olevassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, missä rahastolla on päämaja tai minne se on nimennyt asiamiehen ottamaan vastaan haasteita tai ilmoituksia oikeudenkäynnin aloittamisesta.

2. Kannetta rahastoa vastaan eivät voi ajaa jäsenet, assosioituneet KPJ-järjestöt, KPT-toimielimet tai niihin osallistuvat eivätkä yksityishenkilöt, jotka toimivat näiden puolesta tai joilla on näiltä saatavia, paitsi tämän artiklan 1 kappaleen mukaisissa tapauksissa. Tämän estämättä assosioituneilla KPJ-järjestöillä, KPT-toimielimillä tai niihin osallistuvilla on mahdollisuus turvautua keskinäisissä tai rahaston kanssa syntyneissä riidoissa erityisiin sovittelumenettelyihin, siten kuin on määrätty rahaston kanssa tehdyissä sopimuksissa ja jäsenten osalta tässä sopimuksessa sekä rahaston hyväksymissä säännöissä ja määräyksissä.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä rahaston omaisuuteen ja varoihin, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, ei saa kohdistaa kotitarkastusta, minkäänlaista haltuunottoa, kiinnitetyn omaisuuden realisointia, takavarikkoa, minkäänlaista ulosottotointa, hukkaamiskieltoa tai muuta tuomioistuintointa, joka estäisi varojen maksatuksia taikka säätelisi tai estäisi määräysvaltaa perushyödykevarastojen tai varastovarranttien osalta tai muita oikeustoimia, ennen kuin tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivaltainen tuomioistuin antaa rahaston osalta lopullisen päätöksen. Rahasto voi sopia velkojiensa kanssa siitä, että lopullisen päätöksen täytäntöönpano voidaan kohdistaa vain rahaston omaisuuden ja varojen tiettyyn osaan.

43 artikla
Varojen muu koskemattomuus

Rahaston omaisuutta ja varoja, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, ei saa alistaa kotitarkastukseen, pakkoluovuttaa, takavarikoida, pakkolunastaa eikä puuttua niihin eikä ottaa haltuun muillakaan tavoin hallinnollisin tai oikeudellisin toimenpitein.

44 artikla
Arkistojen koskemattomuus

Rahaston arkistot, sijaitsivatpa ne missä tahansa, ovat loukkaamattomat.

45 artikla
Omaisuuden vapaus rajoituksista

Mikäli tässä sopimuksessa määritellyn toiminnan suorittamisen kannalta on välttämätöntä ja tämän sopimuksen määräykset sitä edellyttävät, rahaston koko omaisuus ja kaikki varat ovat vapaat kaikista rajoituksista, säännöstelyistä, valvonnasta ja kaikenlaisista moratorioista.

46 artikla
Viestintäerioikeus

Siten kuin on sopusoinnussa Kansainvälisen tietoliikenneliiton puitteissa tehtyjen voimassa olevien kansainvälistä tietoliikennettä koskevien yleissopimusten kanssa, joissa jäsen on osapuolena, jäsenen on myönnettävä rahaston virallisille viestiyhteyksille samanlainen kohtelu kuin myönnetään muiden jäsenten virallisille viestiyhteyksille.

47 artikla
Tiettyjen yksilöiden koskemattomuus ja erioikeudet

Kaikki hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet, näiden varajäsenet, toimitusjohtaja, neuvoa-antavan komitean jäsenet, rahastoa erityistehtävissä palvelevat asiantuntijat ja rahaston muu kuin paikalta palkattu henkilökunta:

(a) ovat koskemattomia tuomioistuinmenettelyjen osalta suorittaessaan virkaansa kuuluvia tehtäviä, paitsi milloin rahasto peruuttaa tämän koskemattomuuden;

(b) milloin he eivät ole asianomaisen jäsenmaan kansalaisia, heidän tulee saada itselleen ja samaan talouteen kuuluville perheenjäsenilleen samanlainen vapautus maahanmuuttorajoituksista, vieraan valtion kansalaisten ilmoittautumisvelvollisuudesta ja ase- tai siviilipalveluvelvoitteista sekä saada samat helpotukset valuuttarajoituksista kuin kyseinen jäsenmaa myöntää muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, joissa se on jäsenenä, vastaavan arvoisille edustajille, viranomaisille ja virkamiehille;

(c) heidän tulee saada samanlaiset matkustusoikeudet kuin jokainen jäsenmaa myöntää muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, joissa se on jäsenenä, vastaavan arvoisille edustajille, viranomaisille ja virkamiehille.

48 artikla
Vapautus verotuksesta

1. Virallisten toimiensa puitteissa rahasto, sen varallisuus, tulot sekä toimenpiteet ja liiketoimet, jotka se suorittaa tämän sopimuksen määräysten perusteella, ovat vapaat kaikista välittömistä veroista ja rahaston viralliseen käyttöön tulevien tuonti- tai vientitavaroiden tullimaksuista edellyttäen kuitenkin, ettei tämä estä jäseniä asettamasta oman maansa normaaleja veroja ja tullimaksuja kyseisen jäsenen alueelta peräisin oleville perushyödykkeille, jotka mistä tahansa syystä ovat joutuneet rahastolle. Rahasto ei voi vaatia vapautusta veroista, jotka ovat pelkästään maksuja suoritetuista palveluksista.

2. Kun rahasto tai joku muu sen puolesta ostaa tavaroita tai palveluksia, joiden arvo on huomattava ja jotka ovat välttämättömiä rahaston virallisille toimille, ja niiden hintaan sisältyy veroja tai maksuja, kyseisen jäsenen tulee ryhtyä mahdollisuuksiensa ja lakiensa rajoissa asian vaatimiin toimenpiteisiin verovapauden myöntämiseksi tai jo perittyjen verojen ja maksujen palauttamiseksi. Tämän artiklan perusteella verovapauden saaneita maahan tuotuja tai maassa ostettuja tavaroita ei saa myydä eikä muutoinkaan luovuttaa sen jäsenen alueella, joka on verovapauden myöntänyt, paitsi kyseisen jäsenen kanssa sovituilla ehdoilla.

3. Jäsenet eivät saa verottaa rahaston maksamia palkkoja, palkkioita tai muita maksuja hallintoneuvoston jäsenille, johtokunnan jäsenille, näiden varajäsenille, neuvoa-antavan komitean jäsenille, toimitusjohtajalle ja henkilökunnalle sekä rahastoa erikoistehtävissä palveleville asiantuntijoille, jotka eivät ole niiden kansalaisia.

4. Rahaston liikkeelle laskemasta tai takaamasta velvoitteesta tai arvopaperista tai niiden osingosta tai korosta, olivatpa ne kenen hallussa tahansa, ei saa periä minkäänlaista veroa:

(a) jos se asettaisi kyseisen velvoitteen tai arvopaperin muita huonompaan asemaan vain siksi, että se on rahaston liikkeelle laskema tai takaama; taikka

(b) jos kyseisen verottamisen ainoa laillinen peruste on se paikkakunta jolla tai valuutta jona ne on laskettu liikkeelle, määrätty maksettavaksi tai maksettu taikka rahaston jonkin toimiston tai toimipaikan sijainti.

49 artikla
Erivapauksista, vapautuksista ja erioikeuksista luopuminen

1. Tässä luvussa myönnetyt vapaudet, vapautukset ja erioikeudet palvelevat rahaston etua. Rahasto voi luopua päättämässään laajuudessa ja määräämillään ehdoilla tässä luvussa myönnetyistä vapauksista, vapautuksista ja erioikeuksista silloin, kun luopuminen ei vahingoita rahaston etuja.

2. Rahaston toimitusjohtajalla on valtuudet, jotka hallintoneuvosto voi hänelle delegoida, sekä velvollisuus luopua henkilökuntaan kuuluvan ja rahastoa erityistehtävissä palvelevan asiantuntijan koskemattomuudesta silloin, kun koskemattomuus estäisi oikeudenmukaisuuden toteutumisen eikä luopuminen vahingoita rahaston etuja.

50 artikla
Tämän luvun soveltaminen

Jokaisen jäsenen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin tässä luvussa määrättyjen periaatteiden ja velvollisuuksien toimeenpanemiseksi alueellaan.

XI LUKU

Muutokset

51 artikla
Muutokset

1. (a) Kaikki tämän sopimuksen muutosehdotukset, jotka ovat lähtöisin jäsenen taholta, toimitusjohtajan on ilmoitettava kaikille jäsenille ja alistettava johtokunnalle, jonka tulee esittää suosituksensa asiasta hallintoneuvoston ratkaistavaksi.

(b) Kaikki tämän sopimuksen muutosehdotukset, jotka ovat lähtöisin johtokunnan taholta, toimitusjohtajan tulee ilmoittaa kaikille jäsenille ja alistaa hallintoneuvostolle.

2. Hallintoneuvosto hyväksyy muutokset suurella määräenemmistöllä. Muutokset tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisen jälkeen, jollei hallintoneuvosto toisin määrää.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräysten estämättä päätös, joka muuttaa:

(a) jäsenen oikeutta erota rahastosta;

(b)tässä sopimuksessa määrättyjä määräenemmistövaatimuksia;

(c) 6 artiklassa määrättyä vastuun rajoitusta;

(d) oikeutta merkitä tai olla merkitsemättä 9 artiklan 5 kappaleen mukaisia suoraan annetun pääoman osakkeita;

(e) tämän sopimuksen muuttamismenettelyä;

ei voi tulla voimaan ennen kaikkien jäsenten hyväksymistä. Hyväksymisen katsotaan tapahtuneen, ellei jäsen ilmoita vastustavaa kantaansa toimitusjohtajalle kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa muutoksen hyväksymisestä. Hallintoneuvosto voi pidentää kyseistä aikaa, jos yksikin jäsen sitä vaatii, silloin kun muutos hyväksytään.

4. Toimitusjohtaja ilmoittaa heti kaikille jäsenille ja sopimuksen tallettajalle hyväksytyt muutokset ja niiden voimaantulon ajankohdat.

XII LUKU

Tulkinta ja välitysmenettely

52 artikla
Tulkinta

1.Kaikki tämän sopimuksen määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevat kysymykset jäsenen ja rahaston taikka jäsenten välillä tulee alistaa johtokunnan päätettäväksi. Kyseisellä jäsenellä tai kyseisillä jäsenillä on oikeus osallistua asiansa käsittelyyn johtokunnassa hallintoneuvoston hyväksymien sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

2.Johtokunnan annettua tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen päätöksen jokainen jäsen voi vaatia kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin päätöksestä on ilmoitettu, asian alistettavaksi hallintoneuvostolle, jonka tulee tehdä päätös seuraavassa kokouksessaan suurella määräenemmistöllä. Hallintoneuvoston päätös on lopullinen.

3. Jollei hallintoneuvosto ole saanut aikaan tämän artiklan 2 kappaleen mukaista päätöstä, asia on saatettava 53 artiklan 2 kappaleen mukaiseen välitysmenettelyyn, jos jokin jäsen tätä vaatii kolmen kuukauden kuluessa asian viimeisestä käsittelypäivästä. Hallintoneuvostossa.

53 artikla
Välitysmenettely

1. Kaikki rahaston ja eronneen jäsenen väliset erimielisyydet taikka rahaston ja jäsenten väliset erimielisyydet rahaston toiminnan lopettamisen aikana on alistettava välitysmenettelyyn.

2. Välitystuomioistuimessa on kolme välimiestä. Erimielisyyden kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen. Täten nimetyt kaksi välimiestä nimeävät kolmannen välimiehen, joka toimii puheenjohtajana. Jollei jompi kumpi osapuoli ole nimennyt välimiestä 45 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon välitysmenettelyvaatimuksesta, tai jollei kolmatta välimiestä ole nimetty 30 päivän kuluessa kahden välimiehen nimeämisestä, toinen osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä tai muuta hallintoneuvoston hyväksymissä säännöissä ja määräyksissä määrättyä viranomaista nimeämään välimiehen. Jos Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä on pyydetty tämän kappaleen perusteella nimeämään välimies ja jos presidentti on erimielisyydessä osapuolena olevan valtion kansalainen tai on estynyt hoitamasta virkaansa, siirtyy nimeämisvaltuutus tuomioistuimen varapresidentille tai, jos hän on samalla tavoin estynyt, tuomioistuimen jäsenistä vanhimmalle, joka ei ole esteellinen ja jolla on eniten palvelusvuosia. Välimiehet päättävät välitysmenettelyn menettelytapoihin liittyvät kysymykset, mutta puheenjohtajalla on täysi oikeus ratkaista menettelytapakysymykset, jos niistä syntyy erimielisyyttä. Välimiesten ääntenenemmistö riittää päätökseen, joka on lopullinen ja molempia osapuolia sitova.

3. Jollei assosioitumissopimuksessa määrätä erilaista välitysmenettelyä, rahaston ja assosioituneen KPJ-järjestön erimielisyydet sovitellaan tämän artiklan 2 kappaleen menettelytapojen mukaisesti.

XIII LUKU

Loppumääräykset

54 artikla
Allekirjoittaminen sekä ratifioiminen tai hyväksyminen

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille, jotka on lueteltu A liitteessä, ja 4 artiklan b kohdassa määritellyille hallitustenvälisille järjestöille Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 1 päivästä lokakuuta 1980 siihen asti, kunnes sopimuksen voimaantulosta on kulunut yksi vuosi.

2. Allekirjoittajavaltio tai allekirjoittanut hallitustenvälinen järjestö voi tulla tämän sopimuksen osapuoleksi tallettamalla ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa 18 kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä.

55 artikla
Tallettaja

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri toimii tämän sopimuksen tallettajana.

56 artikla
Liittyminen

Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen jokainen 4 artiklassa määritelty valtio tai hallitustenvälinen järjestö voi liittyä tähän sopimukseen ehdoilla, joista sovitaan hallintoneuvoston ja kyseisen valtion tai hallitustenvälisen järjestön välillä. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja tallettajan huostaan.

57 artikla
Voimaantulo

1.Tämä sopimus tulee voimaan, kun tallettaja on saanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjat vähintään 90 valtiolta edellyttäen, että niiden merkinnät suoraan annetun pääoman osakkeista yhteensä ovat vähintään kaksi kolmasosaa kaikille A liitteessä määritellyille valtioille tulevien suoraan annetun pääoman osakkeiden merkintöjen kokonaismäärästä ja että vähintään 50 prosenttia 13 artiklan 2 kappaleessa määritellystä tavoitteesta lupauksiksi toiselle tilille annettavista vapaaehtoisista suorituksista on saavutettu, sekä lisäksi edellyttäen, että edellä mainitut vaatimukset on täytetty 31 päivään maaliskuuta 1982 mennessä tai sellaiseen myöhempään päivään mennessä, josta sanotun ajanjakson päättymiseen mennessä asiakirjansa tallettaneet valtiot voivat päättää kahden kolmasosan ääntenenemmistöllään. Jollei edellä tarkoitettuja vaatimuksia ole täytetty sanottuun myöhempään päivään mennessä, voivat tuohon päivään mennessä asiakirjansa tallettaneet valtiot päättää kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä myöhemmästä päivästä. Asianomaisten valtioiden on ilmoitettava tallettajalle tämän kappaleen mukaisista päätöksistä.

2. Valtion tai hallitustenvälisen järjestön osalta, joka tallettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen sekä valtion tai hallitustenvälisen järjestön osalta, joka tallettaa liittymiskirjansa, tämä sopimus tulee voimaan tallettamispäivänä.

58 artikla
Varaumat

Tämän sopimuksen määräyksiin ei voida tehdä varaumia muutoin kuin 53 artiklan osalta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutettuina ovat liittäneet allekirjoituksensa tähän sopimukseen osoittaminaan päivinä.

Tehty Genevessä 27 päivänä kesäkuuta 1980 yhtenä alkuperäiskappaleena arabian, englannin, espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

A liite Suoraan annetun pääoman osakkeiden merkinnät

(taulukko painettuna)

B liite Vähiten kehittyneitä maita koskevat 11 artiklan 6 kappaleen mukaiset erityisjärjestelyt

1. Yhdistyneiden Kansakuntien määrittelemän luokituksen perusteella vähiten kehittyneisiin maihin lukeutuvat jäsenet maksavat 10 artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetut maksettavat osakkeet seuraavasti:

(a) 30 prosentin määräinen maksu tulee suorittaa kolmena samansuuruisena eränä kolmen vuoden aikana;

(b) seuraava 30 prosentin määräinen maksu tulee suorittaa sellaisina erinä kuin ja silloin kun johtokunta päättää;

(c) sen jälkeen kun edellä olevan a ja b kohdan mukaiset maksut on suoritettu, jäljellä olevasta 40 prosentista jäsenten tulee tallettaa korottomia velkakirjoja, joita ei voi peruuttaa eikä siirtää ja jotka tulee maksaa siten ja silloin kun johtokunta päättää.

2. Sopimuksen 31 artiklan määräyksistä huolimatta vähiten kehittyneisiin kuuluvan maan jäsenyyttä ei voi peruuttaa sen jätettyä täyttämättä tämän liitteen 1 kappaleessa tarkoitetut taloudelliset velvoitteensa antamatta sille täyttä mahdollisuutta tuoda esille tapauksensa kohtuullisen ajan kuluessa ja selittää hallintoneuvoston hyväksyttävissä olevalla tavalla, miksei se pysty täyttämään kyseisiä velvoitteita.

C liite KPT-toimielinten kelpoisuusehdot

1. KPT-toimielin on perustettava hallitustenvälisesti siten, että jäsenyys on avoin kaikille valtioille, jotka ovat jäseninä Yhdistyneissä Kansakunnissa tai sen erityisjärjestöissä taikka Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä.

2. Sen toiminnan on liityttävä pysyväisluonteisesti kyseisen perushyödykkeen kauppaan, tuotantoon ja kulutukseen.

3. Sen jäsenkuntaan on kuuluttava tuottajia ja kuluttajia, jotka edustavat asianomaisen perushyödykkeen viennistä ja tuonnista riittävää osuutta.

4. Sillä on oltava tehokas päätöksentekomenettely, joka heijastaa siihen osallistujien etuuksia.

5. Sen on pystyttävä ottamaan käyttöön sopiva menetelmä sellaisten teknisten tai muiden velvollisuuksien asianmukaiseksi suorittamiseksi, jotka aiheutuvat sen assosioitumisesta toisen tilin toimintaan.

D liite Äänten jakautuminen

1. Jokaisella 5 artiklan a kohdassa tarkoitetulla jäsenvaltiolla on:

(a) 150 perusääntä;

(b) tämän liitteen lisäliitteessä ilmaistu määrä ääniä, jotka se saa merkitsemiensä suoraan annetun pääoman osakkeiden perusteella;

(c) yksi ääni sen antamaa 37 832 tiliyksikön takuupääomaa kohti;

(d) tämän liitteen 3 kappaleen mukaisesti sille annetut äänet.

2. Jokaisella 5 artiklan b kohdassa tarkoitetulla jäsenvaltiolla on:

(a) 150 perusääntä;

(b) hallintoneuvoston määräenemmistöllä ja tämän liitteen lisäliitteessä olevan äänten jakautumisen perusteiden mukaisesti päättämä määrä ääniä, jotka se saa merkitsemiensä suoraan annetun pääoman osakkeiden perusteella;

(c) yksi ääni sen antamaa 37 832 tiliyksikön takuupääomaa kohti;

(d) tämän liitteen 3 kappaleen mukaisesti sille annetut äänet.

3. Siinä tapauksessa, että merkitsemättä jääneitä tai uusia suoraan annetun pääoman osakkeita annetaan merkittäväksi 9 artiklan 4 kappaleen b ja c kohdan sekä 12 artiklan 3 kappaleen mukaisesti, jokaiselle jäsenvaltiolle annetaan kaksi lisä-ääntä jokaista sen merkitsemää suoraan annetun pääoman uutta osaketta kohden.

4. Hallintoneuvoston on tarkkailtava jatkuvasti äänestysrakennetta, ja jos tosiasiallinen äänestysrakenne poikkeaa merkittävästi tämän liitteen lisäliitteessä olevasta, sen on tehtävä tarvittavat tarkistukset niiden perusperiaatteiden mukaisesti, joiden mukaan tästä liitteestä ilmenevä äänten jakautuminen on määräytynyt. Näitä tarkistuksia tehdessään hallintoneuvoston on otettava huomioon:

(a) jäsenkunta;

(b) suoraan annetun pääoman osakkeiden lukumäärä;

(c) takuupääoman määrä.

5. Tämän liitteen 4 kappaleen mukaiset tarkistukset äänten jakautumiseen on tehtävä niiden sääntöjen ja määräysten mukaisesti, jotka hallintoneuvoston tulee tätä tarkoitusta varten hyväksyä suurella määräenemmistöllä ensimmäisessä vuosikokouksessaan.

D liite LISÄLIITE

Äänten jakautuminen (taulukko painettuna)

E liite Johtokunnan jäsenten valinta

1. Johtokunnan jäsenet ja heidän varamiehensä valitaan hallintoneuvoston jäsenten suorittamalla lippuäänestyksellä.

2. Äänestyksen kohteena ovat ehdokasparit. Ehdokasparin muodostavat henkilö, jonka jäsen on nimennyt ehdokkaaksi johtokunnan jäsenyyteen sekä henkilö, jonka sama jäsen tai muu jäsen on nimennyt varamiesehdokkaaksi. Ehdokasparin muodostavien kahden henkilön ei tarvitse olla samaa kansallisuutta.

3. Hallintoneuvoston jäsen antaa yhdelle ehdokasparille kaikki äänet, jotka D liitteen mukaan on sillä jäsenellä, joka on nimittänyt kyseisen hallintoneuvoston jäsenen.

4. Eniten ääniä saaneet 28 ehdokasparia tulevat valituiksi edellyttäen, ettei yksikään ehdokaspari ole saanut vähempää kuin 2,5 prosenttia rahaston kokonaisäänimäärästä.

5. Jollei ensimmäisessä äänestyksessä 28 ehdokasparia tule valituksi, pidetään toinen äänestys, jossa saavat äänestää ainoastaan:

(a) ne hallintoneuvoston jäsenet, jotka äänestivät valitsematta jäänyttä ehdokasparia;

(b) ne hallintoneuvoston jäsenet, joiden valituksi tulleelle ehdokasparille antamien äänien voidaan tämän liitteen 6 kappaleen perusteella katsoa nostaneen kyseisen ehdokasparin saamat äänet yli 3,5 prosentin rahaston kokonaisäänimäärästä.

6. Määriteltäessä ovatko hallintoneuvoston jäsenen antamat äänet nostaneet ehdokasparin saamat äänet yli 3,5 prosentin kokonaisäänimäärästä, katsotaan ensiksi sen hallintoneuvoston jäsenen äänet poistetuiksi, joka on antanut vähiten ääniä, sen jälkeen toiseksi vähiten ääniä antaneen hallintoneuvoston jäsenen äänet ja niin edelleen, kunnes saavutetaan luku 3,5 prosenttia tai luku, joka on pienempi kuin 3,5 prosenttia mutta suurempi kuin 2,5 prosenttia; kuitenkin katsotaan sen hallintoneuvoston jäsenen, jonka äänet on laskettava mukaan, jotta ehdokasparin äänimäärä nousisi yli 2,5 prosentin, antaneen kaikki äänensä kyseiselle ehdokasparille, joskin tämän ehdokasparin äänimäärä tällöin ylittäisi 3,5 prosenttia.

7.Jos äänestyksessä on kaksi hallintoneuvoston jäsentä tai useampia, joilla on yhtä paljon ääniä, äänestänyt samaa ehdokasparia, ja yhden tai useamman mutta ei kaikkien kyseisten hallintoneuvoston jäsenten voitaisiin katsoa nostaneen yhteisäänimäärän yli 3,5 prosentin kokonaisäänimäärästä, valitaan näistä hallintoneuvoston jäsenistä arpomalla se, joka saa osallistua seuraavaan lippuäänestykseen, mikäli sellaista tarvitaan.

8. Määriteltäessä, tuleeko ehdokaspari valituksi toisella äänestyskierroksella ja keiden hallintoneuvoston jäsenten äänillä ehdokasparin katsotaan tulleen valituksi, on sovellettava tämän liitteen 4 kappaleen ja 5 kappaleen b kohdassa mainittuja vähimmäis- ja enimmäisprosenttilukuja sekä tämän liitteen 6 ja 7 kappaleessa selostettuja menettelytapoja.

9. Jollei 28 ehdokasparia ole valittu toisen äänestyskierroksen jälkeen, toimitetaan lippuäänestyksiä samojen periaatteiden mukaan, kunnes 27 ehdokasparia on valittu. Tämän jälkeen 28. ehdokaspari valitaan jäljellä olevien äänten yksinkertaisella enemmistöllä.

10. Mikäli hallintoneuvoston jäsen äänestää viimeisenä pidetyssä lippuäänestyksessä valitsematta jäänyttä ehdokasta, hallintoneuvoston jäsen voi nimetä jonkin valituksi tulleen ehdokkaan tämän suostumuksella edustamaan johtokunnassa jäsentä, joka on hallintoneuvoston kyseisen jäsenen nimittänyt. Tällöin tämän liitteen 5 kappaleen b kohdassa mainittua 3,5 prosentin ylärajaa ei sovelleta näin nimettyyn ehdokaspariin.

11. Kun valtio liittyy tähän sopimukseen johtokunnan jäsenten Vaalien välisenä aikana, se voi nimetä jonkun johtokunnan jäsenistä tämän suostumuksella edustamaan sitä johtokunnassa. Tällöin tämän liitteen 5 kappaleen b kohdassa mainittua 3,5 prosentin ylärajaa ei sovelleta.

F liite Tiliyksikkö

Yhden tiliyksikön arvo on seuraavien valuuttayksikköjen, muunnettuna joksikin näistä valuutoista, arvojen yhteismäärä:


Yhdysvaltain dollari..............0,40
Saksanmarkka......................0,32
Japanin jeni.....................21
Ranskan frangi....................0,42
Englannin punta...................0,050
Italian liira....................52
Alankomaiden floriini.............0,14
Kanadan dollari...................0,070
Belgian frangi....................1,6
Saudi-Arabian riyal...............0,13
Ruotsin kruunu....................0,11
Iranin rial.......................1,7
Australian dollari................0,017
Espanjan peseta...................1,5
Norjan kruunu.....................0,10
Itävallan shillinki...............0,28

Tiliyksikön arvon määrittelevien valuuttojen luettelossa ja näiden valuuttojen määrissä tapahtuvat muutokset on tehtävä niiden sääntöjen ja määräysten mukaisesti, jotka hallintoneuvosto on hyväksynyt määräenemmistöllä yhdenmukaisesti toimivaltaisen kansainvälisen valuuttakysymyksiä käsittelevän järjestön soveltaman käytännön kanssa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.