66/1988

Annettu: 01.01.1989

Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Montrealissa 16 päivänä syyskuuta 1987 tehty otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1333/88) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 23 päivänä joulukuuta 1988 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 23 päivänä joulukuuta 1988, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (1333/88) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

MONTREALIN PÖYTÄKIRJA otsonikerrosta heikentävistä aineista

Tämän pöytäkirjan osapuolet,

jotka ovat otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen osapuolia, ja jotka

pitävät mielessä sopimuksen mukaiset velvollisuutensa ryhtyä asianmukaisiin toimiin ihmisen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi haitoilta, joita otsonikerrosta muuttavat tai tällaisia muutoksia mahdollisesti aikaansaavat ihmisen toiminnot aiheuttavat tai voivat aiheuttaa,

tunnustavat, että tiettyjen aineiden päästöt koko maapallolta voivat merkityksellisesti kuluttaa ja muullakin tavoin muuttaa otsonikerrosta siten, että siitä saattaa aiheutua haittaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle,

ovat tietoisia näiden aineiden mahdollisista vaikutuksista ilmastoon,

ovat selvillä siitä, että toimien, joihin ryhdytään otsonikerroksen heikentymisen estämiseksi, tulee perustua tieteellisesti asianmukaisiin tietoihin, ja että niissä on otettava huomioon tekniset ja taloudelliset seikat,

ovat päättäneet suojella otsonikerrosta ryhtymällä varotoimiin koko maapallolta peräisin olevien, otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen rajoittamiseksi tasapuolisesti, lopullisena tavoitteena luopuminen niistä kokonaan tieteellisten tietojen perusteella, missä otetaan huomioon tekniset ja taloudelliset seikat,

myöntävät, että kehitysmailla on sellaisia näiden aineiden tarpeita, jotka edellyttävät erityisiä määräyksiä,

panevat merkille, että joissakin valtioissa ja joillakin alueilla on jo ryhdytty ennakkotoimiin tiettyjen kloorifluorihiilivetyjen päästöjen rajoittamiseksi,

pitävät tärkeänä, että kansainvälistä yhteistyötä, joka liittyy otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen rajoittamista koskevaan tieteellistekniseen tutkimukseen ja kehitystoimintaan, edistetään ja että tällöin pidetään erityisesti silmällä kehitysmaiden tarpeita,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa:

1. "Sopimus" tarkoittaa 22 päivänä maaliskuuta 1985 hyväksyttyä otsonikerroksen suojelua koskevaa Wienin yleissopimusta.

2. "Osapuolet" tarkoittaa tämän pöytäkirjan osapuolia, ellei toisin määrätä.

3. "Sihteeristö" tarkoittaa yleissopimuksen sihteeristöä.

4. "Valvottava aine (aine, jota valvotaan)" tarkoittaa tämän pöytäkirjan liitteessä A lueteltuja aineita sellaisinaan tai seoksina. Määritelmä ei koske ainetta tai seosta, jos sitä on muussa teollisuustuotteessa kuin liitteessä luetellun aineen kuljetukseen tai varastointiin käytetyssä säiliössä.

5. "Tuotanto" tarkoittaa valvottavan aineen tuotannon määrää, josta on vähennetty osapuolten hyväksymin menetelmin hävitetty määrä.

6. "Kulutus" tarkoittaa valvottavien aineiden valmistusta ja maahantuontia, josta on vähennetty niiden maastavienti.

7. Valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin ja kulutuksen "arvioidut määrät" tarkoittavat määriä, jotka määritetään 3 artiklan mukaisesti.

8. "Teollisuuden järkeistäminen" tarkoittaa, että arvioidun määrän valmistus kokonaan tai osittain siirretään jonkin osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle tehokkaamman taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi tai siksi, että halutaan torjua tuotantolaitosten sulkemisesta johtuvat, ennakoidut toimitusvajaukset.

2 artikla
Valvontatoimet

1. Jokaisen osapuolen tulee varmistaa, että liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei ylitä arvioitua vuoden 1986 kulutusta sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa seitsemännen tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, eikä minään kahdentoista kuukauden jaksona sen jälkeen. Saman ajanjakson lopussa tulee kunkin osapuolen, jossa valmistetaan yhtä tai useampia näistä aineista, varmistaa, ettei aineiden valmistuksen arvioitu määrä ylitä valmistuksen arvioitua määrää vuonna 1986 paitsi, että valmistus on voinut nousta korkeintaan kymmenen prosenttia vuoden 1986 määrästä. Tällainen kasvu sallitaan vain 5 artiklan mukaisesti toimivien osapuolten kotimaan perustarpeiden tyydyttämiseksi tai, kun kysymys on osapuolten välisestä teollisuuden järkeistämisestä.

2. Jokaisen osapuolen tulee varmistaa, että liitteessä A lueteltujen II ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei ylitä arvioitua vuoden 1986 kulutusta sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa kolmannenkymmenennenseitsemännen tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, eikä minään kahdentoista kuukauden jaksona sen jälkeen. Kunkin osapuolen, jossa valmistetaan yhtä tai useampia näistä aineista, tulee varmistaa ettei näiden aineiden valmistuksen arvioitu määrä ylitä valmistuksen arvioitua määrää vuonna 1986 paitsi, että valmistus on voinut nousta korkeintaan kymmenen prosenttia vuoden 1986 määrästä. Tällainen kasvu sallitaan vain 5 artiklan mukaisesti toimivien osapuolten kotimaan perustarpeiden tyydyttämiseksi tai, kun kysymys on osapuolten välisestä teollisuuden järkeistämisestä. Osapuolet päättävät järjestelyistä näiden toimien panemiseksi täytäntöön ensimmäisessä kokouksessaan, joka pidetään ensimmäisen tieteellisen arvioinnin jälkeen.

3. Jokaisen osapuolen tulee varmistaa, että liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei vuosittain ylitä kahdeksaakymmentä prosenttia vuoden 1986 arvioidusta kulutuksesta heinäkuun 1 päivän 1993 ja kesäkuun 30 päivän 1994 välisenä aikana eikä minään kahdentoista kuukauden jaksona sen jälkeen. Samoina ajanjaksoina tulee kunkin osapuolen, jossa valmistetaan yhtä tai useampia näistä aineista, varmistaa, ettei aineiden valmistuksen arvioitu määrä vuodessa ylitä kahdeksaakymmentä prosenttia valmistuksen arvioidusta määrästä vuonna 1986. Osapuolten, jotka toimivat 5 artiklan mukaisesti kotimaan perustarpeiden tyydyttämiseksi tai osapuolten välistä teollisuuden järkeistämistä varten tämä raja-arvo kuitenkin voidaan ylittää niin, että ylitys on korkeintaan kymmenen prosenttia vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä.

4. Jokaisen osapuolen tulee varmistaa, että liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei vuodessa ylitä viittäkymmentä prosenttia vuoden 1986 arvioidusta kulutuksesta heinäkuun 1 päivän 1998 ja kesäkuun 30 päivän 1999 välisenä aikana eikä minään kahdentoista kuukauden jaksona sen jälkeen. Samoina ajanjaksoina tulee jokaisen osapuolen, jossa valmistetaan yhtä tai useampia näistä aineista, varmistaa, ettei aineiden valmistuksen arvioitu määrä vuodessa ylitä viittäkymmentä prosenttia valmistuksen arvioidusta määrästä vuonna 1986. Osapuolten, jotka toimivat 5 artiklan mukaisesti kotimaan perustarpeiden tyydyttämiseksi tai osapuolten välistä teollisuuden järkeistämistä varten tämä raja-arvo kuitenkin voidaan ylittää niin, että ylitys on korkeintaan viisitoista prosenttia vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä. Tämä kappale on voimassa, elleivät osapuolet kokouksessaan päätä toisin. Päätökseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö läsnäolevista ja äänioikeuttaan käyttävistä osapuolista, joiden tulee lisäksi edustaa vähintään kahta kolmattaosaa näiden aineiden kokonaiskulutuksesta osapuolissa. Päätöstä on harkittava ja se on tehtävä 6 artiklassa tarkoitettujen arvioiden perusteella.

5. Kukin osapuoli, jossa vuonna 1986 valmistettiin liitteessä A lueteltuja 1 ryhmän aineita vähemmän kuin kaksikymmentäviisituhatta tonnia, voi teollisuuden järkeistämiseksi siirtää toiselle osapuolelle tai ottaa siltä vastaan tuotantoa, joka ylittää 1, 3 ja 4 kappaleissa määrätyt raja-arvot, jos asianomaisten osapuolten tuotannon arvioitu kokonaismäärä ei yhteensä ylitä tuotannolle tässä artiklassa asetettuja enimmäismääriä. Kustakin tällaisesta tuotannon siirrosta on ilmoitettava sihteeristölle viimeistään, kun tuotantoa siirretään.

6. Kukin osapuoli, joka ei toimi 5 artiklan mukaisesti ja missä on rakenteilla tai ennen 16 päivää syyskuuta 1987 sovittu valmistuvan valvottujen aineiden tuotantolaitoksia, joista on tehty päätös oman lainsäädännön nojalla ennen tammikuun 1 päivää 1987, voi lisätä näiden tuotantolaitosten tuotannon mainittujen aineiden arvioituun vuoden 1986 tuotannon määrään tätä määrää määrittäessään, jos laitokset valmistuvat joulukuun 31 päivään 1990 mennessä eikä asianomaisen osapuolen valvottavien aineiden kulutus tämän tuotannon takia nouse yli 0,5 kiloon henkeä kohti vuodessa.

7. Jokaisesta 5 kappaleen mukaisesta tuotannon siirrosta tai jokaisesta 6 kappaleen mukaisesta tuotannon lisäyksestä on ilmoitettava sihteeristölle viimeistään, kun tuotantoa siirretään tai lisätään.

8. (a) Kaikki johonkin yleissopimuksen 1 artiklan 6 kappaleessa määriteltyyn, alueelliseen taloudellisen yhdentymisen järjestöön kuuluvat osapuolet voivat sopia, että ne yhdessä täyttävät tässä artiklassa tarkoitetut, kulutusta koskevat velvoitteensa, ellei niiden arvioitu kokonaiskulutus ylitä artiklan edellyttämiä enimmäismääriä.

(b) Tällaisen sopimuksen jokaisen osapuolen tulee ilmoittaa sihteeristölle sopimusehdoista ennen sopimuksessa määrättyä kulutuksen vähentämisajankohtaa.

(c) Tällainen sopimus tulee voimaan vain, jos kaikki alueellisen taloudellisen yhdentymisjärjestön jäsenvaltiot ja järjestö itse ovat pöytäkirjan osapuolia ja ovat ilmoittaneet sihteeristölle, miten ne aikovat menetellä pannakseen sen täytäntöön.

9. (a) Osapuolet voivat 6 artiklassa tarkoitettujen arvioiden perusteella päättää, tulisiko:

(i) liitteessä A lueteltuja, otsonia kuluttavien aineiden ominaisvaikutuksia ilmaisevia kertoimia tarkistaa ja, mitä tarkistuksia mahdollisesti olisi tehtävä; sekä

(ii) valvottavien aineiden tuotantoon tai kulutukseen tehdä lisää tarkistuksia tai vähennyksiä verrattuna vuoden 1986 tuotantoon ja kulutukseen sekä, miten laajoja ja suuria mahdollisten tarkistusten ja vähennysten pitäisi olla ja miten ne tulisi ajoittaa.

(b) Sihteeristön tulee toimittaa ehdotukset tällaisista tarkistuksista osapuolille viimeistään kuusi kuukautta ennen sitä osapuolten kokousta, jonka hyväksyttäviksi ne esitetään.

(c) Tällaisia päätöksiä tehdessään osapuolten pitää kaikin keinoin pyrkiä saavuttamaan yksimielisyys. Jos kaikki keinot yksimielisyyteen pääsemiseksi on käytetty eikä sitä kuitenkaan ole saavutettu, tällaiset päätökset tulee viimein hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä läsnäolevista ja äänioikeuttaan käyttävistä osapuolista, minkä lisäksi valvottavien aineiden kulutuksen tulee enemmistöön kuuluvissa osapuolissa olla vähintään viisikymmentä prosenttia osapuolten kokonaiskulutuksesta.

(d) Tallettajan tulee välittömästi ilmoittaa osapuolille päätöksistä, jotka sitovat kaikkia osapuolia. Ellei päätöksissä ole määrätty toisin, ne tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin tallettaja on lähettänyt tiedon niistä.

10. (a) Osapuolet voivat tämän pöytäkirjan 6 artiklan mukaisten arvioiden perusteella ja yleissopimuksen 9 artiklassa määrätyn menettelytavan mukaisesti päättää:

(i) tulisiko joitakin aineita poistaa tämän pöytäkirjan jostakin liitteestä tai lisätä siihen ja jos tulisi, mitä aineita, sekä

(ii) millä tavoin, kuinka laajasti ja milloin näitä aineita koskevat rajoitustoimet olisi pantava täytäntöön;

(b) Kukin tällainen päätös tulee voimaan, jos sen on hyväksynyt vähintään kaksi kolmasosaa läsnäolevista ja äänioikeuttaan käyttävistä osapuolista.

11. Tämän artiklan määräyksistä riippumatta osapuolet voivat ryhtyä tiukempiinkin toimiin kuin tässä artiklassa vaaditaan.

3 artikla
Valvottavien määrien arviointi

Kunkin osapuolen tulee 2 ja 5 artiklojen toimeenpanoa varten laskemalla määrittää jokaisesta liitteessä A mainitusta aineryhmästä:

(a) tuotanto:

(i) kertomalla kunkin valvottavan aineen vuosituotantonsa määrä tämän aineen otsonia kuluttavaa ominaisvaikutusta ilmaisevalla, liitteessä A yksilöidyllä kertoimella; ja

(ii) laskemalla kustakin ryhmästä yhteen näin saadut tulokset;

(b) tuonti ja vienti, kumpikin erikseen, kohdassa (a) selostetulla tavalla tähän tehdyin tarpeellisin muutoksin; ja

(c) kulutus vähentämällä arvioitujen tuotantonsa ja tuontinsa määrien summasta vientinsä arvioitu määrä siten kuin määrätään kohdissa (a) ja (b). Tammikuun 1 päivästä 1993 alkaen ei mitään valvottavien aineiden vientiä kuitenkaan vähennetä määritettäessä viejäosapuolen kulutuksen määrää.

4 artikla
Muiden kuin osapuolten kanssa käytävän kaupan valvonta

1. Yhden vuoden kuluessa siitä, kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan, tulee jokaisen osapuolen kieltää valvottavien aineiden tuonti kaikista valtioista, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia.

2. Tammikuun 1 päivästä 1993 alkaen ei mikään 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimiva osapuoli saa viedä mitään valvottavia aineita mihinkään valtioon, joka ei ole tämän pöytäkirjan osapuoli.

3. Kolmen vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta tulee osapuolten laatia yleissopimuksen 10 artiklan määräysten mukainen liite. Liite koostuu luettelosta valmisteista, joissa on valvottavia aineita. Osapuolten, jotka eivät ole vastustaneet liitettä näiden määräysten mukaisin menettelytavoin, tulee vuoden kuluessa liitteen voimaantulosta kieltää tällaisten valmisteiden tuonti kaikista valtioista, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia.

4. Viiden vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta osapuolten tulee päättää, onko mahdollista kieltää tai rajoittaa sellaisten valmisteiden, joiden valmistukseen on käytetty valvottavia aineita, mutta joissa ei ole niitä, tuonti valtioista, jotka eivät ole liittyneet tähän pöytäkirjaan. Jos tämä todetaan mahdolliseksi, osapuolten tulee yleissopimuksen 10 artiklan määräysten mukaisella tavalla tehdä liite, joka koostuu näiden valmisteiden luettelosta. Osapuolten, jotka eivät ole vastustaneet liitettä sillä tavoin kuin nämä määräykset edellyttävät, tulee viimeistään vuoden kuluttua liitteen voimaantulosta kieltää tai rajoittaa näiden valmisteiden tuontia kaikista valtioista, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia.

5. Jokaisen osapuolen tulee koettaa estää valvottavien aineiden valmistus- ja käyttöteknologian vienti valtioihin, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia.

6. Jokaisen osapuolen tulee pidättyä uusista tukitoimista, avustuksista, luotoista, takuista tai vakuutusjärjestelmistä valvottavien aineiden valmistamista helpottavien valmisteiden, laitteiden, laitosten tai teknologian viemiseksi sellaisiin maihin, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia.

7. Kappaleet 5 ja 6 eivät koske valmisteita, laitteita, laitoksia tai teknologiaa, jotka parantavat valvottavien aineiden käytön laajentumista estäviä toimia, keräämistä, kierrätystä tai vaarattomaksi tekemistä tai edistävät korvaavien aineiden kehittämistä taikka muuta valvottavien aineiden päästöjen vähentämistä.

8. Tämän artiklan määräyksistä riippumatta voidaan sallia 1, 3 ja 4 kappaleissa tarkoitettujen valmisteiden tuonti valtiosta, joka ei ole tämän pöytäkirjan osapuoli, jos osapuolten kokous on sitä mieltä, että asianomainen valtio noudattaa 2 artiklan ja tämän artiklan määräyksiä, ja tämä valtio on ilmoittanut asiaa koskevat tiedot 7 artiklan määräysten mukaisesti.

5 artikla
Kehitysmaiden erityisasema

1. Jokaisella osapuolella, joka on kehitysmaa ja jossa valvottavien aineiden arvioitu kulutus silloin, kun pöytäkirja tulee siinä maassa voimaan, tai myöhemmin milloin tahansa ennen kuin pöytäkirjan voimaantulosta on kulunut kymmenen vuotta, on alle 0,3 kiloa henkeä kohti vuodessa, on kotimaisten perustarpeittensa tyydyttämiseksi oikeus siirtää 2 artiklan 1 ja 4 kappaleissa määrättyjen rajoitusten toimeenpanoa kymmenellä vuodella näissä kappaleissa määrättyä ajankohtaa myöhemmäksi. Kulutus ei tällaisessa osapuolessa kuitenkaan saa ylittää 0,3 kilon arvioitua kulutusta henkeä kohti vuodessa. Jokaisella tällaisella osapuolella on oikeus valita rajoitusten toimeenpanon määräytymisperusteeksi arvioitu kulutus, joka on joko osapuolen arvioidun kulutuksen vuotuinen keskiarvo ajanjakson 1995-1997 aikana tahi 0,3 kiloa henkeä kohti vuodessa, sen mukaan kumpi näistä on pienempi.

2. Osapuolet ryhtyvät helpottamaan kehitysmaihin kuuluvien osapuolten mahdollisuuksia saada käyttöönsä ympäristölle turvallisia korvaavia aineita ja teknologiaa ja auttamaan niitä käyttämään näitä vaihtoehtoja tehokkaasti.

3. Osapuolet ryhtyvät kahdenkeskisesti tai monenkeskisesti parantamaan kehitysmaihin kuuluvien osapuolten mahdollisuuksia päästä osallisiksi tukitoimista, avustuksista, luotoista, takuista tai vakuutusjärjestelmistä, jotka edistävät vaihtoehtoisen teknologian tai korvaavien valmisteiden käyttöä.

6 artikla
Rajoitustoimien arviointi ja tutkinta

Vuodesta 1990 lähtien ja sen jälkeen ainakin joka neljäs vuosi tulee osapuolten arvioida 2 artiklan mukaisia rajoitustoimia käytettävissä olevien tieteellisten, ympäristöä koskevien teknisten ja taloudellisten tietojen perusteella. Vähintään vuotta ennen kutakin arviointia osapuolten tulee kutsua koolle sopivia asiantuntijalautakuntia, joissa on pätevä edustus näiltä aloilta, ja määrätä kunkin tällaisen lautakunnan kokoonpano ja sen toimivalta. Lautakunnat ilmoittavat viimeistään vuoden kuluttua kokoontumisestaan päätelmistään osapuolille sihteeristön välityksellä.

7 artikla
Tietojen ilmoittaminen

1. Jokaisen osapuolen tulee viimeistään kolmen kuukauden kuluttua osapuoleksi tulostaan ilmoittaa sihteeristölle tilastotiedot omasta kunkin valvottavan aineen tuotannosta, tuonnista ja viennistä vuonna 1986 tai mahdollisimman tarkat arviot näistä seikoista, jos asianomaisia tietoja ei ole saatavissa.

2. Jokaisen osapuolen tulee sinä vuonna, jolloin siitä tulee osapuoli, ja sen jälkeen vuosittain toimittaa sihteeristölle tilastotiedot omasta näiden aineiden vuosituotannosta (erillisin tiedoin siitä, kuinka paljon on tehty vaarattomaksi osapuolten hyväksymin menetelmin), tuonnista ja viennistä muihin osapuoliin ja maihin, jotka eivät ole osapuolia, kumpiinkin erikseen, sen vuoden aikana, jolloin valtiosta tuli pöytäkirjan osapuoli, sekä jokaisesta vuodesta sen jälkeen. Tiedot on lähetettävä viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jota tiedot koskevat.

8 artikla
Määräysten noudattamatta jättäminen

Osapuolten tulee ensimmäisessä kokouksessaan käsitellä ja hyväksyä menettelytavat ja hallinnolliset keinot sen määrittelemiseksi, mitä pidetään pöytäkirjan määräysten noudattamatta jättämisenä ja, miten niitä osapuolia kohdellaan, jotka eivät ole noudattaneet määräyksiä.

9 artikla
Tutkimus, kehitystyö, yleisön tietoisuus ja tietojenvaihto

1. Osapuolten tulee tehdä yhteistyötä omien lakiensa, säädöstensä ja käytäntönsä mukaisesti ja ottaa samalla huomioon erityisesti kehitysmaiden tarpeet, kun ne suoraan tai asianomaisten kansainvälisten toimielinten välityksellä edistävät tutkimusta, kehitystyötä ja tietojenvaihtoa, jotka koskevat:

(a) parasta tekniikkaa valvottavien aineiden käytön laajentumista estävien toimien, keräämisen, kierrätyksen tai vaarattomaksi tekemisen parantamiseksi tai niiden päästöjen vähentämiseksi muilla tavoin;

(b) valvottavien aineiden sekä valmisteiden, joissa on niitä tai joiden valmistukseen niitä on käytetty, mahdollisia vaihtoehtoja; ja

(c) asianmukaisten rajoitussuunnitelmien kustannuksia ja hyötyjä.

2. Osapuolten tulee joko erikseen, yhdessä tai asianomaisten kansainvälisten toimielinten välityksellä tehdä yhteistyötä edistääkseen yleisön tietoisuutta valvottavien aineiden ja muiden otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen vaikutuksista ympäristöön.

3. Viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi tulee jokaisen osapuolen toimittaa sihteeristölle tiivistelmä tämän artiklan mukaisista toimistaan.

10 artikla
Tekninen apu

1. Osapuolten tulee tehdä yhteistyötä yleissopimuksen 4 artiklan määräysten rajoissa ja ottaa samalla huomioon erityisesti kehitysmaiden tarpeet edistääkseen teknistä avunantoa, joka helpottaa liittymistä tähän pöytäkirjaan ja sen toimeenpanoa.

2. Tämän pöytäkirjan osapuolet ja allekirjoittajat voivat esittää sihteeristölle pyynnön teknisestä avusta tämän pöytäkirjan toimeenpanoa ja siihen liittymistä varten.

3. Osapuolten tulee ensimmäisessä kokouksessaan ryhtyä pohtimaan keinoja 9 artiklan sekä tämän artiklan 1 ja 2 kappaleiden mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, mihin kuuluu myös toimintasuunnitelmien valmistelu. Näissä toimintasuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota kehitysmaiden tarpeisiin ja oloihin. Niitä valtioita ja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöjä, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia, tulisi kannustaa osallistumaan näissä toimintasuunnitelmissa yksilöityihin toimiin.

11 artikla
Osapuolten kokoukset

1. Osapuolten tulee pitää kokouksia säännöllisin väliajoin. Sihteeristön tulee kutsua koolle osapuolten ensimmäinen kokous viimeistään vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta ja yleissopimuksen osapuolten kokouksen yhteyteen, jos se ajoittuu tälle ajanjaksolle.

2. Osapuolten seuraavat varsinaiset kokoukset tulee pitää, elleivät osapuolet päätä toisin, yleissopimuksen osapuolten kokousten yhteydessä. Osapuolten ylimääräisiä kokouksia on pidettävä sellaisina muina aikoina kuin osapuolten kokouksissa katsotaan tarpeellisiksi tai jonkin osapuolen kirjallisesta pyynnöstä, jos ainakin kolmannes osapuolista kannattaa pyyntöä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat sihteeristön välityksellä saaneet sen tiedokseen.

3. Ensimmäisessä kokouksessaan osapuolten tulee:

(a) hyväksyä yksimielisesti kokoustensa menettelytapasäännöt;

(b) hyväksyä yksimielisesti 13 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetut rahoitusta koskevat säännöt;

(c) perustaa lautakunnat ja määrätä 6 artiklassa tarkoitettu toimivalta;

(d) käsitellä ja hyväksyä 8 artiklassa tarkoitetut menettelytavat ja hallinnolliset keinot; ja

(e) ryhtyä valmistelemaan 10 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettuja toimintasuunnitelmia.

4. Osapuolten kokousten tulee:

(a) tutkia tämän pöytäkirjan toimeenpanoa;

(b) päättää 2 artiklan 9 kappaleessa mainituista tarkistuksista ja vähennyksistä;

(c) päättää liitteissä oleviin aineluetteloihin tehtävistä lisäyksistä tai poistoista, sekä näitä aineita koskevista 2 artiklan 10 kappaleessa tarkoitetuista rajoitustoimista;

(d) luoda siltä osin, kuin se on tarpeellista, ohjeet tai menettelyt 9 artiklan 3 kappaleessa ja 7 artiklassa määrättyjen tietojen ilmoittamista varten;

(e) tutkia 10 artiklan 2 kappaleen mukaisesti tehtyjä pyyntöjä teknisestä avusta;

(f) tutkia 12 artiklan kohdassa (c) tarkoitettuja sihteeristön kertomuksia;

(g) arvioida 6 artiklan mukaisesti 2 artiklassa tarkoitettuja rajoitustoimia;

(h) tarvittaessa käsitellä ja hyväksyä ehdotukset tämän pöytäkirjan tai jonkin sen liitteen muuttamisesta sekä mahdollisista uusista liitteistä;

(i) käsitellä ja hyväksyä tämän pöytäkirjan toimeenpanoa koskeva talousarvio; ja

(j) käsitellä ja toteuttaa kaikki lisätoimet, joita saatetaan tarvita tämän pöytäkirjan päämäärien saavuttamiseksi.

5. Yhdistyneet Kansakunnat, sen erityisjärjestöt ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö sekä valtiot, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia, voivat osallistua osapuolten kokouksiin tarkkailijoina. Kaikki kansalliset tai kansainväliset, julkishallinnolliset tai hallituksesta riippumattomat toimielimet tai yhteisöt, joilla on asiantuntemusta otsonikerroksen suojelua koskevissa asioissa ja jotka ovat ilmoittaneet sihteeristölle haluavansa osallistua osapuolten kokoukseen tarkkailijoina, voidaan hyväksyä tarkkailijoiksi, ellei vähintään kolmasosa läsnäolevista osapuolista sitä vastusta. Tarkkailijoiden hyväksymiseen ja heidän osallistumiseen sovelletaan osapuolten hyväksymiä menettelytapasääntöjä.

12 artikla
Sihteeristö

Tätä pöytäkirjaa varten sihteeristön tulee:

(a) huolehtia osapuolten kokousten järjestelyistä ja avustaa kokouksissa 11 artiklan edellyttämällä tavalla;

(b) ottaa vastaan ja antaa osapuolille näiden pyynnöstä tietoja, jotka on saatu 7 artiklan mukaisesti;

(c) laatia ja jakaa osapuolille säännöllisesti kertomuksia, jotka perustuvat 7 ja 9 artiklojen määräyksien edellyttämiin tietoihin;

(d) ilmoittaa osapuolille kaikista teknisen avun pyynnöistä, jotka on saatu 10 artiklan edellyttämällä tavalla, edistääkseen tällaisen avun toimittamista;

(e) kannustaa niitä, jotka eivät ole osapuolia, osallistumaan osapuolten kokouksiin tarkkailijoina ja toimimaan tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti;

(f) hankkia sopivaksi katsomallaan tavalla kohdissa (c) ja (d) mainittuja tietoja ja pyyntöjä näille ulkopuolisille tarkkailijoille; ja

(g) huolehtia osapuolten mahdollisesti antamista muista tehtävistä tämän pöytäkirjan päämäärien saavuttamiseksi.

13 artikla
Rahoitusta koskevat määräykset

1. Tämän pöytäkirjan toimeenpanoon tarvittavat varat, joihin kuuluvat myös varat pöytäkirjan sihteeristön toimintaa varten, peritään pelkästään avustuksina osapuolilta.

2. Osapuolten tulee ensimmäisessä kokouksessaan yksimielisesti hyväksyä rahoitussäännöt tämän pöytäkirjan toimeenpanoa varten.

14 artikla
Pöytäkirjan suhde yleissopimukseen

Ellei tässä pöytäkirjassa ole toisin määrätty, pöytäkirjoja koskevat yleissopimuksen määräykset koskevat myös tätä pöytäkirjaa.

15 artikla
Allekirjoittaminen

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten valtioille ja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöille Montrealissa 16 päivänä syyskuuta 1987, Ottawassa 17 päivästä syyskuuta 1987 tammikuun 16 päivään 1988 ja Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 17 päivästä tammikuuta 1988 syyskuun 15 päivään 1988.

16 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989, jos valvottavien aineiden arvioidusta maailmanlaajuisesta kulutuksesta vuonna 1986 vähintään kahta kolmattaosaa edustavat valtiot tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöt ovat tallettaneet ainakin yksitoista tämän pöytäkirjan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjaa ja jos yleissopimuksen 17 artiklan 1 kappaleen määräykset on täytetty. Jos näitä ehtoja ei ole täytetty tähän päivämäärään mennessä, pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, kun ne on täytetty.

2. Mitään alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön tallettamaa tällaista asiakirjaa ei oteta huomioon 1 kappaleen tarkoituksia varten tämän järjestön jäsenvaltioiden tallettamien asiakirjojen ohella.

3. Tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen kustakin valtiosta tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöstä tulee sen osapuoli yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun se on tallettanut oman ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjansa.

17 artikla
Voimaantulon jälkeen pöytäkirjaan liittyvät osapuolet

Jokaisen valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön, josta tulee tämän pöytäkirjan osapuoli sen voimaantulon jälkeen, on heti täytettävä 2 artiklan ja 4 artiklan määräysten mukaiset velvoitteet, jotka tuona ajankohtana koskevat pöytäkirjan voimaantulopäivänä osapuoliksi tulleita valtioita ja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöjä, paitsi milloin 5 artiklassa toisin määrätään.

18 artikla
Varaumat

Tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä varaumia.

19 artikla
Irtisanoutuminen

Yleissopimuksen 19 artiklan määräykset irtisanoutumisesta koskevat myös tämän pöytäkirjan osapuolia, lukuunottamatta niitä osapuolia, joihin viitataan 5 artiklan 1 kappaleessa. Osapuolet voivat irtisanoutua tästä pöytäkirjasta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tallettajalle milloin tahansa neljän vuoden kuluttua siitä, kun ne ovat täyttäneet 2 artiklan 1 ja 4 kappaleissa mainitut velvoitteet. Jokainen tällainen irtisanoutuminen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen, tai irtisanoutumisilmoituksessa mainittuna myöhäisempänä ajankohtana.

20 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Montrealissa 16 päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankymmentäseitsemän.

LIITE A VALVOTTAVAT AINEET

Ryhmä    Aine (yhdiste)    Otsonin kuluttavaa
                  ominaisvaikutusta*
                  ilmaiseva kerroin
Ryhmä I   CFC13 (CFC-11)       1,0
       CF2C12 (CFC-12)      1,0
       C2F3C13 (CFC-113)     0,8
       C2F4C12 (CFC-114)     1,0
       C2F5C1 (CFC-115)      0,6
Ryhmä II   CF2BrC1 (haloni 1211)   3,0
       CF3Br (haloni 1301)    10,0
       C2F4Br2 (haloni 2402) (määritettävä)

(* Nämä otsonia kuluttavat ominaisvaikutusta ilmaisevat kertoimet on laskettu nykyisten tietojen perusteella ja niitä tarkistetaan määräajoin.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.