63/1988

PÖYTÄKIRJA Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) erioikeuksista ja vapauksista

Genevessä 24 päivänä toukokuuta 1983 allekirjoitettavaksi avatun Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) perustamista koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") osapuolina olevat valtiot, jotka haluavat määritellä yleissopimuksen 12 artiklan mukaiset erioikeudet ja vapaudet ja jotka vahvistavat, että tässä pöytäkirjassa määrätyillä erioikeuksilla ja vapauksilla on tarkoitus huolehtia EUMETSATin virallisen toiminnan tehokkuudesta, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa

a) "Jäsenvaltio" tarkoittaa yleissopimuksen osapuolena olevaa valtiota;

b) "arkistot" tarkoittaa kaikkia EUMETSATille kuuluvia tai sen hallussa olevia asiakirjoja, muun muassa kirjeenvaihtoa, asiapapereita, käsikirjoituksia, valokuvia, filmejä, optisia ja magneettisia tallenteita, tietojen tallenteita ja tietokoneohjelmia;

c) EUMETSATin "virallinen toiminta" tarkoittaa kaikkea toimintaa EUMETSATin yleissopimuksen 2 artiklassa määriteltyjen tarkoituspetien saavuttamiseksi ja sisältää sen hallintotoimet;

d) "omaisuus" tarkoittaa kaikkea, mihin omistusoikeus voi kohdistua, myös sopimuksiin perustuvia oikeuksia;

e) jäsenvaltioiden "edustajat" tarkoittaa edustajia ja heidän neuvonantajiaan;

f) "henkilökunnan jäsenet" tarkoittaa johtajaa ja kaikkia EUMETSATin palveluksessa olevia, joilla on pysyvä nimitys ja joita järjestön henkilöstömääräykset koskevat;

g) "asiantuntija" tarkoittaa henkilöä, joka on nimetty hoitamaan tietty tehtävä EUMETSATin puolesta ja sen kustannuksella, ei kuitenkaan henkilöstön jäsentä.

2 artikla
Oikeushenkilöllisyys

EUMETSAT on oikeushenkilö yleissopimuksen 1 artiklan mukaisesti. Se on etenkin toimivaltainen tekemään sopimuksia, hankkimaan ja luovuttamaan edelleen kiinteää ja irtainta omaisuutta ja olemaan osapuolena oikeudenkäynnissä.

3 artikla
Arkistojen loukkaamattomuus

EUMETSATin arkistot ovat loukkaamattomat.

4 artikla
Vapaus tuomiovallasta ja täytäntöönpanosta

1. EUMETSAT on virallisessa toiminnassaan vapaa tuomiovallasta ja täytäntöönpanosta, paitsi

a) siinä määrin kuin se on neuvoston päätöksestä nimenomaisesti luopunut vapaudesta jossakin tapauksessa; neuvosto on velvollinen luopumaan tästä vapaudesta kaikissa tapauksissa, joissa turvautuminen vapauteen estäisi oikeutta toteutumasta ja joissa luopuminen ei vaaranna EUMETSATin etuja;

b) kolmannen osapuolen ajaman kanteen osalta siviilijutussa, joka koskee vahinkoa, joka on syntynyt EUMETSATin omistaman tai sen lukuun käytettävän moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamassa onnettomuudessa, tai kun kyseessä on liikennerikkomus, jossa tällaista kulkuvälinettä on käytetty;

c) tämän pöytäkirjan 21, 22 tai 23 artiklan tai yleissopimuksen 14 artiklan mukaisesti tehdyn välimiesmenettelyssä annetun päätöksen täytäntöönpanon osalta;

d) hallinto- tai oikeusviranomaisten päätökseen perustuvan ulosmittauksen osalta, kun ulosmittaus koskee nykyisellä tai henkilöstön entisellä jäsenellä EUMETSATilta olevia palkka- tai palkkiosaamisia eläkesaamiset mukaan luettuina;

e) vastakanteen osalta, joka liittyy välittömästi EUMETSATin vireille panemaan oikeudenkäyntiin;

f) EUMETSATin mahdollisesti harjoittaman taloudellisen toiminnan osalta;

2. EUMETSATin omaisuus on sijainnistaan riippumatta vapaa:

a) kaikenlaisesta pakko-otosta, takavarikoinnista tai pakkolunastuksesta;

b) kaikenlaisesta takavarikoinnista ja hallintoviranomaisen tai oikeusviranomaisen väliaikaiseen päätökseen perustuvasta pakko-otosta muissa kuin edellisessä kappaleessa mainituissa tapauksissa.

5 artikla
Vero- ja tullimääräykset

1. Silloin kun on kysymys EUMETSATin virallisesta toiminnasta, järjestö, sen tulot ja omaisuus ovat vapaita välittömistä veroista.

2. Kun EUMETSAT ostaa tai käyttää huomattavan kalliita tavaroita tai palveluita, jotka ovat välttämättömiä sen toiminnalle, ja kun vero tai tulli sisältyy tavaroiden tai palveluiden hintaan, veron tai tullin määrännyt sopimusvaltio ryhtyy asianmukaisiin toimiin vero- tai tullivapauden myöntämiseksi tai maksetun veron tai tullin palauttamiseksi, jos tämä pystytään osoittamaan hinnasta.

3. EUMETSATin maahan tuomat ja maasta viemät tavarat, jotka ovat välttämättömiä sen viralliselle toiminnalle, ovat vapaita kaikista tuonti- ja vientimaksuista ja veroista sekä kaikista tuonti- ja vientikielloista ja -rajoituksista.

4. Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta veroihin eikä tulleihin, jotka ovat maksuja julkisista palveluista.

5. Hankittuja ja maahan tuotuja tavaroita, jotka on vapautettu veroista ja maksuista tämän artiklan perusteella, ei saa myydä, vuokrata, lainata eikä luovuttaa edelleen maksusta eikä ilmaiseksi muuten kuin vapautuksen myöntäneiden tai veron tai maksun palauttaneiden sopimusvaltioiden asettamilla ehdoilla.

6 artikla
Varat, valuutta ja arvopaperit

EUMETSAT voi ottaa vastaan ja pitää hallussaan kaikenlaisia varoja ja arvopapereita ja kaikenlaista valuuttaa ja käteistä rahaa. Se voi määrätä niistä vapaasti virallisessa toiminnassaan ja pitää tilejä missä valuutassa hyvänsä siinä määrin kuin sen sitoumusten täyttäminen vaatii.

7 artikla
Yhteydenpito

1. EUMETSATin tulee saada virallisessa yhteydenpidossaan ja kaikkien asiakirjojensa siirrossa yhtä suosiollinen kohtelu kuin kukin jäsenvaltio suo muille vastaaville kansainvälisille järjestöille.

2. EUMETSATin tulee saada virallisessa toiminnassaan tapahtuvassa tietojensiirrossa jokaisen jäsenvaltion alueella yhtä suosiollinen kohtelu kuin valtio suo omalle ilmatieteen laitokselleen, ottaen huomioon valtion kansainväliset tietoliikenneyhteyksiin liittyvät velvoitteet.

8 artikla
Julkaisut

EUMETSATin lähettämien tai vastaanottamien julkaisujen ja muun tiedotusaineiston levitystä ei saa rajoittaa mitenkään.

9 artikla
Edustajat

1. Jäsenvaltioiden edustajilla on virallisissa tehtävissään sekä matkalla kokouspaikkaan ja sieltä pois seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapaus pidättämisestä ja muusta vapaudenriistosta sekä henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoinnista paitsi jos kysymyksessä on vakava rikos tai kun heidän havaitaan olevan tekemässä tai yrittävän rikosta tai juuri tehneen rikoksen;

b) vapaus tuomiovallasta, myös tehtäviensä päätyttyä, virallisia tehtäviä hoitaessaan suorittamiensa tekojen, myös suullisten ja kirjallisten lausuntojen osalta; vapautta ei kuitenkaan myönnetä, kun on kyse liikennerikkomuksesta, johon jäsenvaltion edustaja on syyllistynyt, tai vahingosta, jonka hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvo tai muu kulkuväline on aiheuttanut;

c) loukkaamattomuus kaikkien heidän virallisten kirjelmiensä ja asiakirjojensa osalta;

d) vapaus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä;

e) sama kohtelu valuutta- ja vaihtomääräysten osalta kuin myönnetään tilapäisissä virkatehtävissä oleville ulkomaisten hallitusten edustajille;

f) sama kohtelu henkilökohtaisten matkatavaroidensa osalta tulliasioissa kuin myönnetään tilapäisissä virkatehtävissä oleville ulkomaisten hallitusten edustajille.

2. Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä jäsenvaltioiden edustajille heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen, vaan jotta he olisivat täysin riippumattomia EUMETSATin tehtäviä hoitaessaan. Näin ollen jäsenvaltiolla on velvollisuus peruuttaa edustajaa koskeva vapaus, jos sen säilyttäminen estäisi oikeutta toteutumasta ja jos se voidaan peruuttaa vaarantamatta tarkoitusperiä, joiden vuoksi se on myönnetty.

3. Millään jäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta myöntää erioikeuksia ja vapauksia omille edustajilleen

10 artikla
Henkilöstön jäsenet

EUMETSATin henkilöstön jäsenillä on seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapaus tuomiovallasta, myös sitten kun he eivät enää ole EUMETSATin palveluksessa, virallisia tehtäviä hoitaessaan suorittamiensa tekojen, myös suullisten ja kirjallisten lausuntojen osalta. Tätä vapautta ei kuitenkaan myönnetä, kun on kyse liikennerikkomuksesta, johon henkilöstön jäsen on syyllistynyt, tai vahingosta, jonka hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvo tai muu kulkuväline on aiheuttanut;

b) vapaus kansallisista palvelusvelvollisuuksista, myös asepalveluksesta;

c) loukkaamattomuus kaikkien heidän virallisten kirjelmiensä ja asiakirjojensa osalta;

d) vapaus sekä omalta että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä;

e) sekä omalta että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta samat kotiutusta koskevat helpotukset kansainvälisen kriisin aikana kuin myönnetään hallitusten välisten järjestöjen henkilöstön jäsenille;

f) sama kohtelu valuutta- ja vaihtomääräysten osalta kuin myönnetään hallitusten välisten järjestöjen henkilöstön jäsenille;

g) vapaus kaikesta EUMETSATin heille maksamiin palkkoihin ja palkkioihin paitsi eläkkeisiin ja vastaaviin etuuksiin kohdistuvasta kansallisesta tuloverosta siitä päivästä lukien, jona he ovat tulleet velvollisiksi maksamaan veroa palkastaan EUMETSATin hyödyksi. Jäsenvaltiot varaavat itselleen oikeuden ottaa nämä palkat ja palkkiot huomioon määrätessään veroa muista lähteistä saadusta tulosta;

h) oikeus ryhtyessään toimeen jäsenvaltion alueella tuoda maahan tulleitta ja muitta tuontimaksuitta huonekalunsa ja muu henkilökohtainen irtaimistonsa, myös moottoriajoneuvonsa, sekä oikeus viedä ne tullitta maasta tehtäviensä päätyttyä, ottaen huomioon asianomaisen jäsenvaltion lakien ja määräysten asettamat ehdot. Tämän artiklan mukaisesti maahan tuotuja ja vapautettuja tavaroita ei saa myydä, vuokrata, lainata eikä luovuttaa edelleen maksusta tai ilmaiseksi muuten kuin vapaudet myöntäneiden jäsenvaltioiden asettamilla ehdoilla.

11 artikla
Johtaja

Henkilöstön jäsenille 10 artiklassa myönnettyjen erioikeuksien ja vapauksien lisäksi johtajalla on:

a) vapaus pidättämisestä ja muusta vapaudenriistosta paitsi kun hänen havaitaan olevan tekemässä tai yrittävän rikosta tai juuri tehneen rikoksen;

b) samanlainen vapaus siviilioikeudellisesta tai hallinnollisesta tuomiovallasta ja toimeenpanovallasta kuin diplomaattiedustajalla paitsi, kun on kyse hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamasta vahingosta;

c) täysi vapaus rikosoikeudellisesta tuomiovallasta paitsi, kun on kyse hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamasta liikennerikkomuksesta, edellä mainittu a kohta kuitenkin huomioon ottaen;

d) samanlainen oikeus henkilökohtaisia matkatavaroita koskeviin helpotuksiin tullissa kuin diplomaattiedustajille myönnetään.

12 artikla
Sosiaaliturva

Jos henkilöstön jäsenet kuuluvat EUMETSATin sosiaaliturvajärjestelmään, joka tarjoaa riittävät etuudet, EUMETSAT ja sen henkilöstön jäsenet ovat vapaita kaikista kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän mukaisista pakollisista maksuista, ellei 19 artiklan mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa tehtävissä sopimuksissa, jäsenvaltioiden vastaavissa toimissa tai jäsenvaltioissa voimassa olevissa muissa asianomaisissa määräyksissä toisin määrätä.

13 artikla
Asiantuntijat

Asiantuntijoilla henkilöstön jäseniä lukuun ottamatta on EUMETSATin tehtäviä hoitaessaan tai sen puolesta toimiessaan seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapaus tuomiovallasta, myös heidän tehtäviensä päätyttyä, virallisia tehtäviä hoitaessaan suorittamiensa tekojen, myös suullisten ja kirjallisten lausuntojen osalta; vapautta ei kuitenkaan myönnetä, kun on kyse liikennerikkomuksesta, johon asiantuntija on syyllistynyt, tai vahingosta, jonka hänen omistamansa tai kuljettamansa moottoriajoneuvo tai muu kulkuväline on aiheuttanut;

b) loukkaamattomuus kaikkien heidän virallisten kirjelmiensä ja asiakirjojensa osalta;

c) vapaus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä;

d) sama kohtelu valuutta- ja vaihtomääräysten osalta kuin myönnetään tilapäisissä virkatehtävissä oleville ulkomaisten hallitusten edustajille.

14 artikla
Erioikeuksien ja vapauksien peruuttaminen

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia ei ole myönnetty henkilöstön jäsenten ja asiantuntijoiden henkilökohtaiseksi hyödyksi. Näiden tarkoituksena on vain varmistaa EUMETSATin toiminnan esteettömyys ja niiden henkilöiden täysi riippumattomuus, joille ne on myönnetty.

2. Johtajalla on velvollisuus peruuttaa vapaus henkilöstön jäsenen tai asiantuntijan osalta aina kun sen säilyttäminen estäisi oikeutta toteutumasta ja kun se voidaan peruuttaa vaarantamatta EUMETSATin etuja. Johtajan osalta neuvosto on toimivaltainen peruuttamaan vapauden.

15 artikla
Henkilöstön jäseniä ja asiantuntijoita koskevat ilmoitukset

EUMETSATin johtajan tulee vähintään kerran vuodessa ilmoittaa jäsenvaltioille henkilöstön jäsenten ja asiantuntijoiden nimi ja kansallisuus.

16 artikla
Saapuminen, oleskelu ja poistuminen

Jäsenvaltioiden tulee kaikilla asianmukaisilla toimilla helpottaa jäsenvaltioiden edustajien, henkilöstön jäsenten ja asiantuntijoiden saapumista alueelleen, siellä oleskelua ja sieltä poistumista.

17 artikla
Turvallisuus

Tämän pöytäkirjan määräykset eivät vaikuta kunkin jäsenvaltion oikeuteen ryhtyä kaikkiin turvallisuutensa edellyttämiin varotoimiin.

18 artikla
Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa

EUMETSATin tulee aina toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa asianmukaisen oikeudenkäytön helpottamiseksi, lakien ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi ja tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen erioikeuksien, vapauksien ja helpotusten väärinkäytön ehkäisemiseksi.

19 artikla
Täydentävät sopimukset

EUMETSAT voi tehdä toimintansa tehostamiseksi yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa näitä valtioita koskevia täydentäviä sopimuksia tai muita järjestelyjä pöytäkirjan määräysten soveltamisesta.

20 artikla
Kansalaisia ja maassa pysyvästi asuvia koskevat erioikeudet ja vapaudet

Millään jäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta myöntää 9 artiklassa, 10 artiklan b, d, e, f ja h kohdassa, 11 artiklassa ja 13 artiklan c ja d kohdassa mainittuja erioikeuksia ja vapauksia omille kansalaisilleen tai maassa pysyvästi asuville.

21 artikla
Kirjallisten sopimusten välimiesmenettelyä koskeva lauseke

Tehdessään muita kuin henkilöstömääräysten mukaisia kirjallisia sopimuksia EUMETSATin tulee sisällyttää niihin välimiesmenettely. Välimiesmenettelyä koskevan lausekkeen tai tähän tarkoitukseen tehdyn erityisen välimiesmenettelyä koskevan sopimuksen tulee määrätä sovellettavasta laista ja menettelystä, tuomioistuimen kokoonpanosta, tuomioistuimen jäsenten nimitysmenettelystä ja tuomioistuimen toimipaikasta. Välitystuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanossa noudatetaan siinä valtiossa voimassa olevia määräyksiä, jonka alueella päätös pannaan täytäntöön.

22 artikla
Vahinkoa, muuta kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta tai henkilöstön jäseniä ja asiantuntijoita koskevat riidat

Jokainen sopimusvaltio voi antaa yleissopimuksen 14 artiklan mukaista menettelyä noudattaen välimiesmenettelyyn riidan

a) joka johtuu EUMETSATin aiheuttamasta vahingosta;

b) joka liittyy muuhun EUMETSATin vastuuseen kuin sopimukseen perustuvaan;

c) joka liittyy henkilöstön jäseneen tai asiantuntijaan, joka voi vedota vapauteen tuomiovallasta, jollei tätä vapautta peruuteta.

23 artikla
Tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta syntyvien riitojen ratkaiseminen

EUMETSATin ja jäsenvaltion tai kahden tai useamman jäsenvaltion välille tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta syntyvä riita, jota ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla tai neuvoston välityksellä, annetaan riidan osapuolen pyynnöstä yleissopimuksen 14 artiklan mukaista menettelyä noudattaen välimiesmenettelyyn.

24 artikla
Voimaantulo, voimassaoloaika ja voimassaolon päättyminen

1. Yleissopimuksen osapuolena olevat valtiot voivat allekirjoittaa tämän pöytäkirjan tai liittyä siihen.

2. Mainitut valtiot voivat tulla tämän pöytäkirjan osapuoliksi:

- allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisehtoa;

- tai tallettamalla ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettajana toimivan Sveitsin liittovaltion hallituksen huostaan, jos pöytäkirja on allekirjoitettu ratifioimis- tai hyväksymisehdoin;

- vaihtoehtoisesti tallettamalla liittymiskirjan.

Sveitsin hallitus ilmoittaa kaikille yleissopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille ja EUMETSATin johtajalle allekirjoituksista, ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjan talletuksista sekä tämän pöytäkirjan voimaantulosta, irtisanomisista ja voimassaolon päättymisestä. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan tallettaja toimittaa sen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin rekisteröitäväksi.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kuusi valtiota on sen allekirjoittanut ilman, että niiden allekirjoitukset edellyttävät ratifioimista tai hyväksymistä tai kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun ne ovat tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

4. Tultuaan voimaan tämä pöytäkirja tulee voimaan niiden valtioiden osalta, jotka ovat allekirjoittaneet sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisehtoa tai jotka ovat tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, kolmenkymmenen päivän kuluttua allekirjoittamisesta tai asianomaisen kirjan tallettamisesta.

5. Tämä pöytäkirja on voimassa, kunnes yleissopimuksen voimassaolo päättyy.

6. Jos jäsenvaltio sanoo yleissopimuksen irti sen 18 artiklan mukaisesti, merkitsee tämä, että valtio sanoo irti myös tämän pöytäkirjan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Darmstadtissa 1 päivänä joulukuuta 1986 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, ja talletetaan Sveitsin liittovaltion hallituksen arkistoon. Tallettaja lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan tai jotka ovat siihen liittyneet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.