54/1988

Annettu: 17.11.1988

Asetus Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön (EUTELSAT) erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä sekä eräille muillekin kansainvälisille elimille myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista 14 päivänä kesäkuuta 1958 annetun lain (386/58) nojalla:

1 §

Pariisissa 13 päivänä helmikuuta 1987 Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön (EUTELSAT) erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 16 päivänä syyskuuta 1988 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu EUTELSATin pääjohtajan huostaan 18 päivänä lokakuuta 1988, tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 1988

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988

PÖYTÄKIRJA Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön (EUTELSAT) erioikeuksista ja vapauksista

Tämän pöytäkirjan osapuolina olevat valtiot, jotka

ottavat huomioon Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982 allekirjoitettavaksi avatut Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamista koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen ja varsinkin yleissopimuksen IV artiklan ja XVII artiklan c kohdan;

panevat merkille, että EUTELSAT on tehnyt päämajasopimuksen Ranskan tasavallan hallituksen kanssa 15 päivänä marraskuuta 1985 ja jotka

toteavat, että tällä pöytäkirjalla pyritään helpottamaan EUTELSATin päämäärien toteutumista ja huolehtimaan siitä, että se hoitaa tehtävänsä tehokkaasti;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa:

a) "yleissopimus" tarkoittaa Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982 allekirjoitettavaksi avattua Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamista koskevaa yleissopimusta liitteineen;

b) "toimintasopimus" tarkoittaa Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982 allekirjoitettavaksi avattuun Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamista koskevaan yleissopimukseen liittyvää toimintasopimusta liitteineen;

c) "yleissopimuksen osapuoli" tarkoittaa valtiota, jonka osalta yleissopimus on voimassa tai johon sitä on väliaikaisesti sovellettu;

d) "päämajaosapuoli" tarkoittaa sitä yleissopimuksen osapuolta, jonka alueelle EUTELSAT on perustanut päämajansa;

e) "allekirjoittaja" tarkoittaa toimintasopimuksen allekirjoittanutta tietoliikenneyhteisöä tai osapuolta, jonka osalta sopimus on voimassa tai jonka osalta sitä on väliaikaisesti sovellettu;

f) "pöytäkirjan osapuoli" tarkoittaa valtiota, jonka osalta tämä pöytäkirja on voimassa;

g) "henkilöstön jäsen" tarkoittaa pääjohtajaa tai muita EUTELSATin palvelukseensa ottamia henkilöstön jäseniä, jotka ovat vain sen palveluksessa, joille se maksaa palkan ja joita koskevat sen henkilöstömääräykset;

h) "edustajat" tarkoittaa yleissopimuksen osapuolten ja allekirjoittajien edustajia valtuuskunnan puheenjohtajat, näiden varamiehet sekä neuvonantajat mukaan lukien;

i) "arkistot" tarkoittaa kaikkia EUTELSATille kuuluvia tai sen hallussa olevia asiakirjoja, kuten asiapapereita, kirjeenvaihtoa, käsikirjoituksia, valokuvia, tietokoneohjelmia, filmejä ja tallenteita;

j) "virallinen toiminta" tarkoittaa EUTELSATin toimintaa sen yleissopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti;

k) "asiantuntija" tarkoittaa jotakuta muuta kuin henkilökuntaan kuuluvaa, joka on nimetty hoitamaan jokin tehtävä EUTELSATin kustannuksella sen asemasta tai puolesta;

l) "EUTELSATin avaruusosa" tarkoittaa yleissopimuksen mukaista avaruusosaa, jonka EUTELSAT omistaa tai on vuokrannut;

m) "omaisuus" tarkoittaa kaikkea, mihin omistusoikeus voi kohdistua, myös sopimuksiin perustuvia oikeuksia;

n) "pääjohtaja" tarkoittaa EUTELSATin pääjohtajaa.

2 artikla
Arkistojen loukkaamattomuus

EUTELSATin arkistot ovat loukkaamattomat siitä riippumatta, missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat.

3 artikla
EUTELSATin vapaus tuomiovallasta ja täytäntöönpanosta

1. EUTELSAT on virallisessa toiminnassaan vapaa tuomiovallasta paitsi:

a) jos pääjohtaja nimenomaisesti peruuttaa vapauden jossakin tapauksessa;

b) kolmannen osapuolen ajaman kanteen osalta siviilijutussa, joka koskee vahinkoa, joka on syntynyt EUTELSATin omistaman tai sen lukuun käytettävän moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamassa onnettomuudessa tai kun kyseessä on tällaisen ajoneuvon tai kulkuvälineen aiheuttama liikennerikkomus;

c) tuomioistuimen antamaan lopulliseen päätökseen perustuvan ulosmittauksen osalta, kun ulosmittaus koskee nykyisellä tai entisellä henkilöstön jäsenellä EUTELSATilta olevia palkka- tai palkkiosaamisia, eläkesaamiset mukaan luettuina;

d) vastakanteen osalta, joka liittyy välittömästi EUTELSATin vireille panemaan oikeudenkäyntiin;

e) välimiesmenettelyssä yleissopimuksen XX artiklan tai toimintasopimuksen 20 artiklan mukaisesti annetun tuomion täytäntöönpanon osalta.

2. 1 kappaleen määräyksistä huolimatta eivät yleissopimuksen osapuolet, allekirjoittajat, niiden puolesta toimivat tai henkilöt, joilla on niitä kohtaan oikeuksia, saa nostaa kannetta EUTELSATia vastaan pöytäkirjan osapuolten tuomioistuimissa yleissopimuksen tai toimintasopimuksen mukaisista oikeuksista tai velvoitteista.

3. a) Siitä riippumatta, missä EUTELSATin avaruusosa sijaitsee ja kenen hallinnassa se on, se on vapaa etsinnästä, rajoituksista, pakko-otosta, ulosotosta, menettämisseuraamuksesta, pakkolunastuksesta, takavarikoinnista tai täytäntöönpanosta, joka perustuu täytäntöönpaneviin, hallinnollisiin tai oikeudellisiin toimenpiteisiin;

b) EUTELSATin kaikki muu omaisuus siitä riippumatta, missä se sijaitsee ja kenen hallinnassa se on, on vapaa 3 kappaleen a kohdan mukaisesti, paitsi jos kysymyksessä on:

(i) ulosmittaus tai täytäntöönpano tuomioistuimen lopullisen päätöksen tai määräyksen toteuttamiseksi, kun päätös tai määräys liittyy EUTELSATia vastaan 1 kappaleen mukaisesti vireillepantuun oikeudenkäyntiin;

(ii) asianomaisen valtion lakien mukaisesti suoritettu toimenpide, joka on väliaikaisesti tarpeellinen sellaisten onnettomuuksien estämiseksi tai tutkimiseksi, joiden osapuolina on EUTELSATin omistamia tai sen lukuun käytettäviä moottoriajoneuvoja tai muita kulkuvälineitä;

(iii) yleiseen tarkoitukseen tapahtuva kiinteän omaisuuden pakkolunastus, josta on viipymättä maksettava kohtuullinen korvaus, edellyttäen, että tällainen pakkolunastus ei haittaa EUTELSATin tehtäviä ja toimintaa.

4 artikla
Vero- ja tullimääräykset

1. EUTELSAT ja sen omaisuus ja tulot ovat EUTELSATin virallisessa toiminnassa vapaita kaikista välittömistä veroista.

2. Kun EUTELSAT ostaa huomattavan kalliita tavaroita tai palveluksia, joita sen virallinen toiminta edellyttää ja joiden hintaan sisältyy veroja tai tulleja, asianomainen pöytäkirjan osapuoli ryhtyy tarpeellisiin toimiin kyseisten verojen tai tullien palauttamiseksi.

3. EUTELSAT on virallisessa toiminnassaan vapaa tullimaksuista ja veroista, jotka koskevat EUTELSATin avaruusosaa ja laitteita, jotka tuodaan maahan tai viedään maasta EUTELSATin avaruusosassa käytettävien satelliittien lähettämisen yhteydessä.

4. EUTELSATin virallisessa toiminnassaan hankkimat tai sen puolesta hankitut tavarat ovat vapaita kaikista tuonti- ja vientikielloista ja -rajoituksista.

5. Vapautta ei anneta veroista tai tulleista, jotka ovat maksuja joistakin nimenomaisista palveluista.

6. Vapautta ei anneta tavaroista tai palveluista, jotka EUTELSAT on hankkinut tai saanut henkilöstön jäsenten henkilökohtaiseksi hyödyksi.

7. Tämän artiklan perusteella veroista ja maksuista vapautettuja tavaroita ei saa siirtää, vuokrata tai lainata pysyvästi eikä tilapäisesti eikä myydä muutoin kuin vapautuksen myöntäneen pöytäkirjan osapuolen asettamilla ehdoilla. Tätä kieltoa ei kuitenkaan sovelleta tavaroiden siirtoon EUTELSATin eri laitosten välillä.

8. Toimintasopimuksen mukaiset EUTELSATin maksut allekirjoittajille ovat vapaita muiden pöytäkirjan osapuolten kuin allekirjoittajan nimittäneen osapuolen kansallisista veroista.

5 artikla
Varat, valuutta ja arvopaperit

EUTELSAT voi ottaa vastaan ja pitää hallussaan kaikenlaisia varoja ja arvopapereita ja kaikenlaista valuuttaa sekä määrätä niistä vapaasti virallisessa toiminnassaan. Se voi pitää tilejä minä valuuttana hyvänsä siinä määrin kuin sen virallinen toiminta vaatii.

6 artikla
Viralliset tietoyhteydet ja julkaisut

1. EUTELSAT nauttii virallisten tietoyhteyksiensä ja kaikkien asiakirjojensa levittämisen osalta kaikkien pöytäkirjan osapuolien alueella vähintään yhtä suosiollista kohtelua kuin yleensä vastaavat hallitusten väliset järjestöt, kun on kysymys postin ja kaikenlaisen kaukoviestinnän tärkeysjärjestyksestä, tariffeista ja verotuksesta, jos tämä on sellaisten kansainvälisten sopimusten mukaista, joihin pöytäkirjan osapuoli kuuluu.

2. EUTELSAT voi virallisissa tietoyhteyksissään käyttää kaikkia asianmukaisia viestintämuotoja, myös salasanomia. Pöytäkirjan osapuolet eivät saa mitenkään rajoittaa EUTELSATin virallisia tietoyhteyksiä tai sen virallisten julkaisujen levittämistä. Tällaisia tietoyhteyksiä tai julkaisutoimintaa ei saa mitenkään tarkastaa.

3. EUTELSAT saa perustaa radioaseman pöytäkirjan osapuolen alueelle ja käyttää sitä kyseisellä alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

7 artikla
Osapuolten edustajat

1. Yleissopimuksen osapuolten edustajilla on virallisia tehtäviä hoitaessaan sekä matkalla toimipaikkaansa ja sieltä pois seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapaus pidättämisestä tai muusta vapaudenriistosta sekä henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikoinnista paitsi, kun on kysymys vakavasta rikoksesta tai kun heidät tavataan tekemästä tai yrittämästä rikosta tai heidän todetaan juuri tehneen rikoksen;

b) vapaus tuomiovallasta myös tehtäviensä päätyttyä virallisissa tehtävissä suorittamiensa tekojen osalta suulliset ja kirjalliset lausumat mukaan luettuina; vapautta ei kuitenkaan myönnetä kolmannen osapuolen nostaman siviilikanteen osalta, joka koskee vahinkoa, joka on syntynyt edustajalle kuuluvan tai hänen kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamassa onnettomuudessa tai kun kyseessä on tällaisen ajoneuvon tai kulkuvälineen aiheuttama liikennerikkomus, johon edustaja on syyllistynyt;

c) kaikkien sellaisten virallisten kirjelmien ja asiakirjojen loukkaamattomuus, jotka liittyvät EUTELSATin viralliseen toimintaan;

d) vapaus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä;

e) sama kohtelu valuutta- ja vaihtorajoitusten osalta kuin myönnetään tilapäisissä virkatehtävissä oleville ulkomaisten hallitusten edustajille;

f) sama kohtelu henkilökohtaisten matkatavaroidensa osalta tulliasioissa kuin myönnetään tilapäisissä virkatehtävissä oleville ulkomaisten hallitusten edustajille.

2. Pöytäkirjan osapuolen ja sen edustajien välisiin suhteisiin ei sovelleta 1 kappaleen määräyksiä. Lisäksi 1 kappaleen a, d, e ja f kohdan määräyksiä ei sovelleta pöytäkirjan osapuolen ja sen kansalaisten tai maassa pysyvästi asuvien välisiin suhteisiin.

8 artikla
Allekirjoittajien edustajat

1. Allekirjoittajien edustajilla on EUTELSATin toimintaan liittyviä virallisia tehtäviä hoitaessaan sekä matkalla toimipaikkaansa ja sieltä pois seuraavat erioikeudet, vapautukset ja vapaudet:

a) vapaus tuomiovallasta myös tehtäviensä päätyttyä virallisissa tehtävissä suorittamiensa tekojen osalta suulliset ja kirjalliset lausumat mukaan luettuina; vapautta ei kuitenkaan myönnetä kolmannen osapuolen nostaman siviilikanteen osalta, joka koskee vahinkoa, joka on syntynyt edustajalle kuuluvan tai hänen kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamassa onnettomuudessa tai kun kyseessä on tällaisen ajoneuvon tai kulkuvälineen aiheuttama liikennerikkomus, johon edustaja on syyllistynyt;

b) kaikkien sellaisten virallisten kirjelmien ja asiakirjojen loukkaamattomuus, jotka liittyvät EUTELSATin viralliseen toimintaan;

c) vapautus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä.

2. Pöytäkirjan osapuolen ja sen nimeämän allekirjoittajan edustajan välisiin suhteisiin ei sovelleta 1 kappaleen määräyksiä. Lisäksi 1 kappaleen c kohdan määräyksiä ei sovelleta pöytäkirjan osapuolen ja sen kansalaisten tai maassa pysyvästi asuvien välisiin suhteisiin.

9 artikla
Henkilöstön jäsenet

1. Henkilöstön jäsenillä on seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapaus tuomiovallasta myös tehtäviensä päätyttyä EUTELSATissa virallisissa tehtävissä suorittamiensa tekojen osalta suulliset ja kirjalliset lausumat mukaan luettuina; vapautta ei kuitenkaan myönnetä kolmannen osapuolen nostaman siviilikanteen osalta, joka koskee vahinkoa, joka on syntynyt henkilöstön jäsenelle kuuluvan tai hänen kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamassa onnettomuudessa tai kun kyseessä on tällaisen ajoneuvon tai kulkuvälineen aiheuttama liikennerikkomus, johon edustaja on syyllistynyt;

b) vapaus sekä omalta kohdaltaan että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta kansallisista palvelusvelvollisuuksista, myös asepalveluksesta;

c) kaikkien sellaisten virallisten kirjelmien ja asiakirjojen loukkaamattomuus, jotka liittyvät EUTELSATin viralliseen toimintaan;

d) vapaus sekä omalta kohdaltaan että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä;

e) sama kohtelu valuutta- ja vaihtorajoitusten osalta kuin yleensä myönnetään hallitusten välisten järjestöjen henkilöstön jäsenille;

f) sekä omalta kohdaltaan että heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten osalta samat kotiutusta koskevat helpotukset kansainvälisen kriisin aikana kuin myönnetään hallitusten välisten järjestöjen henkilöstön jäsenille;

g) oikeus ryhtyessään toimeen pöytäkirjan osapuolen alueella tuoda asianomaiseen valtioon tullitta huonekalunsa ja muu henkilökohtainen irtaimistonsa, myös moottoriajoneuvonsa, sekä oikeus viedä ne tullitta maasta, kun heidän tehtävänsä asianomaisessa valtiossa päättyvät, molemmissa tapauksissa asianomaisen valtion lakien ja määräysten mukaisesti. Tämän kohdan perusteella tullimaksusta vapautettua tavaraa ei saa kuitenkaan siirtää eikä pysyvästi tai tilapäisesti vuokrata tai lainata toiselle eikä myydä paitsi edellä mainittujen lakien ja määräysten mukaisesti.

2. EUTELSATin henkilöstön jäsenille maksamat palkat ja palkkiot vapautetaan kaikista tuloveroista siitä päivästä lukien, jona nämä ovat tulleet velvollisiksi suorittamaan EUTELSATille EUTELSATin hyödyksi tulevan veron palkastaan. Pöytäkirjan osapuolet voivat ottaa tällaiset palkat ja palkkiot huomioon määritellessään muista lähteistä maksettavalle tulolle määrättävän veron suuruutta. Pöytäkirjan osapuolten ei tarvitse antaa vapautta tuloverosta entisille henkilöstön jäsenille maksettujen eläkkeiden ja elinkorkojen osalta.

3. Jos henkilöstön jäsen kuuluu EUTELSATin sosiaaliturvajärjestelmään, joka tarjoaa riittävät etuudet, EUTELSAT ja sen henkilöstön jäsenet vapautetaan kaikista kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien mukaisista pakollisista maksuista, edellyttäen, että pöytäkirjan asianomaisen osapuolen kanssa tehdään sopimus tämän pöytäkirjan 21 artiklan mukaisesti tai kyseisen pöytäkirjan osapuolen alueella on voimassa muita asiaan liittyviä määräyksiä. Vapautus ei sulje pois vapaaehtoista osallistumista kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään asianomaisen pöytäkirjan osapuolen lakien mukaisesti. Pöytäkirjan osapuoli ei ole myöskään velvollinen maksamaan etuuksista sosiaaliturvajärjestelmän nojalla henkilöstön jäsenille, jotka on vapautettu tämän kappaleen määräysten mukaisesti ja jotka eivät kuulu yllä mainittuihin vapaaehtoisiin osallistujiin.

4. Pöytäkirjan osapuolet eivät ole velvollisia myöntämään omille kansalaisilleen tai maassa pysyvästi asuville 1 kappaleen b, d, e, f ja g kohdassa mainittuja oikeuksia ja vapauksia.

10 artikla
Pääjohtaja

1. Henkilöstön jäsenille 9 artiklassa myönnettyjen erioikeuksien ja vapauksien lisäksi pääjohtajalla on:

a) vapaus pidättämisestä ja muusta vapaudenriistosta paitsi jos hänet tavataan tekemästä tai yrittämästä rikosta tai hänen todetaan juuri tehneen rikoksen;

b) samanlainen vapaus siviilioikeudellisesta tai hallinnollisesta tuomiovallasta ja toimeenpanovallasta kuin diplomaattiedustajilla sekä täydellinen vapaus rikosoikeudellisesta tuomiovallasta; vapautta ei kuitenkaan myönnetä kolmannen osapuolen nostaman siviilikanteen osalta, joka koskee vahinkoa, joka on syntynyt pääjohtajalle kuuluvan tai hänen kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamassa onnettomuudessa tai kun kyseessä on tällaisen ajoneuvon aiheuttama liikennerikkomus, johon hän on syyllistynyt kuitenkin edellä mainittu a kohta huomioon ottaen;

c) samanlainen oikeus henkilökohtaisia matkatavaroita koskeviin helpotuksiin tullissa kuin diplomaattiedustajille myönnetään.

2. Pöytäkirjan osapuolet eivät ole velvollisia myöntämään omille kansalaisilleen tai maassa pysyvästi asuville tässä artiklassa tarkoitettuja vapauksia ja helpotuksia.

11 artikla
Asiantuntijat

1. Asiantuntijoilla on EUTELSATin toimintaan liittyviä tehtäviä hoitaessaan sekä matkalla tehtävänsä suorituspaikalle ja sieltä takaisin seuraavat erioikeudet, vapautukset ja vapaudet:

a) vapaus tuomiovallasta, myös heidän tehtäviensä päätyttyä, virallista tehtäväänsä hoitaessaan suorittamiensa tekojen, myös suullisten ja kirjallisten lausuntojen osalta; vapautta ei kuitenkaan myönnetä kolmannen osapuolen nostaman siviilikanteen osalta, joka koskee vahinkoa, joka on syntynyt edustajalle kuuluvan tai hänen kuljettamansa moottoriajoneuvon tai muun kulkuvälineen aiheuttamassa onnettomuudessa tai kun kyseessä on tällaisen ajoneuvon tai kulkuvälineen aiheuttama liikennerikkomus, johon edustaja on syyllistynyt;

b) kaikkien sellaisten virallisten kirjelmien ja asiakirjojen loukkaamattomuus, jotka liittyvät EUTELSATin viralliseen toimintaan;

c) sama kohtelu valuutta- ja vaihtorajoitusten osalta kuin myönnetään hallitusten välisten järjestöjen henkilöstön jäsenille;

d) vapaus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisia koskevasta rekisteröinnistä.

2. Pöytäkirjan osapuolet eivät ole velvollisia myöntämään omille kansalaisilleen tai maassa pysyvästi asuville 1 kappaleen c ja d kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia.

12 artikla
Välimiehet ja muut välimiesmenettelyyn osallistuvat henkilöt

Kun riita alistetaan yleissopimuksen XX artiklan mukaisesti välimiesmenettelyyn, menettelyn osapuolten ja pöytäkirjan sen osapuolen välillä, jonka alueella menettely tapahtuu, tehdään erityissopimus välimiesten ja muiden välimiesmenettelyyn osallistuvien henkilöidenasianmukaisista erioikeuksista ja vapauksista.

13 artikla
Henkilöstön jäseniä ja asiantuntijoita koskevat ilmoitukset

Pääjohtaja ilmoittaa pöytäkirjan osapuolelle siitä, että henkilöstön jäsen tai asiantuntija ryhtyy toimeensa tai luopuu sen hoitamisesta kyseisen osapuolen alueella. Lisäksi pääjohtaja ilmoittaa säännöllisesti kaikille yleissopimuksen osapuolille niiden henkilöstön jäsenten nimen ja kansallisuuden, joihin tämän pöytäkirjan 9 artiklaa sovelletaan.

14 artikla
Erioikeuksien ja vapauksien peruuttaminen

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia ei ole myönnetty yksittäisten henkilöiden henkilökohtaiseksi eduksi, vaan jotta nämä voisivat suorittaa viralliset tehtävänsä tehokkaasti.

2. Jos näyttää siltä, että erioikeudet ja vapaudet saattavat estää oikeuden toteutumisen, sekä kaikissa tapauksissa, joissa erioikeuksista ja vapauksista voidaan luopua haittaamatta niiden tarkoitusperien toteutumista, joiden vuoksi ne on myönnetty, alla luetelluilla viranomaisilla on oikeus ja velvollisuus peruuttaa tällaiset erioikeudet ja vapaudet seuraavasti:

a) pöytäkirjan osapuolet edustajiensa ja allekirjoittajiensa edustajien osalta;

b) EUTELSATin sopimuspuolten yleiskokous tarvittaessa ylimääräiseen istuntoon kokoontuneena EUTELSATin osalta;

c) EUTELSATin allekirjoittajien neuvosto pääjohtajan osalta;

d) pääjohtaja henkilöstön jäsenten ja asiantuntijoiden osalta.

15 artikla
Maahan saapuminen, maassa oleskelu ja maasta poistuminen

Pöytäkirjan osapuolet ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin, joilla helpotetaan edustajien, henkilöstön jäsenien ja asiantuntijoiden maahan saapumista, maassa oleskelua ja sieltä poistumista.

16 artikla
Lakien ja määräysten noudattaminen

EUTELSATin ja kaikkien tämän pöytäkirjan mukaisia erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden tulee kunnioittaa asianomaisten pöytäkirjan osapuolten lakeja ja määräyksiä ja toimia aina osapuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa yhteistyössä varmistaakseen lakien ja määräysten noudattamisen sekä ehkäistäkseen tämän pöytäkirjan mukaisten erioikeuksien ja vapauksien väärinkäytön.

17 artikla
Turvallisuus

Jokainen pöytäkirjan osapuoli varaa itselleen oikeuden ryhtyä kaikkiin oman turvallisuutensa vuoksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

18 artikla
Riitojen ratkaiseminen

EUTELSATin ja jonkin pöytäkirjan osapuolen välinen tai kahden tai useamman pöytäkirjan osapuolen välinen tämän pöytäkirjan tulkintaa tai soveltamista koskeva riita, jota ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluilla, alistetaan riidan osapuolen vaatimuksesta yleissopimuksen XX artiklan ja B-liitteen mukaiseen välimiesmenettelyyn.

19 artikla
Kirjallisiin sopimuksiin otettava välimiesmenettelyä koskeva lauseke

Tehdessään muita kirjallisia sopimuksia kuin henkilöstömääräysten mukaisia tai sellaisia, joissa pääjohtaja on nimenomaisesti peruuttanut EUTELSATin vapauden tuomiovallasta, on EUTELSATin sisällytettävä niihin lauseke välimiesmenettelystä. Lausekkeen tulee sisältää määräys siitä, miten päätetään soveltuvasta lainsäädännöstä ja menettelystä, välimiestuomioistuimen kokoonpanosta, välimiesten nimeämismenettelystä ja tuomioistuimen toimipaikasta. Välimiesmenettelyssä annetun päätöksen täytäntöönpanossa noudatetaan siinä valtiossa voimassa olevia määräyksiä, jonka alueella päätös pannaan täytäntöön.

20 artikla
Vahinkoa, sopimukseen perustumatonta korvausvelvollisuutta tai henkilöstön jäseniä tai asiantuntijoita koskevien riitojen ratkaiseminen

Yleissopimuksen osapuoli voi alistaa yleissopimuksen XX artiklan ja B-liitteen mukaisesti välimiesmenettelyyn riidan:

a) joka johtuu EUTELSATin aiheuttamasta vahingosta;

b) johon liittyy jokin muu sopimukseen perustumaton EUTELSATin korvausvelvollisuus;

c) joka koskee henkilöstön jäsentä tai asiantuntijaa ja jossa asianomainen voi vedota vapauteen tuomiovallasta, jos vapautta ei ole peruutettu.

21 artikla
Täydentävät sopimukset

EUTELSAT voi tehdä toimintansa tehostamiseksi minkä hyvänsä tämän pöytäkirjan osapuolen kanssa kyseistä osapuolta koskevia täydentäviä sopimuksia tai muita järjestelyjä pöytäkirjan määräysten soveltamisesta.

22 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi, liittyminen ja varaumat

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Pariisissa 13 päivästä helmikuuta 1987 31 päivään joulukuuta 1987.

2. Kaikki muut yleissopimuksen osapuolet kuin päämajaosapuoli voivat tulla tämän pöytäkirjan osapuoliksi:

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisehtoa; tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisehdoin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen; tai

c) liittymällä siihen.

3. Ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla asianmukainen asiakirja tämän pöytäkirjan 25 artiklassa määrätyn tallettajan huostaan.

4. Tähän pöytäkirjaan voidaan tehdä varaumia kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja ne voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla asiasta tallettajalle.

23 artikla
Pöytäkirjan voimaantulo ja voimassaoloaika

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun viisi yleissopimuksen osapuolta on täyttänyt tämän pöytäkirjan 22 artiklan 2 kappaleen vaatimukset.

2. Tämä pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa samana päivänä, kun yleissopimus lakkaa olemasta voimassa.

24 artikla
Pöytäkirjan voimaantulo ja voimassaoloaika tietyn valtion osalta

1. Voimaantulonsa jälkeen tämä pöytäkirja tulee voimaan sellaisen valtion osalta, joka on täyttänyt tämän pöytäkirjan 22 artiklan 2 kappaleen vaatimukset, kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun valtio on allekirjoittanut sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisehtoa tai siitä, kun se on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettajan huostaan.

2. Pöytäkirjan osapuoli voi sanoa tämän pöytäkirjan irti ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen tai ilmoituksessa mainitun pitemmän ajan kuluttua.

3. Pöytäkirjan osapuoli lakkaa olemasta pöytäkirjan osapuoli samana päivänä, kun se lakkaa olemasta yleissopimuksen osapuoli.

25 artikla
Tallettaja

1. Pääjohtaja toimii tämän pöytäkirjan tallettajana.

2. Tallettajan tulee ilmoittaa viipymättä kaikille yleissopimuksen osapuolille varsinkin:

a) kaikista pöytäkirjan allekirjoittamisista;

b) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

c) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä;

d) päivämäärästä, jolloin jokin valtio on lakannut olemasta pöytäkirjan osapuoli;

e) kaikista muista pöytäkirjaa koskevista tiedotuksista.

3. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan tallettaja toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen alkuperäiskappaleesta Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristöön rekisteröitäväksi ja julkaistavaksi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

26 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämä pöytäkirja on tehty yhtenä englannin- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, ja talletetaan tallettajan huostaan, joka lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille yleissopimuksen osapuolille.

Tämän vakuudeksi hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Pariisissa 13 päivänä helmikuuta 1987.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.