29/1988

Annettu: 1.7.1988

Asetus Itävallan kanssa Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn riita-asian oikeudenkäyntiä koskevan sopimuksen mukaisen oikeusavun yksinkertaistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 17 päivänä marraskuuta 1986 Suomen ja Itävallan tasavallan välillä Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn riita-asian oikeudenkäyntiä koskevan sopimuksen mukaisen oikeusavun yksinkertaistamisesta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 22 päivänä huhtikuuta 1988 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu 26 päivänä huhtikuuta 1988, tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

SOPIMUS Suomen ja Itävallan tasavallan välillä Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn riita-asian oikeudenkäyntiä koskevan sopimuksen mukaisen oikeusavun yksinkertaistamisesta

Suomi ja Itävallan tasavalta ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimusvaltion kansalaisilla ja henkilöillä, joilla on kotipaikka sopimusvaltiossa, on toisessa sopimusvaltiossa sama henkilöön ja omaisuuteen kohdistuva oikeussuoja kuin tämän sopimusvaltion omilla kansalaisilla. Tässä tarkoituksessa heillä on oikeus vapaasti kääntyä tuomioistuinten puoleen ja he saavat esiintyä niissä samoilla ehdoilla ja samalla tavoin kuin toisen sopimusvaltion omat kansalaiset.

2 artikla

1. Suomen oikeusministeriö ja Itävallan tasavallan oikeusministeriö lähettävät suoraan toisilleen Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyssä sopimuksessa tarkoitetut oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa koskevat pyynnöt sekä oikeusapupyynnöt.

2. Tiedoksiannettavat asiakirjat voidaan lähettää yhtenä kappaleena.

3. Pyynnön vastaanottanut viranomainen lähettää pyynnön täyttämistä tarkoittavat asiakirjat pyynnön esittäneelle viranomaiselle sopimusvaltioiden oikeusministeriöiden välityksellä.

3 artikla

1. Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn sopimuksen 3 artiklan 2 ja 3 kappaleessa sekä 10 artiklassa tarkoitetut käännökset saa todistaa oikeaksi myös pyynnön tehneen sopimusvaltion kielenkääntäjä, jolla on tähän kelpoisuus.

2. Suomeen toimitettaviin oikeusapupyyntöihin on liitettävä käännökset suomen tai ruotsin kielelle. Sama koskee myös Suomessa tiedoksiannettavia asiakirjoja, silloin kun käännös niistä on tarpeen.

4 artikla

1. Sopimusvaltiot eivät vaadi toisiltaan korvausta asiakirjojen tiedoksi antamisesta ja oikeusapupyyntöjen täyttämisestä.

2. Edellä 1 kappaleessa sanottu koskee myös asiantuntijalle maksettavaa palkkiota; kustannukset on kuitenkin ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

5 artikla

1. Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn sopimuksen 18 artiklan mukaisten oikeudenkäyntikuluja koskevien päätösten täytäntöönpanoa tarkoittavat hakemukset voidaan esittää suoraan toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai viranomaiselle. Nämä hakemukset voidaan toimittaa myös sopimusvaltioiden oikeusministeriöiden välityksellä.

2. Jos 1 kappaleessa tarkoitettu hakemus toimitetaan tuomioistuimelle tai viranomaiselle, joka ei ole toimivaltainen, on tuomioistuimen tai viranomaisen siirrettävä hakemus viran puolesta toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai viranomaiselle.

6 artikla

1. Sopimusvaltiot luopuvat vaatimasta, että Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn sopimuksen 19 artiklan 3 kappaleen toisessa virkkeessä tarkoitetun oikeaksi todistamisen tulee tapahtua pyynnön esittäneen valtion korkeimman viranomaisen toimesta.

2. Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn sopimuksen 19 artiklan 2 kappaleen 3 kohdassa ja 3 kappaleen kolmannessa virkkeessä tarkoitetut käännökset voi todistaa oikeaksi myös kielenkääntäjä, jolla on siihen kelpoisuus tuomion antaneessa valtiossa.

7 artikla

Tämä sopimus ja Haagissa 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn sopimuksen 17, 18 ja 19 artikla koskevat luonnollisten henkilöiden lisäksi myös oikeushenkilöitä ja niitä, jotka voivat esiintyä asianosaisina oikeudenkäynnissä, jos näillä on sääntöjen mukainen tai tosiasiallinen kotipaikka jommassa kummassa sopimusvaltiossa.

8 artikla

Julkisten ja yksityisten asiakirjojen osalta ei saa vaatia laillistamista tai vastaavaa muodollisuutta eikä myöskään näiden asiakirjojen jäljennösten osalta, jos jäljennös on sopimusvaltion tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai julkisen notaarin oikeaksi todistama.

9 artikla

Suomen oikeusministeriö ja Itävallan tasavallan oikeusministeriö antavat pyynnöstä ja kustannuksitta toisilleen suoraan tietoja asianomaisessa valtiossa voimassa olevista ja voimassa olleista siviili- ja siviiliprosessisäännöksistä.

10 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on vaihdettava Helsingissä. Sopimus tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtamista seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

11 artikla

Kumpikin sopimusvaltio voi sanoa tämän sopimuksen irti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimusvaltiolle. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus on tehty.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Wienissä 17 päivänä marraskuuta 1986 kahtena suomen- ja saksankielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.