16/1988

Annettu: 8.5.1988

Asetus Uuden Seelannin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1986 tehty pöytäkirja Suomen ja Uuden Seelannin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 49/84) muuttamisesta, jonka eräät määräykset on hyväksytty 6 päivänä marraskuuta 1987 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (340/88) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 6 päivänä marraskuuta 1987 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 8 päivänä huhtikuuta 1988, tulee voimaan 8 päivänä toukokuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtionvarainministeriö.

3 §

Uuden Seelannin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 6 päivänä marraskuuta 1987 annettu laki (340/88) ja tämä asetus tulevat voimaan 8 päivänä toukokuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Alkuperäinen sopimus: 49/1984

Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty PÖYTÄKIRJA

Suomen hallitus ja Uuden Seelannin hallitus,

haluten tehdä sopimusvaltioiden välillä Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1982 allekirjoitettua tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja veron kiertämisen estämistä koskevaa sopimusta muuttavan pöytäkirjan,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Seuraava uusi 23 A artikla lisätään sopimukseen välittömästi 23 artiklan jälkeen:

"23 A artikla

Syrjintäkielto

1. Sopimusvaltion kansalainen ei toisessa sopimusvaltiossa saa joutua sellaisen verotuksen tai siihen liittyvän velvoituksen kohteeksi, joka on muunlainen tai raskaampi kuin verotus tai siihen liittyvä velvoitus, jonka kohteeksi tämän toisen valtion kansalainen samoissa olosuhteissa joutuu tai saattaa joutua.

2. Verotus, joka kohdistuu sopimusvaltiossa olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan, ei tässä toisessa valtiossa saa olla epäedullisempi kuin verotus, joka kohdistuu tässä toisessa valtiossa olevaan samanlaista toimintaa harjoittavaan yritykseen.

3. Muussa kuin sellaisessa tapauksessa, jossa 9 artiklan, 11 artiklan 6 kappaleen tai 12 artiklan 6 kappaleen määräyksiä sovelletaan, ovat korko, rojalti ja muu maksu, jotka sopimusvaltiossa asuva henkilö suorittaa toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, vähennyskelpoisia ensiksi mainitun henkilön verotettavaa tuloa määrättäessä samoin ehdoin kuin maksu ensiksi mainitussa valtiossa asuvalle henkilölle.

4. Sopimusvaltiossa oleva yritys, jonka pääoman toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö tai siellä asuvat henkilöt välittömästi tai välillisesti joko kokonaan tai osaksi omistavat tai josta he tällä tavoin määräävät, ei ensiksi mainitussa valtiossa saa joutua sellaisen verotuksen tai siihen liittyvän velvoituksen kohteeksi, joka on muunlainen tai raskaampi kuin verotus tai siihen liittyvä velvoitus, jonka kohteeksi samanlaista toimintaa harjoittava ensiksi mainitussa valtiossa oleva yritys, jonka pääoman ensiksi mainitussa valtiossa asuva henkilö omistaa tai josta hän määrää, joutuu tai saattaa joutua.

5. Tätä artiklaa ei sovelleta sopimusvaltion verolainsäädännön määräykseen,

a) jolla kohtuullisella tavalla pyritään estämään tai mitätöimään veron välttäminen tai kiertäminen; tai

b) joka on voimassa 5 päivänä joulukuuta 1986 tai on yleiseltä tarkoitukseltaan pääasiallisesti samanluonteinen kuin sellainen määräys, mutta on otettu lakiin mainitun päivän jälkeen;

edellyttäen, että tällaisessa määräyksessä (paitsi, milloin määräys on kansainvälisessä sopimuksessa) ei oteta huomioon toisessa sopimusvaltiossa asuvan henkilön tai tämän valtion kansalaisen erilaista kohtelua verrattuna kolmannessa valtiossa asuvan henkilön tai tällaisen valtion kansalaisen kohteluun.

6. Tämän artiklan ei katsota estävän sopimusvaltiota tekemästä verolainsäädännössään eroa siellä asuvan henkilön ja henkilön, joka ei asu siellä, välillä ainoastaan heidän asumisensa perusteella ja tämän mukaisesti verottamasta tai myöntämästä verotuksessa vapautusta, huojennusta, alennusta tai vähennystä.

7. Tässä artiklassa sanonnoilla "verotus" ja "vero" tarkoitetaan veroja, joihin tätä sopimusta sovelletaan.

II artikla

Sopimukseen liittyvän pöytäkirjan 7 kappale poistetaan täten.

III artikla

1. Sopimusvaltiot ilmoittavat diplomaattiteitse toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan:

a) Uudessa Seelannissa:

sitä päivää, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta tulovuosilta;

b) Suomessa:

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan sitä päivää, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

2) muiden tulosta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään sitä päivää, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1986 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.