2/1988

Annettu: 28.01.1988

Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän, ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 28 päivänä syyskuuta 1984 tehty vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen (SopS 15/83) pöytäkirja ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamisesta, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 30 päivänä toukokuuta 1986 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 24 päivänä kesäkuuta 1986, tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Alkuperäinen sopimus: 15/1983

Vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen PÖYTÄKIRJA ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamisesta

Sopimuspuolet, jotka

palauttavat mieliin, että valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus (jäljempänä "yleissopimus") tuli voimaan maaliskuun 16 päivänä 1983,

ovat tietoisia yleissopimuksen 9 ja 10 artiklassa tarkoitetun ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevan Euroopan yhteistyöohjelman (jäljempänä EMEP) tärkeydestä,

tunnustavat EMEP:n täytäntöönpanosta tähän saakka saadut positiiviset tulokset,

toteavat, että EMEP:n tähänastinen täytäntöönpano on ollut mahdollista Yhdistyneiden Kansakuntien (UNEP) ympäristöohjelman sekä hallitusten vapaaehtoisen rahoituksen ansiosta,

ottavat huomioon, että koska UNEP:n suoritukset jatkuvat vain vuoden 1984 loppuun ja kun nämä varat sekä hallitusten vapaaehtoiset suoritukset eivät ole riittäneet EMEP:n toimintaohjelman täydelliseen toteuttamiseen, tarvitaan vuoden 1984 jälkeen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma,

ottavat huomioon Euroopan talouskomission (ECE) vetoomuksen jäsenhallituksilleen päätöksessään B (XXXVIII) antaa käyttöön yleissopimuksen toimeenpanevan elimen ensimmäisessä kokouksessa päätettävällä tavalla rahavarat yleissopimuksen toimeenpanevan elimen (jäljempänä "toimeenpaneva elin") toimintaa ja erityisesti EMEP:n toimintaa varten,

toteavat, että yleissopimuksessa ei ole mitään määräyksiä EMEP:n rahoittamisesta ja että näin ollen asian suhteen on tehtävä tarpeelliset järjestelyt,

ottavat huomioon toimeenpanevan elimen ensimmäisessä istunnossaan (7. - 10.6. 1983) hyväksymiin suosituksiin sisältyvät ohjeet yleissopimusta täydentävän virallisen asiakirjan laatimiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa:

1. "YK:n maksuosuus" tarkoittaa sopimuspuolen osuutta kuluvana varainhoitokautena Yhdistyneiden Kansakuntien maksuosuustaulukon mukaan.

2. "Varainhoitokausi" tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien varainhoitokautta; "vuosittain" ja "vuosikulut" tulkitaan samoin.

3. "Yleinen hallintorahasto" tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin perustamaa, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanon rahoittamiseksi tarkoitettua yleistä hallintorahastoa.

4. "EMEP:n maantieteellinen soveltamisala" tarkoittaa sitä aluetta, jolla tarkkailua EMEP:n kansainvälisten keskusten koordinoimana tapahtuu. (Tällä hetkellä kansainväliset keskukset ovat: the Chemical Co-ordinating Centre, the Meteorological Synthesizing Centre-East, ja the Meteorological Synthesizing Centre-West.)

2 artikla
EMEP:n rahoitus

EMEP:n rahoituksen tulee kattaa EMEP:n puitteissa yhteistyössä toimivien kansainvälisten keskusten vuosittaiset kulut, jotka aiheutuvat EMEP:n johtoelimen työohjelmassa ilmenevistä toiminnoista.

3 artikla
Maksut

1. Tämän artiklan määräysten mukaisesti EMEP:n rahoitus koostuu pakollisista maksuista, joita täydennetään vapaaehtoisilla maksuilla. Maksut suoritetaan vaihdettavana valuuttana, ei-vaihdettavissa olevana valuuttana tai suoritteina.

2. Pakolliset maksut peritään vuosittain kaikilta tämän pöytäkirjan sopimuspuolilta, jotka sijaitsevat EMEP:n maantieteellisellä soveltamisalueella.

3. Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet tai allekirjoittajat voivat suorittaa vapaaehtoisia maksuosuuksia vaikka ne sijaitsisivatkin EMEP:n maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella; samoin mikä tahansa maa, järjestö tai yksilö, joka tahtoo rahoittaa toimintaohjelmaa, voi suorittaa vapaaehtoisia maksuja EMEP:n johtoelimen suosituksesta ja EMEP:n toimeenpanevan elimen ne hyväksyttyä.

4. Toimintaohjelman vuosittaiset kulut katetaan pakollisilla maksuilla. Käteisenä rahana ja suoritteina tapahtuvat maksut, kuten kansainvälisten keskusten isäntämaiden osuudet, yksilöidään toimintaohjelmassa. Johtoelimen suosittamilla ja toimeenpanevan elimen hyväksymillä vapaaehtoisilla maksuilla joko alennetaan pakollisia maksuja tai rahoitetaan erityisiä EMEP:n puitteissa toteutettavia toimintoja.

5. Käteisenä rahana suoritettavat pakolliset ja vapaaehtoiset maksut talletetaan yleisen hallintorahaston huostaan.

4 artikla
Kulujen jakaminen

1. Pakolliset maksut suoritetaan tämän pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

2. Toimeenpaneva elin harkitsee tarvetta muuttaa liitettä:

a) jos EMEP:n vuosittainen tulo- ja menoarvio ylittää kaksi ja puoli kertaa tämän pöytäkirjan voimaantullessa hyväksytyn tulo- ja menoarvion tai liitteeseen tehdyn viimeisen muutoksen voimaantullessa hyväksytyn tulo- ja menoarvion, mikäli viimeksi mainittu tapahtui myöhemmin; tai

b) jos toimeenpaneva elin johtoelimen suosituksesta nimeää uuden kansainvälisen keskuksen; tai

c) kuuden vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta tai kuuden vuoden kuluttua liitteen viimeisestä muutoksesta, mikäli viimeksi mainittu tapahtui myöhemmin.

3. Liitteeseen tehtävät muutokset hyväksytään toimeenpanevan elimen yksimielisellä päätöksellä.

5 artikla
Vuosittainen tulo- ja menoarvio

EMEP:n vuosittaisen tulo- ja menoarvion laatii EMEP:n johtoelin ja hyväksyy toimeenpaneva elin viimeistään vuotta ennen kunkin varainhoitokauden alkua.

6 artikla
Pöytäkirjan muutokset

1. Jokainen tämän pöytäkirjan sopimuspuoli voi ehdottaa siihen tehtäväksi muutoksia.

2. Muutosehdotukset toimitetaan kirjallisina Euroopan talouskomission (ECE) toimeenpanevalle sihteerille, joka välittää ne kaikille pöytäkirjan sopimuspuolille. Toimeenpaneva elin käsittelee muutosehdotukset seuraavassa vuosikokouksessaan, edellyttäen että ECE:n toimeenpaneva sihteeri on lähettänyt muutosehdotukset pöytäkirjan sopimuspuolille vähintään 90 päivää ennen kokousta.

3. Tämän pöytäkirjan muuhun osaan kuin sen liitteeseen tehtävät muutokset hyväksytään sopimuspuolten edustajien yksimielisellä päätöksellä ja tulevat voimaan muutoksen hyväksyneiden sopimuspuolten osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin kaksi kolmasosaa näistä sopimuspuolista on tallettanut muutosta koskevan hyväksymiskirjansa. Muutos tulee voimaan tätä myöhemmin hyväksymiskirjansa tallettavan sopimuspuolen osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin asianomainen sopimuspuoli on tallettanut muutosta koskevan hyväksymiskirjansa.

7 artikla
Riitojen ratkaisu

Jos tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy riita kahden tai useamman sopimuspuolen välillä, niiden tulee pyrkiä ratkaisuun neuvottelemalla tai millä tahansa osapuolten hyväksymällä riitojen ratkaisumenettelyllä.

8 artikla
Allekirjoitus

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden Kansakuntien Geneven toimistossa 28 päivästä syyskuuta 1984 lukien 5 päivään lokakuuta 1984 saakka ja sen jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 4 päivään huhtikuuta 1985 saakka kaikille ECE:n jäsenvaltioille, talous- ja sosiaalineuvoston 28 maaliskuuta 1947 hyväksymän 36(IV) päätöslauselman 8 kappaleen mukaisesti neuvoaantavassa asemassa ECE:hen nähden oleville valtioille sekä alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille, joita itsenäiset ECE:n jäsenvaltiot ovat muodostaneet ja joilla on toimivalta neuvotella, tehdä ja soveltaa kansainvälisiä sopimuksia tätä pöytäkirjaa koskevissa asioissa, edellyttäen että asianomaiset valtiot ja järjestöt ovat yleissopimuksen osapuolia.

2. Toimivaltansa puitteissa tällaiset alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt omasta puolestaan käyttävät niitä oikeuksia ja täyttävät ne velvollisuudet, jotka tämän pöytäkirjan nojalla kuuluvat näiden järjestöjen jäsenvaltioille. Kyseisissä tapauksissa näiden järjestöjen jäsenvaltiot eivät saa käyttää edellä tarkoitettuja oikeuksia erikseen.

9 artikla
Ratifiointi, hyväksyminen ja liittyminen

1. Tämän pöytäkirjan voimaantulo edellyttää allekirjoittajavaltioiden ratifioimista tai hyväksymistä.

2. Lokakuun 5 päivästä 1984 lukien edellä 8 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut valtiot ja järjestöt voivat liittyä tähän pöytäkirjaan.

3. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka toimii tallettajana.

10 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin:

a) vähintään yhdeksäntoista 8 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun, EMEP:n maantieteellisellä soveltamisalueella sijaitsevan valtion tai järjestön ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu; ja

b) näiden valtioiden ja järjestöjen yhteenlaskettu YK:n maksuosuus ylittää neljäkymmentä prosenttia.

2. Jokaisen 8 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun valtion ja järjestön osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan, tai joka siihen liittyy sen jälkeen, kun edellä 1 kappaleessa tarkoitetut edellytykset on täytetty, tämä pöytäkirja tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, jolloin asianomaisen valtion tai järjestön ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

11 artikla
Irtisanominen

1. Koska tahansa viiden vuoden kuluttua siitä, kun tämä pöytäkirja on jonkin sopimuspuolen osalta tullut voimaan, asianomainen sopimuspuoli voi siitä sanoutua irti jättämällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, jolloin tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

2. Irtisanominen ei vaikuta irtisanoutuneen sopimuspuolen rahallisiin velvoitteisiin ennen kuin irtisanominen on tullut voimaan.

12 artikla
Todistusvoimaiset kappaleet

Tämän pöytäkirjan englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset alkuperäiskappaleet ovat yhtä todistusvoimaisia ja ne talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä 28 päivänä syyskuuta 1984.

Vuoden 1979 Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan pöytäkirjan LIITE

Pakolliset maksut ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamiseksi lasketaan seuraavan asteikon mukaisesti:


                   %
Itävalta.............................1.59
Bulgaria.............................0.35
Valkovenäjän SNTL....................0.71
Tshekkoslovakia......................1.54
Suomi................................1.07
Saksan demokraattinen tasavalta......2.74
Pyhä Istuin..........................0.02
Unkari...............................0.45
Islanti..............................0.06
Liechtenstein........................0.02
Norja................................1.13
Puola................................1.42
Portugal.............................0.30
Romania..............................0.37
San Marino...........................0.02
Espanja..............................3.54
Ruotsi...............................2.66
Sveitsi..............................2.26
Turkki...............................0.60
Ukrainan SNTL........................2.60
Neuvostoliitto......................20.78
Jugoslavia...........................0.60

Euroopan talousyhteisön jäsenmaat:
                   %
Belgia...............................2.36
Tanska...............................1.38
Ranska..............................11.99
Saksan liittotasavalta..............15.73
Kreikka..............................1.00
Irlanti..............................0.50
Italia...............................6.89
Luxemburg............................0.10
Hollanti.............................3.28
Yhdistynyt kuningaskunta.............8.61
EEC..................................3.33
Yhteensä...........................100.00

Sopimuspuolet on asetettu tämän liitteen järjestykseen nimenomaisesti yleissopimuksen toimeenpanevan elimen hyväksymän kustannustenjakojärjestelmän mukaisesti. Näin ollen luettelo on EMEP:n rahoitusta koskevalle pöytäkirjalle ominainen piirre.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.